logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
minus Zarządzenia Wójta Gminy
   minus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy
      plus Rok 2007
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      minus Rok 2015
         minus Zarządzenie nr 1/2015
         minus Zarządzenie nr 2/2015
         minus Zarządzenie nr 3/2015
         minus Zarządzenie nr 4/2015
         minus Zarządzenie nr 5/2015
         minus Zarządzenie nr 6/2015
         minus Zarządzenie nr 7/2015
         minus Zarządzenie nr 8/2015
         minus Zarządzenie nr 9/2015
         minus Zarządzenie nr 10/2015
         minus Zarządzenie nr 10A/2015
         minus Zarządzenie nr 11/2015
         minus Zarządzenie Nr 12/2015
         minus Zarządzenie nr 13/2015
         minus Zarządzenie nr 14/2015
         minus Zarządzenie nr 15/2015
         minus Zarządzenie nr 15A/2015
         minus Zarządzenie nr 16/2015
         minus Zarządzenie nr 17/2015
         minus Zarządzenie nr 18/2015
         minus Zarządzenie nr 19/2015
         minus Zarządzenie nr 20/2015
         minus Zarządzenie nr 21/2015
         minus Zarządzenie nr 22/2015
         minus Zarządzenie nr 23/2015
         minus Zarządzenie nr 24/2015
         minus Zarządzenie nr 25/2015
         minus Zarządzenie nr 26/2015
         minus Zarządzenie nr 27/2015
         minus Zarządzenie nr 28/2015
         minus Zarządzenie nr 29/2015
         minus Zarządzenie nr 30/2015
         minus Zarządzenie nr 31/2015
         minus Zarządzenie nr 32/2015
         minus Zarządzenie nr 33/2015
         minus Zarządzenie nr 34/2015
         minus Zarządzenie nr 35 /2015
         minus Zarządzenie nr 36/2015
         minus Zarządzenie nr 37/2016
         minus Zarządzenie nr 38/2015
         minus Zarządzenie nr 39/2015
         minus Zarządzenie nr 40/2015
         minus Zarządzenie nr 41/2014
         minus Zarządzenie nr 41A/2015
         minus Zarządznie nr 42/2015
         minus Zarządzenie nr 43/2015
         minus Zarządzenie nr 44/2015
         minus Zarządzenie nr 45/2015
         minus Zarządzenie nr 46/2015
         minus Zarządzenie nr 47/2015
         minus Zarządzenie nr 48/2015
         minus Zarządzenie nr 49/2015
         minus Zarządzenie nr 50/2015
         minus Zarządzenie nr 50A/2015
         minus Zarządzenie nr 51/2015
         minus Zarządzenie nr 52/2015
         minus Zarządzenie nr 55/2015
         minus Zarządzenie nr 56/2015
         minus Zarządzenie nr 57/2015
         minus Zarządzenie nr 58/2015
         minus Zarządzenie nr 59/2015
         minus Zarządzenie nr 60/2015
         minus Zarządzenie nr 61/2015
         minus Zarządzenie nr 62/2015
         minus Zarządzenie nr 63/2015
         minus Zarządzenie Nr 64/2015
         minus Zarządzenie nr 65/2015
         minus Zarządzenie nr 66/2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
      plus Rok 2019
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Spis dokumentów:
1. Zarządzenie nr 1/2015
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Janowice Wielkie w 2015 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
2. Zarządzenie nr 2/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
3. Zarządzenie nr 3/2015
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4. Zarządzenie nr 4/2015
w sprawie powołania Gminnego zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
5. Zarządzenie nr 5/2015
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Janowice Wielkie w 2015 r. w zakresie upowsze
6. Zarządzenie nr 6/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
7. Zarządzenie nr 7/2015
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Janowice Wielkie w 2015 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
8. Zarządzenie nr 8/2015
w sprawie zatwierdzenia terminów postepowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów, terminów postepowania uzupełniającego do Przedszkola Publicznego w Janowicach wielkich na rok szkol
9. Zarządzenie nr 9/2015
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia pn.:Odbudowa drogi w miejscowości Radomierz dz.nr413 w km od 1,397 do 2,097 [ powód
10. Zarządzenie nr 10/2015
w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
11. Zarządzenie nr 10A/2015
w sprawie powołania komisji ds. zamówień publicznych do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Odbudowa uszkodzonego muru oporowego, oraz drogi w miejscowości Trzci
12. Zarządzenie nr 11/2015
w sprawie powołania komisji ds. zamówień publicznych do przeprowadzania postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Janowice Wiel
13. Zarządzenie Nr 12/2015
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Janowice Wielkie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta RP
14. Zarządzenie nr 13/2015
w sprawie powierzenie obowiązków i odpowiedzialności Skarbnikowi Gminy
15. Zarządzenie nr 14/2015
w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
16. Zarządzenie nr 15/2015
w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
17. Zarządzenie nr 15A/2015
w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
18. Zarządzenie nr 16/2015
w sprawie powołania komisji ds. zamówień publicznych do prowadzenia postepowania o udzielenia zamówienia publicznego pn."Odbudowa drogi w miejscowości Komarno dz.nr 351 w km od 0.000 do 0.400 [p
19. Zarządzenie nr 17/2015
w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu Gminy Janowice Wielkie dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Faktor" z siedziba w Trzcińsku
20. Zarządzenie nr 18/2015
w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Janowice Wielkie
21. Zarządzenie nr 19/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
22. Zarządzenie nr 20/2015
w sprawie powołania komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych
23. Zarządzenie nr 21/2015
w sprawie unieważnienia I rokowań po II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości( dz. nr 364/37 w Janowicach Wielkich)
24. Zarządzenie nr 22/2015
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Janowice Wielkie i j
25. Zarządzenie nr 23/2015
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.
