logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


PROTOKÓŁ  NR XXIII/2008
z    XXIII   sesji Rady  Gminy  w Janowicach Wielkich
z dnia 17 października 2008 roku
godz. 10-ta
W  XXIII  sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich udział wzięło 14 radnych na ogólną liczbę 17.
Radni nieobecni nieusprawiedliwieni:
1. Jońca Piotr
2. Ciastko Marian
3. Ignaczak Piotr
Miejsce j  sesji Rady Gminy – sala konferencyjna  OSP  w Janowicach Wielkich ul. Kolejowa 2a.
Rozpoczęcie XXIII j sesji Rady Gminy – godz. 10-ta
Zakończenie XXIII   sesji Rady Gminy  -godz. 17,45.
W XXII sesji Rady Gminy uczestniczyli:
Jerzy Grygorcewicz – Wójt Gminy Janowice Wielkie , Krystyna Wożakowska Sekretarz Gminy , Teresa Gorzkowska Skarbnik Gminy, Roman Słomski – Radca Prawny Urzędu Gminy ,  Sołtysi Wsi i mieszkańcy gminy.
 Porządek obrad   XXIII sesji Rady Gminy:
1.Otwarcie  XXIII  sesji Rady Gminy.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad  XXIII sesji Rady Gminy.
4.Przyjęcie  protokołu z  XXI zwyczajnej  i  XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
5. Informacja o podjętych uchwałach na  XXI  zwyczajnej i XXII nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy.
6.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych przez radnych Rady Gminy  oświadczeniach majątkowych za rok 2007.
7..Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
8.Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na  XXI  sesji Rady Gminy.
9.Informacja Wójta Gminy o realizacji budżetu Gminy  Janowice Wielkie za I półrocze 2008 roku.
10.Podjecie uchwał w sprawach:
 1/wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
 2/zmiany załącznika do uchwały budżetowej Gminy Janowice Wielkie na rok 2008,
 3/zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 4/ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy
  uczestniczyli w działaniu ratowniczym  lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez
  Państwową Straż Pożarną lub Gminę,
 5/zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
  socjalnym dla uczniów zamieszkałych  na terenie Gminy Janowice Wielkie,
 6/ustalenia dochodów własnych i kierunków ich wydatkowania przez jednostki , które
  utworzą rachunek dochodów własnych,
 7/wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXVII/121/2005 Rady Gminy w Janowicach
  Wielkich z dnia 23 czerwca 2005 roku ,
 8/odwołania Skarbnika Gminy Janowice Wielkie z dniem 31 grudnia 2008 roku.
 9.zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich
   polegającej na odwołaniu przewodniczącego Komisji – Romualda Łaskiego,
10.w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Janowice Wielkie.
11. Rozpatrzenie skarg na działalność Wójta Gminy złożonych przez :
     1. Panią Annę Witanis
     2. Panią  Marię Kupka


-  2  -
12.Wydanie opinii do bezpłatnego przekazania  na rzecz Gminy Janowice Wielkie nieruchomości zabytkowej stanowiącej własność parafii Rzymsko-Katolickiej  działka nr 269 położonej w Radomierzu .
13.Interpelacje i zapytania – odpowiedzi na interpelacje i zapytania . Sprawy  różne .
14. Zamknięcie obrad  XXIII sesji Rady Gminy.                                                          
 
Ad. 1
Otwarcie XXIII sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gołębski dokonał otwarcia XXIII   sesji Rady Gminy  , oraz powitał przybyłych na sesję Rady .

Ad. 2
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności XXIII  sesji Rady Gminy stwierdził , że w  XXIII sesji Rady Gminy uczestniczy 14 radnych , co stanowi quorum  przy którym Rada może podejmować uchwały.

Ad. 3
Przedstawienie porządku obrad  XXIII  sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił  porządek obrad XXIII  sesji Rady Gminy po czym zwrócił się do Rady z  zapytaniem  czy ktoś wnosi uwagi do porządku obrad XXIII  sesji Rady Gminy.

Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad XXIII sesji Rady Gminy.
 
Ad. 4
Przyjęcie  protokołu z  XXI zwyczajnej  i  XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych czy wnoszą uwagi do protokołu z XXI zwyczajnej i XXII nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do protokołów z XXI zwyczajnej i XXII nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu.
W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” było 8 głosów, „wstrzymujących się” 6  głosów.


Ad. 5 
 Informacja o podjętych uchwałach na  XXI  zwyczajnej i XXII nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informacje o uchwałach podjętych na XXI  zwyczajnej i XXII nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy.
Informacja o podjętych uchwałach stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych przez radnych Rady Gminy  oświadczeniach majątkowych za rok 2007.
Informacja  o złożonych oświadczeniach majątkowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7 i 8
Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

-  3  -
Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na  XXI  sesji Rady Gminy.

