logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
minus Jednostki organizacyjne
   minus Gminny Zespół Szkół
   plus Przedszkole Publiczne
   minus Gminna Biblioteka Publiczna
      minus Regulamin korzystania ze zbiorów biblioteki
   plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
   minus Jednostki organizacyjne wg. Ustawy o Samorządzie Gminnym
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI

 

 1. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne.
 2. Prawo do korzystania z biblioteki mają wszyscy mieszkańcy stale zamieszkali, pracujący lub uczący się na terenie gminy Janowice Wielkie.
 3. Osoby, które nie są stałymi mieszkańcami Janowic i gminy, nie pracują i nie uczą się na terenie Janowic i gminy prawo do korzystania z biblioteki uzyskują po opłaceniu kaucji w wysokości 3 krotnej aktualnej wartości wypożyczanej książki.
 4. Osoby pełnoletnie przy zapisie obowiązane są do :

 • Okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub nauki.
 • Złożenia na karcie zapisu zobowiązania przestrzegania regulaminu korzystania ze zbiorów biblioteki.

 1. Za czytelników niepełnoletnich odpowiedzialność spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 2. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć do 3 woluminów.
 3. Materiały biblioteczne wypożycza się na okres 2 tygodni.
 4. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wyznaczyć inny termin zwrotu książek szczególnie poczytnych i lektur.
 5. Czytelnik jest zobowiązany powiadomić bibliotekę o zmianie adresu, miejsca pracy lub nauki.
 6. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 7. Czytelnik potwierdza wypożyczenie własnoręcznym podpisem na karcie książki.
 8. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych i udostępnianych książek i innych materiałów bibliotecznych, powinien dobrze zabezpieczyć je przed wszelkimi uszkodzeniami i przed zniszczeniem.
 9. Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem i udostępnieniem. Książka poważnie uszkodzona nie powinna być wypożyczona lub udostępniona na miejscu. Drobne uszkodzenia powinny być odnotowane na karcie książki.
 10. Niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych pociąga za sobą następujące konsekwencje :

 • indywidualne upomnienie na piśmie bądź telefonicznie, którego koszt ponosi czytelnik,
 • zastosowanie sankcji finansowych przez obciążenie osoby zalegającej ze zwrotem materiałów bibliotecznych – za przetrzymanie książek ponad termin określony w Regulaminie 0,70 zł od woluminu za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu,
 • czasowe lub trwałe pozbawienie prawa korzystania z biblioteki,
 • wystąpienie do Sądu Rejonowego o wydanie nakazu zapłaty – skierowanie sprawy na drogę sądową.

 1. W razie zgubienia lub zniszczenia wypożyczonych bądź udostępnionych materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany :

 • odkupić książkę i opłacić koszt jej oprawy, lub
 • opłacić koszt naprawy książki, lub
 • zapłacić stosowną kwotę odszkodowania za zgubioną albo zniszczoną książkę w wysokości 3-krotnej jej wartości.

 1. Czytelnik odpowiada za każdą szkodę wynikłą ze zniszczenia lub zgubienia materiałów bibliotecznych, z wyjątkiem wywołanych okolicznościami niezależnymi od niego.
 2. Biblioteka pobiera :

 • kaucje na zabezpieczenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
 • opłaty za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
 • odszkodowania za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych, których nie można nabyć w sprzedaży rynkowej,
 • zwrot kosztów upomnień,
 • opłaty za wykonanie kserokopii materiałów bibliotecznych zgodnie z poniesionymi kosztami.

 1. Zasady pobierania opłat oraz wysokość określa Kierownik Biblioteki Publicznej
 2. Życzenia, skargi i wnioski czytelnik może wpisywać do książki życzeń, skarg i wniosków, która znajduje się w bibliotece. W szczególności może zgłaszać życzenia w sprawie uzupełnienia księgozbioru.
 3. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień niezależnie, czy jest stałym użytkownikiem biblioteki, czy też korzysta ze zbiorów biblioteki doraźnie.
 4. Naruszenie przez czytelnika zasad postępowania określonych niniejszym regulaminem stanowi podstawę do wyciągnięcia sankcji wobec osoby winnej.

Rozstrzyganie problemów szczegółowych, nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, należy do kompetencji Kierownika Biblioteki. Odwołanie od decyzji Kierownika należy do kompetencji Wójta.

Ilość odwiedzin: 2971
Podmiot udostępniający: Gminna Biblioteka Publiczna
Osoba, która wytworzyła informację: Adriana Koppel
Osoba, która odpowiada za treść: Adriana Koppel
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-07-23 13:16:04
Data udostępnienia informacji: 2003-07-23 13:16:04
Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-23 13:20:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner