logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      minus Rok 2008
         minus Uchwała XVIII/57/2008
         minus Uchwała XVIII/58/2008
         minus Uchwała XVIII/59/2008
         minus Uchwała XVIII/60/2008
         minus Uchwała XVIII/61/2008
         minus Uchwała XVIII/62/2008
         minus Uchwała XVIII/63/2008
         minus Uchwała XVIII/64/2008
         minus Uchwała XVIII/65/2008
         minus Uchwała XVIII/66/2008
         minus Uchwała XIX/67/2008
         minus Uchwała XIX/68/2008
         minus Uchwała XIX/69/2008
         minus Uchwała XIX/70/2008
         minus Uchwała XIX/71/2008
         minus Uchwała XX/72/2008
         minus Uchwała XX/73/2008
         minus Uchwała XX/74/2008
         minus Uchwała XXI/75/2008
         minus Uchwała XXI/76/2008
         minus Uchwała XXI/77/2008
         minus Uchwała XXI/78/2008
         minus Uchwała XXII/79/2008
         minus Uchwała XXIII/84/2008
         minus Uchwała XXIII/85/2008
         minus Uchwała XIII/86/2008
         minus Uchwała XXIII/87/2008
         minus Uchwała XXIII/88/2008
         minus Uchwała XXIII/89/2008
         minus Uchwała XXIII/90/2008
         minus Uchwała XXIII/91/2008
         minus Uchwała XXIV/92/2008
         minus Uchwała XXV/93/2008
         minus Uchwała XXV/94/2008
         minus Uchwała XXV/95/2008
         minus Uchwała XXVII/102/2008
         minus Uchwała XXVII/103/2008
         minus Uchwała XXVII/104/2008
         minus Uchwała XXVII/105/2008
         minus Uchwała XXIII/83/2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

                                                Uchwała  Nr  XXVII/103/2008
                                             Rady Gminy w Janowicach Wielkich
                                             z dnia  30 grudnia 2008 roku

w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki  przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia  zatrudnionym w  szkołach  prowadzonych przez Gminę Janowice Wielkie w 2009 r.


Na podstawie: art. 30 ust. 6  i 6 a - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (t.j. z 2006 r  Dz.U. nr 97, poz. 674 ze zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zmianami) z uwzględnieniem  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11 marca  2008 r  zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr42, poz.257) Rada Gminy w Janowicach Wielkich uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków :  motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy w niżej określonym brzmieniu:.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1. Regulamin niniejszy ma zastosowanie w 2009 roku do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Janowice Wielkie.


                                                       § 3

1. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o :
regulaminie – rozumie się przez to regulamin, o którym mowa w § 1 .
2 Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze.zm. ),
2. rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 31.01.2005 w sprawie  wysokości  minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz   wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181  ze zmianą Dz.U. Nr 43 z 2006 r, poz. 293 , Dz.U   Nr 42 z 2008 r poz. 257),

                                                                                                                                     1
                                                                                                                                        

4. organie prowadzącym szkołę, – rozumie się przez to Gminę Janowice Wielkie,
5. szkole - należy przez to rozumieć: przedszkole, szkołę lub gminny zespół szkół  dla których organem prowadzącym jest Gmina Janowice Wielkie,
6. dyrektorze lub wicedyrektorze - należy rozumieć dyrektora szkoły i przedszkola lub wicedyrektora szkoły,
7. roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły , placówki oświatowej
od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
8. klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
9. uczniu - rozumie się przez to także wychowanka,
10. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 lub art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela i § l ust.1 rozporządzenia,
11. zakładowej organizacji związkowej - rozumie się przez to Zarząd Oddziału ZNP w Janowicach Wielkich i Komisję Międzyzakładową NSZZ " Solidarność " Pracowników Oświaty i Wychowania w Jeleniej Górze.


DODATEK MOTYWACYJNY

§ 4

1. Określa się roczną wysokość środków finansowych na dodatki motywacyjne w szkole jako wskaźnik procentowy płacy zasadniczej zatrudnionych w niej nauczycieli
             w  wysokości 6%
2. Środki o których mowa w pkt.1  powiększa się o wysokość dodatków motywacyjnych dla dyrektora.

3. Wysokość dodatku motywacyjnego zależna jest od efektów pracy nauczyciela. Nauczycielowi może być przyznany dodatek motywacyjny, stanowiący procentowy wskaźnik wynagrodzenia zasadniczego w granicach od 0 –  do  25%.