Wójt Gminy Pan  Jerzy Grygorcewicz  złożył informacje o pracy w okresie międzysesyjnym.
- podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim  na budowę placu zabaw w Komarnie,
-    OSP w Janowicach Wielkich  otrzymała  dotację  z programu pomocowego,
-    odbył się przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości komunalnej – lokal
     mieszkalny,
-    podpisano akt notarialny na zbycie lokalu mieszkalnego na prawach pierwokupu  ,
-    prowadzona jest ciągła  współpraca z Urzędem Pracy , zatrudniono pracowników
     interwencyjnych ,
- powołana została komisja egzaminacyjną na stopień awansu zawodowego nauczyciela ,
- poprawiono widoczność na skrzyżowaniu  Radomierz wyjazd na drogę krajową,
- GDDKiA we Wrocławiu opracowuje dokumentację na przebudowę drogi od skrzyżowania w Radomierzu w kierunku granicy z Miastem Jelenia Góra,
- Prośba do GDDKiA o pilne sfinalizowanie  wykupu gruntu przeznaczonego dla poprawy widoczności drogi krajowej przy skrzyżowaniu wyjazd z Radomierza na drogę krajową ,
- Unieważniono dwa przetargi na budowę boiska Orlik 2012 – z przyczyny wysokiej ceny z przetargu,
-    w Gminnym Zespole Szkół w Janowicach Wielkich odbyła się uroczystość wręczenia
     sztandaru,
-    we wrześniu odbył się festyn gminny pn. „Cudze chwalicie swego nie znacie”,
 -   na wniosek Dyrektora Szkoły  Wójt   przyznał nagrodę nauczycielowi W-F Piotrowi
     Lesińskiemu  za osiągnięcia sportowe w dziedzinie sportu prowadzonych oddziałów,
-   na spotkaniu z przewoźnikami  rozważano temat czy nadal utrzymywać kursy MZK  na trasie Janowice Wielkie Radomierz  - po analizie zapełnienia kursu stwierdzono , że tygodniowo  z kursu na tej trasie korzysta 108 osób , a zatrudnionych w firmie Dr. Schneider jest z Janowic Wielkich 35 osób. Ponadto Wójt Gminy poinformował , że gminy zaprzestają praktyk dopłat do prywatnych przewoźników i wracają do MZK.

W dyskusji  nad przedstawioną informacją głos zabrali:
Radny Jan Osękowski -  w informacji Wójt wspomniał , że Firma Kostiuk ma zakaz wjazdu na przystanek przy firmie Dr. Schneider.

Wójt Gminy – tak a spowodowane  jest to tym , że Firma Kostik ma nie dopasowane kursy do godzin pracy , ale Dr Schneider nie wyklucza podpisania ugody z Panem Kostiuk na korzystanie z przystanku .

Radny Jan Osękowski stwierdził , że prywatni przewoźnicy  zrezygnują z przyczyn nieopłacalności a następnie gmina przejdzie do MZK i tu trzeba się zastanowić jakie to będą pieniądze. Zaproponował rozpoczęcie rozmów z prywatnymi przewoźnikami.

Radny Szymon Młodziński – należy się upewnić , czy MZK przyjmie przewóz to zadanie.

Wójt Gminy poinformował , że Firma Kostiuk nie zgłaszała do DR. Schneider takiej potrzeby przewozu osób.

Przewodniczący Rady Gminy – zapytanie do Wójta Gminy – czy będzie następne spotkanie na którym dograne zostaną wszystkie sprawy przewozu osób.
-  4  -

Wójt Gminy – takie spotkanie jest planowane.
 
Radna Anna Liebersbach  - zapytanie czy do tych kursów dopłaca Dr. Schneider .

Wójt Gminy – MZK wszedł na dojazd na prośbę Dr. Schneider, ponadto Wójt poinformował , że jeżeli Rada Gminy zdecyduje o zaprzestaniu  dowozu to Wójt wycofa kurs. Koszt tego kursu tygodniowo 30 kwota 300 złotych miesięcznie 1.200 złotych.

Radny Szymon Młodziński – z czasem stworzone zostaną takie warunki , że Firma będzie zatrudniała więcej osób – biorąc pod uwagę powroty za granicy – wiec  nie ma powodów pochopnie rezygnować z kursu.

Radny Jan Osękowski – zapytanie czy Wójt Gminy podjął kroki aby poprawić kosztorys na budowę boiska wielofunkcyjnego Orlik 2012 – według uwag zgłoszonych przez radnych.

Wójt Gminy –kosztorys został zweryfikowany przed drugim przetargiem. Ponadto Urząd Marszałkowski zapewnił , że będziemy w sieci na rok 2009.

Radny Jan Osękowski – projekt kosztorysu przedstawia bardzo dużo błędów w obmiarach  i chodzi o to aby Wójt zlecił weryfikację tego kosztorysu.

Wójt Gminy – tak   kosztorys będzie zweryfikowany.

Radny Jan Osękowski  - zwróci się do Komisji Rewizyjnej o sprawdzenie tego kosztorysu.

Radny Kamil Kowslski – w dniu 29 kwietnia br. wnosił o przegląd drogi rolniczej  w Trzcińsku i prosił aby go poinformować o pracach na tym obiekcie. Pierwszy  przegląd był w dniu 2. 09 br. a drugi 25.09.br. o przeglądach nie został poinformowany i o tym przeglądzie dowiedział się z protokołu.  Zadaje pytanie jak radny  ma mieć pełen obraz na sprawę jak nie jest informowany o przeglądzie.

Wójt Gminy – ma odmienne informacje przekazane przez pracownika urzędu w tym temacie ponieważ o każdym przetargu radny był informowany

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minutową przerwę dla wyjaśnienia tej sprawy (godz. 11,25)
Godz. 11,37  Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady Rady Gminy.

Pan Tadeusz Chrząstowski – poinformował , że Radny Kowalski Kamil był zapraszany na drugi przegląd , ale nie był pewien czy będzie mógł uczestniczyć ponieważ w tym czasie ma inne bardzo pilne sprawy.

Radny Kamil Kowalski przeprosił , za wniesioną uwagę ponieważ pomylił terminy .

Ad.  9
Informacja Wójta Gminy o realizacji budżetu Gminy  Janowice Wielkie za I półrocze 2008 roku.

 

-  5  -

Wójt Gminy poinformował , że na posiedzeniu Komisji  Budżetu i Infrastruktury Komunalnej  otrzymał przyzwolenie  na nieprzedstawianie informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze br. ponieważ radni otrzymali materiały i szczegółowo się zapoznali. Jeżeli będą  pytania to odpowie.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej – komisja nie opiniowała tematu ponieważ nie ma takiej potrzeby.

