logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Część I

PROTOKÓŁ  NR XVIII/2008

 z  I posiedzenia   XVIII  sesji Rady  Gminy  w Janowicach Wielkich

 z dnia 28 kwietnia    2008 roku  godz. 10-ta

W  I posiedzeniu XVIII  sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich udział wzięło 16 radnych na ogólną liczbę 17.

Radny niobecny usprawiedliwiony:

1. Wojtas Maciej          2. Kamil Kowalski spóźnienie.

Miejsce I posiedzenia XVIII    sesji Rady Gminy – sala konferencyjna  świetlicy OSP  w Janowicach Wielkich ul. Kolejowa  2.

Rozpoczęcie I posiedzenia XVIII   sesji Rady Gminy –  godz. 10-ta

Zakończenie I posiedzenia XVIII   sesji Rady Gminy  -  godz. 17-ta

Ponadto  w   I posiedzeniu XVIII  sesji Rady Gminy uczestniczyli: ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pan Jerzy Grygorcewicz – Wójt Gminy Janowice Wielkie, Sekretarz Gminy Janowice Wielkie Pani Krystyna Wożakowska, Radca Prawny Urzędu Gminy Pan Roman Słomski ,  Sołtysi Wsi Gminy Janowice Wielkie oraz mieszkańcy gminy.

Porządek obrad  I posiedzenia  XVIII sesji Rady Gminy :

1.Otwarcie  XVIII  sesji Rady Gminy.

2..Stwierdzenie quorum.

3.Przedstawienie porządku obrad  XVIII sesji Rady Gminy.

4.Przyjęcie  protokołów  z     XV , XVI i XVII sesji Rady Gminy

5. Informacja o podjętych uchwałach na  XV  sesji Rady Gminy

6.Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

7.Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na  XV  sesji Rady Gminy.

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2007.

  1.    Przedstawienie opinii Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu o przedłożonym         przez  Wójta Gminy Janowice Wielkie  sprawozdaniu z wykonania budżetu                gminy Janowice Wielkie za rok 2007.

  2.     Wystąpienie Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach        Wielkich  w sprawie zaprezentowanego sprawozdania z wykonania budżetu        gminy za rok 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.      Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia         absolutorium dla Wójta Gminy Janowice Wielkie za rok 2007.

  4.      Przedstawienie opinii  Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu o wniosku            Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich  w sprawie  udzielenia         absolutorium dla Wójta Gminy Janowice Wielkie.

  5.      D y s k u s j a .

  6.      Podjecie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Janowice Wielkie.

 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 

 

 

 

1.planu pracy Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2008,

2.ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagradzania zatrudnionym w zkołach prowadzonych przez Gminę Janowice Wielkie w roku 2008,

 

3.wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Janowice Wielkie,

4..Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

5.przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku   publicznego.

10. Rozpatrzenie skargi Pani Barbary Kusz.

11. Rozpatrzenie skargi Pani Barbary Kusz.

12.Interpelacje i zapytania – odpowiedzi na interpelacje i zapytania . Sprawy  różne .

13. Zamknięcie obrad  XVIII sesji Rady Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 Ad. 1 Otwarcie XVIII  sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gołębski dokonał otwarcia XVIII sesji Rady Gminy  , oraz powitał przybyłych na sesję Rady .

Ad. 2 Stwierdzenie quorum.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności XVIII  sesji Rady Gminy  stwierdził , że w  XVIII sesji Rady Gminy uczestniczy 16 radnych jeden radny jest usprawiedliwiony ,  co stanowi quorum  przy którym Rada może podejmować uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował , że wg ustaleń XVII sesji Rady Gminy   upoważniony zespół radnych  wystąpił do MSWiA i Kancelarii Prawnej Sejmu RP z zapytaniem  „czy  w zgodzie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawa Ordynacja wyborcza przewodniczący  może zwołać sesję w siedemnastoosobowym  składzie” ?

Radni otrzymali w materiałach na sesje  odpowiedzi z Kancelarii Sejmu RP , Departamentu Administracji Publicznej MSWiA , oraz Wojewody Dolnośląskiego  i zapoznali się z opinią instancji wyższych. Ponadto Przewodniczący Rady Gminy w okresie międzysesyjnym otrzymał  pisemne uzasadnienie wyroku NSA w  przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Janowicach Wielkich  oddalającego skargę kasacyjną Gminy.  W związku z tym  Rada Gminy liczy 17 radnych  a połowa ustawowego składu Rady  to 9. Dla jasności swojej wypowiedzi  Przewodniczący zacytował akapit z uzasadnienia Wyroku NSA „Okoliczność, iż w wyniku przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Janowice Wielkie zostali wybrani nowi radni i w rezultacie naruszony zostanie ustawowy skład radnych , który dla Rady Gminy w Janowicach Wielkich wynosi 15 radnych nie może mieć w sprawie istotnego znaczenia. Pojecie ustawowego składu rady w zaistniałej sytuacji będzie trzeba rozumieć jako aktualny składu  rady – uwzględniający zarówno radnych wybranych w wyborach uzupełniających jak i radnych , co do których stwierdzono wyrokami sądów administracyjnych , nieważność uchwał dotyczących wygaśnięcia ich mandatu”.

 

 

Ad.3 Przedstawienie porządku obrad XVIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad XVIII sesji Rady Gminy , oraz zwrócił się z zapytaniem czy radni wnoszą uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Radny Sławomir Orłowski – stwierdził , że jeżeli Przewodniczący uważa , że  połowa ustawowego składu rady to 9 osób , dlatego  Rada powinna  podjęła uchwałę o w tej sprawie. Ponadto radny zgłosił wniosek  aby dla  pięciu  radnym  liczyć głosy podwójnie , ponieważ  trzech radnych w Radzie jest z podwójnego nadania mandatu i dwóm radnym Sąd przywrócił mandaty .

Przewodniczący Rady Gminy  zwrócił się do Radcy Prawnego  Pana Romana Słomskiego o wyjaśnienie jak w nowej sytuacji  liczebne rady  będzie liczona ustawowa   większość do ustawy samorządowej.

