logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      minus Rok 2008
         minus Uchwała XVIII/57/2008
         minus Uchwała XVIII/58/2008
         minus Uchwała XVIII/59/2008
         minus Uchwała XVIII/60/2008
         minus Uchwała XVIII/61/2008
         minus Uchwała XVIII/62/2008
         minus Uchwała XVIII/63/2008
         minus Uchwała XVIII/64/2008
         minus Uchwała XVIII/65/2008
         minus Uchwała XVIII/66/2008
         minus Uchwała XIX/67/2008
         minus Uchwała XIX/68/2008
         minus Uchwała XIX/69/2008
         minus Uchwała XIX/70/2008
         minus Uchwała XIX/71/2008
         minus Uchwała XX/72/2008
         minus Uchwała XX/73/2008
         minus Uchwała XX/74/2008
         minus Uchwała XXI/75/2008
         minus Uchwała XXI/76/2008
         minus Uchwała XXI/77/2008
         minus Uchwała XXI/78/2008
         minus Uchwała XXII/79/2008
         minus Uchwała XXIII/84/2008
         minus Uchwała XXIII/85/2008
         minus Uchwała XIII/86/2008
         minus Uchwała XXIII/87/2008
         minus Uchwała XXIII/88/2008
         minus Uchwała XXIII/89/2008
         minus Uchwała XXIII/90/2008
         minus Uchwała XXIII/91/2008
         minus Uchwała XXIV/92/2008
         minus Uchwała XXV/93/2008
         minus Uchwała XXV/94/2008
         minus Uchwała XXV/95/2008
         minus Uchwała XXVII/102/2008
         minus Uchwała XXVII/103/2008
         minus Uchwała XXVII/104/2008
         minus Uchwała XXVII/105/2008
         minus Uchwała XXIII/83/2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A AUCHWAŁA  Nr XIX/69/2008
Rady Gminy w Janowicach Wielkich
z dnia  27 maja 2008 roku


w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Janowice Wielkie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy w Janowicach Wielkich uchwala co następuje:
§ 1
1.Przedsiębiorca może uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty 150 000 euro, a dla działających w sektorze transportu drogowego kwoty 50 000 euro.
          2. Pomoc de minimis udzielana będzie zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.87i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006)
§ 2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis grunty, budynki i budowle należące do przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Janowice Wielkie
§ 3
Zwolnienia od podatku od nieruchomości nie mogą otrzymać przedsiębiorcy:

1. Znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 244, 1.10.2004, s.2).

2. Działający w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu WE.

3. Działający w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu WE w przypadku, gdy:

1) wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą;
2) przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców.

4. Prowadzący działalność w sektorach: rybołówstwa i akwakultury oraz węgla.
5. Prowadzący działalność związaną z wywozem do Państw trzecich lub państw członkowskich w sytuacji, gdy pomoc byłaby bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej.
6. Prowadzący działalność uwarunkowaną pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.
7. Prowadzący działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego w sytuacji, gdy pomoc przeznaczona byłaby na nabywanie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego.
§ 4
Ogólne warunki dopuszczalności pomocy na podstawie uchwały:

