logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT GMINY JANOWICE WIELKIE

 

 

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

 

 

 

                                                    I. Postanowienia ogólne

 

 

 

§ 1

 

1.      Gmina Janowice Wielkie jest wspólnotą samorządową osób zamieszkujących na jej terenie.

 

Granice gminy określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do statutu gminy.

 

2.      Gmina posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność

 

3.      Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.

 

 

 

                                                                  § 2 1)

 

   Terytorium gminy obejmuje obszar o powierzchni 5.809 ha.

 

   W skład gminy wchodzą wsie:

 

-         Janowice Wielkie

 

-         Komarno,

 

-         Miedzianka,

 

-         Mniszków,

 

-         Radomierz

 

-         Trzcińsko.

 

 

 

§ 3

 

Herbem gminy jest herb wsi Janowice Wielkie: na czerwonym tle biały zarys zamku z dwiema basztami jednakowej wysokości zakończonymi stożkami: baszty połączone murem  blankowanym z zamkniętą bramą usytuowaną centralnie , pomiędzy basztami strzała z grotem  w kształcie walca skierowana na zachód , u podstawy zamku zarys trzech wzgórz w kolorze zielonym.

Wzór herbu stanowi załącznik nr 2 do statutu gminy.

 

 

 

§4 2)

 

  1. Gmina Janowice Wielkie obchodzi święto lokalne 24 czerwca.

     

  2. Uroczyste obchody corocznie wyznacza Rada Gminy na dzień wolny od pracy przypadający na drugą połowę miesiąca czerwca.

     

 

 

§ 5 3)

 

 

 

  Rada Gminy może osobie szczególnie zasłużonej dla gminy nadać honorowe

 

  obywatelstwo gminy.

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

II. Zakres działania i zadania gminy

 

 

 

 

 

§ 6 4)

 

1.      Organami gminy są:

1)      rada gminy,

2)      wójt gminy, 5)

2.      Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

3.      Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, publicznych tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

4.6)Dokumenty rady, wójta oraz urzędu są udostępniane w godzinach pracy urzędu w obecności upoważnionego pracownika urzędu.

5.7)Udostępniane dokumenty mogą być kopiowane wraz z potwierdzeniem ich wiarygodności. Za uzyskane kopie zainteresowany wnosi opłatę odpowiadającą kosztom kopiowania w wysokości ustalonej przez wójta.

 

 

§ 7 8)

 

 

 

1.9) Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

 

2.10) Podstawowym zadaniem gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców.

 

Gmina spełnia ten obowiązek przez swoje organy, realizując zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowania i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów.

 

 

 

§ 8 11)

 

Szczegółowe zadania gminy określają ustawy.

 

 

 

§ 9 12)

 

1.      Jednostkami pomocniczymi gminy są sołectwa.

 

2.      Jednostki pomocnicze tworzone są w drodze uchwały gminy , po przeprowadzeniu konsultacji  z mieszkańcami  lub  z ich inicjatywy.

 

3.      Organizację , zakres i zasady działania sołectwa określają statuty sołectw.

 

 

 

 

 

 

 

§ 10 13)

 

1.      Nadzór  nad działalnością sołectw sprawuje  Rada Gminy.

2.      Rada Gminy nadzoruje działalność sołectw przy pomocy komisji rewizyjnej , przy czym przynajmniej raz do roku komisja rewizyjna dokonuje kontroli gospodarki finansowej sołectw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11 14)

 

W celu wykonania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne15) i zawierać umowy z innymi podmiotami.

 

 

 

 

CZĘŚĆ DRUGA

 

 

III. Organizacja i tryb pracy Rady Gminy

 

 

 

§ 12

 

Rada Gminy w Janowicach Wielkich , zwana dalej „radą”, jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy.

 

 

§ 13

 

Kadencja rady trwa cztery lata licząc od dnia wyborów.

 

 

§ 14 16)

 

W skład rady wchodzą radni w liczbie określonej ustawą. 

 

 

§ 15

 

1.      Do właściwości rady należą wszystkie sprawy  pozostające w zakresie działania

      gminy ,  o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2.17)Do wyłącznej właściwości rady należą sprawy określone w ustawach.

 

 

§ 16

 

1.      Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego rady i jednego wiceprzewodniczącego w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.

2.      Funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nie można łączyć z funkcją członka komisji rewizyjnej. 18)

 

3.      Przewodniczący rady realizuje zadania określone ustawą, a w szczególności uprawniony jest do:19)

 

a)      składania oświadczeń w sprawach , które były przedmiotem obrad rady lub jej komisji,

 

b)      reprezentowania rady na zewnątrz,

 

c)      zwoływania sesji rady,

 

d)20)(skreślony)

 

4.      Wiceprzewodniczący rady pomaga przewodniczącemu w wykonywaniu jego zadań , a w szczególności zastępuje przewodniczącego w razie jego nieobecności lub z jego upoważnienia.

 

 

§ 17

1.      Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego rady w miarę

      potrzeb , nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2.      Na wniosek  wójta 21) lub co najmniej ¼  ustawowego składu rady przewodniczący rady obowiązany jest zwołać sesję w ciągu siedmiu dni od daty złożenia wniosku.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 18

Inicjatywę uchwałodawczą  posiadają : wójt 22), komisje rady oraz co najmniej 4 radnych.

 

 

 

 

IV. Komisje Rady Gminy

 

 

 

§ 19

1.      Do  pomocy w wykonywaniu swoich zadań rada powołuje komisje stałe i doraźne , określając ich przedmiot działania i skład osobowy.

2.23)(skreślony)

3. Komisje podlegają radzie i przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdanie ze swojej działalności.

4. Komisje działają na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego komisji nie rzadziej niż raz na kwartał.24)

 

5.25)Rada powołuje i odwołuje przewodniczącego spośród członków komisji.

6. Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący właściwej komisji z własnej inicjatywy lub na wniosek przewodniczącego rady, a  także na wniosek  1/3  członków komisji

7. Wspólne posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący rady w porozumieniu z przewodniczącymi komisji.

8.26)Przewodniczący komisji podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie o posiedzeniu.

 

 

 

 

§ 20

Do zadań stałych komisji należy w szczególności :

a)      opiniowanie projektów uchwał rady ,występowanie z inicjatywą uchwałodawczą ,

b)      analizowanie i opiniowanie spraw przekazanych komisji, dotyczących jej zakresu działania.

 

 

§ 21 27)

 

 

 

(skreślony)

 

 

 

 

§ 22

1.      Komisja jest władna zajmować stanowiska w sprawach , które  leżą w jej kompetencji , jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków komisji

2.      Komisja wydaje opinie zwykłą większością głosów.

3.28)(skreślony)

 

 

§ 23

1.      Radny zobowiązany jest uczestniczyć w pracach wybranej przez siebie komisji.

2.      Radny może brać udział w posiedzeniach innej komisji z głosem doradczym.

3.      W posiedzeniach komisji , na jej wniosek, biorą udział kierownicy referatów i jednostek organizacyjnych gminy , których temat bezpośrednio dotyczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 24

1.      Swoje obowiązki kontrolne Rada Gminy realizuje poprzez komisję rewizyjną.

2.      Komisja rewizyjna składa się  trzech członków i przewodniczącego powoływanych przez Radę Gminy.

 

 

 

 

§ 25

1.      Do zakresu działania komisji rewizyjnej należy:

1)      kontrola działalności  Wójta 29),

2)      kontrola działalności podporządkowanych gminie jednostek organizacyjnych,

3)30)opiniowanie wniosku dotyczącego referendum w sprawie odwołania wójta,

3)      kontrola realizacji uchwal Rady Gminy ,

4)      kontrola załatwiania skarg i wniosków przez  wójta 31),

5)      kontrola realizacji interpelacji i wniosków radnych,

6)      kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych organów kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,

7)      opiniowanie wykonania budżetu,

8)      wnioskowanie o udzielenie lub nieudzielenie  absolutorium Wójtowi 32),

9)      wnioskowanie o dokonanie kontroli zewnętrznej ,

10)  wnioskowanie o przekazanie spraw do organów ścigania ,

11)  wnioskowanie o zmiany w planach wydatków budżetowych i sposobu gospodarowania mieniem gminnym ,

12)  wnioskowanie o rozliczenie realizowanych inwestycji ,

13)  kontrola wydatkowania środków przekazywanych  radom sołeckim.

2.      Regulamin komisji rewizyjnej stanowi załącznik nr 3 do statutu gminy.

 

 

 

 

V. Uprawnienia i obowiązki radnego

 

 

 

§ 26

1.      Radny reprezentuje wyborców , utrzymuje stałe więzi z mieszkańcami gminy, przyjmuje zgłoszone postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia.

2.      Radny ma prawo podjąć interwencję w sprawach mieszkańców gminy.

3.      Radny ma prawo do uzyskania informacji  w zakresie wszystkich spraw publicznych o znaczeniu lokalnym od instytucji  samorządowych.

4.      Radny obowiązany jest brać udział w pracach rady i jej organów oraz innych

      instytucji , do których został wybrany lub desygnowany przez radę.

 

 

§ 26a 33)

 

1. Radni mogą tworzyć kluby radnych, zwane dalej klubem.

 

2. Klub jest dobrowolnym zrzeszeniem radnych, związanym z wypracowaniem wspólnych stanowisk, poglądów, opinii i decyzji dotyczących działalności na forum Rady i jej komisji.

 

3. Organizację klubu oraz wyboru jego władz określa regulamin przyjmowany przez członków klubu.

 

4.34)Klub tworzą radni w liczbie nie mniejszej niż cztery osoby.

 

5. Fakt powołania klubu, jego skład i władze oraz wszystkie zmiany w tym zakresie, podaje się do wiadomości Rady.

 

6. Radny może należeć tylko do jednego klubu.

 

 

 

 

 

§ 27

1.      Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych

2.      Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady. Rada odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym , jeśli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

3.      Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia  mu brania udziału w pracach organów gminy.

4.35) Na zasadach określonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot 

       kosztów podróży służbowych.

5.36) (skreślony)

 

 

VI. Regulamin pracy Rady Gminy

 

 

 

§ 28

Rada Gminy rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie gminnym37)  oraz wynikające z innych przepisów.

 

 

 

 

§ 29

1.38) Porządek obrad sesji ustala przewodniczący rady.

2. Sesja rady może odbywać się w ciągu jednego lub kilku posiedzeń. Obrady sesji nie mogą trwać dłużej niż 7 godzin w danym dniu. Powodem przedłużenia obrad może być niewyczerpanie porządku obrad. Ogłoszenie terminu następnego posiedzenia odbywa się z pominięciem wymogów pisemnego powiadamiania.

3. W przypadku stwierdzenia braku quorum  przewodniczący przerywa sesję i wyznacza nowy termin. Nazwiska radnych 39), którzy opuścili salę obrad , wpisuje się do protokołu.

4. O sesji rady przewodniczący rady powiadamia pisemnie jej członków  co najmniej  5 40) dni przed terminem posiedzenia, wskazując miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia, okres  posiedzenia, oraz dostarcza radnym proponowany porządek obrad, materiały z nim związane, a w szczególności projekty uchwał. Okres powiadomienia nie obejmuje dnia doręczenia powiadomienia i dnia odbywania sesji 41).

4 42) Projekty uchwał przedkładane radzie winny być zaopiniowane przez radcę prawnego    

      Urzędu Gminy pod względem zgodności z prawem.

5.43)W uzasadnionych przypadkach radni oraz wójt  mogą przedłożyć Radzie Gminy projekt uchwały albo wnioskować o rozpatrzenie sprawy nie objętej porządkiem obrad. Rada bezwzględną  większością głosów ustawowego składu Rady  może przyjąć do porządku obrad wnioskowane uchwały i sprawy.

6. Przewodniczący rady podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie o sesji.

7. W przypadku  nie cierpiącym zwłoki sesję zwołuje się bez zachowania wymogów ust. 4 i  6.

 

 

§ 30

1.      W sesji rady  mają obowiązek uczestniczyć Wójt i Zastępca Wójta 44).

2.      W obradach powinni uczestniczyć sekretarz gminy i skarbnik gminy oraz kierownicy referatów.

 

 

 

 

§ 31

 

 

1.      W sali obrad należy zapewnić miejsce dla radnych oraz osób uczestniczących w sesji , a także miejsca dla publiczności.

2.      Odpowiedzialnym za przygotowanie  obrad  jest wójt.

 

 

 

 

§ 32

1.      Przed otwarciem posiedzenia wszyscy radni zobowiązani są podpisać listę obecności. Odrębną  listę obecności podpisują osoby spoza składu rady uczestniczące w posiedzeniu.

2.      Radny obowiązany jest przybyć na posiedzenie punktualnie i uczestniczyć w nim do końca. W przypadku przybycia radnego na posiedzenie po przyjęciu przez radę porządku obrad, radny powinien zgłosić przewodniczącemu swoje przybycie.

3.      Radny zobowiązany jest powiadomić przewodniczącego rady lub biuro rady o planowanej nieobecności   na posiedzeniu.

4.      Radny powiadamia przewodniczącego rady o zamiarze opuszczenia posiedzenia przed jego zakończeniem

5.45)(skreślony)

6.46)(skreślony)

7.47)(skreślony)

 

 

 

 

§ 33

1.      Obradami rady na posiedzeniach kieruje przewodniczący rady lub – w razie jego nieobecności – wiceprzewodniczący rady.

2.      Przewodniczący rady i wiceprzewodniczący rady zajmują miejsca przy stole prezydialnym.

 

 

 

 

 

 

§ 34

1.      Sesję inauguracyjną  zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji w ciągu siedmiu dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów.

2.48)Na pierwszej sesji przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają

     ślubowanie według roty określonej w ustawie.

3.49)(skreślony)

4.50)(skreślony)

 

 

 

 

§ 35

1.51)Na pierwszej sesji rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i

       wiceprzewodniczącego rady.