Radny Sławomir Orłowski -  stwierdził , że rozumowanie w tej sprawie jest prawie takie samo , ale chodzi o to aby Przewodniczący  sam decyzji w tej sprawie nie podejmował tylko Rada  a w pierwszej kolejności należy uporządkować sprawę ustawowego składu Rady.

Radca Prawny – sprawa została  wyjaśniona przez NSA , Sad wypowiedział się jednoznacznie i wyraźnie – Rada liczy 17 radnych  i połowa ustawowego  składu  Rady liczony ma być od 17 radnych. Nie ma żadnych podstaw aby coś zmieniać ponieważ  sąd już wyinterpretował stanowisko  i Rada nie może tej kwestii nic zmieniać podejmując  uchwałę. W przypadku gdyby Wojewoda z racji nadzoru prawnego uchylił uchwałę  to byłoby rozstrzygnięcie nieważne ponieważ Sąd wydał wyrok z datą późniejszą  niż Wojewoda pismo.

Radny Jan Osękowski – zapytanie – na czym Przewodniczący Rady Gminy  opiera swoje ustalenie , oraz jaki jest status tych  osób , jaki głos im przysługuje czy ten z wyborów listopadowych czy też majowych i czy głosy będą liczone podwójnie.

Przewodniczący Rady Gminy – ja swoje stanowisko opieram na wyroku NSA dlatego też odczytałem akapit z uzasadnienia wyroku. NSA wydał wyrok ostateczny Jeżeli chodzi o podwójne głosy , sąd unieważnił uchwały jednoznacznie , trzech radnych zweryfikowano w wyborach uzupełniających w dniu 13 maja 2007 roku i nie ma podwójnych głosów. Ponadto dla jasności Rada nie pozbawiła radnych mandatów – Rada stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego.

 

 

 

 

 

 

 

Radny Sławomir Orłowski -   do takiej sytuacji w Radzie doszło   przez  postępowanie  Przewodniczącego Rady  , a teraz Przewodniczący mówi  że nasze glosy są po   weryfikacji. Macie dwa głosy opozycyjne i już nie trzeba będzie szukać pana Ciastki do głosowania, aby uchwały przechodziły. Przewodniczący Rady Gminy – dla wyjaśnienia  uchwały podjęte przez  Radę nie były zakwestionowane przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Wójt Gminy zwrócił się do  radnych  o podjęcie obrad , ponieważ nie ma powodów aby wzajemnie się obwiniać , nasza Gmina nie jest odosobniona  w zaistniałej sytuacji związanej z obowiązującym wówczas  prawem tj. ordynacją wyborczą  a ponadto jest wyrok NSA i należy postępować zgodnie z jego zapisem.

Radny Szymon Młodzinski – wnioskuje o  podjęcie uchwały o poszerzenie  porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej .Usytuowanie  w porządku w pkt 9 ppkt 6

Radny Jan Osękowski zaapelował aby Wójt Gminy nie powoływał się na ordynacje wyborczą gdyż to było naruszenie statutu gminy. Ponadto poinformował , że jeżeli sprawa podwójnych głosów nie zostanie radnym przyznana to będzie składał sprawę do sądu.

Radna Anna Liebersbach – czy nie warto zastanowić się nad powołaniem trzeciej komisji stałej np. ds. sportu gdyż te sprawy są również ważne.

Wójt Gminy – zgłosił wniosek o poszerzenie porządku obrad o  podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad wnioskiem  o rozszerzenie

 

 

 

 

 

składu Komisji Budżetu.

W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” przyjęciem wniosku o rozszerzenie składu osobowego stałej Komisji Rady Gminy było  14 głosów, 1 „wstrzymujący się”.

Wniosek został przyjęty otrzymał nr 9 ppkt 6.

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad wnioskiem  o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 .

W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” przyjęciem wniosku o rozszerzenie składu osobowego stałej Komisji Rady Gminy było  14 głosów, 1 „przeciwny”.

 

Wniosek został przyjęty otrzymał nr 9 ppkt 7.

 Ad. 4 Przyjęcie  protokołów  z     XV  , XVI i XVII sesji Rady Gminy

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem  do radnych czy wnoszą uwagi do protokołów  z  XV , XVI i XVII sesji Rady Gminy.

Radna Bożena Dyduch – zgłosiła  uwagę  do protokołu z  XVII sesji  str. 4 , że Jej wypowiedź nie została zapisana  w całości ,  „ponieważ  radna zgłosiła zapytanie , gdzie był radca prawny  i dlaczego nie zajął stanowiska prawnego na sesji na której postanowiono , że radnych odwołano mimo , że radni Pan Zbigniew Chrobak i Radny Kamil Kowalski stawiali zapytanie dlaczego radni nie zostali zaproszeni na sesje”.

Radny Jan Osękowski -  zgłosił uwagę do protokołu z XVII sesji Rady Gminy na str. 3  - „radny nie miał uwag do Wójta Gminy tylko stwierdził , że Rada Gminy nie ma swojego radcy”.

Radni więcej  uwag do  protokołów z XV , XVI i XVII sesji nie wnieśli.

Pzewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad  przyjęciem protokołów z sesji Rady Gminy nr XV, XVI i XVII.

 

 

 

 

W wyniku głosowania „za” przyjęciem protokołów było 9 radnych , „przeciwnych” – 1 radny „wstrzymujących się” 5 radnych.

W czasie głosowania na sali obrad było 15 radnych.

Ad. 5 Informacja o podjętych uchwałach na  XV  sesji Rady Gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił informację o uchwałach podjętych na   XV sesji Rady Gminy.

Ad. 6 Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

 Wójt Gminy złożył informacje o pracy w okresie  międzysesjnym.

