logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      minus Rok 2008
         minus Uchwała XVIII/57/2008
         minus Uchwała XVIII/58/2008
         minus Uchwała XVIII/59/2008
         minus Uchwała XVIII/60/2008
         minus Uchwała XVIII/61/2008
         minus Uchwała XVIII/62/2008
         minus Uchwała XVIII/63/2008
         minus Uchwała XVIII/64/2008
         minus Uchwała XVIII/65/2008
         minus Uchwała XVIII/66/2008
         minus Uchwała XIX/67/2008
         minus Uchwała XIX/68/2008
         minus Uchwała XIX/69/2008
         minus Uchwała XIX/70/2008
         minus Uchwała XIX/71/2008
         minus Uchwała XX/72/2008
         minus Uchwała XX/73/2008
         minus Uchwała XX/74/2008
         minus Uchwała XXI/75/2008
         minus Uchwała XXI/76/2008
         minus Uchwała XXI/77/2008
         minus Uchwała XXI/78/2008
         minus Uchwała XXII/79/2008
         minus Uchwała XXIII/84/2008
         minus Uchwała XXIII/85/2008
         minus Uchwała XIII/86/2008
         minus Uchwała XXIII/87/2008
         minus Uchwała XXIII/88/2008
         minus Uchwała XXIII/89/2008
         minus Uchwała XXIII/90/2008
         minus Uchwała XXIII/91/2008
         minus Uchwała XXIV/92/2008
         minus Uchwała XXV/93/2008
         minus Uchwała XXV/94/2008
         minus Uchwała XXV/95/2008
         minus Uchwała XXVII/102/2008
         minus Uchwała XXVII/103/2008
         minus Uchwała XXVII/104/2008
         minus Uchwała XXVII/105/2008
         minus Uchwała XXIII/83/2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

                                             Uchwała Nr XXIII/87/2008
                           Rady Gminy w Janowicach Wielkich
                             z dnia 17 października 2008 roku
            w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXVII/121/2005
            Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 23 czerwca 2005 roku

- na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U Nr 142, poz. 1591 z 2001 r ze zmianami ) oraz art. 42 ust 6 i 7 pkt. 2 z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela ( tekst jednolity: Dz. U Nr 97, poz. 674 z 2006 roku ze zmianami) Rada Gminy w Janowicach Wielkich  uchwala co następuje:

    
      
                                                                                 § 1
        W uchwale Nr XXVII/121/2005 r Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 23.06.2005 r w sprawie
        zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
        dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych oraz nauczycieli przedmiotów w
        różnym wymiarze wprowadza się następujące zmiany:
1.) § 1 otrzymuje brzmienie:
                                                                      
        § 1 - „ Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły obniża się  lub zwalnia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, w zależności od wielkości, typu szkoły oraz warunków pracy. Dotyczy to również nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze”
2.)  § 2 otrzymuje brzmienie: 

               § 2 „ Tygodniowy wymiar kadry kierowniczej określa poniższa tabelka:

L.p.       Stanowisko kierownicze                                                               Tygodniowy wymiar zajęć

1. Dyrektor Gminnego                                                                          zwolniony z zajęć
Zespołu Szkół                                                                                   dydaktycznych

2. Dyrektor Publicznego
Przedszkola do 7 oddziałów                                                              7 godzin dydaktycznych

3. Wicedyrektor Gminnego
Zespołu Szkół                                                                                    7 godzin dydaktycznych


                                                                                   § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

                                                                                  § 3
Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 


                                                          PRZEWODNICZĄCY
                                                           RADY    GMINY


                                                     JACEK GOŁĘBSKI                                               

 

      

Nazwa dokumentu: w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXVII/121/2005
Podmiot udostępniający: Sekretarz Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Wożakowska
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Wożakowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-11-07 13:09:25
Data udostępnienia informacji: 2008-11-07 13:09:25
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-07 13:12:17

Wersja do wydruku...

corner   corner