1. Utworzenie na terenie Gminy Janowice Wielkie minimum 100 nowych miejsc pracy, przy czym warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeśli nastąpił u przedsiębiorcy wzrost netto liczby pracowników w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających fakt nabycia uprawnień do zwolnienia, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Przy ustalaniu poziomu zatrudnienia uwzględnia się tylko pracowników zatrudnionych na pełnym etacie w ciągu jednego roku, natomiast ilość osób zatrudniona w niepełnym wymiarze lub przy pracy sezonowej stanowią ułamkowe części.
2. Utrzymanie zwiększonego zatrudnienia przez okres, co najmniej 12 miesięcy, licząc od dnia utworzenia nowych miejsc pracy.
3. Zgłoszenie organowi podatkowemu – Wójtowi Gminy Janowice Wielkie zamiaru korzystania z pomocy, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym przedsiębiorca utworzył nowe miejsca pracy wraz z:
1) korektą informacji w sprawie podatku od nieruchomości - Załącznik nr 1 do Uchwały  Rady Gminy w Janowicah Wielkich Nr II/11/2002 z dnia 06.12.2002r, podatku rolnego - Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Janowicach Wielkich  Nr II/12/2002 z dnia 06.12.2002r, podatku leśnego – Załącznik nr  1 do Uchwały Rady Gminy Janowice Wielkie  Nr II/13/2002 z dnia 06.12.2002r   – w przypadku, gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna;
2) korektą deklaracji na podatek od nieruchomości - Załącznik nr 2. do Uchwały Rady Gminy w Janowicach Wielkich  nr  II/11/2002 z dnia 06.12.2002 r. – w przypadku, gdy przedsiębiorcą jest osoba prawna, jednostka organizacyjna lub spółka niemająca osobowości prawnej;
3) uwierzytelnionymi kserokopiami deklaracji ZUS z ostatnich 12 miesięcy;
4) deklaracją o utrzymaniu zwiększonego zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy, licząc od dnia utworzenia nowych miejsc pracy;
5) oświadczeniem o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych, wraz z załączonymi wszystkimi zaświadczeniami o pomocy de minimis, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały;
6) informacją o otrzymanej innej pomocy publicznej dotyczącej tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w związku z realizacją których udzielana jest pomoc de minimis albo informacją o nieotrzymaniu pomocy publicznej, na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz.413);
7) oświadczeniem, iż przedsiębiorca nie podlega wyłączeniom wynikającym z § 3 uchwały.
8) dokumentami pozwalającymi na ocenę, czy podmiot znajduje się  w trudnej sytuacji ekonomicznej (bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy, informacja o posiadaniu zaległości w zakresie zobowiązań publiczno – prawnych, bądź oświadczeniem, że nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej
§ 5
1.   Łączny okres zwolnienia nie może przekroczyć trzech lat, licząc od dnia nabycia
            prawa do zwolnienia.
    2.  Zwolnienie od podatku przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po
         miesiącu, w którym przedsiębiorca utworzył nowe miejsca pracy.
    3.  Jeżeli przedsiębiorca nie jest objęty obowiązkiem podatkowym w którymkolwiek z
         przedmiotów opodatkowania wymienionych w ust. 1, zwolnienie od podatku
         przysługuje tylko z tego tytułu, w którym jest opodatkowany.
    4. Wysokość udzielonego zwolnienia od podatku od nieruchomości nie może przekroczyć
         podatku należnego za nieruchomość lub jej część związaną z działalnością       
         gospodarczą za dany rok kalendarzowy.
§ 6
Przedsiębiorca w okresie korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały, jest zobowiązany do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego, przedstawiać bez wezwania organowi podatkowemu:

1. Informację o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych, wraz z załączonymi wszystkimi zaświadczeniami o pomocy de minimis, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały;
2. Informację o otrzymanej innej pomocy publicznej dotyczącej tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w związku z realizacją, których udzielana jest pomoc de minimis albo informację o nieotrzymaniu pomocy publicznej, na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz.413).

3. Informację o stanie zatrudnienia na koniec poprzedniego roku kalendarzowego, potwierdzoną uwierzytelnionymi kopiami deklaracji ZUS składanymi w roku kalendarzowym.
§ 7
1.  Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania
            przez przedsiębiorcę warunków udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości i
            obowiązków zawartych w uchwale, w tym także sprawdzania zgodności ze stanem
            faktycznym dokumentów i informacji składanych przez przedsiębiorców.
2. Przedsiębiorca, na żądanie organu podatkowego, przedkłada wszelkie dowody i informacje, celem stwierdzenia spełnienia warunków zwolnienia od podatku od nieruchomości.
§ 8
1.  Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości, gdy:
1) nowo utworzone miejsca pracy nie zostaną utrzymane przez okres co najmniej 12 miesięcy;
2) przedstawił organowi podatkowemu nieprawdziwe dane, o których mowa w § 4;
3) nie przedstawił organowi podatkowemu informacji, o których mowa w § 7.
2. Przedsiębiorca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Wójta Gminy Janowice Wielkie o każdej zmianie stanu zatrudnienia powodującej utratę prawa do zwolnienia, w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności uzasadniających jego utratę.
3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu całości otrzymanej pomocy na zasadach przewidzianych w przepisach o pomocy publicznej dla przedsiębiorców, poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z procedurą wynikającą z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zmianami).
§ 9
Przedsiębiorca korzystający z pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały nie może jednocześnie korzystać z pomocy udzielanej w tej samej formie, na podstawie innych programów pomocowych uchwalonych przez Radę Gminy w Janowicach Wielkich
§ 10
W przypadku otrzymania w trakcie roku podatkowego pomocy ponad dopuszczalną wielkość, przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej nadwyżkę pomocy ponad ogólną kwotę, w terminie do dnia 31 grudnia danego roku podatkowego, na zasadach przewidzianych w przepisach o pomocy publicznej dla przedsiębiorców, poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z procedurą wynikającą z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami).
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie
§ 12
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich  i opublikowanie w BIP.
§ 13
1. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku               
    Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 roku.

 

                       

                                                               PRZEWODNICZĄCY

                                                                   RADY  GMINY

                                                                   Jacek  Gołębski

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Janowice Wielkie
Podmiot udostępniający: Biuro Rady Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Czaplińska-Szajwaj
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Czaplińska-Szajwaj
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-06-03 10:50:04
Data udostępnienia informacji: 2008-06-03 10:50:04
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-03 11:53:40

Wersja do wydruku...

corner   corner