-         zorganizowano nowa salę konferencyjną  - sala jest nowa będzie wdzięczny  za zgłaszane uwagi  oraz zaprosił radnych do zwiedzania   centrum informatycznego,

 

 

-         (od godziny 10,56 radny Kamil Kowalski uczestniczy w obradach sesji),

-         bardzo dobrze sprzedają się nieruchomości  gminne na rzecz najemców,

-         właściciele nieruchomości  mają już pozakładane konta bankowe i w najbliższym czasie będziemy się przymierzać do oddania zarządu firmie ,

 

 

-         omówił sprawę inwestycji pn. wodociąg  dla Komarna - czy po zrealizowaniu inwestycji  Gmina będzie miała udziały w Spółce Wodnik, dlatego też wystąpił do Prezydenta Miasta i wyjaśnienie tej sprawy ,

-         Ekoprojekt projektuje wodociąg tam gdzie jest kanalizacja tzn. wodociąg i kanalizacja w jednym wykopie innej wersji  nie ma,

-         wpływają  monity na temat utrzymania  dróg powiatowych , stan tych dróg jest bardzo zły,

 

 

-         pilnie trzeba  remontować ulice  Pionierską i Demokratów ,

-         zatrudniliśmy dwie kobiety na prace interwencyjne  , jest jeszcze zapotrzebowanie na 8 pracowników interwencyjnych

 

-         firma TOM (na terenie strefy ekonomicznej) podejmuje w tym roku budowę – docelowo ma zatrudnić 150 pracowników.

-         Firma Dr. Schnaider  - z uwagi na nowe kontrakty stoi przed koniecznością rozbudowy zakładu,

 

-         na najbliższej sesji wójt będzie przedstawiał projekt  uchwały w sprawie zwolnień od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,

 -         Gmine Janowice Wielkie zakwalifikowano do budowy boiska w ramach programu ORLIK 2012 , lokalizacja ul. Sportowa  w Janowicach Wielkich, udział w kosztach budowy po 1/3 Urząd Marszałkowski , Ministerstwo Sportu i Gmina – termin realizacji projektu budowlanego do końca roku 2008,

-         otrzymaliśmy promese na usuwanie skutków najpierw na 90.000 , po interwencji kwotę zwiększono do 280.000 zł,

 Ad. 7 Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na  XV  sesji Rady Gminy.

Wójt Gminy złożył informacje o realizacji wniosków zgłoszonych na XV sesji Rady Gminy.

 

 

 

 

-         po raz kolejny pracownicy Urzędu Gminy dokonali kontroli w zakresie pobudowanych komórek i garaży przez lokatorów budynków nr 6, 20 i 21 przy ulicy 1 Maja w Janowicach Wielkich -  te budowle nie podlegają opodatkowaniu,

-         uporządkowano ulicę Świerczewskiego z zalegających  śmieci , ponadto wykonawca  świadczący usługę w zakresie zimowego utrzymania dróg wykonał uprzątnięcie  poboczy  z materiału pozostałego po posypywaniu dróg,

-         w styczniu  br w Komarnie usunięto z drogi powiatowej  nabój lodowy.

Radny Orłowski Sławomir zgłosił  uwagę , że  wniosek  częściowo zrealizowani , radnemu chodziło o  sprawdzenie czy właściciele tych garaży i komórek  mieli  ze Starostwa Powiatowego pozwolenie na  budowę tych obiektów  na terenie parku i leśnym.

W dyskusji nad informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym  głos zabrali :

Radny Szymon Młodziński  -  odbudowywana będzie ulica  Partyzantów  , co będzie wcześniej wykonywane kanalizacja czy budowa drogi.

Radny Jan Osękowski – radny uważa , że  łączenie inwestycji pn, kanalizacja i wodociąg dla Komarna i Radomierza z Jelenią Górą jest niekorzystne dla Gminy  i  nie należy wchodzić w udziały .Należy powrócić do  pierwotnego pomysłu i zbudować własną oczyszczalnię .

 

 

 

 

 

Wójt Gminy -  projekt na ukończenie  kanalizacji dla Janowic Wielkich -  nie przewiduje aby  na ulicy Partyzantów przebiegała ona w drodze.

Radny Sławomit Orłowski – pierwotny projekt nie obejmował ulicy Partyzantów , jest to inwestycja do dwóch budynków.

Wójt Gminy – tam są cztery domy a ponadto jest to teren przeznaczony pod budownictwo mieszkalne.

Ponadto Wójt wyjaśnił , że   te dwie miejscowości Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego zostały przyłączone do aglomeracje jeleniogórskiej.

Rdna Bożena Dyduch -  pracownik zbierał podpisy czy mieszkańcy zgadzają się na wodę z Jeleniej Góry – zwróciła się do Wójta o wyjaśnienie tej sprawy.

 Wójt Gminy nikt z urzędu nie zbierał podpisów , prawdopodobnie był to projektant z zapytaniem czy dana osoba wyraża zgodę na przyłącze.

Radna Bożena Dyduch – uważa , że  nie wszyscy mieszkańcy Komarna podłączą się a to z tego względu , że pobudowali sobie studnie głębinowe i z tego tytułu ponieśli koszty.

Radny Szymon Młodziński – zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 minutową przerwę.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady gminy po przerwie wznowił obrady Rady Gminy – godz. 11,45

Ad. 8 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2007.

Ad. 8 pkt 1.

Wiceprzewodniczący  Rady Gminy Piotr Jońca przedstawił opinię Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu o przedłożonym przez  Wójta Gminy Janowice Wielkie  sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Janowice Wielkie za rok 2007.

Opinia Składu Orzekającego RIO stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8 pkt 2

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich Romuald Łaski przedstawił opinie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007.

Komisja po szczegółowym omówieniu i wysłuchaniu wyjaśnień Wójta Gminy Janowice Wielkie i Skarbnika Gminy Janowice Wielkie dotyczących sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2007 rok , stwierdza ,że przedstawione sprawozdanie pozwala na dokonanie analizy i oceny realizacji zadań będących we właściwości gminy .

Komisja Rewizyjna  Rady Gminy w Janowicach Wielkich wnioskuje o przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie za realizowaną gospodarkę budżetową gminy w 2007 roku.