26. Zarządzenie nr 24/2015
w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia kontroli w obiektach noclegowych niebędących hotelami
27. Zarządzenie nr 25/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
28. Zarządzenie nr 26/2015
w sprawie nabycia na własność Gminy Janowice Wielkie nieruchomości gruntowej w zamian za zaległości podatkowe
29. Zarządzenie nr 27/2015
w sprawie wprowadzenia stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
30. Zarządzenie nr 28/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
31. Zarządzenie nr 29/2015
w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk
32. Zarządzenie nr 30/2015
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Janowice Wielkie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z referendum ogólnokrajo
33. Zarządzenie nr 31/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
34. Zarządzenie nr 32/2015
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego pn." Odbudowa drogi w miejscowości Radomierz dz.nr 413 w km od 1,397 do 2,097 [powódź lipiec 2012r.]
35. Zarządzenie nr 33/2015
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia pn." zapewnienie przewozu uczniom uczęszczającym do Gminnego zespołu Szkół w Jan
36. Zarządzenie nr 34/2015
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia pn.:Odbudowa drogi w miejscowości Janowice Wielkie dz.nr 612/11,658/1,612/12. na dł
37. Zarządzenie nr 35 /2015
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego pn."Odbudowa uszkodzonego muru oporowego oraz drogi w miejscowości Trzcińsko dz. nr 383 w km od 0,777 do 0,877 {powódź lipiec 2012r.}
38. Zarządzenie nr 36/2015
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenia zamówienia pn."Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Janowice Wielkie
39. Zarządzenie nr 37/2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
40. Zarządzenie nr 38/2015
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Janowice Wielkie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Sen
41. Zarządzenie nr 39/2015
w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w dniu 6 września 2015 r.
42. Zarządzenie nr 40/2015
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Janowice Wielkie i regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu, oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jano
43. Zarządzenie nr 41/2014
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” i wzoru wn
44. Zarządzenie nr 41A/2015
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia pn."Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Janowice Wielkie
45. Zarządznie nr 42/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
46. Zarządzenie nr 43/2015
w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 5 w Janowicach Wielkich w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015
47. Zarządzenie nr 44/2015
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego pn. Odbudowa drogi w miejscowości Komarno dz. nr 351 w km od 0,000 do 0,400 [powódź lipiec 2012]
48. Zarządzenie nr 45/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
49. Zarządzenie nr 46/2015
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 25 października 2015 r.
50. Zarządzenie nr 47/2015
w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 25 października 2015 r.
51. Zarządzenie nr 48/2015
w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 25 października 2015 r.
52. Zarządzenie nr 49/2015
w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 25 października 2015 r.
53. Zarządzenie nr 50/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
54. Zarządzenie nr 50A/2015
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego pn. Odbudowa drogi w miejscowości Janowice Wielkie dz. nr612/11,658/1,612/12. na długości 150m od 0,000do 0,150 [powódź lipiec 2012]
55. Zarządzenie nr 51/2015
w sprawie upoważnienia przedstawiciela Wójta do kontroli wniesienia opłaty targowej przez prowadzących sprzedaż na terenie gminy Janowice Wielkie
56. Zarządzenie nr 52/2015
w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Janowice Wielkie
57. Zarządzenie nr 55/2015
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie do wykorzystania gospodarczego polegającego na rozbudowie, e
58. Zarządzenie nr 56/2015
w sprawie powołania Komisji do spraw przygotowania przez Wójta Gminy Janowice Wielkie projektu uchwały dotyczącej zasad i warunków sytuowania obiektów malej architektury, tablic reklamowych i ur
59. Zarządzenie nr 57/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
60. Zarządzenie nr 58/2015
w sprawie waloryzacji stawek czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie i wprowadzenia nowych stawek czynszu
61. Zarządzenie nr 59/2015
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Janowicach Wielkich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej autopoprawki projektu uchwały budżetowej gminy na rok 2016
62. Zarządzenie nr 60/2015
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Janowicach Wielkich i regionalnej Izbie Obrachunkowej autopoprawki projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025
63. Zarządzenie nr 61/2015
w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Janowice Wielkie nr 66/2013 z dnia 16 września 2013 r. w sprawie regulaminu przeprowadzenia rokowań na zbycie i udostępnienie nieruchomości stanowiących
64. Zarządzenie nr 62/2015
w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Janowice Wielkie
65. Zarządzenie nr 63/2015
w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Janowice Wielkie
66. Zarządzenie Nr 64/2015
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Janowice Wielkie w 2016 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
67. Zarządzenie nr 65/2015
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich
68. Zarządzenie nr 66/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Ilość odwiedzin: 1554
Nazwa dokumentu: Rok 2015
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-01-14 08:39:06
Data udostępnienia informacji: 2015-01-14 08:39:06
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-14 08:39:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner