logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


PROTOKÓŁ  NR XVII/2008
z    XVII  sesji Rady  Gminy  w Janowicach Wielkich
z dnia 04 marca    2008 roku
godz. 10-ta
W  XVII  sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich udział wzięło 15 radnych na ogólną liczbę 15.
 
Miejsce XVII    sesji Rady Gminy – sala konferencyjna  w klubie „Rudawy” w Janowicach Wielkich ul. 1 Maja 25.

Rozpoczęcie XVII   sesji Rady Gminy –  godz. 10-ta
Zakończenie  XVII  sesji Rady Gminy  -  godz. 11,45
Ponadto  w    XVII  sesji Rady Gminy uczestniczyli:

Pan Jerzy Grygorcewicz – Wójt Gminy Janowice Wielkie, Sekretarz Gminy Janowice Wielkie Pani Krystyna Wożakowska, Radca Prawny Urzędu Gminy Pan Roman Słomski , Pani Bożena Dyduch z Komarna , Pan Ryszard Sobolewski z Radomierza ,Sołtysi Wsi Gminy Janowice Wielkie oraz mieszkańcy gminy.

Porządek obrad XVII sesji Rady Gminy :
1.Otwarcie  XVII  sesji Rady Gminy.
2..Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad  XVII sesji Rady Gminy.
4.Przyjęcie  protokołów  z     XV i XVI  sesji Rady Gminy
5. Informacja o podjętych uchwałach na  XV  sesji Rady Gminy
6.Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
7.Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na  XV  sesji Rady Gminy.
8.Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
9.Podjęcie uchwały   Rady Gminy  w sprawie :
 1.Odczytanie projektu uchwały budżetowej .
 2. Odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji i komisji właściwej do spraw 
     budżetu przez przewodniczących poszczególnych komisji.
 3. Odczytanie stanowiska Wójta Gminy w sprawie wniosków i opinii poszczególnych
     komisji.
 4. Dyskusja nad wnioskami i projektem uchwały budżetowej.
 5. Głosowanie każdego wniosku osobno.
 6. Głosowanie całej uchwały budżetowej.
10.Podjęcie uchwał w sprawach:
   1.planu pracy Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2008,
   2.ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
      przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagradzania zatrudnionym w
      szkołach prowadzonych przez Gminę Janowice Wielkie w roku 2008,
   3. wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Janowice Wielkie do realizacji planu
      aglomeracji Jelenia Góra uwzględniającej zasięg projektowanej sieci kanalizacyjnej w
            miejscowościach Komarno i Radomierz na terenie Gminy Janowice Wielkie,
   4.wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Janowice Wielkie,
   5.Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
   6.przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami 
     pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
11. Rozpatrzenie skargi Pani Barbary Kusz.
12. Rozpatrzenie skargi Pani Barbary Kusz.
13.Interpelacje i zapytania – odpowiedzi na interpelacje i zapytania . Sprawy  różne .
14. Zamknięcie obrad  XVII sesji Rady Gminy.
-   2   -
Ad. 1
Otwarcie XVII  sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gołębski dokonał otwarcia XVII sesji Rady Gminy  , oraz powitał przybyłych na sesję Rady .

Ad. 2
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności XVII  sesji Rady Gminy  stwierdził  że w  XVII  sesji Rady Gminy uczestniczy 15 radnych , co stanowi quorum  przy którym Rada może podejmować uchwały.

Ad.3
Przedstawienie porządku obrad XVII sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad XVII sesji Rady Gminy , oraz zwrócił się z zapytaniem czy radni wnoszą uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Radny Szymon Młodziński zwrócił się z zapytaniem dlaczego Przewodniczący Rady Gminy nie wykonuje postanowień sądu i nie zaprosił na sesję radnych: Dyduch Bożeny i Ryszarda Sobolewskiego , jaki jest powód  tym bardziej , że wczoraj została odrzucona skarga kasacyjna. Co jest powodem , że Pan Przewodniczący nie wykonuje tych postanowień tym bardziej , że Wojewoda napisał  do Pana Przewodniczącego , że jeżeli będzie łamał prawo to Sejm rozwiąże Radę.

Radny Romuald Łaski – wniósł  , żeby punkt 10 ppkt 1 przenieść do punktu 8  jako ppkt 1 , ponieważ te tematy  dotyczą  pracy Komisji Rewizyjnej    i  aby  nie zabierać dwa razy głosu w tej samej sprawie, temat  omówić w jednym punkcie.

Radny Sławomir Orłowski -  zgłosił uwagę do propozycji radnego Łaskiego , że nie ma powodów aby łączyć te dwa tematy ponieważ dotyczą różnych spraw.

