logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


PROTOKÓŁ  NR XXIV/2008
z    XXIV nadzwyczajnej    sesji Rady  Gminy  w Janowicach Wielkich
z dnia 20 listopada  2008 roku
godz. 17-ta
W  XXIV nadzwyczajnej   sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich udział wzięło 16 radnych na ogólną liczbę 17.
Radni nieobecni nieusprawiedliwieni:
1.Ciastko Marian
Miejsce nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy – sala konferencyjna  OSP  w Janowicach Wielkich ul. Kolejowa 2a.
Rozpoczęcie XXIV nadzwyczajnej   sesji Rady Gminy – godz.  17-ta
Zakończenie XXIV nadzwyczajnej   sesji Rady Gminy  -godz.  17,40.
W XXIV nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy uczestniczyli:
Jerzy Grygorcewicz – Wójt Gminy Janowice Wielkie ,  Roman Słomski – Radca Prawny Urzędu Gminy ,  Sołtysi Wsi .
 Porządek obrad   XXIV nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy:
1.Otwarcie  XXIV nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad  XXIV nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy.
4.Podjecie uchwały w sprawie:
 1/  zabezpieczenia środków finansowych w roku 2009 na przebudowę dróg gminnych  w
      ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
5. Zamknięcie obrad  XXIV nadzwyczajnej   sesji Rady Gminy.                                                          
 
Ad. 1
Otwarcie XXIV Nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gołębski dokonał otwarcia XXIV nadzwyczajnej    sesji Rady Gminy  , oraz powitał przybyłych na sesję Rady .

Ad. 2
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności XXIV nadzwyczajnej   sesji Rady Gminy stwierdził , że w  XXIV sesji Rady Gminy uczestniczy 16 radnych , co stanowi quorum  przy którym Rada może podejmować uchwały.

Ad. 3
Przedstawienie porządku obrad  XXIV  sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił  porządek obrad XXIV  sesji Rady Gminy. Jednocześnie poinformował , że sesja nadzwyczajna zwołana została na wniosek Wójta Gminy Janowice Wielkie , który zgodnie z  § 29 ust. 7 Statutu Gminy Janowice Wielkie zwrócił się z wnioskiem o zwołanie  nadzwyczajnej sesji Rady Gminy na dzień  20 listopada 2008 roku w związku z koniecznością podjęcia uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w roku 2009 na przebudowę dróg gminnych    ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
 

Ad.4
Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w roku 2009 na przebudowę dróg gminnych   w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

-   2  -
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w roku 2009 na przebudowę dróg gminnych  w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Ponadto poinformował , że źródłem finansowania  Narodowego Programu Drogowego  będzie rezerwa w budżecie państwa – program ten będzie realizowany w latach 2008 – 2011.  Uchwała w sprawie ustanowienia Narodowego Programu Drogowego rząd przyjął 28 października 2008 roku. Nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych z „Narodowego  Programu” potrwa do 22 listopada 2008 roku. Celem „Narodowego Programu” jest wsparcie przebudowy , budowy lub remontu odcinków dróg gminnych i powiatowych. Inwestycje te maja poprawić bezpieczeństwo na drodze. Samorządy  mogą liczyć na dotacje w wysokości 50 % kosztów budowy, rozbudowy lub modernizacji drogi. Ponadto samorządy będą mogły otrzymać dofinansowanie tylko do jednej inwestycji rocznie. Również warunkiem jest aby droga planowana do remontu z „Narodowego Programu była ujęta w uchwale intencyjnej Rady Gminy. Dlatego  z projektu uchwały musi być zdjęty  w § 1 i 2 pkt  2 ponieważ nie możemy wykazać do remontu drogi Trzcińsko – Jelenie Góra – Maciejowa w granicach działek  365,359/1 i 349/1 .  Ponadto na  Radzie Powiatu do „Narodowego Programu” zostały zgłoszone drogi w Dziwiszowie i Podgórzynie a nasza droga  w Trzcińsku została odrzucona.

W dyskusji nad przedstawionym tematem głos zabrali:
Radny Szymon Młodziński -  z wyjaśnień Wójta Gminy wynika , że droga gminna   przewidziana do remontu ma się łączyć z drogą powiatową  - radny zapytuje czy  działki wymienione w projekcie uchwały są  w obrębie naszej gminy i jak to się ma do całego odcinka drogi,  której dalsze odcinki są na terenie sąsiedniej  gminy. Czy to było tak planowane , że robimy remont drogi tylko  na odcinku naszej gminy  a dalszy odcinek tej samej  drogi  pozostaje nie remontowany. Ponadto można byłoby umieścić  w tym  „Programie”   budowę ulicy  Robotniczej, bo być może aura nie pozwoli nam w tym roku tego remontu wykonać.

