logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


PROTOKÓŁ  NR XX/2008
 z  XX  sesji Rady  Gminy  w Janowicach Wielkich
z dnia  30 czerwca  2008 roku

W   XX  sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich udział wzięło 16 radnych na ogólną liczbę 17.
Radny nieobecny usprawiedliwiony:
1. Salkiewicz Andrzej
Miejsce  XX    sesji Rady Gminy – sala konferencyjna  świetlicy OSP  w Janowicach Wielkich ul. Kolejowa  2.
Rozpoczęcie  XX   sesji  Rady Gminy –  godz.  10-ta
Zakończenie XX    sesji  Rady Gminy  -  godz.  16,30
Ponadto  w    XX   sesji  Rady Gminy uczestniczyli:
Pan Jerzy Grygorcewicz – Wójt Gminy Janowice Wielkie, Sekretarz Gminy Janowice Wielkie Pani Krystyna Wożakowska, Radca Prawny Urzędu Gminy Pan Roman Słomski ,  Sołtysi Wsi Gminy Janowice Wielkie oraz mieszkańcy gminy.
Przedstawiam następujący porządek obrad XX sesji Rady Gminy :
1.Otwarcie  XX  sesji Rady Gminy.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad  XX sesji Rady Gminy.
4.Przyjęcie  protokołu z XIX sesji Rady Gminy.
5. Informacja o podjętych uchwałach na  XIX  sesji Rady Gminy
6.Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
7.Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na  XIX  sesji Rady Gminy.
8.Informacja Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
9.Podjecie uchwały w sprawach:
1. zmian w uchwale budżetowej na rok 2008,
2. zmiany załącznika do uchwały budżetowej Gminy Janowice Wielkie,
3. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Janowice Wielkie,
4. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie.
10.Interpelacje i zapytania – odpowiedzi na interpelacje i zapytania . Sprawy  różne .
11. Zamknięcie obrad  XX sesji Rady Gminy.                                                          
 
Ad. 1
Otwarcie XIX  sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gołębski dokonał otwarcia XX sesji Rady Gminy  , oraz powitał przybyłych na sesję Rady .

Ad. 2
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności XX sesji Rady Gminy  stwierdził , że w  XX sesji Rady Gminy uczestniczy 16 radnych (jeden  radny jest usprawiedliwiony ,   co stanowi quorum  przy którym Rada może podejmować uchwały.

Ad.3
Przedstawienie porządku obrad XX sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad XX sesji Rady Gminy , oraz zwrócił się z zapytaniem czy radni wnoszą uwagi do przedstawionego porządku obrad.


-  2  -
Radny Szymon Młodziński  – zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 9 ppkt 4  tj. podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Janowice Wielkie . Wniosek uzasadnił  tym , że  jedynym organem wyłącznie kompetentnym  do ustalania wynagrodzenia wójta jest rada gminy jak również przewodniczący Rady Gminy nie ma inicjatywy uchwałodawczej . Radny stwierdził , że projekt uchwały został wniesiony pod obrady Rady Gminy z istotnym naruszeniem przepisów ustawy o samorządzie gminnym jak również  Statutu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował  , że  w sprawie projektu w/w uchwały zasięgnie porady  u radcy prawnego.

Radny Szymon Młodziński – zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczącego Rady Gminy dlaczego radca prawny opiniuje uchwały niezgodne z  obowiązującym prawem.

Po konsultacji z  Radcą Prawnym  Przewodniczący rady Gminy wycofał z porządku obrad  projekt uchwały w sprawie  ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Janowice Wielkie.


Ad. 4
Przyjęcie  protokołu  z    XIX sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem  do radnych czy wnoszą uwagi do protokołu  z  XIX sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady gminy zwrócił się z zapytaniem czy radni wnoszą uwagi do protokołu z  XIX sesji rady Gminy.

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z XIX sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie  nad przyjęciem protokołu z XIX sesji Rady Gminy.

W wyniku głosowania „za” przyjęciem protokołu z XIX sesji Rady Gminy było 10 radnych  „wstrzymujących się” – 6  radnych.
W czasie głosowania na sali obrad było 16 radnych.

Radny Sławomir Orłowski zgłosił uwagę , że Rada nie przyjmowała protokołu z  I i II   części 18 sesji Rady Gminy.

Ad. 5
Informacja o podjętych uchwałach na  XIX sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił informację o uchwałach podjętych na   XIX sesji Rady Gminy.
Informacja o podjętych uchwałach na XVIII sesji rady Gminy stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6 i 7
Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
- 3  -
Wójt Gminy na  sesji Rady Gminy poinformował  radnych Rady Gminy , że w dniu dzisiejszym  Pani Halina Przetacznik Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich przechodzi  na emeryturę . W związku z tym  opisał przebieg pracy zawodowej oraz  sprawy jakimi kierowała w Urzędzie Gminy a następnie  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich w okresie 36 lat pracy zawodowej.