Radny  Jan Osękowski – zgłosił uwagę formalną – dotyczącą składu Rady Gminy  wg radnego trzeba ustalić , kto w tym głosowaniu ma brać udział bo Przewodniczący Rady nie odpowiedział na pytanie radnego Młodzińskiego.

Pani Bożena Dyduch - mieszkanka Komarna  przedstawiła Radzie pismo Wojewody Dolnośląskiego dotyczące miedzy innymi zwiększenia liczby radnych w Radzie Gminy do liczby 17.

Przewodniczący Rady Gminy w swojej wypowiedzi poinformował , że w piśmie przesłanym do Rady Gminy   Wojewoda Dolnośląski nie odpowiedział na pytanie zasadnicze a dotyczące liczby ustawowego składu rady. Ustawa  o samorządzie gminnym określa liczbę radnych. W przypadku zastosowania się do pisma Wojewody Dolnośląskiego o zwiększenie liczby radnych dla naszej Rady do 17 osób będzie rażącym łamaniem ustawy o samorządzie gminny.

Pan Ryszard Sobolewski – mieszkaniec Radmomierza poinformował , że od 3 marca 2008 roku jest pełnoprawnym radnym – tak mu powiedział sędzia na rozprawie w NSA Ponadto jeżeli nie dostał materiałów na  dzisiejszą sesje to sesja jest nieważna.

 

-  3  -
Radny Romuald Łaski – Pani Bożena Dyduch odczytała pismo  z Wydziału Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego które mówi między innymi , że w przypadku łamania prawa Rada może być rozwiązana  przez Sejm RP. Ale jak stwierdza radny  nie można łamać  ustawy i nie można  zmuszać  Przewodniczącego Rady do łamania tejże ustawy.

Radny Jan Osękowski – to wy złamaliście  zasady statutowe i trzeba rozdzielić po której stronie stoi  prawo .

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do  Radcy Prawnego Urzędu Gminy , aby wyjaśnił , co na temat liczby radnych mówią przepisy ustawy samorządowej.

Radny Jan Osękowski  - zgłosił aby Wójta i Radcy Prawnego na sesjach nie dopuszczać do głosu bo  według radnego są osobami winnymi całemu zamieszaniu i w sprawie nie powinni zabierać głosu..

Radca Prawny – poinformował , że na rozprawie NSA  w dniu 3 marca 2008 roku  Sąd zapewniał , że następna  rozprawa nie odbędzie się ponieważ  zostanie  odroczona  i  dlatego nie wypowiada się w tym temacie ponieważ trzeba poczekać na wyrok.  W odpowiedzi na  zapytanie  Przewodniczącego Rady Gminy  poinformował , że  ustawa samorządowa określa  liczbę 15 radnych  w gminach do 20.000 mieszkańców , jeżeli będzie więcej radnych to będziemy łamali  prawo. Rada Gminy podjęła uchwały  w których stwierdziła wygaśnięcie mandatów 5 radnych. Organ Nadzoru po otrzymaniu uchwał nie miał  podstaw stwierdzić  w ramach postępowania nadzorczego  ich  niezgodność z prawem. Następnie  Wojewoda Dolnośląski zarządził wybory uzupełniające , które odbyły się  legalnie i wybrano 5 radnych. Pani Dyduch i Pan Sobolewewski nie zostali wybrani ponownie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy. Nie ma takich możliwości  aby była nadreprezentacja   radnych w dwóch miejscowościach. Wszelkie próby zmuszania Przewodniczącego Rady do zapraszania  Pani Dyduch i Pana Sobolewskiego  na sesje  jest niezgodne z ustawą o samorządzie gminnym. Sprawcami tej sytuacji są ci radni , którzy w terminie nie złożyli oświadczeń majątkowych.

Radny Sławomir Orłowski –  radnym  nie chodzi o  nieterminowość złożenia  oświadczeń majątkowych  ale o fakt  że nie zostali powiadomieni o sesji kiedy Rada podejmowała uchwały o wygaszeniu im mandatów.

Pani Bożena Dyduch stwierdziła , że Przewodniczący  nie informuje Rady o pismach jakie otrzymuje Rada nie stosuje się do wyroków sądowych Ponadto  stwierdziła , że radni  nie zaskarżają orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego , ale nielegalnie podjęte uchwały przez Radę.

Pan Ryszard Sobolewski – powiedział do Radcy Prawnego , że pismo procesowe , które  pan  dostarczył do sądu w ostatniej chwili , sąd wyrzucił do kosza a skarga kasacyjną odrzucił w całości a ponadto  pana obecność na sprawie była zbędna.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Jońca w imieniu Klubu Radnych „Z potrzeby zmian”
wystąpił do Przewodniczącego Rady o ogłoszenie  5 minutowej  przerwy oraz  zgłosił  potrzebę  wystąpienia  z pismem do Wojewody Dolnośląskiego  w sprawie rozwiązania problemu a którego treść ustali Rada.

-  4   -

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minutową przerwę
Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady Rady Gminy .

Radny Kamil Kowalski –chciałby coś się dowiedzieć na temat  klubem  radnych. Ponadto chciałby się dowiedzieć do jakich instytucji pisał  Przewodniczący Rady Gminy , czy od roku bawimy się w kotka i myszkę. Stwierdził , że bardzo słusznie , że klub chce jakieś pismo wystosować  z zapytaniem co dalej.

Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział , że w sprawie o wyjaśnienie problemu mandatów i nadreprezentacji  radnych w okręgach występował wyłącznie do Wojewody Dolnośląskiego.

Radny Kamil Kowalski – dlaczego nikt nie zwrócił się z  zapytaniem do ustawodawcy z prośbą o  rozwiązanie problemu. Może nie Przewodniczący Rady ale radca prawny powinien zapytać tych , którzy w tematyce ustawodawczej się specjalizują  i którzy na najwyższym szczeblu wzięliby na  siebie odpowiedzialność , aby Rada  dalej mogła  działać zgodnie z prawem.

Radca prawny  - ustawa nie przewiduje sytuacji w której  Rada mogłaby liczyć więcej radnych. Obecna sytuacja jest wyjątkowa  i nie ma  żadnych możliwości ustawowych aby  te nieprawidłowości zmienić. Jedyną drogą było w odpowiednim czasie unieważnić wybory uzupełniające aby uporządkować temat.  Służby Wojewody dały Radzie opinię prawną wg której Rada postępowała zgodnie z obowiązującym wówczas prawem. Błąd tkwi w ustawie.
Jeżeli będzie taka wola radnych wystąpi do takiej instytucji aby wyjaśnić sprawę. Na dzień dzisiejszy wg prawa sprawa jest nie do rozwiązania ponieważ nastąpiły nieodwracalne skutki prawne.

Pani Bożena Dyduch – zadała pytanie  dlaczego nie zaproszono  pięciu radnych na sesje , na której podejmowano uchwały o stwierdzeniu wygaszenia mandatu radnym. Uchwała została złamana bo podjęta została niezgodnie z prawem.

Radca prawny  poinformował , że  w wielu  gminach była taka  sytuacja z stwierdzeniem wygaszenia mandatów radnych jak i wójtów i burmistrzów na mocy art. 190 ust.1 pkt 1a – tu przedstawił przypadek Sycowa.

Radny Jan Osękowski – stwierdził , że radca prawny jest manipulantem pracuje nierzetelnie, bezgranicznie manipuluje prawem , porównuje sytuacje w Sycowie do Rady Gminy w Janowicach Wielkich i twierdzi że można ogłosić wybory po podjęciu nieważnych uchwał. Zgłosił wniosek  , aby te sesję zakończyć jako zwołaną w nieprawidłowy sposób i zwołać poprawnie.

Radny Kamil Kowalski – ponownie zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczącego Rady Gminy,   co to jest za twór  lub to coś  Klub Radnych „z potrzeby zmian”.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował , że „Z potrzeby zmian” jest to Klub Radnych Rady Gminy liczący 4  radnych.

 

-  5  -

Wiceprzewodniczący Rady  Gminy Piotr Jońca – zwrócił się to radnego Kowalskiego aby nie nazywał  Klubu Radnych tworem lub tym czymś.  Ponadto poinformował , że na  naradzie  ustalono,  że   zespół radnych wystosuje pismo  do Kancelarii  Prawnej Sejmu RP o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji w Radzie Gminy.

Radny Szymon Młodziński – zapytanie czy pozostali radni zostaną powiadomieni o treści pisma.

Radny Romuald Łaski – zawnioskował , aby do opracowania pisma powołać zespół  redakcyjny trzyosobowy.

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad  wnioskiem radnego Romualda Łaskiego  o powołanie zespołu redakcyjnego do opracowania pisma do Kancelarii Prawnej Sejmu RP.

W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” powołaniem zespołu redakcyjnego było 12 radnych , „wstrzymujących się” 3 radnych.

Rada przystąpiła do powołania składu osobowego zespołu redakcyjnego
Radny Sławomir Orłowski zaproponował do składu   Przewodniczącego Rady Gminy Jacka Gołębskiego.
Przewodniczący Rady Gminy  Jacek Gołębski  wyraził zgodę

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  Piotr Jońca zgłosił  radnego Sławomira Orłowskiego.
Radny Sławomir Orłowski nie wyraził zgody.


Wiceprzewodniczący Rady Gminy  Piotr Jońca zgłosił  radnego Szymona Młodzińskiego.
Radny Szymon Młodziński wyraził zgodę.

Radna Anna Liebersbach zgłosiła  radnego Kamila Kowalskiego.
Radny Kowalski Kamil nie wyraził zgody.


Radna Anna Liebersbach zgłosiła  radnego  Radnego Piotra Jońcę.
Radny Jońca Piotr wyraził zgodę.

Radna Zofia Kraszewska zgłosiła radnego Romualda Łaskiego.
Radny Łaski Romuald wyraził zgodę.

W skład Zespołu Redakcyjnego zaproponowano:
1. Jacek Gołębski
2. Szymon Młodziński
3. Piotr Jońca
4. Romuald Łaski


-   6  -

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad składem osobowym Zespołu Redakcyjnego.
W wyniku głosowania „za” było 13 radnych, „wstrzymało się” 2 radnych.
Zespół redakcyjny został powołany.

Radny Kamil Kowalski  zgłosił zapytanie jak będzie wyglądała praca zespołu , czy z treścią pisma zostaną zapoznani pozostali radni.

Radny Łaski Romuald  poinformował , że zespół przygotuje treść pisma , które będzie przekazane wszystkim radnym.

Radny Kamil Kowalski – zapytanie kto będzie kierował zespołem.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził , że widziałby radnego Kowalskiego w zespole redakcyjnym.

Radny Kowalski Kamil – poinformował , że nie ma czasu.

Przewodniczący Rady Gminy zgłosił zapytanie kto będzie zawiadywał tym zespołem.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minutową przerwę
Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady Rady Gminy .

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  Piotr Jońca poinformował , że  radny Kamil Kowalski wyraził zgodę do pracy w zespole radakcyjnym. Ponadto zespół wyznacza swoje spotkanie  6 marca br. o godz. 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Jednocześnie ustalono  , że  treść pisma otrzymają pozostali radni.

Radny Sławomir Orłowski – czy to pismo będzie  opracowane w sposób demokratyczny tzn. bez nacisków , ponadto musi być 100 % głosów za pismem w przeciwnym przypadku pisma nie ma.

Radny Jan Osekowski – zaproponował żeby był zapis na piśmie , że radni mają trzy dni na wniesienie uwag do projektu pisma.

Radny Kamil Kowalski – w piśmie będzie zapis o wnoszeniu uwag. Nad wniesionymi uwagami będzie pracował zespół , jeżeli zespół przyjmie uwagę lub ją odrzuci – to pismo jest ostateczne i wychodzi   do adresata.
                                    
Radny Jan Osękowski ponowił wniosek w sprawie zakończenia XVII sesji Rady Gminy jako zwołanej w sposób nieprawidłowy.

Przewodniczący Rady Gminy  zgłosił wniosek o zakończenie XVII sesji Rady Gminy  ze względów merytorycznych.

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Jana Osękowskiego.

-  8  -

W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” wnioskiem głosowało 6 radnych , „wstrzymało się” – 9 radnych.
Wniosek nie otrzymał wymaganej liczby głosów „za”.

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad wnioskiem zgłoszonym przez siebie o zamkniecie obrad XVII sesji Rady Gminy ze względów merytorycznych .

W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” wnioskiem głosowało 9 radnych , „przeciw” głosowało 3 radnych , „wstrzymało się” od głosowania 3 radnych.

W związku z przeprowadzonym głosowaniem nad wnioskiem o zakończenie obrad XVII sesji Rady Gminy ze względów  merytorycznych  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Gołębski dokonał zamknięcia obrad XVII sesji Rady Gminy  w Janowicach Wielkich.


Na tym protokół zakończono i podpisano
Protokołowała                                                                     Przewodniczył
Ewa Czaplińska - Szajwaj                                                 Przewodniczący
Insp. ds. Rady Gminy                                                         Rady  Gminy


                                                                                            Jacek Gołębski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podmiot udostępniający: Biuro Rady Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Biuro Rady Gminy
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Gminy
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-04-14 08:16:55
Data udostępnienia informacji: 2008-04-14 08:16:55
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-14 08:20:41

Wersja do wydruku...

corner   corner