Głosowanie jawne odbyło się w obecności 3 członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego „za” przyjęciem sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2007 rok  i udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie były   2  głosy i 1 głos „wstrzymujący się” .

 

 

 

 

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich o udzielenie absolutorium  Wójtowi Gminy Janowice Wielkie  został przyjęty .

Ad. 8 pkt 3

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie   udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Janowice Wielkie za rok 2007.

Po analizie przedłożonego  Wójta Gminy Janowice Wielkie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich stwierdza , że dokument został opracowany zgodnie z zasadami określonymi ustawa o finansach publicznych i ustawą o samorządzie gminnym.

W sprawozdaniu wyodrębniono wykonanie dochodów od osób prawnych i dotacje celowe , jakie wpłynęły do budżetu gminy. Określone zostały kierunki wydatkowania środków według działów obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Sprawozdanie objęło wszystkie środki finansowe , którymi dysponowała Rady Gminy w roku 2007.

Komisja Rewizyjna stwierdza , że sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za rok 2007 umożliwia pełną i szczegółową analizę zadań należących do zakresu działania Rady Gminy.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Janowicach Wielkich wnioskuje o przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za rok 2007 i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie za prowadzenie gospodarki budżetowej w roku 2007.

 Ad. 8 pkt 4

 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Jońca  przedstawił opinię Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu  o wniosku Komisji rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie za rok 2007.

Opinia Składu Orzekającego RIO  o wniosku Komisji rewizyjnej Rady Gminy stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8 pkt 5 Dyskusja.

W dyskusji nad przedstawionym tematem głos zabrali :

Radny Szymon Młodziński po wystąpieniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy ma kilka pytań do sprawozdania. Chciałby zapytać co znaczy słowo pozytywnie , słowo to występuje w sprawozdaniu Komisji jak i w RIO. Radny stwierdza , że z 10 zadań w budżecie  niewykonanych jest 10.

 


 

 

 

 

Część II

 PROTOKÓŁ  NR XVIII/2008

 

z  II posiedzenia   XVIII  sesji Rady  Gminy  w Janowicach Wielkich

 

z dnia 12  maja     2008 roku

 

godz. 10-ta

 

W  II posiedzeniu XVIII  sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich udział wzięło 15 radnych na ogólną liczbę 17.

 

Radny niobecny usprawiedliwiony:

 

1. Piotr Jońca          2.Piotr Ignaczak

 

Miejsce II posiedzenia XVIII    sesji Rady Gminy – sala konferencyjna  świetlicy OSP  w Janowicach Wielkich ul. Kolejowa  2.

 

 

Rozpoczęcie II posiedzenia XVIII   sesji Rady Gminy –  godz. 10-ta

 

Zakończenie II posiedzenia XVIII   sesji Rady Gminy  -  godz. 13-ta

 

Ponadto  w   II posiedzeniu XVIII  sesji Rady Gminy uczestniczyli:

 

 

Pan Jerzy Grygorcewicz – Wójt Gminy Janowice Wielkie, Sekretarz Gminy Janowice Wielkie Pani Krystyna Wożakowska, Radca Prawny Urzędu Gminy Pan Roman Słomski ,  Sołtysi Wsi Gminy Janowice Wielkie oraz mieszkańcy gminy.

 

 

Porządek obrad  II posiedzenia  XVIII sesji Rady Gminy :

 

1.Otwarcie II posiedzenia  XVIII  sesji Rady Gminy.

 

2..Stwierdzenie quorum.

 

3.Przedstawienie porządku obrad II posiedzenia XVIII sesji Rady Gminy.

 

4.Podjęcie uchwał w sprawach:

 

              1.zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 

5. Rozpatrzenie skargi Pani Barbary Kusz.

 

6. Rozpatrzenie skargi Pani Barbary Kusz.

 

7.Interpelacje i zapytania – odpowiedzi na interpelacje i zapytania . Sprawy  różne .

 

8.Zamknięcie obrad  II posiedzenia  XVIII sesji Rady Gminy.

 

 

Ad. 1

 

Otwarcie  II posiedzenia XVIII  sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gołębski dokonał otwarcia II posiedzenia  XVIII sesji Rady Gminy  , oraz powitał przybyłych na sesję Rady .

 

 

Ad. 2

 

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności II posiedzenia XVIII  sesji Rady Gminy  stwierdził , że  w II posiedzenia  XVIII sesji Rady Gminy uczestniczy 15 radnych  (usprawiedliwiony jest dwóch radnych) ,  co stanowi quorum  przy którym Rada może podejmować uchwały.

 

 

Ad.3

 

Przedstawienie porządku obrad II posiedzenia XVIII sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował , że  na dzisiejszym II posiedzeniu   sesji realizujemy  porządek obrad z I posiedzenia XVIII sesji Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2008 roku.

 

 

Ad. 4

 

Podjęcie uchwał.

 

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008. Ponadto poinformował , że zmiany w uchwale budżetowej dotyczą  remontu dróg w Trzcińsku , Kopernika , Robotniczej budowy boiska Orlik 2012 i boiska w Komarnie, zakupu komputerów , zakupu programu komputerowego  do odczytu  sprzedaży  wody, oświetlenia placów i ulic, budowy placu zabaw dla dzieci w Komarnie.

 

 

Przewodnicząca  Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Anna Liebersbach poinformowała , że zmian w projekcie uchwały dokonano na wniosek radnej z Komarna Bożeny Dyduch aby budowę boiska w Komarnie zamknąć w kwocie 27.000 złotych. Ponadto

 

poinformowała , że  Komisja szczegółowo omówiła zmiany w budżecie gminy i przyjęła projekt uchwały jednogłośnie.

 

 

Radny Szymon Młodziński – czy te środki przeznaczona w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy , które są  przeznaczone na poszczególne zadania będą  nazwane.

 

 

Skarbnik Gminy – nie nazywa się zadań , natomiast zgodnie z klasyfikacją budżetową  zadania umieszcza się  w poszczególnym dziale i rozdziale , a o przeznaczeniu  na  zadania mówi uzasadnienie.