Wójt Gminy złożył informacje o pracy w okresie  międzysesjnym oraz o realizacji wniosków zgłoszonych przez radnych na XIX sesji Rady Gminy.
- zbyto nieruchomości komunalne
- podjęto decyzję o ogłoszeniu  przetargu na budowę ulicy Kopernika w Janowicach Wielkich , ponieważ  nie ma naboru na wnioski z Programu Odbudowy Wsi , z  którego to programu miał być budowane chodnik i parking przy tej ulicy,
- powierzył obowiązki kierownika GOPS Pani Małgorzacie Gajewicz jest pracownikiem GOPS prowadzi świadczenia rodzinne - (posiada wykształcenie wyższe , jest mieszkanką Janowic Wielkich , zna środowisko  jak również uzupełnia wykształcenie specjalistyczne)
- przygotował materiały na dzisiejszą sesje Rady Gminy,
- w zakresie realizacji wniosków zgłoszonych przez radnych złożył następująca informację:
- zabezpieczenia szamba  przy budynku 100 w Komarnie  posiada klapę zabezpieczającą do końca czerwca zostanie zamontowana kłódka w celu zamykania włazu,
- konary pozostałe w ogrodzeniu przy budynku byłej szkoły zostały wycięte,
- wystąpiono do właściciela kanału doprowadzającego wodę  do elektrowni wodnej przy ulicy Nadbrzeżnej  o uzupełnienie  brakujących elementów barier ochronnych ,
- do Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze wystąpiono o uzupełnienie ubytków w drodze powiatowej w Komarnie  oraz ściągnięciem poboczy w celu odprowadzania wód powierzchniowych,
- pobocza dróg w miejscowości Trzcińsko zostały w miesiącu czerwcu br. wykoszone,
- rozebrano murowany śmietnik  przy posesji nr 80 w Trzcińsku,
- studzienki przy drodze za Bobrem w Trzcińsku zostały zakryte,
- modernizacja oświetlenia  ulicznego w Komarnie – zadanie to zostanie ujęte w budżecie gminy na lata następne,
- wystąpiono do Zakładu   Energetycznego w Jeleniej Górze o wycinkę gałęzi  rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie linii energetycznych,
- zlikwidowano dzikie wysypisko śmieci w Miedziance.

Ad. 8
Informacja Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący Komisji rewizyjnej Rady Gminy Romuald Łaski przedstawił informację o pracy Komisji rewizyjnej w okresie międzysesyjnym tj. od  27 maja 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku. Komisja łącznie odbyła  2 posiedzenia  , na których zajmowała się następującymi sprawami : kontrolowano warunki funkcjonowania OSP w Janowicach Wielkich , kontrolowano koszty i celowość odbywanych podróży służbowych  w Urzędzie Gminy w roku 2007 , kontrolowano wydatki poniesione na telefony komórkowe w Urzędzie Gminy w roku 2007, kontrolowano przeprowadzanie przetargów na większe prace remontowo-budowlane w tym drogi i ulice, kontrolowano inwestycję budowa boiska wielofunkcyjnego w Komarnie.

 

- 4  -
Komisja opracowała wnioski pokontrolne , które stanową załącznik do niniejszego protokołu.
    Zlecić  inspektorowi nadzoru przygotowanie szczegółowego zakresu remontu remizy z uwzględnieniem uwag członków Komisji Rewizyjnej (odbudowa  kotłowni, wymiana instalacji grzewczej i elektrycznej , remont elewacji , ocieplenie dachu). Zaplanować środki niezbędne do wykonania   remontu na rok 2009-2010.
    Poczynić starania celem dokonania   wymiany na nowy przynajmniej jednego średniego wozu bojowego.
   Ustalić właściciela terenu przylegającego do tylnej części remizy i zobowiązać go do uporządkowania placu , zabezpieczenia resztek piwnicy , rozebrania pozostałości murów , usunięcia starych opon , przestawienia w inne miejsce (lub całkowitej likwidacji) samochodu-komórki. Jeśli właścicielem terenu jest gmina – wykonać to staraniem pracowników Urzędu Gminy.
    Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Janowicach Wielkich  prosi o złożenie  informacji  o podjętych przez Urząd Gminy działaniach  celem realizacji wniosków  1, 2 i 3 do dnia 30 września 2008 roku.
 .Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Janowicach Wielkich stwierdza prawidłowe  postępowanie Urzędu Gminy w zakresie procedury przeprowadzania przetargów zgodnie  z ustawą o zamówieniach publicznych.
  W wyniku zapoznania z umowami na zimowe utrzymanie dróg stwierdzono brak sankcji za niedotrzymanie terminu uprzątnięcia dróg po sezonie zimowym. Wykonawca miał obowiązek uprzątnięcia  rozsypanego zimą piasku do dnia 15 maja. Do dnia posiedzenia Komisji Rewizyjnej , tj. do dnia 23 czerwca praca ta nie została do końca wykonana. Oznacza to, że uprzątnięcie dróg w miesiącu wrześniu zobliguje Urząd Gminy do wypłaty całej zatrzymanej kwoty.
    Komisja Rewizyjna wnosi o złożenie przez Urząd Gminy informacji o losach inwestycji – boisko w Komarnie w grudniu 2008 roku.
    Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na podróże służbowe i szkolenia. Nie stwierdza się wyjazdów i szkoleń nieuzasadnionych. Wydatki na ten cel świadczą o efektywności nadzoru wójta i skarbnika gminy  nad tą działalnością Urzędu Gminy.
  Celem odrębnego poznania efektów uczestnictwa pracowników gminy w szkoleniach Komisja Rewizyjna przeprowadzi na ten temat przykładową rozmowę z p. Kozak w dniu 1 lipca br.. Oczekuje się pełnej informacji w sprawie odbytych w 2007 roku szkoleniach i ich wpływu na poprawę poziomu pracy Urzędu.
  Nie stwierdza się w Urzędzie Gminy nieprawidłowości w wykorzystywaniu w celach służbowych telefonów stacjonarnych, komórkowych i intermetu. Celem obniżenia kosztów funkcjonowania Urzędu bez uszczerbku  dla jakości pracy Komisja Rewizyjna wnosi o przeprowadzenie negocjacji cenowych z operatorami, którzy są zainteresowani utrzymaniem tak atrakcyjnego klienta jakim jest gmina.
  Brak wpłaty 78,93 zł za przekroczenie limitu rozmów przez telefon komórkowy Komisja Rewizyjna pozostawia bez komentarza. Fakt ten pozostawia ocenie Rady Gminy , gdyż chodzi tu  o jej przewodniczącego. Kwota ta winna jednak bezwzględnie wpłynąć do gminnej kasy.

W dyskusji nad przedstawionym tematem głos zabrali :
Radny Sławomir Orłowski – czy sprawdzono bilingi  celem zasadności rozmów , ponieważ telefon służbowy powinien służyć do rozmów służbowych . Pracownicy  powinny podpisywać bilingi.

- 5  -
Wiceprzewodniczący  Rady Gminy  Jońca Piotr -  wg posiadanej wiedzy  o unijne pieniądze na boisko  w Komarnie   nikt się nie starał to  Komisja powinna sprawdzić kto składał wniosek i czy był przyjęty. Ponadto podejrzewa , że firmy które biorą udział w przetargach na drogi są podstawiane , należałoby zapraszać firmy do przetargów.

Radny Szymon Młodziński –  zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  czy Komisja brała pod uwagę zasadność przyznanych  ryczałtów samochodowych  dla dyrektorów szkoły i przedszkola. Rozumie przyznanie  ryczałtu   na samochód dla Wójta , Chrząstowskiego , ale dla dyrektorów jednostek to rzecz zbędna.  Pieniędzy budżetowych należy pilnować , biorąc pod uwagę fakt ,  że podnosimy cenę wody dla mieszkańców gminy. Jednocześnie stwierdza , że nic Wójta nie przekona , aby koledze dyrektorowi zabrać ryczałt na samochód.

Radny Osękowski Jan  - Komisja  Rewizyjna przy kontroli OSP nie stwierdziła do kogo należy działka przy OSP  , radny zapytuje czy nie było pomysłu aby to sprawdzić..  Słuchając wniosków pokontrolnych przedstawianych przez Przewodniczącego Komisji ,  radny  negatywnie opiniuje działalność Wójta  , ale  takiej opinii Komisja nie wydała , wydanie oceny Komisja pozostawia Radzie . Systematycznie wraca temat zimowego utrzymania dróg – z umów wynika że 80.000 złotych wyniósł koszt utrzymania zimowego na Komarno natomiast Janowice Wielkie  to koszt 140.000 złotych  - we wnioskach pokontrolnych brak jest oceny jak została sporządzona umowa , tu wyraźnie widać  brak cech dbałości o interes gminy. Radny  podpowiada czy nie warto byłoby  zakupić ciągnik i zatrudnić kogoś z gminy do zimowego utrzymania dróg aby te pieniądze zostały w gminie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Romuald Łaski – jeżeli  Rada Gminy zleci Komisji przeprowadzenie kontroli w zakresie przyznanych ryczałtów samochodowych – to Komisja tematem się zajmie. Komisja złożyła informacje o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym a Rada dokona oceny pracy Wójta. Komisja zajmowała się kontrola przetargów na większe prace remontowo-budowlane do jednej  umowy sięgnięto i stwierdzono brak sankcji za nie uprzątnięcie  piachu  użytego do zimowego utrzymania dróg. Komisja  starała się zadanie wykonać rzetelnie.

Radny Szymon Młodziński – czy Komisja kieruje wnioski do Wójta i czy na czas otrzymują odpowiedzi.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Komisja określa termin realizacji  , ale są również wnioski bez daty. Ponadto poinformował , że na grudzień zaplanowano  realizację wniosków Komisji  i wtedy będzie pełna informacja  o realizacji wniosków.


Radny Sławomir Orłowski – stwierdził , że  komisja nie pracuje w akordzie , a na każdy temat powinna  przeznaczać odpowiedni czas , radny wychodzi z założenia , że komisja powinna pracować mniej  ,   szczegółowo zająć się tematem – pracować na jakość a nie na ilość.

Radny Jan Osękowski – nie usłyszał odpowiedzi na pytanie radnego Jońcy odnośnie  pomocy
unijnej  na boisko wielofunkcyjne w Komarnie. Przewodniczący mówi , że ocenę pozostawia Radzie natomiast z treści informacji wynika , że Przewodniczący  sam ocenił  Wójta. Radny

-  6  -
stwierdził  żeby pan Łaski  ustąpił z funkcji przewodniczącego komisji  byłoby to wskazane i mile widziane.

Przewodniczący Komisji Łaski Romuald – uważa , że dobrze byłoby aby pan Osękowski ustąpił z funkcji radnego dla dobra wszystkich. Ponadto uważa , że kontrolę Komisja dobrze wykonała i nie zgadza się z tym  , ze nie ma oceny Wójta. W sprawie  boiska wielofunkcyjnego w Komarnie zobowiązuje się  do 30 września br. przekaże informacje Radzie.

Radny Kamil Kowalski – uważa , że  sprawa  nieuregulowania rachunku  za  przekroczenie limitu rozmów jest nie na miejscu .Osoba piastująca takie stanowisko nie powinna mieć zadłużeń na tak śmieszne pieniądze.

Przewodniczący Rady Gminy , nie  otrzymał żadnego upomnienia i wezwania do zapłaty, a sprawa  jest już uregulowana.

Radny Szymon Młodziński  zgłosił wniosek aby Komisja Rewizyjna sprawdziła dlaczego Gmina nie wystąpiła w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy z upomnieniem o zapłatę.

Radny Kamil Kowalski poinformował , że po rozmowie z Naczelnikiem OSP w sprawie szkoleń ochotników OSP w zakresie udzielania pierwszej pomocy sobie nawzajem , stwierdza że nie wszyscy  ochotnicy są przeszkoleni ,  dlatego uważa  że powinni oni być przeszkoleni w pierwszej kolejności . Rady złożył wniosek  o przeszkolenie ochotników strażaków OSP w Janowicach Wielkich w zakresie udzielania pierwszej pomocy  medycznej  sobie nawzajem.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował , że  takie szkolenia były prowadzone dwa lata temu , faktem jest , że nie zaszkodzi aby takie szkolenia się odbywały.

Ad. 9 pkt 1
.Podjecie uchwał w sprawach:
Wójt Gminy i Skarbnik Gminy przedstawili projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2008.
Skarbnik Gminy poinformowała , że zmian w uchwale budżetowej po stronie dochodów jak i wydatków należało dokonać w związku z otrzymanymi decyzjami zwiększającymi dochody gminy w przypadku działu 751 ostateczna wielkość wydatków przyjęta w uchwale   budżetowej dla gminy wynosi 655 złotych nie jak w projekcie 708 złotych. Zaplanowano zgodnie w wcześniejszymi uzgodnieniami dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla jednostki Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Jeleniej Górze  w wysokości 15.000 złotych. Przesunięto środki w dziale 600 po rozstrzygnięciu przetargu na drogę  na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na  remont ulicy Robotniczej w wysokości 75.000 złotych.
Ponadto Skarbnik Gminy  wniosła o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały  w § 3 wprowadzając taki zapis Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę  181.075,41
Dział 600 Transport i łączność – 75.000 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 75.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75.000 zł


- 7  -
oraz w § 4  Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 75.073 zł
Dział Transport i łączność 75.000 zł
Rozdział 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych 75.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   75.000 zł.

Radny Jan Osękowski zgłosił uwagę , że przez takie wprowadzanie na sesji  poprawek do projektu uchwały zrobił się bałagan i każdy wprowadził inny zapis, dlatego proponuje aby  projekt uchwały zdjąć z porządku obrad.

Przewodniczący Rady Gminy  zapytał radnego czy zgłasza uwagę jako wniosek formalny.

Radny Jan Osękowski – nie zgłasza wniosku formalnego , w głosowaniu będzie kto jest za projektem uchwały  a kto przeciw .

Radny Szymon Młodziński – stwierdził , że projekt uchwały powinien być dzisiaj głosowany ponieważ dotyczy  budowy ulicy Robotniczej.

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały .
W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” podjęciem uchwały było 12 radnych , „wstrzymało się” – 4 radnych.
Uchwala została podjęta i otrzymała NR XX/72/2008.
W czasie głosowania na sali obrad było 16 radnych.


Ad 9 ppkt 2
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie  zmiany załącznika do uchwały budżetowej Gminy Janowice Wielkie. Ponadto Skarbnik Gminy  poinformowała , ze załącznik nr 3 dotyczący wykazu inwestycji planowanych do realizacji w latach 2008-2010 do uchwały Kolegium RIO we Wrocławiu  z dnia 9 kwietnia  stanowił inwestycje pokrywane z dochodów gminy , uchwalając  deficyt po to aby ująć planowane inwestycje na rok 2008 dlatego  występuje potrzeba  zmiany załącznika. Do załącznika  wprowadzamy inwestycje , budowa ulicy Kopernika i Robotniczej w Janowicach Wielkich ,zakup oprogramowania do komputera przenośnego dla inkasenta opłat za wodę, dokumentacja i remont drogi dojazdowej do gruntów w Trzcińsku, zakup sprzętu komputerowego, budowa boiska sportowego Orlik 2012.

Przewodnicząca Komisji Budżetu Anna Liebersbach poinformowała , ze Komisja na posiedzeniu  omawiała projekt uchwały jednakże nie wydała opinii o projekcie uchwały, ponieważ zgłosiła zmiany związane z koniecznością budowy ulicy Robotniczej w Janowicach Wielkich. Komisja pozostawiła projekt pod  obrady Rady Gminy.

Radny Romuald Łaski – zauważył , że w załączniku  brak jest budowy ulicy Wojska Polskiego.

Skarbnik Gminy wyjaśniła , że zadania dotyczą tego roku.

Radny Szymon Młodziński – zwrócił się z zapytaniem co można zrobić na ulicy Robotniczej za zaplanowane 240.000 złotych.


- 8  -
Wójt Gminy na pewno podbudowa drogi w pełnym zakresie , projekt budowlany , koszt drogi będzie zależny od przeprowadzonego przetargu.

Radny Sławomir Orłowski zapytanie do Skarbnik Gminy – czy jest opracowany plan inwestycyjne  na najbliższe lata , ponadto absurdalną sprawą  w załączniku jest zapis „Dokumentacja na drogę dojazdową do gruntów rolnych w Trzcińsku”- wartość kosztorysowa 715.000 złotych, oraz czy w tym projekcie jest plan kanalizacji w Komarnie i Radomierzu.

Skarbnik Gminy – w załączniku jest plan na rok 2008 a jeżeli chodzi o Trzcińsko to zapis jest po to aby móc się ubiegać o środki pomocowe  z Funduszu Ochrony Śsrodowiska. Jeżeli chodzi o plan kanalizacji Komarna i Radomierza  to zadanie będzie robione w ramach  aglomeracji  Jelenia Góra  to zadanie wymaga odrębnej uchwały.

Radny Jan Osękowski stwierdził , że tytuł tabeli jest niezgodny z zadaniami.

Skarbnik Gminy – w załączniku są inwestycje na rok bieżący , które my finansujemy po to aby ubiegać się o dotacje.

Radny Jan Osękowski – dlaczego w załączniku nie ma zapisu kanalizacja Komarna i Radomierza .

Skarbnik Gminy jeżeli gmina nie będzie ponosiła kosztów budowy to takiego zapisu w tym załączniku nie będzie.

Radny Sławomir Orłowski –  że Wójt przekazywał informacje  , że  w roku 2009 będzie rozpoczęta inwestycja kanalizacja dla Komarna i Radomierza.

Radny Szymon Młodziński –  radni z Radomierza i Komarna mają obowiązek przekazywać swoim wyborcom  informacje dlatego  radnym należy się rzetelna informacja.

Wójt Gminy – podtrzymuję swoja informacje , że zadanie inwestycja kanalizacja Radomierza i Komarna zostanie rozpoczęte w roku 2009.

Radna Bożena Dyduch – dlaczego w tym załączniku nie ma zadania kanalizacja Radomierza i Komarna  wpisanego i  oznaczonego kropką .

Skarbnik – nie ma zapisu inwestycyjnego  w załączniku , ponieważ będą wykonywane w ramach aglomeracji Jelenia Góra. Ponadto Gmina Janowice Wielkie nie ma szans na taką inwestycje gdyż koszt tych inwestycji przewyższa nasz budżet.

Radna Bożena Dyduch – jakiej odpowiedzi ma udzielić mieszkańcom Komarna jeżeli zapytają kiedy będzie rozpoczęta inwestycja.

Wójt Gminy – w roku 2009 , to zależy od Spółki Wodnik , aglomeracji Jelenia Góra i funduszu spójności.

Radny Jan Osękowski – inwestycja rzeczywiście przekracza nasz budżet , ale co się zmieniło,
Wcześniej widniały te zadania inwestycyjne w załączniku a teraz nie ma.
- 9  -
Skarbnik Gminy – dlatego , że od 2008 roku jesteśmy wpisani do aglomeracji Jelenia Góra..

Radna Zofia Kraszewska – też chciałaby wiedzieć kiedy inwestycja się rozpocznie gdyż mieszkańcy pytają.

Wójt Gminy – gmina uchwala plany wieloletnie i wykonuje zadania z programów pomocowych , natomiast ten załącznik  może obejmować zadania inwestycyjne na rok bieżący, ale dla porządku  zadań inwestycyjnych  należałoby sporządzić plan obejmujący lata do 2013 roku.

Radny Szymon Młodziński – Rada Gminy zatwierdziła Plan Rozwoju Regionalnego  , szczegółowo omawiano zadania  i Rada powinna to oceniać. Poinformował również , że słyszał , że nie będzie remontowany Ośrodek Zdrowia bo będzie  budowane Centrum Administracyjne.

Radny Jan Osękowski – zgłosił wniosek aby zobowiązać Wójta Gminy do rozpoczęcia inwestycji ,które będą realizowane w ramach aglomeracji Jelenia Góra tj. kanalizacja i wodociąg dla miejscowości Komarno  i kanalizacja dla miejscowości Radomierz.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Rady z zapytaniem czy są jeszcze zapytania.

Radny Kamil Kowslski – poinformował , że w załączniku do projektu uchwały  nie zgadza się suma w rubryce wartość kosztorysowa . Radny  stwierdził , że  radnym przedstawiono pod obrady Rady wadliwy dokument.

Skarbnik Gminy – przyznała , że jest pomyłka w rubryce  „wartość kosztorysowa” , ponieważ nie zmieniła kwoty z 300.000 złotych na 225.000 złotych w rubryce „nazwa inwestycji” Odbudowa drogi z udziałem środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w Janowicach Wielkich.

Radny Jan Osękowski – poinformował , że na posiedzeniu Komisji radni znaleźli błąd w ulicy Kopernika – radni otrzymują  błędne  dokumenty.

Przewodniczący Rady Gminy  -zgłosił wniosek o zdjęcie  z  porządku obrad  punktu Projekt uchwały w sprawie  zmiany załącznika do uchwały budżetowej Gminy Janowice Wielkie.

Radny Szymon Młodziński – zaproponował aby wykreślić błędną kwotę  wprowadzić prawidłowy zapis i głosować uchwałę.

Radny Jan Osękowski -  zgłosił wniosek  o zdjęcie  punktu Projekt uchwały w sprawie  zmiany załącznika do uchwały budżetowej Gminy Janowice Wielkie. z porządku obrad , zwołać sesje i obciążyć kosztami pracownika Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy wycofał wniosek  przez siebie zgłoszony.

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad wnioskiem  zgłoszonym przez Radnego Jana Osękowskiego o treści „O zdjęcie  punktu Projekt uchwały w sprawie  zmiany załącznika do uchwały budżetowej Gminy Janowice Wielkie. z porządku obrad , zwołać sesje i obciążyć kosztami pracownika Urzędu Gminy”.
- 10  -
W wyniku głosowania „za” było 7 radnych, „przeciwnych” 7 radnych „wstrzymujących się” 2 radnych.
Na sali obrad w czasie głosowania obecnych było 16 radnych.
Wniosek został odrzucony ponieważ nie otrzymał wystarczającej liczby głosów „za”

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały budżetowej Gminy Janowice Wielkie z prawidłowym zapisem w rubryce Wartość kosztorysowa – nazwa inwestycji nr 6 – kwota 225.000 złotych

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały budżetowej Gminy Janowice Wielkie.
W wyniku głosowania  „za” było 8 radnych ,”przeciwnych” 5 radnych , „wstrzymało się” 2 radnych.
Radny Kamil Kowalski nie brał udziału w głosowaniu.
Na sali obrad w czasie głosowania było 15 radnych.
Uchwała została podjęta i otrzymała NR XX/73/2008

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach Rady  godz. 13,30
Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady Rady godz. 13,50

Ad. 9 pkt 3
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie.
W uzasadnieniu  projektu uchwały poinformował , że ceny wynikają ze wzrostu kosztów cen energii elektrycznej , zakup niezbędnych materiałów i koszty eksploatacji. Cena wody wg kalkulacji wzrasta ponad 30 % , natomiast ścieki 10 %. Wójt wniósł o podjęcie  uchwały.

Kierownik Referatu GKiM  Daniela Bereźnicka – omówiła szczegółowo kalkulacje taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w układzie tabelarycznym przedstawionym we wniosku.

W dyskusji nad przedstawionym tematem  udział wzięli:
Radny Szymon Młodziński – w tabeli A dotyczącej porównania cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę  – zapytuje co w tej kwestii wpłynęło  na  tak wysoką podwyżkę szczególnie wody o 38 %. W gminie Janowice Wielkie nie ma ludzi bogatych , w przewadze są emeryci i renciści , aby  nie stosować takich  podwyżek  Wójt powinien rozpoznać gdzie można zaoszczędzić w kosztach i przygotował taka informacje na sesje. Ponadto po co  ludziom fundować ryczałty na samochody niech dyrektorzy szkoły i przedszkola idą do pracy do Schnaidera będą wówczas wiedzieli co to znaczy pracować , a samochód w urzędzie czy ma tak jeździć w te i wewte.

Radny Romuald Łaski –  stwierdził  ,że 38 %   jest to duża zwyżka ceny  wody również zgłosił zapytanie jak duże są straty wody i czy tu nie warto znaleźć oszczędności..