W dyskusji nad  informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2008 roku głos zabrali :

Radny Szymon Młodziński -  jak na dzień dzisiejszy przedstawia się sprawa  zaległości podatkowych Firmy Fromako  w stosunku do gminy.

Wójt Gminy – Firma Fromako zaprzestała działalności , nie przekształciła się i nie ogłosiła upadłości. Wójt nie zwalniał firmy z podatku tylko odraczał termin płatności. Firma  na dzień dzisiejszy może się sprzedać .  Została wydana decyzja Wójta Gminy do Komornika  Urzędu Skarbowego   o zabezpieczenie  nieruchomości Firmy na poczet długu. Została zabezpieczona hipoteka przymusowa.

Radny Jan Osękowski – zapytanie czy w I  półroczu gmina zarządzała wspólnotami i czy z tego tytułu pobierała wynagrodzenie i czy  wpływ z opłat  targowych wyniósł 650 złotych. Radny poinformował , że sprawdził u handlujących ile płacą  i  opłaty z 1 dnia handlu powinny wynosić od 30 do 60 złotych. Obliczył , że do kasy urzędu powinno wpłynąć  3.000 złotych. Na najbliższej sesji będzie wnosił o unieważnienie tej uchwały. Ponadto zwrócił się do Wójta Gminy czy wiadome jest jakie są dochody z wynajmu hali sportowej.

Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi na zapytania radnego :
od zeszłego roku trwa porządkowanie spraw wspólnot mieszkaniowych w chwili obecnej następuje przekazanie wspólnot mieszkaniowych zarządcom. Wynagrodzenia pracownika prowadzącego te sprawy jest rozliczane.
Sprawa  poboru opłat za miejsce targowe pobierana jest prawidłowo na kwitariuszu , natomiast dane jakie otrzymał radny od osób handlujących  mogą być różne ponieważ osoba kontrolująca powinna okazać się upoważnieniem do kontroli. Informacja o dochodach z wynajmu hali sportowej jest w przygotowaniu.

Radny Jan Osekowski – poinformował , że nie jest zadowolony z udzielonej odpowiedzi na zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował Radę o utworzeniu Klubu Radnych pod nazwa  „RAZEM” w skład którego wchodzą radni: Radosław Czaja przewodniczący, Zofia Kraszewska, Anna Liebersbach i Romuald Łaski. Jak również przypomniał  o istniejącym już klubie pod nazwą „Z potrzeby zmian” w składzie: Maciej Wojtas przewodniczący , Piotr Ignaczak, Piotr Jońca, Andrzej Salkiewicz.

Ad. 10
Podjecie uchwał w sprawach:
Pkt 10/1
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008. Zmian w budżecie  po stronie przychodów i wydatków  należy dokonać w związku z rozstrzygnięciem przetargu na budowę ulicy Kopernika , gdzie wartość robót zmniejszyła się w stosunku do zaplanowanych środków oraz rezygnacją  budowy boiska sportowego Orlik 2012 ze względu na unieważnienie dwóch przetargów bowiem kwoty na wykonanie robót przewyższały kwoty zabezpieczonych środków finansowych jak też koniecznością przeprowadzenia modernizacji oświetlenia ulicznego.

-  6  -

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Anna Liebersbach poinformowała , że  projekt uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Komisji i wprowadzone zostały zmiany w § 1  - otrzymuje brzmienie : Zmniejszyć deficyt budżetowy o kwotę 418.000 zł.
§ 2   otrzymuje brzmienie :Zmniejszyć przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie niedoboru budżetu o kwotę 418.000 zł.
§ 3 wprowadza się zapis o treści : dział 926 kultura fizyczna i sport   7.000 zł                                             Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu     7.000 zł
§ 2820 dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu   7.000 zł
Zgodnie z wnioskiem Klubu Sportowego Sokoliki przy GZS w Janowicach Wielkich na działalność statutową na zadania : wynagrodzenia trenerów , wynajmu hali sportowej oraz koszty utrzymania konta bankowego. Projekt uchwały został zaopiniowany przez Komisje 6 głosami ‘za”, 1 głosem „przeciwnym” i 4 głosami „wstrzymującymi się”.

W dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały głos zabrali:
Radny Jan Osękowski – stawia wniosek aby komisja Rewizyjna zapoznała się szczegółowo z przetargiem na Orlik 2012. , następnie w czytelnej formie należy przedstawić na co przekazano 40.100 złotych , oraz zgłasza formalny wniosek  aby  nie przekazywać dotacji w wysokości 7.000 złotych dla UKS ponieważ jednym z wydatków jest koszt wynajmu hali sportowej. Ponadto niech ten klub sportowy przedstawi jakaś kalkulację. Wnosi aby tych zmian nie wprowadzać.

Wójt Gminy – UKS działa na zasadzie Stowarzyszenia na podstawie ustawy o kulturze fizycznej. Do UKS zapisało się bardzo dużo dzieci i młodzieży . Ponieważ UKS od GZS wynajmuje halę sportową  to  powinien wnosić taką opłatę  - zatrudnieni są ludzie , a zajęcia odbywają się przez cały tydzień.  Za kwotę 40.100 złotych będą  wykonane zjazdy z drogi  Trzcińsko 71.

Radna Bożena Dyduch – kto opłaca trenerów.

Wójt Gminy – UKS.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach Rady Gminy (godz. 12.20)
Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady Rady Gminy (godz. 12,40)
 
Wójt Gminy przekazał radnym pisemny wniosek UKS Sokoliki przy GZS w Janowicach Wielkich o udzielenie dotacji z budżetu gminy w roku 2008 na kwotę 7.236 złotych.

Radny Jan Osękowski – zapytanie czy LZS popadł w niełaski , że członkowie LZS przeszli do UKS.

Radny Szymon Młodziński  uznał , że  powinniśmy odrzucić tą dotację ponieważ dzielimy pieniądze których nie mamy.

Dyrektor GZS Pan Mirosław Wiśniewski omówił zasady działania Klubu Sportowego.

Radny Romuald Łaski – funkcjonowanie tego klubu ma ogromną  funkcję wychowawczą i nie ma nic za darmo , trzeba pomóc klubowi , a młodzież i dzieci będą miały zajęcie.
-  7  -

Radna Bożena Dyduch – zapytuje jak uczniowie mają dojeżdżać na zajęcia sportowe w klubie.

Radny Jan Osękowski zwrócił uwagę , że pismo UKS wpłynęło później niż była opracowana uchwała Rady Gminy.  Szkoła powinna zarobić albo trzeba  zmniejszyć dotacje dla szkoły i wtedy przekazać kwotę dla UKS.

Dyrektor GZS – dziecko samo zapisuje się do UKS i samo powinno dojechać na zajęcia sportowe w klubie , ponieważ dowóz kosztuje – dowóz jest nierealny.

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad  wnioskiem  formalnym zgłoszonym przez radnego Jana Osękowskiego aby nie przekazywać dotacji dla UKS w wysokości 7.000 złotych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” głosowało 2 radnych, „przeciw” 10 radnych, „wstrzymało się” 2 radnych.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych.
Wniosek został odrzucony , ponieważ nie uzyskał wystarczającej liczby głosów „za”.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 z naniesionymi poprawkami przedstawionymi przez Przewodniczącą Komisji Budżetu.

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.

W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” głosowało 8 radnych, „przeciw” 2 radnych, „wstrzymało się” 4 radnych.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych.
Uchwała została podjęta i otrzymała NR XXIII/81/2008.

Pkt 10/2
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały budżetowej Gminy Janowice Wielkie na rok 2008 . Uchwała została opracowana w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na rok 2008 załącznik nr 3 do Uchwały Kolegium RIO we Wrocławiu Nr 40/2008 z 9.04.2008 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Anna Liebersbach przedstawiła opinię wypracowana na posiedzeniu Komisji. Komisja omówiła temat jednakże opinia do projektu uchwały była negatywna.

W dyskusji nad przedstawionym tematem głos zabrali:
Radna Bożena Dyduch w dalszym ciągu podtrzymuje sprawę zadania inwestycyjnego pn. kanalizacja dla miejscowości Komarno.

Skarbnik Gminy – radni powinni działać tak aby umożliwić wykonanie zadania z aglomeracji  ponieważ gmina nie ma środków na wykonanie zadania za tak wysoka cenę.
-  8  -
Radna Bożena Dyduch wystąpiła do Wójta Gminy aby zrobił zebranie wiejskie i poinformował ludzi kiedy będzie kanalizacja w Komarnie.

Wójt Gminy –  zadanie inwestycyjne kanalizacja dla Komarna będzie wpisana w Wieloletni Plan Inwestycyjny , czekamy na informację czy Janowice Wielkie i Jeżów Sudecki będą spełniały warunki planu spójności. Inwestycję powinniśmy rozpocząć w roku 2009.

Radny Jan Osękowski – popiera w niosek radnej Dyduch i stwierdza, że zadanie kanalizacja dla Komarna powinna być wpisana w załącznik i oznakowana gwiazdką.

Skarbnik Gminy – nie ma potrzeby wprowadzać tego zadania do załącznika ponieważ nie jest to zadanie ani do finansowania ani wykonani a w roku 2008.

Wójt Gminy zwrócił się do radnych aby nie podejrzewali , że gmina chce wyprowadzić zadanie z planu inwestycyjnego.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały budżetowej Gminy Janowice Wielkie na rok  2008.

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały budżetowej Gminy Janowice Wielkie na rok 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” głosowało 7 radnych, „przeciw” 2 radnych, „wstrzymało się” 5  radnych.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych.
Uchwała została podjęta i otrzymała NR XXIII/82/2008.

Pkt 10/3
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 700.000 złotych na sfinansowanie budowy ulicy Kopernika w Janowicach Wielkich.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Anna Liebersbach poinformowała , że  projekt uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Komisji . Projekt uchwały został zaopiniowany przez Komisje  pozytywnie.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały i nie zabierali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” głosowało 11 radnych, „przeciw” 2 radnych, „wstrzymało się” 1  radny.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych.
Uchwała została podjęta i otrzymała NR XXIII/83/2008.

- 9 –
Pkt 10 pkt 4
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym  lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Anna Liebersbach poinformowała , że  projekt uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Komisji . Projekt uchwały został zaopiniowany przez Komisje  pozytywnie.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały i nie zabierali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym  lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
 
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” głosowało  14 radnych.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych.
Uchwała została podjęta i otrzymała NR XXIII/84/2008.

Pkt 10/5
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  na terenie Gminy Janowice Wielkie.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Anna Liebersbach poinformowała , że  projekt uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Komisji . Projekt uchwały został zaopiniowany przez Komisje  pozytywnie.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały i nie zabierali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  na terenie Gminy Janowice Wielkie.
 
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” głosowało  14 radnych.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych.
Uchwała została podjęta i otrzymała NR XXIII/85/2008.


Pkt 10/6
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia dochodów własnych i kierunków ich wydatkowania przez jednostki , które utworzą rachunek dochodów własnych.


-  10  -
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Anna Liebersbach poinformowała , że  projekt uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Komisji . Projekt uchwały został zaopiniowany przez Komisje  pozytywnie.

W dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały głos zabrali:
Radny Sławomir Orłowski – zaproponował aby w  § 2 pkt 2  wykreślić zapis zajęć sportowych,
§ 2 pkt 9 dodać wyrazy „imprez kulturalnych i uroczystości”,
oraz dodać  w § 2  pkt 10 wyrazów na dożywianie.

