logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      minus Rok 2008
         minus Uchwała XVIII/57/2008
         minus Uchwała XVIII/58/2008
         minus Uchwała XVIII/59/2008
         minus Uchwała XVIII/60/2008
         minus Uchwała XVIII/61/2008
         minus Uchwała XVIII/62/2008
         minus Uchwała XVIII/63/2008
         minus Uchwała XVIII/64/2008
         minus Uchwała XVIII/65/2008
         minus Uchwała XVIII/66/2008
         minus Uchwała XIX/67/2008
         minus Uchwała XIX/68/2008
         minus Uchwała XIX/69/2008
         minus Uchwała XIX/70/2008
         minus Uchwała XIX/71/2008
         minus Uchwała XX/72/2008
         minus Uchwała XX/73/2008
         minus Uchwała XX/74/2008
         minus Uchwała XXI/75/2008
         minus Uchwała XXI/76/2008
         minus Uchwała XXI/77/2008
         minus Uchwała XXI/78/2008
         minus Uchwała XXII/79/2008
         minus Uchwała XXIII/84/2008
         minus Uchwała XXIII/85/2008
         minus Uchwała XIII/86/2008
         minus Uchwała XXIII/87/2008
         minus Uchwała XXIII/88/2008
         minus Uchwała XXIII/89/2008
         minus Uchwała XXIII/90/2008
         minus Uchwała XXIII/91/2008
         minus Uchwała XXIV/92/2008
         minus Uchwała XXV/93/2008
         minus Uchwała XXV/94/2008
         minus Uchwała XXV/95/2008
         minus Uchwała XXVII/102/2008
         minus Uchwała XXVII/103/2008
         minus Uchwała XXVII/104/2008
         minus Uchwała XXVII/105/2008
         minus Uchwała XXIII/83/2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


                                                                                                     
                                              UCHWAŁA Nr XVIII/64/2008  
                            RADY GMINY JANOWICE WIELKIE
                                          z dnia   12 maja 2008r.

          w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008r

      Na podstawie art.18 ust.2 i 4 i art. 51 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U.  Nr 142 poz.1591  z 2001r
z póżn.zmianami/ oraz art.168 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych /Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 Rada Gminy Janowice
Wielkie uchwala co następuje :

                                                         § 1

              Uchwala się deficyt budżetowy w kwocie 2.330.000 zł na sfinansowanie
      wydatków budżetowych

                                                        § 2

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie niedoboru
w kwocie 2.330.000 zł.


                                                         § 3

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                              -               2.330.000 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
                 gaz i wodę                                                                -            30.000 zł
rozdział 40001 Dostarczanie ciepła                                         -             20.000 zł
 §4210 zakup materiałów                                                          -            20.000 zł
rozdział 40002 Dostarczanie wody                                           -            10.000 zł
§6060  zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych                       -            10.000 zł

 Dział 600 Transport i łączność                                                 -       1.562.000 zł
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne                                   -       1.367.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych                      -       1.367.000 zł
rozdział 60017 Drogi wewnętrzne                                             -            15.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych                      -            15.000 zł
rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych            -          195.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              -          195.000 zł

 


                                                                       2

Dział 700 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa                    -     115.000 zł
rozdział 70095 Pozostała działalność                                        -       115.000 zł
§ 4210 zakup materiałów                                                            -        40.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych                                              -        40.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                                 -        35.000 zł

 Dział 750 Administracja publiczna                                            -        40.000 zł
rozdział 75023 Urzędy gmin                                                       -        40.000 zł
§ 6060 zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych                          -       40.000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             -     199.000 zł
rozdział 90001 gospodarka  ściekowa i ochrona wód                   -       10.000 zł
§ 4210 zakup materiałów                                                               -      10.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych                                174.000 zł
rozdział 90015  oświetlenie ulic placów i dróg                              -      15.000 zł
§ 4260 zakup energii elektrycznej                                                 -       15.000 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                  -       24.000 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność                                           -       24.000 zł
§ 4210 zakup materiałów                                                               -       15.444 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                                    -         8.556 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport                                               -       345.000 zł
rozdział 92601 obiekty sportowe                                                 -       345.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych                         -       345.000 zł
 

                                                         § 4

                          Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

                                                         § 5

                               Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                                                                                         PRZEWODNICZĄCY                      
                                                                                               RADY GMINY

                                                                                                Jacek Gołębski

 

 

 

 


                                                                 3

                                        UZASADNIENIE


           W związku z nie uchwaleniem budżetu gminy na rok 2008 przez Radę Gminy
 budżet został uchwalony przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu Uchwałą Nr 40/2008 w dniu 9 kwietnia 2008r.
Regionalna Izba Obrachunkowa nie uchwala deficytu budżetowego w związku z tym aby zrównoważyć budżet po stronie dochodów i wydatków oraz rozchodów zaistniała konieczność zmniejszenia projektowanych wydatków  zarówno bieżących
jak i inwestycyjnych. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na odbudowę drogi po
powodzi w wyniku otrzymania promesy na dotację w wysokości 280.000 zł, odbudowę ulicy Kopernika w Janowicach Wielkich , wykonanie dokumentacji oraz budowę ulicy Robotniczej , na budowę boiska  sportowego w Komarnie w wysokości  5.000 zł , na budowę boiska sportowego w Janowicach Wielkich z możliwością dofinansowania 66% kosztów budowy, wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji dla pozostałej części Janowic Wielkich,  wydatki na wymianę komputerów w urzędzie gminy i zakupu oprogramowania na komputer przenośny do odczytów wody.
Zwiększono wydatki bieżące o kwoty, które zostały zmniejszone w stosunku do projektu budżetu w celu zrównoważenia go w uchwale budżetowej oraz zaplanowano środki w dziale 921 na budowę placu zabaw w Komarnie z dofinansowaniem  Urzędu Marszałkowskiego.


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                              
                                                                                          

                                                

 

Nazwa dokumentu: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-05-16 13:35:49
Data udostępnienia informacji: 2008-05-16 13:35:49
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-16 13:42:37

Wersja do wydruku...

corner   corner