§ 5


1. Warunkiem przyznania nauczycielom dodatku motywacyjnego jest spełnienie wymogów określonych w § 6 rozporządzenia. Ponadto dodatek motywacyjny i jego przyznanie uzależnia się od spełnienia znacznej części następujących kryteriów w zakresie:
A. Osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, takich jak:
a) uzyskiwanie przez uczniów z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach, itp.,
b) wprowadzanie innowacji i różnorodności metodycznych w odniesieniu do zajęć dydaktycznych i wychowawczych .


                                                                                                                                           2

 

c) przygotowanie i prowadzenie w ramach zespołów przedmiotowych lekcji otwartych z zastosowaniem innowacji i różnorodności metodycznych w odniesieniu do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
d) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich, rodzicami, opiekunami prawnymi jak również Pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną (PPP),                                                                      
e) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki, współpraca z Policją i instytucjami wspierającymi,

B. Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,  w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy,

C. Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art.42 ust.2 pkt.2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,

Ponadto dla dyrektora i wicedyrektora szkoły ustala się poza wymienionymi powyżej, dodatkowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego:
      a)   poprawne i terminowe opracowanie arkusza organizacyjnego,
b) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i
      wychowawczych, wyposażanie szkoły w odpowiednie środki dydaktyczne, niezbędny
       sprzęt,
c) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym: realizacja programów nauczania,
      ocena pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w
      zawodzie, zachęcanie do innowacji i eksperymentów, motywowanie do doskonalenia
      zawodowego, realizacja zaleceń i wniosków organu nadzoru pedagogicznego,
d) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych i
      wychowawczych oraz realizacja wniosków i zaleceń organu prowadzącego,
            opracowanie i realizacja planu finansowego szkoły, pozyskiwanie środków
            pozabudżetowych, celowe i oszczędne wydatkowanie środków finansowych,

 

                                                                                                                                          3


e) właściwe i racjonalne organizowanie działalności administracyjno – gospodarczej,
      zgodne z potrzebami szkoły prowadzenie polityki kadrowej, dbałość o stan techniczny
      i estetykę obiektów szkolnych, racjonalne zarządzanie nieruchomością i majątkiem
      szkolnym,
f) zapewnienie i przestrzeganie wymaganych prawem przepisów bhp i p.poż,
g) dbałość o właściwą atmosferę pracy i kształtowanie odpowiednich relacji międzyludzkich w stosunku do rodziców dzieci,  współpracowników jak i podwładnych,
h) współpraca ze statutowymi organami szkoły .
2. Przyznawanie dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz wicedyrektora w granicach przyznanych środków finansowych, ustala dyrektor szkoły.
3. Przyznawanie dodatku motywacyjnego dla nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora  dokonywane jest przez Wójta Gminy Janowice Wielkie .
                                                                    § 6
        Dodatek motywacyjny jest przyznawany pod warunkiem przepracowania w danej
           szkole sześciu miesięcy ,na okres  sześć miesięcy.     

 

 

DODATEK FUNKCYJNY

§ 7

1.Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo
    inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przyznaje się miesięczny
   dodatek funkcyjny w wysokości :
a) dyrektorowi GZS  do  100 %  wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela                                       dyplomowanego z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym
b)  wicedyrektorowi  do    50 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
dyplomowanego z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym
c) dyrektorowi przedszkola do 50 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
dyplomowanego z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym


2.Dodatek funkcyjny w niżej określonych wysokościach  przysługuje również nauczycielom
    realizującym dodatkowe zajęcia i zadania, do których zalicza się:
- wychowawstwo klasy   - 5 %  wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym
- wychowawstwo w oddziale przedszkolnym  – 5 %  wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym
- opiekuna stażu ( za jednego nauczyciela)   – 3 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym
- opiekuna stażu (za dwóch i więcej nauczycieli)  – 5 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem magisterskim


                                                                                                                        4


3.Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły, w granicach  w/w stawek  ustala
   Wójt Gminy Janowice Wielkie, uwzględniając między innymi wielkość szkoły, jej strukturę
   organizacyjną, łączna liczbę oddziałów, ilość stanowisk kierowniczych, złożoność zadań
   wynikających z zajmowanego stanowiska oraz warunki lokalowe i środowiskowe w
   jakich szkoła funkcjonuje.
                                                                                                                             