 

 

Radny Sławomir Orłowski – jeżeli chodzi o zaciąganie  kredytów  na zadania inwestycyjne jest za , a jeżeli chodzi o   wydatki rzeczowe  niech gmina finansuje z własnych środków.

 

 

Skarbnik Gminy -  RIO uchwala budżet zrównoważony  , zdjęte zostały wydatki projektowane. Deficyt jest planowany , w żadnym roku nie był wykonany w całości. Konstrukcja budżetu jest taka , że musi być utworzony deficyt. Ponadto Skarbnik poinformowała , że na dzień dzisiejszy nie ma potrzeby brać kredytów , gmina jest w dobrej kondycji finansowej. Plan wydatków jest planowany na podstawie wydatków  roku ubiegłego.

 

 

Przewodniczący zwrócił się do radnego Sławomira Orłowskiego z zapytaniem czy odpowiedź satysfakcjonuje radnego czy też zgłasza wniosek odrębny.

 

 

Radny Sławomir Orłowski – poruszył sprawę  remontu dachu na budynku nr 25 ul. 1 Maja w Janowicach Wielkich gdzie jest wspólnota mieszkaniowa  , współwłaściciel nie wie czy wspólnik będzie płacił za remont czy też nie. Ponadto radny stwierdził , że jeszcze raz w tym roku obdarzy Skarbnika Gminy zaufaniem ale prosi aby Skarbnik  nie była rozrzutna.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie nad   projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.

 

 

W wyniku przeprowadzonego  głosowania  „za” podjęciem uchwały było radnych , „wstrzymujących się” – 1 radny.

 

Uchwała została podjęta i otrzymała NR XVIII/64/2008.

 

 

Ad. 5 i 6

 

Rozpatrzenie skargi Pani Barbary Kusz.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Anna Liebersbach przedstawiła informacja o sposobie rozpatrzenia skarg i pism złożonych  przez Panią Barbarę Kusz do Rady Gminy a rozpatrywanych przez Komisję .

 

Komisja ponownie zapoznała się ze skargą rozpatrywaną na sesji w dniu 27 grudnia 2007 roku , w której skarżąca zarzuca Wójtowi Gminy , że traktuje ją w sposób poniżający i lekceważący. Swoje zarzuty wywodzi z treści pisma Wójta z dnia 18.08.2007 roku jak również braku odpowiedzi na pismo z dnia 12.10.2007 roku.

 

Komisja nie dopatruje się  w postępowaniu Wójta cech lekceważenia ani poniżania Pani Barbary Kusz gdyż przesłane Jej do wiadomości pismo zawiera informacje o braku możliwości zrealizowania jej wniosku. Nie zawiera zwrotów  ocennych ani uwag osobistych pod czyimkolwiek adresem. Zatem skarga w tym zakresie jest całkowicie  nieuzasadniona.

 

Jak wcześniej ustalono rzeczywiście odpowiedź na pismo Pani Barbary Kusz  została udzielona z opóźnieniem skutkiem czego osoba odpowiedzialna za terminowość korespondencji została ukarana przez Wójta upomnieniem.

 

   Odnosząc się do treści odpowiedzi z dnia 28.11.2007 roku Komisja  nie dopatrzyła się uchybień po stronie Wójta co do odpowiedzi na wnioski skarżącej gdyż głównym Jej żądaniem było udostępnienie  dokumentacji projektowej a to zostało Jej zapewnione zaś wykonanie innych żądań niemożliwe lub zbędne. Wójt nie mógł udostępnić dokumentacji przetargowej gdyż nie przeprowadza się przetargów  na niewielką cenę usługi  odpowiedzią na Jej wystąpienie było właśnie wskazanie terminu i rzeczywiste udostępnienie dokumentacji.

 

W tej sytuacji skarga jest całkowicie  nieuzasadniona.

 

 

Druga skarga z dnia  29.01.2008 roku w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 27 grudnia  2007 roku dotyczy informacji na temat opłaty abonamentowej wnoszonej przez odbiorców usług dostarczania wody i odbioru ścieków.

 

Jak wynika z przedłożonych  prze Wójta dokumentów Pani Barbara Kusz zwróciła się  pismem z dnia 11 grudnia 2007 roku o wyjaśnienie co to jest abonament i jakie usługi składają się na abonament. W odpowiedzi  z dnia 27grudnia 2007 roku Wójt Gminy przedstawił dokładną definicję abonamentu określoną przez § 2 pkt 11 Rozporządzenia  Ministra Budownictwa z dnia  28.06.2006 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. Nr 127, poz.886 z dnia 17.07.2006 roku). Pismem z dnia 27 grudnia 2007 roku Pani Barbara Kusz wystąpiła z pytaniem z jakich części i w jakiej wysokości kwotowej składa się opłata abonamentowa.

 

W związku z tym , że opłata abonamentowa  jest wnoszona w formie      ryczałtu  a zakres usług opłacanych tym ryczałtem jest wyraźnie określony i zostało to przekazane skarżącej pismem z dnia 27 grudnia 2007 roku  to uznano, że   odpowiedzi już udzielono a skarżąca chce znać sposób skalkulowania  ceny wody i ścieków , w związku z czym przesłano Jej wniosek o zatwierdzenie taryf. Analizując całość sprawy Komisja uznaje skargę za bezzasadną gdyż odpowiedź w przedmiocie opłaty abonamentowej została Pani Barbarze Kusz udzielona.

 

 

Pani Barbara Kusz wniosła w dniu 01.02.2008 roku pismo do Rady Gminy w przedmiocie sporządzonego na zlecenie Gminy „planu” a w rzeczywistości projektu przebudowy  ulicy Kopernika i Matejki w Janowicach Wielkich.

 

W związku z podniesionymi w w/w piśmie zarzutami naruszenia przepisów Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku Dz. U. Nr 75, poz. 690 § 19 ust. 1 . pkt 1 jak i § 21, pkt 1 Wójt Gminy zwrócił się do  projektanta o wyjaśnienie  podniesionych przez skarżącą zarzutów .

