logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


OGŁOSZENIE

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz 873 ze zm) i uchwały Rady Gminy Janowice Wielkie Nr XVIII/62/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego


Wójt Gminy Janowice Wielkie

ogłasza otwarty konkurs na wsparcie zadania pod nazwą:

„Upowszechnianie sportu amatorskiego w dyscyplinie piłka nożna”

I. Kwota dotacji na wsparcie zadania w 2008 roku – 45.000 zł
II. Termin i miejsce realizacji zadania:
a) czerwiec-grudzień 2008
b) gmina Janowice Wielkie
III. Zasady przyznawania dotacji
a) postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
b) złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie,
c) warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej,
d) dotacje nie mogą być wykorzystane na :
- zadania i zakupy inwestycyjne,
- pokrycie kosztów utrzymania biura
- remontu budynków,
- pokrycie deficytu wcześniej zrealizowanych przedsięwzięć,
- budowę i zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
- działalność gospodarczą
- działalność polityczną i religijną.
IV. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa 2, w terminie do dnia 19 czerwca 2008 roku do godz. 1500 z dopiskiem; „Konkurs na zadanie – Upowszechnianie sportu amatorskiego w dyscyplinie piłka nożna”. Oferta powinna być złożona na formularzu zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).
Oferta złożona po w.w. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.
Nie będą rozpatrywane oferty przesłane drogą elektroniczną.
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
1.Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Janowice Wielkie, kwalifikując oferty do otrzymania dotacji,
2. Kryteria wyboru oferty:
- zgodność z zadaniami gminy oraz zadaniami statutowymi podmiotu,
- kwalifikacje osób realizujących zadanie,
- koszty realizacji zadania w tym udział środków własnych,
- posiadana baza sportowa.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23 czerwca 2008 roku
Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym formularz wniosku można uzyskać w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa 2, tel. 075 75 15 124/185.
VI. Informacja o wspieraniu przez Gminę Janowice Wielkie zadań publicznych tego samego rodzaju i związanymi z nimi kosztami:
- w 2007 roku przekazano kwotę 45.000 zł

 

Osoba, która wytworzyła informację: Alicja Kozak
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Kozak
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-05-20 08:25:01
Data udostępnienia informacji: 2008-05-20 08:25:01
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-20 08:28:29

Wersja do wydruku...

corner   corner