Radny Jan Osękowski – przepisy rozporządzenia mówią , że do wniosku dołącza się sprawozdanie finansowe roku obrachunkowego , stwierdziła , że będzie głosował przeciw bo podwyżki są duże , a ponadto na posiedzeniu Komisji dowiedział się , ze połowa wody ucieka

- 11 -
 i trudno powiedzieć co się z nią dzieje. Drugi powód od lat oczyszczalnia ścieków  jest niedociążona. Nie może tak być aby gmina źle funkcjonowała , a ludzie za to płacili. Ponadto chciałby się dowiedzieć kto ma płacić za stawkę abonamentową czy tylko wybrana grupa.

Radny Sławomir Orłowski  - stawki są zdecydowanie wyższe niż w innych gminach a cała dokumentacja jest zrobiona od tyłu. Zgłasza zapytanie czy już całość kanalizacji jest zamortyzowana przy wodzie, skąd wzięła się stawka z 2,30 zł na 3,19 zł, następna sprawą to  koszt eksploatacji , koszt energii był 7.000 zł  teraz jest 28.000 złotych nie widzi spójności w tych dokumentach. Urządzenia mierzące wskazują za duże  ubytki i wpływają w znacznym stopniu na opłaty dla ochrony środowiska. Widzi błędy i będzie głosował przeciwko tak drastycznym podwyżkom za wodę.

Wójt Gminy  i  Skarbnik Gminy – wyjaśnili , że gmina nie sporządza  sprawozdań  finansowych  , w naszym przypadku sporządza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy.
Jeżeli chodzi o ryczałty na samochód  jest to  przyznawany  ryczałt na 300 km  kwota  brutto 250 złotych  i podlega opodatkowaniu, osoby którym przyznane są ryczałty nie mogą rozliczać delegacji . W podsumowaniu wypowiedzi Wójt  powiedział , że o dobrych pracowników trzeba dbać i dobrze ich wynagradzać. Na wzrost ceny wody wpływa  cena energii elektrycznej , jeżeli chodzi o ubytki wody jest to nieuniknione. 

Kierownik Referatu GKIM Daniela Bereźnicka – poinformowała , że  znaczny  wzrost  energii elektrycznej  spowodowany jest tym , że mamy wodociąg w Radomierzu (zwiększył się pobór wody  w Radomierzu), ponadto w Radomierzu jest stacja podnoszenia ciśnienia wody . oplata abonamentowa jest rozliczana na ilość osób z którymi podpisana jest umowa. W roku 2005 zatwierdzono taryfy i podjęto wówczas decyzję aby nie liczyć kosztu  amortyzacji i tym sposobem obniżono cenę wody .Ścieki – z kalkulacji cena wynosi 6,00 złotych.

Radny Jan  Osękowski – w tabeli  B kogo dotyczy stawka opłaty abonamentowej .

Kierownik Referatu GKIM Daniela Bereźnicka – odbiorców , którzy nie pobierają wody z ujęcia (pobierają  wodę  ze studni) a odprowadzają ścieki do kanalizacji ściekowej.

Radny Jan Osękowski – mimo wyjaśnienia jest przeciwny podnoszenia ceny wody – stwierdził , że wzrost ceny wody jest bezzasadny.

Radny Sławomir Orłowski – rok temu zatwierdzano  taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie  a kto ustala cenę na beczkę asenizacyjną.
          
Wójt Gminy wyjaśnił , że ustalone są  górne stawki  na beczkę asenizacyjną zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku na terenie . Ponadto Wójt poinformował , że  jest taka możliwość , że można ustalić cenę wody a Rada Gminy może podjąć uchwalę o dopłacie dla jednej , wybranej lub dla wszystkich grup taryfowych odbiorców usług .

Radny Jan Osękowski – propozycja  dopłaty do stawki z taryfy Wójt wprowadza ludzi w błąd, w gminie jest taki stan rzeczy , że wszystko finansowane jest z budżetu gminy.

Wójt Gminy – zasady wyliczania taryf są ściśle określone w ustawie.
- 12  -
Radny Szymon Młodziński – zgodnie z propozycją Wójta Gminy , zaproponował aby ustalić cenę wody o inflacje.

Wójt Gminy – Rada Gminy  zgodnie z ustawa ma dwie możliwości , odmówić przyjęcia taryfy tylko pod warunkiem, że zostały  sporządzone niezgodnie z przepisami oraz może podjąć uchwałę o dopłacie – dopłaty mogą być tylko na cele bytowe..

Skarbnik Gminy poinformowała , że  Gmina nie sporządza sprawozdań finansowych , sporządza sprawozdanie z wykonania budżetu gminy.

Radny Sławomir Orłowski – stwierdził , że  radni nie muszą ustalać żadnych stawek bo to wszystko jest w jednym kotle – można zwiększyć cenę o 7 – 8 % a nie 38 %.

Radny Jan Osekowski – stwierdził , że Rada może odrzucić uchwałę ze względu na źle przygotowany projekt , ten przedłożony Radzie zasługuje na odrzucenie.

Kierownik Referatu GKIM Daniela Bereźnicka – nie zgadza się ze stwierdzeniem radnego Osękowskiego gdyż to co zostało zaksięgowane zostało wprowadzone do taryfy.

Wójt Gminy jeżeli Rada odrzuci projekt uchwały to wniosek pójdzie do badania przez nadzór Wojewody Dolnośląskiego.

Radny Sławomir Orłowski – zgłasza wniosek o podniesienie ceny na wodę o inflację tj. 8% tj 2,48 za 1 m 3  netto.

Wójt Gminy – jeżeli Rada obniży ceny to wójt przygotuje projekt  uchwały o dopłatach.

Radny Romuald Łaski proponuje aby potwierdzić te stawki i zobowiązać Wójta do przygotowania projektu uchwały o dopłatach.

Radny Jan Osękowski – cena  abonamentu rośnie o 17 % , ścieków o 13 % to dlaczego cena wody rośnie o 38 %.

Kierownik Referatu GKIM Daniela Bereźnicka różnica wynika z kosztu amortyzacji.