Dyrektor GZS i Głowna Księgowa GZS omówili zasady prowadzenia rachunku dochodów własnych.

Radny Jan Osękowski – czy nie można w projekcie uchwały dodać zapisu o treści „dotowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego”.

Skarbnik Gminy – z tego rachunku nie wolno pokrywać wynagrodzeń.

Radca Prawny – poinformował , że  szkoła jako jednostka budżetowa otrzymuje środki z gminy, za wyjątkiem tego rachunku.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie ustalenia dochodów własnych i kierunków ich wydatkowania przez jednostki , które utworzą rachunek dochodów własnych.
 
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” głosowało  14 radnych.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych.
Uchwała została podjęta i otrzymała NR XXIII/86/2008.

Pkt 10/7
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXVII/121/2005 Rady Gminy w Janowicach  Wielkich z dnia 23 czerwca 2005 roku – uchwała dotyczy zasad udzielania i rozmiaru  zniżek  oraz tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć nauczycieli dla których nie ustalono  obowiązkowego  wymiaru godzin  dydaktycznych  oraz nauczycieli przedmiotów   w różnym wymiarze.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Anna Liebersbach poinformowała , że  projekt uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Komisji jednakże Komisja nie wypracowała opinii  w tej sprawie .Ponieważ padały stwierdzenia , że zwolnienie  dyrektora  z zajęć dydaktycznych wpływa niekorzystnie na dyrektora jako nauczyciela.

W dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały głos zabrali:
Radny Szymon Młodziński – pracę dyrektora ocenia pozytywnie , ale to nie ma nic wspólnego z zajęciami dydaktycznymi. W  poprzedniej kadencji dyrektor był zwolniony z zajęć dydaktycznych bo budowana była hala sportowa i sam miał  zwracać uwagę na budowę. Teraz nie jest czas na podejmowanie takiej uchwały ponieważ jest już październik  no i hala
-  11 -
funkcjonuje dwa lata. Jeżeli sam występuje z wnioskiem to należy wymagać od swojego zastępcy aby przejął niektóre obowiązki. A ponadto jeżeli ma tak dużo obowiązków to dlaczego zgodził się być prezesem UKS. Według przepisów dyrektor nie mając zajęć dydaktycznych traci uprawnienia nauczycielskie.

Radny Jan Osękowski -  jedynym zadaniem dyrektora będzie wy najmowanie hali sportowej.

Radna Anna Liebersbach -  stwierdziła , że szczęściem dla gminy  i uczniów jest , że mamy takiego dyrektora , który staraniami pozyskał dla szkoły duże pieniądze , pozyskuje sponsorów, przeprowadził remonty .

Wójt Gminy uważa , że  dyrektor ma więcej obowiązków niż wtedy jak była budowana hala sportowa. Dyrektor w tym roku zdobył najwyższy stopień nauczyciela dyplomowanego .

Dyrektor GZS Mirosław Wiśniewski – nauczyciel w latach poprzednich kiedy nie miał zajęć dydaktycznych tracił uprawnienia nauczyciela – po nowelizacji ustawy  przepisy uległy zmianie dopóki dyrektor  jest w zatrudnieniu takie przepisy go nie dotyczą. Wynajmowanie hali jest to jedno z części  zadań. W chwili obecnej po reformie oświaty jest dużo dokumentów do opracowania dla potrzeb szkoły.

Radny Romuald Łaski – Rada jako organ uchwałodawczy powinna taką uchwałę podjęć  dla dobra uczniów i szkoły.

Radny Kamil Kowalski – stwierdza , że jak najbardziej Rada powinna dać szansę dyrektorowi aby w dalszym ciągu pracował jako dyrektor bez zajęć dydaktycznych.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXVII/121/2005 Rady Gminy w Janowicach  Wielkich z dnia 23 czerwca 2005 roku .
 
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” głosowało  11 radnych, „przeciwnych”1 radny, „wstrzymujących się” 2 głosy.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych.
Uchwała została podjęta i otrzymała NR XXIII/87/2008.

Dyrektor podziękował Radnym za podjęcie decyzji , jednocześnie stwierdził , że może byłoby inaczej gdyby radni reagowali na zaproszenia do szkoły. Wczoraj tj. 16 października w szkole odbyła się bardzo ważna uroczystość wręczenia sztandaru lecz radni nie uczestniczyli w niej mimo zaproszenia.
Ponadto Wójt Gminy poinformował , że  radny Romuald Łaski w Warszawie został mianowany na najlepszego nauczyciela kraju.

Pkt 10/8
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Janowice Wielkie z dniem 31 grudnia 2008 roku . Pani Teresa Gorzkowska Skarbnik Gminy Janowice Wielkie nabyła uprawnień do wcześniejszej emerytury i złożyła wniosek o             rozwiązanie   

-   12  -
stosunku pracy. Robi to wcześniej ponieważ trzeba podjąć działania celem  szukania kandydata na to stanowisko.


Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Anna Liebersbach poinformowała , że  projekt uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Komisji . Projekt uchwały został zaopiniowany przez Komisje  pozytywnie.

Radny Kamil Kowalski – zapytuje kiedy Wójt Gminy planuje rozpisanie konkursu na to stanowisko i czy poza ogłoszeniem w prasie będzie ogłoszenie w internecie.

Wójt Gminy – na to stanowisko przepisy nie przewiduję form  konkursu  jest to powołanie przez Radę Gminy na wniosek Wójta Gminy. Kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy będziemy szukali poprzez ogłoszenie prasowe i Internet.

Radni nie zgłaszali więcej uwag.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały 
 
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Janowice Wielkie z dniem 31 grudnia 2008 roku
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” głosowało  13 radnych , „przeciw” 1 radny.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych.
Uchwała została podjęta i otrzymała NR XXIII/88/2008.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił  10 minutową przerwę w obradach Rady (godz.15,00)
Przewodniczący Rady Gminy  wznowił obrady Rady Gminy pop przerwie.      (godz. 15,10)

Radny Maciej Wojtas  zwolnił się z dalszej części sesji Rady Gminy w Przewodniczącego Rady Gminy.
W sesji uczestniczy 13 radnych.

Pkt 10/9
Przewodniczący Rady Gminy poinformował , że do Rady Gminy  wpłynął wniosek o wprowadzenie do  porządku obrad  projektu uchwały w sprawie zmiany  składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy polegającej na odwołaniu przewodniczącego Komisji – Romualda Laskiego  – wniosek złożyli radni : Sławomir Orłowskiego, Bożena Dyduch, Jan Osękowskiego , Szymon Młodzińskiego, Ryszard Sobolewskiego i Zbigniew Chrobaka.
Jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy poinformował , że  przedstawiony projekt uchwały jest wadliwy w podstawie prawnej oraz w treści

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Radcy Prawnego o podanie prawidłowej podstawy prawnej  do projektu uchwały. Radca Prawny podał prawidłową  podstawę prawną.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minutowa przerwę w obradach Rady – na usuniecie wady projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy po przerwie wznowił obrady Rady Gminy.

-   13  -
Radny Jan Osękowski  przedstawił projekt (z naniesionymi poprawkami)  uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich wraz z uzasadnieniem w którym stwierdza, że  radny  Romuald Łaski pełniący funkcję przewodniczącego Komisji nie daje gwarancji należytego wykonywania funkcji kontrolnej , podstawowego celu dla jakiego powołuje się komisje rewizyjna. Traktuje komisję kontrolna powierzchownie , uchyla się od wydania wniosków , w przypadku gdy wyniki kontroli wykazują nieprawidłowości. Ponadto stwierdza się , że utrzymywanie komisji w takim składzie jak obecnie tj. z udziałem radnego Łaskiego nie służy ochronie interesów mieszkańców gminy i nie zapewnia należytego spełnienia funkcji kontrolnej.

Radny Romuald Łaski  stwierdził , że grupa radnych  zgłasza projekt uchwały bo ktoś się komuś  nie podoba , w uzasadnieniu nie ma ani jednego słowa  prawdy. Jest to ogólnik z którego  nic nie wynika , nie ma przypadku żeby Komisja nie wypracowała wniosków pokontrolnych , czy nie wydała  opinii.  Radny uznał , że projektodawcą tego projektu uchwały jest  radny Jan Osękowski  ponieważ  to wynika z dotychczasowego zachowania  radnego. W sytuacji gdy Komisja Rewizyjna jest obiektywna to jest według grupy radnych źle.
 
Radny Jan Osękowski – jest za odwołaniem radnego z funkcji przewodniczącego jak również ze składu komisji  dlatego , że w znacznej części  radny nie rozumie co taka Komisja ma robić, bo komisja nie  ma oceniać urzędników tylko Wójta. Ponadto stwierdził , że Komisja  Rewizyjna w tej gminie  nie pracuje rzetelnie. Jedyna prawa Komisja była w kadencji poprzedniej gdy  w składzie był radny Sławomir Orłowski , ale po krótkim czasie działalności została  odwołana.  Radny Łaski jest zwolennikiem kontroli pozorowanej , a ponadto komisja została powołana  niezgodnie z prawem.

Radna Anna Liebersbach – wynurzenia radnego Osękowskiego to gorzkie żale. Nas nie interesuje co działo się 8 lat temu. Radna uważa , że radny Łaski jest bardzo porządnym człowiekiem , jedynym zastrzeżeniem jest to , że nie czyni tego co robi radny Jan Osękowski który chce wszystko zniszczyć.

Radny Andrzej Salkiewicz  - chciałby , aby wypowiedział się o pracy komisji jako jedyny obecny na sesji członek komisji.

Radny Kamil Kowalski   trudno jest wypowiadać się na temat swojej komisji , ale stwierdza, że nie zgadza się z protokołem komisji gdzie wypracowane zostały dwie opinie o kontroli – był to trudny temat i postanowili , że  będą dwie oddzielne opinie .

Radny Szymon Młodzinski – wnioskuje o zamknięcie dyskusji  w tym temacie.

Wójt Gminy poinformował Radę , że był na posiedzeniu Komisji która była przedmiotem sporu , w całej działalności Rady  nie chodzi o przeszłość ale o sprawy  teraźniejsze , bieżące.

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały   w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” głosowało  7 radnych , „przeciw” 6 radnych.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 13 radnych.
-  14  -
Uchwała została podjęta i otrzymała NR XXIII/89/2008.

 Pkt 10/10
Przewodniczący Rady Gminy poinformował , że do Rady Gminy  wpłynął wniosek o ujęcie   porządku obrad sesji Rady Gminy projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy – wniosek złożyli radni: Łaski Romuald , Marian Ciastko , Kraszewska Zofia , Czaja Radosław, Anna Liebersbach i Jacek Gołębski.  Przewodniczący Rady Gminy  jako jeden z  wnioskodawców przedstawił projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Janowice Wielkie uzasadniając projekt następująco : powołując się na Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 28.04.2008 roku – zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania  pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich – celem doprowadzenia do zgodności wynagrodzenia z obowiązującymi przepisami.  Przewodniczący rady Gminy zgłosił wniosek o przenieść projekt uchwały na następną sesję.                                         

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem.
W wyniku głosowania „:za” wnioskiem głosowało 6 radnych , „przeciw” 7 radnych.
Wniosek został odrzucony z uwagi na niewystarczającą liczbę głosów „za”.

Radna Bożena Duduch  - zgłosiła uwagę , że w projekcie uchwały jest błąd pisarski polegający na mylnym podaniu kwoty pisanej słownie tj. liczba określa np. wysokość 4.600 zl a pisana 4.800,- i zapytuje która kwota jest brana pod uwagę.

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił , że pod uwagę jest brana liczba pisana cyfrą.

Radny Jan Osękowski – zapytanie w jakiej wysokości może być przyznany dodatek funkcyjny i stwierdził , że jest za obniżeniem wynagrodzenia zasadniczego.

Radca Prawny – nie ma możliwości obniżać wynagrodzenia zasadniczego osobie piastującej urząd , natomiast  ustawowym  obowiązkiem  jest ustalenie dodatku funkcyjnego.

Radny Szymon Młodziński  stwierdził , że regulacja  wynagrodzenia  Wójta Gminy tak jak i diety radnych powinna nastąpić na początku kadencji.


Radny Kamil Kowalski – Rada musi ustalić pobory Wójtowi ponieważ obecne nie jest zgodne z obowiązującym prawem. Wnioskuje aby pobory pozostawić na dotychczasowym poziomie a zmienić tylko wysokość dodatku funkcyjnego na kwotę 1.500 złotych.


Radny Romuald Łaski zgłosił wniosek o przeprowadzenie głosowania z wniosku grupy radnych  w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Janowice Wielkie.

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad wnioskiem  radnego Romualda Łaskiego.
W wyniku przeprowadzonego glosowania „za” głosowało 6 radnych , „przeciw” 7 radnych.
Wniosek został odrzucony z uwagi na niewystarczającą liczbę głosów „za”.
Na Sali obrad w czasie głosowania obecnych było 13 radnych.

-  15  -
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Janowice Wielkie o treści § 1 ” Wójtowi Gminy Janowice Wielkie ustala się wynagrodzenie miesięczne w wysokości:
1. Wynagrodzenie zasadnicze    4.300,-
2. Dodatek funkcyjny                1.500.-
3. Dodatek stażowy                      860,-
4. Dodatek specjalny w wysokości 30 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego”.
W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” projektem uchwały głosowało 7 radnych , „przeciw” głosowało 4 , „wstrzymało się” 2 radnych.
Uchwała została podjęta i otrzymała Nr XXIII/90/2008.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 13 radnych.

Ad. 11/2
Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy złożonej przez  Panią Marię Kupka z dnia 14 sierpnia 2008 roku.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Rady Gminy Anna Liebersbach  poinformowała , że Komisja  w zakresie rozpatrzenia skargi podjęła następujące działania , przeprowadziła wizję na nieruchomości i po szczegółowym omówieniu na posiedzeniu Komisji uznała skargę  za zasadną   w części niedotrzymania terminów określonych w KPA, natomiast w części dzierżawy działki zobowiązała Wójta Gminy do polubownego  załatwienia skargi z poszanowaniem praw obydwu stron.

Pan Marian Kupka – zapytał Wójta Gminy jaka decyzje Wójt podejmuje i kiedy podpisze umowę dzierżawy.

Wójt Gminy przedstawił informacje w zakresie dzierżawy działki nr 446/3 , którą dzierżawili Państwo Kupka od roku 1969, na działce Państwo Kupkowie pobudowali budynki gospodarcze bez zezwolenia na budowę. Działka dwukrotnie  była wyceniana  do sprzedaży w roku 1993 i 1998. W czerwcu 2001 roku Zarządzeniem  Wójta Gminy działka gruntu 446/3 obręb w Janowicach Wielkich o pow. 228 m2 zabudowana budynkiem gospodarczym została wyznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do lokatorów budynku Nr 21 ul.  Demokratów. W czerwcu 2001 roku Zarząd Gminy w Janowicach Wielkich wycofał działkę ze sprzedaży i wydzierżawił ją Państwu Kupka  - ostatnia dzierżawa  była na trzy lata  i kończyła się 22 grudnia 2007 roku. W okresie dzierżawy działki Pan Kupka występował o kupno ,  a następnie o ponowną dzierżawę.  W chwili obecnej można wycofać ze sprzedaży i oddać w dzierżawę przedmiotowy grunt, można podjęć rozmowy między stronami aby polubownie temat załatwić , jednakże działka budowlana nie może być w żadnym wypadku zbyta bez przetargu na zasadzie pierwokupu dla Pani Kupka ponieważ nie zostało przez Panią Kupka przedłożone zezwolenie na budowę komórek jak również brak jest wpisu w Ewidencji Ruchu Budowlanego w Gospodarce Nieuspołecznionej że takie zezwolenie zostało wydane.

Radca Prawny  poinformował  , że  mieniem gminy gospodarzy Wójt Gminy nie można wymuszać na Wójcie aby postępował wbrew prawu. Ponadto  przedmiotowa działka budowlana  którą użytkuje  Pani Kupka nie sąsiaduje z żadną jej nieruchomości  i nie może być zbyta na poprawę warunków zabudowy bez przetargu jak również zbyta na prawach pierwokupu.
 

-  16  -

Radny Jan Osękowski  według radnego stanowisko Komisji było słuszne i przemawia za tym interes społeczny  w związku z tym  ma prawo domniemywać , że nadal działka będzie wydzierżawiana dla Pani Kupka. 
Biorąc pod uwagę powyższe zgłasza wniosek o  podjęcie działań w zakresie wydzierżawienia działki dla Pani Kupka.

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie skargi Pani Marii Kupka na działalność Wójta Gminy z dnia 14 sierpnia 2008 roku.
Skarga w części niezachowania terminów określonych w KPA jest zasadna , natomiast w części  zarzutu dzierżawy gruntów i sprzedaży skarga jest  nieuzasadnioną.
W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” było 12 radnych,
Uchwała została podjęta i otrzymała Nr XXIII/91/2008.
W czasie głosowania na sali obrad było obecnych 12 osób.