2.52)(skreślony)

3.53)(skreślony)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 36 54)

 

 

 

(skreślony)

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 37 55)

 

1.      Obrady rady i posiedzenia komisji 56) są jawne.

 

 

 

 

VII. Obradowanie na sesjach

 

 

 

§ 38

 

 

1.       Sesję otwiera przewodniczący rady lub - w razie jego nieobecności – wiceprzewodniczący formułą : „Otwieram sesję Rady Gminy w Janowicach Wielkich”

2.       Po stwierdzeniu prawomocności obrad (quorum) przewodniczący przedstawia  porządek obrad 57). Z wnioskiem  o uzupełnienie porządku obrad,  może wystąpić każdy radny  oraz wójt. Wniosek o uzupełnienie  porządku obrad lub zdjęcie punktu z porządku obrad  przyjmuje się bezwzględną  większością głosów ustawowego składu rady. 58)

 

 

§ 39

1.      Przewodniczący prowadzi obrady według ustalonego 59) porządku. W uzasadnionych przypadkach , przy braku sprzeciwów, może dokonać zmian  w kolejności realizowania porządku obrad.

2.      Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, a w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.

3.      Czas  wystąpienia  przewodniczącego komisji i wójta nie powinien przekraczać 30 minut.

4.      Czas wystąpienia radnego nie powinien przekraczać 5 minut. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący obrad może przedłużyć czas wystąpienia.

5.      Radny w tym samym punkcie ma prawo do jednej repliki. Czas repliki  nie powinien przekraczać 5 minut.

6.      Zabieranie głosu „ad vocem”  odbywa się poza kolejnością zgłoszeń. Radny ma prawo do dwóch wypowiedzi 1-minutowych w danej sprawie.

7.      Przewodniczący może udzielić głosu osobie zaproszonej.

 

 

 

 

§ 40

1.      Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem sesji

2.      Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w oczywisty sposób zakłóca porządek obrad bądź uchybia powadze sesji, przewodniczący przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku , może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.

 

 

 

 

3.      Postanowienia ust. 2 stosuje się także do wystąpień osób spoza rady.

4.      Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali osobom spoza rady , które zachowaniem swoim zakłócają porządek obrad.

 

 

§ 41

1.      W porządku sesji przewiduje się zgłaszanie wniosków i interpelacji  oraz sprawozdanie z działalności wójta. 60)

2.61) Wnioski składa się w formie ustnej lub pisemnej. Przewodniczący Rady przekazuje wnioski adresatowi.

3.    Interpelacje składa się w sprawach dotyczących gminy.

4.  Interpelacje składa się w biurze Rady Gminy lub na sesji – w punkcie „wnioski i interpelacje”. Interpelacja powinna zawierać przedstawienie  stanu faktycznego , będącego jej przedmiotem , oraz wynikające z niej pytanie skierowane do wójta.62)

 

5.   Adresat interpelacji  zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Odpowiedź przekazuje się radnemu zgłaszającemu interpelację i do biura Rady Gminy. Informację  o realizacji interpelacji należy przedstawić na kolejnej sesji rady.

6.  Radny ma prawo poinformowania rady , czy uznaje odpowiedź za wystarczającą i wnieść o jej odczytanie. Interpelowany zobowiązany jest do wyjaśnienia swojej odpowiedzi. W przypadku stwierdzenia  przez składającego interpelację, że nie zadowala go odpowiedź pisemna  i dodatkowe  wyjaśnienie ustne na sesji, rada , na wniosek interpelującego , może zażądać dodatkowych wyjaśnień  na  piśmie.

 

 

 

 

§ 42

1. Radny ma prawo zgłosić w trakcie sesji wnioski formalne, których przedmiotem może być w szczególności:

 

a)  sprawdzenie quorum,

 

b)63))zdjęcie i dodanie  określonego  punktu  porządku obrad,

 

c)  zakończenie dyskusji,

 

d)64)głosowanie imienne,

 

e)  przeliczenie głosów,

 

f)65)(skreślony)

 

2. Wniosek formalny przegłosowuje się bezpośrednio po jego zgłoszeniu.

 

5.      Przewodniczący poddaje wniosek pod głosowanie. Rada podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 

 

 

§ 43

 

1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący kończy sesję, wypowiadając formułę:

Załączniki do pobrania: 2009-09-25 11:27:45 - Statut Gminy Janowice Wielkie (170.50 kB)

Nazwa dokumentu: Statut Gminy Janowice Wielkie
Podmiot udostępniający: Biuro Rady Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Biuro Rady Gminy
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Gminy
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-01-24 09:06:36
Data udostępnienia informacji: 2008-01-24 09:06:36
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-25 11:29:55

Wersja do wydruku...

corner   corner