Radny Jan Osękowski wnosi o oddalenie   wniosku  ponieważ jest on niezgodny z zapisem § 19 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa  z dnia 28 czerwca 2006 roku.
Uzasadnił wniosek następująco : do wniosku  o zatwierdzenie taryf nie dołączono wieloletniego planu  rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Ponadto wniosek jest wewnętrznie sprzeczny z Tabelą C dołączonej do wniosku –  pkt 1 – 6  wynika , że wartość niezbędnych  przychodów jeśli chodzi o zaopatrzenie w wodę powinna wzrosnąć o 17 % a proponowany wzrost ceny wynosi 39 %.  W pkt 2 – 6 (ścieki) niezbędny wzrost przychodów wynosi 13 % zaś zmiana ceny wynosi 11 %.

Kierownik Referatu GKIM Daniela Bereźnicka – nie  można porównywać procentowego wzrostu stawki ceny wody o procentowy wzrost wartości niezbędnych przychodów , ponieważ na wzrost ceny nie ma wpływu tylko wzrost kosztów niezbędnych przychodów. Wniosek został sporządzony zgodnie z przepisami.
- 13  -
Radny Sławomir Orlowski – wycofał wniosek zgłoszony przez siebie.

Wójt Gminy wnosi o przyjęcie tego projektu uchwały oraz zobowiązał się , że opracuje projekt uchwały w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (z dopłatą do wody 49 groszy netto – cena 1 m3  wody 2.70 złotych netto) odprowadzanie ścieków pozostaje na  poziomie określonym we wniosku.

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Jana Osękowskiego – w sprawie wnosi o oddalenie   wniosku  ponieważ jest on niezgodny z zapisem § 19 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa  z dnia 28 czerwca 2006 roku.

W wyniku głosowania „za” wnioskiem głosowało 6 radnych. „przeciw” – głosowało 6 radnych, „wstrzymało się” 4 radnych.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 16 radnych.
Wniosek został oddalony z uwagi na niewystarczającą liczbę głosów „za”.

Przewodniczący Rady Gminy Przedstawił projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie
W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” podjęciem uchwały było 9 radnych, „przeciwnych” 6 radnych , „wstrzymało się” 1 radny.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych  było  16 radnych.
Uchwala otrzymała NR XX/74/2008


Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad wnioskiem Wójta Gminy o opracowanie projektu uchwały  w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (z dopłatą do wody 49 groszy netto).

W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” opracowaniem przez Wójta projektu uchwały było 9 radnych, „przeciwnych” 1 radny , „wstrzymało się” 6 radnych.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych  było  16 radnych.


Ad. 10
Interpelacje i zapytania – odpowiedzi na interpelacje i zapytania . Sprawy  różne .
Na dzisiejszej sesji rady Gminy radni zgłosili następujące   sprawy i wnioski:

Radny Szymon Młodziński zapytanie czy w roku 2008 będzie wykonany remont dachu , wymiana rynien i naprawa zachodniej ściany  budynku  Gminnego Ośrodka Zdrowia w Janowicach Wielkich  oraz  w związku ze skargami mieszkańców budynków nr 24 i 25 ulica 1 Maja w Janowicach Wielkich  wnosi wniosek o wystąpienie   do Komisariatu Policji   wniosku o prowadzeniu częstych patroli policyjnych  w godzinach wieczornych i nocnych w miejscowości Janowice Wielkie ze szczególnym zwróceniem uwagi na  zachowanie młodzieży wokół   obiektów użyteczności   publicznej.
-  14  -

Radna Bożena Dyduch  zgłosila wniosek w sprawie uprzątnięcia z nawierzchni drogi powiatowej w Komarnie żwiru , skoszonej  z poboczy trawy i usunięcia  awarii wypływu wody ze środka nawierzchni oraz ponowienia  zgłoszenia  naprawy drogi do Zarządu Dróg. Ponowiła sprawę  pilnego zabezpieczenia pokryw na  szambie  pomiędzy budynkami 98 – 100 w Komarnie oraz uprzątnięcia  z zanieczyszczeń oraz wycięcie krzaków i drzew  z potoku Komar w Komarnie 
Ponadto radna stwierdziła , że brak jest działań ze strony Urzędu Gminy w zakresie budowy placu zabaw dla dzieci i boiska w Komarnie oraz stwierdziła , że brak jest nadzoru nad pracownikami interwencyjnymi skierowanymi do pracy na terenie Komarna.

Radna Zofia Kraszewska poruszyła problem oraz zgłosiła wniosek o przeprowadzenia remontu budynku nr 15 w Komarnie , w szczególności remontu dachu.

Radny Sławomir Orłowski wnioskuje w sprawie wykoszenia trawy z poboczy drogi powiatowej od Trzcińska w kierunku Karpnik  - stan taki jest zagrożeniem w ruchu drogowym ponieważ brak jest widoczności na krętej drodze.

Radny Zbigniew Chrobak  w sprawie zwiększenia ilości pojemników na plastik i szkło oraz poprosił o wyjaśnienie  co stało się z tablicą z herbem Gminy. Ponadto zgłosił sprawę pilnej konserwacji i remontu ogrodzenia cmentarza w Janowicach Wielkich.

Radny Jan Osękowski  zgłosil wniosek w sprawie przystąpienia do remontu lokalu nr 15 w budynku nr 3 ul. Demokratów w Janowicach Wielkich . W uzasadnieniu wniosku radny podał  że lokator ma pretensje , że nic w tym kierunku się nie robi.

Radny Kamil Kowalski  zgłosił wniosek w sprawie wywiezienia popiołu zgromadzonego przy budynku nr 70 w Trzcińsku. , ponowił  wniosek w sprawie przystąpienia do  udrożnienia kanału przeciwpowodziowego  położonego wzdłuż   drogi powiatowej w miejscowości Trzcińsko  oraz wnioskuje o przeszkolenie ochotników strażaków OSP w Janowicach Wielkich w zakresie udzielania pierwszej pomocy  medycznej .
Ponadto radny zgłosił następujące zapytania , z wrześniowego naboru wniosków , które ulice i drogi będą robione z programu odbudowy wsi . W załączniku  do uchwały budżetowej zaplanowano  15.000 złotych na rok 2008 prosi o  precyzyjne określenie wykonania zadania. Poinformował , że nie przestrzega się w Urzędzie Gminy terminowości na odpowiedzi na  wnioski zgłaszane  tj. 29.04.br. , 25.05 br. brak również  reakcji na temat udzielenia pomocy finansowej dla sportowców młodzików z Trzcińska . remont drogi kolonia w Trzcińsku – brak odpowiedzi.