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował , że przedstawiony wniosek przez Komisję Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Rady Gminy oraz radnych o ponowne wydzierżawienie działki nr 446/3 o pow. 228 m2 położonej w Janowicach Wielkich zostanie przekazany Wójtowi Gminy Janowice Wielkie o zajecie stanowiska w terminie do następnego posiedzenia Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy wnoszą uwagi  do powyższego ustalenia.

Radni nie wnieśli uwag.
 
Ad. 11/1
Rozpatrzenie skarg na działalność Wójta Gminy złożonych j przez  Panią Annę Witanis  z dnia  30 lipca  2008 roku.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy na swoim posiedzeniu zapoznała się ze skargami złożonymi przez Panią Witanis na działalność Wójta Gminy i wydała następująca opinię:
Skarga zarejestrowana pod nr 5 – bezzasadna – ponieważ Pani Witanis nie odbiera z Urzędu Gminy żadnej korespondencji  a tym samym nie może Wójt Gminy podjąć działań w zakresie remontu lokalu mieszkalnego , którego skarżąca jest najemcą.
Skarga zarejestrowana pod nr 6 – uznana jako zasadna ponieważ na potwierdzeniu odbioru przesyłki poleconej brak jest nr pisma jak również brak daty nadania.

Rada uznała , że skargi złożone przez Panią Annę Witanis należałoby  traktować jako informacje, gdyż z treści pism kierowanych do Rady Gminy  wynika , że skarżąca informuje Wójta Gminy  o odmawie przyjmowania korespondencji  oraz w skardze nr 5  też informuje o sposobie wykonania remontu jaki wykonała w lokalu mieszkalnym. Radni  zgłosili  został wniosek o przeniesienie tematu na następne posiedzenie Rady.

Przewodniczącego Rady Gminy  przeprowadził głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem o przeniesienie tematu skarg Pani Witanis na następną sesję Rady Gminy.
W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” głosowało 10 radnych, „wstrzymał się” od głosowania 1 radny.
Wniosek został przyjęty.


-  17  -
Ad. 12.
Wydanie opinii do bezpłatnego przekazania  na rzecz Gminy Janowice Wielkie nieruchomości zabytkowej stanowiącej własność parafii Rzymsko-Katolickiej  działka nr 269 położonej w Radomierzu .

Wójt Gminy poinformował , że  w związku z brakiem możliwości finansowych przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Matki Boskiej Różańcowej w Radomierzu , które  umożliwiłoby utrzymanie w należytym stanie technicznym  wieżę dzwonnicę dawnego kościoła ewangelickiego i cmentarza katolicko – ewangelickiego  w Radomierzu, które to obiekty  wpisanych  do rejestru zabytków Województwa Dolnośląskiego – Ksiądz Proboszcz Eugeniusz Jacyszyn  zwrócił się z prośbą  do Legnickiej Kurii Biskupiej o wyrażenie zgody na bezpłatne przekazanie  w/w obiektów wraz z działką gruntu nr 269 , na której są położone na rzecz Gminy Janowice Wielkie.  W odpowiedzi  na w/w pismo Legnicka Kuria Biskupia wyraziła zgodę na  bezpłatne przekazanie na własność Gminie Janowice Wielkie wieżę dzwonnicę , cmentarz katolicko- ewangelicki wraz z działką nr 269.
-

Radny Ryszard Sobolewski – zwrócił się do Wójta Gminy o zapewnienie , że po przejęciu przez Gminę obiektów parafii Rzymsko – Katolickiej w Radomierzu będą   nadal traktowane jako obiekty kultury sakralnej.


Wójt Gminy -  obiekty te będą nadal obiektami kultury sakralnej.


Radni nie zabierali głosu w dyskusji nad przedstawionym tematem .


Radni Rady Gminy w Janowicach Wielkich w glosowaniu przeprowadzonym przez Przewodniczącego Rady Gminy,  10 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się  przyzwolili Wójtowi Gminy Janowice Wielkie na  bezpłatne przejecie nieruchomości zabytkowej stanowiącej własność parafii Rzymsko- Katolickiej działka nr 269 położonej w Radomierzu.


W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 11 radnych Rady Gminy.


Ad. 13
Interpelacje i zapytania – odpowiedzi na interpelacje i zapytania . Sprawy  różne .


Radny Szymon Młodziński – zgłosił , że  remont dachu na budynku GOZ  w Janowicach Wielkich wykonano bardzo niedbale , w związku z tym należałoby sprawdzić i usunąć usterki.
Z uwagi na fakt , ze minęło siedem godzin obrad   Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych  aby  wnioski , zapytania i interpelacje radni zgłosili  na piśmie do biura Rady Gminy.

-  18  -

 

14. Zamknięcie obrad  XXIII sesji Rady Gminy.                                                          
   
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad XXIII sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich  Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Gołębski dokonał zamknięcia obrad XXIII sesji Rady Gminy  w Janowicach Wielkich.


Na tym protokół zakończono i podpisano
Protokołowała                                                                     Przewodniczył
Ewa Czaplińska - Szajwaj                                                 Przewodniczący
Insp. ds. Rady Gminy                                                         Rady  Gminy


                                                                           Jacek Gołębski 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2008-11-07 10:14:08 - Protokół XXIII/2008 (139.00 kB)

Nazwa dokumentu: Protokół Nr XXIII/2008
Podmiot udostępniający: Biuro Rady Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Czaplińska-Szajwaj
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Czaplińska-Szajwaj
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-11-07 10:10:07
Data udostępnienia informacji: 2008-11-07 10:10:07
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-13 10:30:45

Wersja do wydruku...

corner   corner