4. Dla nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze jak i inne dodatkowe zadania
    wysokość dodatku funkcyjnego ustala dyrektor szkoły.
    Dodatek funkcyjny na zasadach określonych w pkt. 1 przysługuje również nauczycielom,
    którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
 


§ 8
1. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do
   dwu lub więcej dodatków funkcyjnych, przysługuje dodatek wyższy, z zastrzeżeniem ust.2
2.W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków, o których mowa w § 7 ust.2
    nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny z każdego z tytułów.
3.Dodatki funkcyjne przyznane z tytułu pełnienia obowiązków wychowawcy klasy
   przysługują za każdą klasę powierzoną nauczycielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy.
 
DODATEK ZA WARUNKI PRACY


§ 9

1 .Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych,
    uciążliwych dla zdrowia warunkach określonych w przepisach §  8 i 9 rozporządzenia w
    wysokości:

- w warunkach trudnych  do 15 %
- w warunkach szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia do 15 %
godzinowej stawki wynagrodzenia  zasadniczego – proporcjonalnie do realizowanego wymiaru godzin

2. Wysokość dodatku, o którym mowa  w ust. 1 uzależniona jest od
stopnia trudności lub uciążliwości dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć.

 

.

3. Wysokość dodatków za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków, o których mowa
     wyżej, ustala dla nauczyciela i wicedyrektora - dyrektor szkoły, a dla dyrektora Wójt
    Gminy.

 

                                                                                                                                         5

 


GODZINY PONADWYMIAROWE I DORAŹNYCH ZASTĘPSTW
 
                                                               § 10
.
1 .Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę
    wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki pracy) przez miesięczną
    liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla danego rodzaju zajęć
   dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin
    ponadwymiarowych nauczyciela.
2 .Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się, mnożąc
    tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w
    ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za
    pełną godzinę.
3. Wynagrodzenie za 1 godzinę doraźnych zastępstw ustala się tak jak za 1 godzinę
     ponadwymiarową.
                                                                
 INNE ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE ZE STOSUNKU PRACY

                                                             § 11


Za sprawowanie opieki nad dziećmi wyjeżdżającymi do innych szkół w ramach „zielonych szkół” przysługuje dodatkowo wynagrodzenie jak za 10 godzin ponadwymiarowych tygodniowo.

                                                                                                                                     
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
                                                                   
                                                              § 12

 
1. Wynagrodzenie osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wylicza się wg
    ich zaszeregowania płacowego proporcjonalnie do liczby godzin ich pracy.
2 Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli przyjmuje się w oparciu o
   aktualnie obowiązujące  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  w sprawie
   wynagradzania nauczycieli
3.Jeżeli średnie wynagrodzenie nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego
   w danym roku  nie osiąga poziomu określonego w art. 30. Ust. 3 i 4 ustawy Karta
   Nauczyciela – należy zwiększyć wynagrodzenie o taki procent by uzyskać ustawowy
   poziom.
                                                                                                                                             
4. Regulamin został uzgodniony z :
         a) Forum  Związków Zawodowych – Oddział Dolnośląski we  Wrocławiu
b) Zarządem Oddziału ZNP w Janowicach Wielkich
c) Komisją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i  
    Wychowania w Jeleniej Górze .
                                                                                                                           6


                                 
5. Zmian w regulaminie dokonuje Rada Gminy Janowice Wielkie po uzgodnieniu treści z właściwymi strukturami związków zawodowych działających w oświacie.

                                                                                                                                                                                                                                                         

§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

 


§ 14
Traci moc uchwała Nr XIII/59/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania  nauczycielom niektórych składników wynagradzania zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Janowice Wielkie w 2008 r.

                                                            
§ 18
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich

                                                                               PRZEWODNICZĄCY
                                                                                   RADY   GMINY

                                                                                 JACEK  GOŁĘBSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          7
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Załączniki do pobrania: 2009-01-12 08:56:48 - Uchwała XXVII/103/2008 (85.50 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwała XXVII/103/2008
Podmiot udostępniający: Przewodniczący Rady Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Czaplińska-Szajwaj
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Czaplińska-Szajwaj
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-01-12 08:50:49
Data udostępnienia informacji: 2009-01-12 08:50:49
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-12 08:57:04

Wersja do wydruku...

corner   corner