Radna Bożena Dyduch – poinformowała , ze otrzymała odpowiedź na wniosek w sprawie wypłaty diet za udział w 3  sesjach, w  których uczestniczyła i jej nazwisko odnotowane jest w protokole. W wypowiedzi zaznaczyła , że ona tych pieniędzy nie chce dla siebie tylko chce aby zostały przekazana na sportowców młodzików.

Radny Jan Osękowski – zaapelował do Przewodniczącego Rady Gminy ,  aby sesje odbywały się  o godz. 13-tej – bo  jak sesje  są o 10-tej to musi się zwalniać z pracy.

Odpowiedzi na zapytania i wniosku udzielił Wójt Gminy.

- 15  -
Sprawa przekazania diet – jest to sprawa pomiędzy radnym a przewodniczącym , a radny osobiście  musi podbierać swoja dietę. Odbył rozmowę z Prezesem LZS , Prezes nie potwierdził takiej sytuacji aby młodzi sportowcy nie mieli pieniędzy na stroje czy obuwie sportowe.
Sposób przekazywania wniosków dotyczący remontów dróg do Zarządu Dróg  - temat ten pozostaje do  uzgodnienia z pracownikami urzędu.

Wójt poinformował , że wnioski o środki z UE są składane  , pracownik jest w stałym kontakcie z Urzędem Marszałkowskim.

Sprawa zamknięcia szamba – pracownik urzędu był w Komarnie  i stwierdził , że szambo znajdujące się przy budynkach 100 – 98  trzeba pokrywy zamknąć – w najbliższym czasie sprawa zostanie załatwiona .  Sprawa  remontu Gminnego Ośrodka Zdrowia – Wójt rozmawiał z kierownikiem GOZ i kierownik stwierdził , że nie ma takiej potrzeby. Ponadto Wójt  stwierdził , że jak zostanie wybudowane  Centrum Administracyjne – pozostaną do zbycia dwa ładne obiekty tj. budynki   GOZ i  Urzędu Gminy.

Radny Szymon Młodziński  - dziwi się Kierownikowi GOZ , że stwierdza , że nie ma potrzeby remontu obiektu i zgadza się  z takim stanem  dachu , rynien i ścian zewnętrznych. Jutro będzie rozmawiał w tej sprawie z Kierownikiem GOZ.

Wystąpi do Regionalnego Zarządu Urządzeń Wodnych i melioracji we Lwówku Śląskim  o uporządkowanie potoku Komar w Komarnie..

Sprawa remontu budynku nr 15 w Komarnie jest  już  rozpoznawana – budynek zostanie przeznaczony do zbycia.

W najbliższym czasie zostanie rozpoznana sprawa remontu ogrodzenia cmentarza  w Janowicach Wielkich.

Z PKS TUR w Jeleniej Górze oczekujemy na  pojemniki na  szkło i plastik.

Do Komendy Policji w Jeleniej Górze Urząd Gminy wystąpi  o prowadzeniu częstych patroli policyjnych  w godzinach wieczornych i nocnych w miejscowości Janowice Wielkie ze szczególnym zwróceniem uwagi na  zachowanie młodzieży wokół   obiektów użyteczności   publicznej.

Sprawa remontu lokalu przy Demokratów 3  m 15 remont może być podjęty w każdej chwili ale to również zależy od wykazania chęci współpracy przez lokatora.

Udrożnienie kanału  przeciwpowodziowy  w Trzcińsku – przyjęty do realizacji  -       do 15 lipca odpowiedź na piśmie.

Zjazdy z drogi powiatowej  w Trzcińsku przy sklepie będą wykonane przy remoncie dróg powiatowych do końca IX br.

Do czasu rozpoczęcia zimy będzie usunięty wyciek na drodze powiatowej w Komarnie.


- 16 –
Radny Kamil Kowalski – zapytanie do których działań  jesteśmy przygotowani aby wystąpić z wnioskami o  środki pomocowe unijne.

Wójt Gminy na ukończeniu jest dokumentacja na kanalizację Janowic Wielkich  - wnioski będą składane do RPO albo do PROW , oraz wniosek na plac zabaw dla dzieci w Komarnie.

Radny Zbigniew Chrobak - została usunięta awaria hydrantu p.poż. w Janowicach Wielkich ulica Chłopska.

Radna Bożena Dyduch   zapytała  za jaka kwotę sprzedano klub w Komarnie  , ponadto stwierdziła , w miejscowości nie ma żadnego miejsca gdzie mogłaby się spotykać młodzież , wszystkiego się wyzbywamy  nie dostając nic w zamian.

Wójt Gminy – nie można tak mówić , że nic dla Komarna się nie robi ,najpierw  musi być   zrobiona kanalizacja ściekowa .

Ad. 11
Zamknięcie obrad  XX sesji Rady Gminy.                                                          
 
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad XX sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich  Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Gołębski dokonał zamknięcia obrad XX sesji Rady Gminy  w Janowicach Wielkich.

 

Na tym protokół  zakończono i podpisano
Protokołowała                                                                     Przewodniczył
Ewa Czaplińska - Szajwaj                                                 Przewodniczący
Insp. ds. Rady Gminy                                                         Rady  Gminy


                                                                                     Jacek Gołębski

 

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania: 2008-07-23 14:50:30 - Protokół Nr XX/2008 (361.50 kB)

Podmiot udostępniający: Biuro Rady Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Czaplińska-Szajwaj
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Czaplińska-Szajwaj
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-07-23 14:48:15
Data udostępnienia informacji: 2008-07-23 14:48:15
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-23 15:13:21

Wersja do wydruku...

corner   corner