Wójt Gminy –  jeżeli chodzi o ulicę Robotniczą - warunkiem ujęcia drogi do remontu  w „Programie” jest to , że droga ma się łączyć z drogą powiatową lub krajową. Remont ulicy Robotniczej rozpoczynamy w tym roku. Ponadto Wójt poinformował , że będzie czynił starania aby drogę w Trzcińsku wykonać w asfalcie.

Radny Sławomir Orłowski – zapytanie czy te tzw. schetynówki to obowiązują tylko w tym roku.

Wójt Gminy – jest to „Program” trzyletni – od 2008  do 2011 ale co roku można zgłaszać tylko jedną drogę.

Radny Jan Osękowski – zapytanie dlaczego droga w Trzcinsku jest taka tania w porównaniu do innych dróg  planowanych  do remontu.

Wójt Gminy – w wyjaśnieniu – są to nieporównywalne koszty ponieważ  budowa ulicy Robotniczej jest planowana do wykonania w innej technologii.

Radny Piotr Jońca – dlaczego tak na ostatnia chwilę podejmowana jest ta uchwała , bo można byłoby wypracować inny pomysł np. remonty dróg w Komarnie.


-  3  -
Wójt Gminy – warunkiem zgłoszenia drogi do ”Narodowego  Programu” – musi  być na drogę opracowana pełna dokumentacja.

Radna Bożena Dyduch – stwierdziła , że w Komarnie nie powinno się już dłużej czekać na kanalizację  trzeba robić drogę bo nie ma już po czym chodzić.

 Radny Szymon Młodziński – stwierdził , że ulica Robotnicza łączy się z ulicą 1 Maja , która w Janowicach jest drogą powiatową. 

Wójt Gminy – ulica Robotnicza będzie w tym roku remontowana , a do „Narodowego Programu” możemy zgłosić w tym roku  tylko jedna drogę .

Radna Bożena Dyduch – poinformowała , że radni nie znają budżetu na rok 2009.

Wójt Gminy – jest opracowany projekt budżetu na rok 2009.

Radny Kamil Kowalski –z wypowiedzi Wójta wynika , że na Radzie Powiatu  przyjęto do ”Narodowego Programu” drogi w Dziwiszowie i Podgórzynie  natomiast droga w Trzcińsku została odrzucona i czy nie warto było zawalczyć o tę drogę.

Wójt Gminy – Starostwo  Powiatowe zapewniło  , że  odbudowa drogi  w Trzcińsku będzie  odbudowywana  ze  środków  z Funduszu Rekultywacji Gruntów  Rolnych , natomiast ulica Matejki do tego funduszu nie może być zgłoszona.

Radny Sławomir Orłowski – zapytanie czy konieczne jest podejmowanie tej uchwały w sytuacji kiedy Rada już zgłosiła remont ulicy Matejki w II etapie na rok 2090 i taki zapis jest w budżecie gminy.

Wójt Gminy – podjęcie uchwały jest konieczne,  ponieważ jest to uchwała intencyjna i jest to jeden z warunków przystąpienia do „Narodowego Programu”.
 
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały z poprawkami tj. skreślono w § 1 i 2  pkt  2 o treści „droga Trzcińsko – Jelenia Góra – Maciejowa w granicach działek nr 356, 359/1, 349/1. oraz  dla drogi wymienionej w § 1  ust. 2   1.116.000 złotych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania  „za” podjęciem uchwały było 16 głosów.
W czasie głosowania na sali obrad było 16 radnych.
Uchwała została podjęta i otrzymała NR XXIV/92/2008.


Ad. 5
Zamkniecie obrad XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

W związku z wyczerpaniem się porządku obrad XXIV nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich  Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Gołębski dokonał zamknięcia obrad XXIV nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy  w Janowicach Wielkich.


-  4  -


Na tym protokół zakończono i podpisano
Protokołowała                                                                     Przewodniczył
Ewa Czaplińska - Szajwaj                                                  Przewodniczący
Insp. ds. Rady Gminy                                                          Rady  Gminy

                                                                                 Jacek Gołębski 

 

 

Załączniki do pobrania: 2008-12-12 08:50:37 - Protokół Nr XXIV/2008 (43.00 kB)

Nazwa dokumentu: Protokół Nr XXIV/2008
Podmiot udostępniający: Biuro Rady Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Czaplińska-Szajwaj
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Czaplińska-Szajwaj
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-12-12 08:44:27
Data udostępnienia informacji: 2008-12-12 08:44:27
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-12 08:50:54

Wersja do wydruku...

corner   corner