logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      minus Rok 2008
         minus Uchwała XVIII/57/2008
         minus Uchwała XVIII/58/2008
         minus Uchwała XVIII/59/2008
         minus Uchwała XVIII/60/2008
         minus Uchwała XVIII/61/2008
         minus Uchwała XVIII/62/2008
         minus Uchwała XVIII/63/2008
         minus Uchwała XVIII/64/2008
         minus Uchwała XVIII/65/2008
         minus Uchwała XVIII/66/2008
         minus Uchwała XIX/67/2008
         minus Uchwała XIX/68/2008
         minus Uchwała XIX/69/2008
         minus Uchwała XIX/70/2008
         minus Uchwała XIX/71/2008
         minus Uchwała XX/72/2008
         minus Uchwała XX/73/2008
         minus Uchwała XX/74/2008
         minus Uchwała XXI/75/2008
         minus Uchwała XXI/76/2008
         minus Uchwała XXI/77/2008
         minus Uchwała XXI/78/2008
         minus Uchwała XXII/79/2008
         minus Uchwała XXIII/84/2008
         minus Uchwała XXIII/85/2008
         minus Uchwała XIII/86/2008
         minus Uchwała XXIII/87/2008
         minus Uchwała XXIII/88/2008
         minus Uchwała XXIII/89/2008
         minus Uchwała XXIII/90/2008
         minus Uchwała XXIII/91/2008
         minus Uchwała XXIV/92/2008
         minus Uchwała XXV/93/2008
         minus Uchwała XXV/94/2008
         minus Uchwała XXV/95/2008
         minus Uchwała XXVII/102/2008
         minus Uchwała XXVII/103/2008
         minus Uchwała XXVII/104/2008
         minus Uchwała XXVII/105/2008
         minus Uchwała XXIII/83/2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


                                                                                            

                                          UCHWAŁA NR XX/72/2008
                            RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH
                                          z dnia  30 czerwca 2008roku.

           w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008

             Na podstawie art.18 ust.2 i 4 i art51 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz .U. z 2001r Nr 142 poz.1591 ze zm./
oraz art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych /Dz U z 2005r.Nr 249 poz.2104/ Rada Gminy Janowice Wielkie uchwala ,co następuje:
 
                                                               §  1             
Zwiększa  się dochody budżetowe o kwotę                                            106.057,41 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                18.415,41 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność                                                         18.415,41 zł
§ 2010 dotacje na realizację zadań z zakr.adm.rządowej                            18.415,41 zł
                    
Dział 756 Dochody od osób prawnych i osób fizycznych                               22.251 zł
Rozdział 75615 Wpływy z podatków i opł.lokalnych od os.prawn.                22.251 zł
§0310 wpływy z podatku od nieruchomości                                                    22.251 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                     12.326 zł
rozdział 80195 Pozostała działalność                                                               12.326 zł
§ 2030 dotacje celowe na real.zadań własnych gmin                                       12.326 zł 
  
 Dział 852 Pomoc społeczna                                                                               3.200 zł
Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej                                                     2.900 zł
§ 2030 dotacje celowe przekazane z b.p. na realizację zadań wł.gmin              2.900 zł         
Rozdział 85295 Pozostała działalność                                                                   300 zł
§ 2030 dotacje  celowe przekazane z b.p na realizację zadań wł.gmin                 300 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                   49.865 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów                                               49.865 zł
§ 2030 dotacje celowe z b.p. na real.zadań własnych gmin                             49.865 zł

                                                            
                                                           § 2

 Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę                                                        73 zł

 w dziale 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej                          73 zł                                                                      
   rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej                       73 zł                                                                                         
  § 2010 dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej                   73 zł


                                                             2


                                                            § 3

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                                              181.057,41 zł
Dział 600 Transport i  łączność                                                                   75.000 zł
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne                                                     75.000 zł
§ 6050  wydatki inwestycyjne jedn.bdżetowych                                        75.000 zł
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                18.415,41 zł
rozdział 01095 Pozostała działalność                                                          18.415,41 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                       361,08 zł
§ 4430 różne opłaty i składki                                                                       18.054,33 zł

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.                               15.000 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej               15.000 zł
§ 6300 wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
   samorz.terytorialnego na zakupy inwestycyjne                                             15.000 zł


Dział 756 Dochody od os.prawnych i osób fiz. Oraz wydatki  związane                            z ich poborem                                                                                                     7.251 zł                                                   
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst                      7.251 zł                                                            
§ 8550 Różne roliczenia finansowe                                                                    7.251 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                     12.326 zł                                                                 
rozdział 80195 Pozostała działalność                                                               12.326 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                       12.326 zł          

Dział 852 Pomoc społeczna                                                                                3.200 zł
rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                       2.900 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe                                                                         2.900 zł
rozdział 85295 Pozostała działalność                                                                    300 zł
§ 3110 świadczenia społeczne                                                                               300 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                   49.865 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla dzieci                                                   49.865 zł
§ 3240 stypendia dla uczniów                                                                           49.865 zł


                                                             § 4

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                                                 75.073 zł
Dział 600 Transport i łączność                                                                        75.000 zł
rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                  75.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych                                            75.000 zł

 

                                                               3

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej                                73 zł                                           
rozdział 75101 urzędy naczeln.org.władzy państwowej                                       73 zł                                                                                                                              § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                      73 zł         
 
                                                                               

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi            8.914.315,41 zł

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi           10.383.119,41zł

                                                           § 5

             Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie

                                                           § 6

                              Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

                                                                                                        
                                                                              
                                                                                  
                                                                                           PRZEWODNICZĄCY
                                                                                             RADY GMINY

                                                                                               Jacek Gołębski
                                                 

                  

                                                 UZASADNIENIE  

  Zmian w budżecie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków należało dokonać w związku z otrzymanymi decyzjami zwiększającymi dochody gminy w przypadku działu 751 ostateczna wielkość wydatków przyjęta w ustawie budżetowej dla gminy wynosi 655 zł nie jak w projekcie 708 zł. Zaplanowano zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla jednostki Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Jeleniej Górze   w wysokości 15.000 zł. 
Przesunięto środki w dziale 600 po rozstrzygnięciu przetargu na drogę ze skutków na
usuwanie klęsk  żywiołowych na remont ulicy Robotniczej w wysokości 75.000 zł

Nazwa dokumentu: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
Podmiot udostępniający: Skarbnik Gminy Janowice Wielkie
Osoba, która wytworzyła informację: Teresa Gorzkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Gorzkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-07-24 11:39:35
Data udostępnienia informacji: 2008-07-24 11:39:35
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-24 11:44:54

Wersja do wydruku...

corner   corner