 

 

 

W odpowiedzi z dnia 11.02.2008 roku projektant potwierdził , że projekt wykonany jest prawidłowo i zgodnie z przepisami cytowanego rozporządzenia gdyż § 19 w ust. 4 stanowi , że „zachowanie odległości o których mowa w ust. 1 i 2 nie jest wymagane przy sytuowaniu miejsc postojowych między liniami rozgraniczającymi ulicę”. Projektowane miejsca postojowe znajdują się pomiędzy liniami rozgraniczającymi ulice Kopernika w wyznaczonym pasie drogowym i spełniają warunki § 21 ust. 1 w/w Rozporządzenia  co do wymiarów stanowisk jako stanowiska równoległe.

 

 

Drugie pismem z dnia  29.01.2008 złożonym w dniu  01.02.2008  Pani Barbara Kusz wystąpiła do Rady Gminy ze stwierdzeniem , że nie otrzymała odpowiedzi na skargę z dnia 29.06.2007 roku i domaga się udzielenia odpowiedzi z uzasadnieniem które będzie zawierało uzasadnienie faktyczne  i prawne.

 

Komisja stwierdza , że sprawa dotycząca skargi z dnia 29.06.2007 roku została rozpatrzona na sesji Rady Gminy w dniu 31 lipca 2007 roku i treść uchwały wraz z uzasadnieniem doręczono skarżącej.

 

   W związku z powyższym  nie ma potrzeby rozpatrywania sprawy i uzasadniania uchwały.

 

    Uzasadnienie uchwały zawiera wszystkie niezbędne informacje o przyczynach uznania skargi za nieuzasadnioną . W związku z tym , że skarga dotyczy działalności Wójta a w szczególności odmowy zainstalowania w pasie drogowym słupków w miejscach wskazanych przez Pana Feliksa Kusz uzasadnienie nie wymaga   określania   podstaw prawnych gdyż skarga nie dotyczy braku realizacji prawa przez Wójta ale działań faktycznych wynikających z zarządu drogami  gminnymi.

 

Na marginesie warto zaznaczyć , że Wójt odpowiadając na wniosek Państwa Barbary i Feliksa Kusz wskazał przepisy ustawy o drogach publicznych , które nie pozwalają na umieszczanie w pasie drogowym przedmiotów stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.

 

Komisja uważa wniosek Pani Barbary Kusz za całkowicie bezzasadny.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  - poprosiła o zgłaszanie uwag i pytań w sprawie wystąpienia Przewodniczącej Komisji.

 

 

Pani Barbar Kusz – stwierdziła , że w odpowiedziach na skargi  brak jest uzasadnienia do uchwały. Skarga z dnia 27 listopada 2007 roku dotyczyła braku interwencji ze strony gminy żeby sąsiad nie niszczył pracy którą wykonywała za Wójta  , a mianowicie utrzymywała w czystości pas drogi gminnej.

 

W tej sprawie prosi o umotywowanie prawne dlaczego skarga została odrzucona.

 

 

Druga skarga dotyczy abonamentu – ustawa o dostarczaniu wody mówi , że abonament składa się z trzech rzeczy wg skarżącej nie jest to żadna trudność aby określić co z czego się składa , zamiast tego otrzymała wniosek .We wniosku nie ma podziału na odbiorców wody tzn. tych co mają samą wodę i szambo , albo swoją wodę a ścieki odprowadzają do kanalizacji , kosztów beczki asenizacyjnej. Prosi o odpowiedź z umotywowaniem  prawnym. Ponadto poinformowała , że otrzymała regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków bez aneksu , że wprowadza się dwumiesięczny okres obrachunkowy.

 

Ponadto stwierdziła , że skarga dotycząca nieterminowych odpowiedzi na pisma  jest  to lekceważące podejście do obywatela a jak się przyjdzie do urzędu to nikt nic nie wie.

 

 

Pismo dotyczące budowy parkingu na ulicy Kopernika  parking powinien być 10 metrów od okien ludzi tam mieszkających  , ponadto  Pani Kusz poinformowała , że w tej sprawie była u Starosty Powiatu i dostała taką odpowiedź , że jeżeli oni jako mieszkańcy nie wyrażają zgody na budowę parkingu to taki parking nie może być budowany. Ponadto Starosta w tej sprawie będzie rozmawiał z Wójtem.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Pani Barbary Kusz jakie ma wnioski do Rady Gminy jeżeli chce aby parking był 10 metrów od okien.

 

 

Pani Barbara Kusz – można zrobić chodnik po obu stronach ulicy będzie ładna spacerowa , tam parking nie jest potrzebny ponieważ nie ma tam żadnych sklepów ani szlaku turystycznego. Drugi wniosek dotyczy zmotywowania pracowników Urzędu do opracowania wniosku w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w taki sposób aby wszystkie składniki były dokładnie rozliczone.

 

 

Rady Szymon Młodziński – stwierdził , że Pani Kusz powiedziała , że więcej wody jest pobranej  niż odprowadzono ścieków , tak się dzieje , że niektórzy  odbiorcy mają liczniki na pobór wody  na cele gospodarcze  , dlatego liczba ta nie będzie zgodna.

 

 

Radny Sławomir Orłowski – pytanie do Pani Kusz  Barbary – jaka jest odległość od okien jej domu do ulicy.

 

 

Pani Kusz tj około 5 metrów i po tej stronie  nie ma zaprojektowanego chodnika .

 

 

Radny Kamil Kowalski – stwierdził , że  Pani Kusz zasygnalizowała do Urzędu Gminy pewne niedociągnięcia ze strony pracowników  tj. sprawa abonamentu , sprawa budowy parkingu – dlatego wnosi o udzielenie prawidłowej odpowiedzi.

 

 

Radny Jan Osękowski -  stwierdził , że skargami powinna zajmować się Komisja Rewizyjna i zapytuje Wójta czy projektant w sprawie budowy parkingu posłużył się nieaktualnym przepisem parnym.

