logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      minus Rok 2008
         minus Uchwała XVIII/57/2008
         minus Uchwała XVIII/58/2008
         minus Uchwała XVIII/59/2008
         minus Uchwała XVIII/60/2008
         minus Uchwała XVIII/61/2008
         minus Uchwała XVIII/62/2008
         minus Uchwała XVIII/63/2008
         minus Uchwała XVIII/64/2008
         minus Uchwała XVIII/65/2008
         minus Uchwała XVIII/66/2008
         minus Uchwała XIX/67/2008
         minus Uchwała XIX/68/2008
         minus Uchwała XIX/69/2008
         minus Uchwała XIX/70/2008
         minus Uchwała XIX/71/2008
         minus Uchwała XX/72/2008
         minus Uchwała XX/73/2008
         minus Uchwała XX/74/2008
         minus Uchwała XXI/75/2008
         minus Uchwała XXI/76/2008
         minus Uchwała XXI/77/2008
         minus Uchwała XXI/78/2008
         minus Uchwała XXII/79/2008
         minus Uchwała XXIII/84/2008
         minus Uchwała XXIII/85/2008
         minus Uchwała XIII/86/2008
         minus Uchwała XXIII/87/2008
         minus Uchwała XXIII/88/2008
         minus Uchwała XXIII/89/2008
         minus Uchwała XXIII/90/2008
         minus Uchwała XXIII/91/2008
         minus Uchwała XXIV/92/2008
         minus Uchwała XXV/93/2008
         minus Uchwała XXV/94/2008
         minus Uchwała XXV/95/2008
         minus Uchwała XXVII/102/2008
         minus Uchwała XXVII/103/2008
         minus Uchwała XXVII/104/2008
         minus Uchwała XXVII/105/2008
         minus Uchwała XXIII/83/2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podzia? administracyjny kraju
A A A


U C H W A Ł A  NR  XX/74/2008
RADY   GMINY    W   JANOWICACH  WIELKICH
 z dnia  30 czerwca 2008 roku

- w sprawie zatwierdzenia  taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie

 

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 roku Nr 123 , poz. 858) – Rada Gminy w Janowicach Wielkich  u c h w a l a , co następuje :

§ 1
1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie.
2. Taryfy , o których mowa w ust. 1 stanową załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2
Taryfy obowiązują od 1 września 2008 roku do 31 sierpnia 2009 roku.

 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                           PRZEWODNICZĄCY
                                                                              RADY    GMINY


                                                                                 JACEK  GOŁĘBSKI

 


Załącznik do uchwały NR  XX/74/2008  Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia  30 czerwca 2008 roku

Taryfa
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

ZESTAWIENIE CEN I STAWEK OPŁAT ABONAMENTOWYCH


1. Dostarczanie wody cena za 1 m3
     dla wszystkich odbiorców                                                                         3,19 + VAT

2. Stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę miesięcznie
- w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego  2,34 + VAT
- w  rozliczeniach z osoba korzystająca  z lokalu w budynku
wielorodzinnym                                                                             2,34 +VAT
- w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących
przeciętnych norm zużycia wody                                                  2,34 + VAT

3.Odprowadzanie ścieków cena 1 m3
- dla wszystkich odbiorców                                                             3,26  + VAT

4.Stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę miesięcznie
- w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków
     ustaloną ze wskazaniami urządzenia pomiarowego lub
     wodomierza na ujęciu własnym                                                     2,34+ VAT
- w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustalonych
na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia
wody w przypadku ujęcia własnego                                              2,34 + VAT                                                        

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie oblicza się podatek od towarów  i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

 

 

 

 


Skrócony opis: - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie
Podmiot udostępniający: Biuro Rady Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Czaplińska-Szajwaj
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Czaplińska-Szajwaj
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-07-23 14:07:15
Data udostępnienia informacji: 2008-07-23 14:07:15
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-23 14:26:35

Wersja do wydruku...

corner   corner