 

 

Radny Kamil Kowalski stwierdził , że  źle się dzieje jeżeli pracownik przekazuje  zainteresowanemu wadliwe dokumenty. Odpowiedź na zapytanie czy podanie powinna być prawidłowa  z pełnym zapisem prawnym.

 

 

Radny Szymon Młodziński – czy pismo projektanta odnośnie rozporządzenie  zawiera prawidłowe  podstawy prawne i czy już zostały zmienione przepisy prawne w tym zakresie..

 

 

Wójt Gminy – Komisja bardzo  starannie  przygotowała sprawę skarg i pism Pani Barbary Kusz  dlatego też uważa , że Pani Barbara Kusz otrzymała wyczerpujące odpowiedzi.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 minutową przerwę w obradach II posiedzenia XVIII sesji Rady Gminy.

 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady II posiedzenia XVIII sesji Rady Gminy.

 

 

Wójt Gminy zapoznał radnych z  zapisem  § 19 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku „zachowanie odległości o których mowa w ust. 1 i 2 nie jest wymagane przy sytuowaniu miejsc postojowych między liniami rozgraniczającymi ulicę”. Projektowane miejsca postojowe znajdują się pomiędzy liniami rozgraniczającymi ulicę Kopernika w wyznaczonym pasie drogowym i spełniają warunki § 21 ust. 1 w/w Rozporządzenia co do wymiarów stanowisk jako stanowiska równoległe. Ponadto Wójt poinformował , że wg tego zapisu projekt na odbudowę ulicy Kopernika jest dobry.

 

 

Radny Jan Osękowski – czy w zleceniu dla projektanta było zlecenie na opracowanie parkingu  przy  ulicy Kopernika.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie  skargi Pani Barbary Kusz na działalność Wójta Gminy Janowice Wielkie.

 

 

Radny Jan Osękowski  - zgłosił uwagę , że dokument z Komisji nie jest podpisany ani  ponumerowany. Ponadto  w tytule uchwały  oraz w treści  należy  zapisać jakiej skargi dotyczy.

 

 

Zgodnie z uwagą radnego Jana Osękowskiego w uchwale dokonano zapisu w tytule  oraz w treści uchwały.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie skargi Pani Barbary Kusz na działalność Wójta Gminy z dnia 27 listopada 2007 roku za bezzasadną.

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” uznanie skargi za bezzasadną było 10 radnych, „przeciwnych” 3 radnych , „wstrzymało się” 2 radnych

 

 

Uchwała została podjęta i otrzymała NR XVIII/65/2008

 

W czasie głosowania na sali obrad było 15 radnych.

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował , że opinia Komisji zostaje przyjęta jako uzasadnieniem do  uchwały

 

 

Ad. 6

 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie skargi Pani Barbary Kusz na działalność Wójta Gminy z dnia 29 stycznia  2008 roku za bezzasadną.

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” uznanie skargi za bezzasadną było 10 radnych, „przeciwnych”4 radnych , „wstrzymało się” 1 radnych

 

 

Uchwała została podjęta i otrzymała NR XVIII/66/2008.

 

W czasie głosowania na sali obrad było 15 radnych.

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował , że opinia Komisji zostaje przyjęta jako uzasadnieniem do  uchwały.

 

 

O godzinie 12,00 radny Marian Ciastko zwolnił u Przewodniczącego Rady Gminy z dalszej części obrad Rady Gminy.

Radny Jan Osękowski zgłosił propozycje aby Rada Gminy podjęła uchwałę , że skargi na Wójta Gminy Janowice Wielkie są niedozwolone.

 

 

 

Ad. 7

Interpelacje i zapytania – odpowiedzi na interpelacje i zapytania . Sprawy  różne .

 

 

Radny Szymon Młodziński zgłosił na piśmie dwie interpelacje :

1 . interpelacja w sprawie dokończenia robót przy odprowadzeniu wody deszczowej w ulicy 1

 

    Maja na wprost  byłej  fabryki papieru ,

 

2. interpelacja  w sprawie wycięcia częściowo uszkodzonych drze świerkowych na działce

 

    komunalnej przy ulicy Wojska Polskiego  w Janowicach Wielkich obok posesji Pana

 

   Stanisława Dudka.

Radny Szymon Młodziński  zgłosił wniosek w sprawie  wystąpienia  do Zarządu Dróg Powiatowych o wykonanie remontu drogi powiatowej na odcinku od Radomierza  Janowice Wielkie Karpniki.  Na tym odcinku drogi powiatowej w nawierzchni występują bardzo niebezpieczne dla ruchu kołowego wyrwy i głębokie dziury w nawierzchni.

 

 

Radna Bożena Dyduch jest przeciwna aby mówić , że  to dzięki radnej nie będzie budowane  boisko sportowe w Komarnie wg radnej  mogą  być  trzy boiska . Ponadto zgłosiła następujące wnioski

 

1.w sprawie ustawienia dodatkowego pojemnika na nieczystości stałe przy budynkach nr 100 – 98 w Komarnie,

 

2.w sprawie pilnego wykonania pokrywy i przykrycia  szamba przy budynku 100 w

 

  Komarnie .

 

3.      w sprawie  wykonania remontu drogi powiatowej w Komarnie na odcinku od kościoła w górę Komarna . Odcinek tej drogi w niektórych miejscach jest nieprzejezdny.

 

4.w sprawie podania terminu wykonania placu zabaw dla dzieci w Komarnie.

 

 

Radny Romuald Łaski

 

1.ponawia wniosek w sprawie  likwidacji niebezpiecznego dużego uskoku od asfaltu przy

 

   posesji nr 10 ul. 1 Maja w Janowicach Wielkich ,

 

2.w sprawie zobowiązania  sprawcy uszkodzenia ogrodzenia przy posesji Nr 25 ul. 1 Maja w

 

   Janowicach Wielkich  do usunięcia szkody,

 

3.w sprawie zobowiązania właściciela działki zlokalizowanej przy ulicy Wojska Polskiego w

 

  Janowicach Wielkich (pierwszej po prawej stronie od wjazdu z ulicy Kolejowej) do

 

  uporządkowania tej nieruchomości.

 

4.w sprawie sprawdzenia do kogo należy działka przy ulicy Wojska Polskiego w Janowicach

 

   Wielkich  zlokalizowana pomiędzy własnością Pana Urbańskiego a  własnością Pani Haliny

 

  Owczaryszek. Jednocześnie zaproponował , że jeżeli to jest własność gminy należy

 

   wyznaczyć do sprzedaży.

 

Radna Zofia Kraszewska

 

wniosek w sprawie uporządkowania  terenu wokół przystanku MZK w górnym Komarnie , na którym ustawiono pojemnik na szkło  oraz terminowego opróżnienie pojemnika. Ponadto radna wnioskuje aby  wyznaczyć   inną lokalizację   pojemnika na szkło.

 

 

Radny Jan Osękowski

 

wniosek w sprawie usunięcia awarii hydrantu  na ulicy Chłopskiej w Janowicach Wielkich.

 

 

Radny Zbigniew Chrobak  składa wnioski w sprawie :

 

1.czy jest zlokalizowane miejsce na bankomat na terenie Janowic Wielkich,

 

2.o ustawienie pojemników na szkło i plastiki na ulicy Świerczewskiego w Janowicach

 

  Wielkich,

 

3.o uporządkowanie terenu wokół tablic pamiątkowych na terenie  Janowic Wielkich,

 

4.w sprawie przeprowadzenia wiosennego porządkowania gminy. Ponadto Radny zgłosił , że

 

  przy ulicy Kopernika przy posesji Państwa Myślickich został zasypany gałęziami rów

 

  odwadniający.

 

 

Radny Andrzej Salkiewicz poruszył temat przystanków autobusowych ich stan jest bardzo zły i nie pełnią one swojego zadania – wnioskuje  o przeprowadzenie  remontu przystanków autobusowych na terenie Komarna,

- o przekazanie  do Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze przeprowadzenia  remontu

 

drogi powiatowej w miejscowości Komarno,

 

wniosek  w sprawie dojazdu dzieci do szkoły zaproponował , aby autobus odbierał dzieci szkolne również na pętli autobusowej w Komarnie . Dzieci odwożone po szkole powinny wysiadać na przystanku przy kościele , na pętli autobusowej ,  przy posesji 65 w Komarnie oraz na przystanku Komarno Kolonia.

 

wnioskuje o naprawę  nawierzchni drogi gminnej od koloni do gospodarstwa rolnego w Komarnie. Droga ta została zniszczona przez ciężki sprzęt z Lasów Państwowych.

 

 

Radny Ryszard Sobolewski zapytanie czy na terenie gminy Janowice Wielkie istnieje program usuwania eternitu oraz jakie środki finansowe są  przeznaczone na ten program.

 

 

Radny Kamil Kowalski złożył wnioski na piśmie  a dotyczą one złego stanu nawierzchni drogi gminnej oznaczonej nr ewidencyjnymi 373/4 , 374/3 , 373/1 w miejscowości Trzcińsko oraz wykonania utwardzonego zjazdu  z drogi powiatowej na nieutwardzoną drogę gminną pomiędzy zabudowaniami Trzcinsko 70 i 72.

 

Ponadto radny Kamil Kowalski wystąpił z pisemnym wnioskiem do  Przewodniczącego Rady Gminy o  finansowe wsparcie młodych zawodników piłkarskiego klubu GLKS Rudawy.

 

 

Radny Jan Osękowski zapytanie czy został zrealizowany wniosek Rady Sołeckiej Mniszków w sprawie usunięcia dzikiego wysypiska śmieci w Miedziance.

 

 

Wójt Gminy poinformował , że  prowadzona jest korespondencja z Zarządem Dróg Powiatowych w sprawie stanu dróg powiatowych  na terenie gminy Janowice Wielkie. W ostatnim okresie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych na temat stanu dróg  .

 

Urząd Gminy przygotuje informację  o zasadach postępowania z eternitem  - informacja zostanie przekazana radnym i sołtysom wsi.

 

 

Gmina przeznacza na GLKS Rudawy 45.000 złotych – w  sprawie przekazanej przez radnego Kamila Kowalskiego będzie rozmawiał z prezesem .

 

 

W dniu dzisiejszym przystąpiono do remontu mostu na ulicy Partyzantów w Janowicach Wielkich.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych w sprawie finansowego wsparcia młodych zawodników z klubu sportowego . Ponadto poinformował , że  jeżeli radni ustalą jakąś pomoc dla młodych  sportowców , to kwota zostanie  przekazana  radnemu Kowalskiemu i radny ustali na co  te środki zostaną przeznaczone..

 

 

Radny Szymon Młodziński  Komisja Rewizyjna może przeprowadzić kontrolę w GLKS.

 

 

Romuald Łaski –  poinformował , że na I posiedzeniu XVIII sesji Rady Gminy  zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem o samorozwiązanie się Komisji – Komisja kontroli nie  będzie przeprowadzała.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radzie pismo  Towarzystwa na Rzecz Ekorozwoju Ziemi Jeleniogórskiej  dotyczące realizacji projektu pt. „Radon – jak z nim żyć”, oraz zwrócił się do radnych , ze zainteresowani tym projektem mogą zgłaszać swój akces do realizacji w/w programu oraz rejestrować się  w terminie do dnia 23 maja 2008 roku.

 

Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

 

Na tym protokół z II posiedzenia

 

XVIII sesji Rady Gminy zakończono i podpisano

 

Protokołowała                                                                     Przewodniczył

 

Ewa Czaplińska - Szajwaj                                                 Przewodniczący

 

Insp. ds. Rady Gminy                                                         Rady  Gminy

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Czaplińska Szajwaj
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Czaplińska Szajwaj
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-05-26 08:53:05
Data udostępnienia informacji: 2008-05-26 08:53:05
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-27 07:53:52

Wersja do wydruku...

corner   corner