logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
minus Zarządzenia Wójta Gminy
   minus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy
      plus Rok 2007
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      minus Rok 2018
         minus Zarządzenie nr 1/2018
         minus Zarządzenie nr 2/2018
         minus Zarządzenie nr 3/2018
         minus Zarządzenie nr 4/2018
         minus Zarządzenie nr 5/2017
         minus Zarządzenie nr 6/2018
         minus Zarządzenie nr 7/2018
         minus Zarządzenie nr 8/2018
         minus Zarządzenie nr 9/2018
         minus Zarządzenie nr 10/2018
         minus Zarządzenie nr 11/2018
         minus Zarządzenie nr 12/2017
         minus Zarządzenie nr 13/2018
         minus Zarządzenie nr 14/2018
         minus Zarządzenie nr 16/2018
         minus Zarządzenie nr 17/2018
         minus Zarządzenie nr 18/2018
         minus Zarządzenie nr 19/2018
         minus Zarządzenie nr 20/2018
         minus Zarządzenie nr 21/2018
         minus Zarządzenie nr 22/2018
         minus Zarządzenie nr 23/2018
         minus Zarządzenie nr 23/2018
         minus Zarządzenie nr 24/2018
         minus Zarządzenie nr 25/2018
         minus Zarządzenie nr 26/2018
         minus Zarządzenie nr 27/2018
         minus Zarządzenie nr 28/2018
         minus Zarządzenie nr 29/2018
         minus Zarządzenie nr 30/2016
         minus Zarządzenie nr 31/2018
         minus Zarządzenie nr 32/2018
         minus Zarządzenie nr 33/2018
         minus Zarządzenie nr 35/2018
         minus Zarządzenie nr 36/2018
         minus Zarządzenie nr 38/2018
         minus Zarządzenie nr 39/2018
         minus Zarządzenie nr 40/2018
         minus Zarządzenie nr 41/2018
         minus Zarządzenie nr 42/2018
         minus Zarządzenie nr 43/2018
         minus Zarządzenie nr 44/2018
         minus Zarządzenie nr 45/2018
         minus Zarządzenie nr 46/2018
         minus Zarządzenie nr 47/2018
         minus Zarządzenie nr 48/2018
         minus Zarządzenie nr 49/2018
         minus Zarządzenie nr 50/2018
         minus Zarządzenie nr 51/2018
         minus Zarządzenie nr 52/2018
         minus Zarządzenie nr 53/2018
         minus Zarządzenie nr 54/2018
         minus Zarządzenie nr 55/2018
         minus Zarządzenie nr 56/2018
         minus Zarządzenie nr 56/2018
         minus Zarządzenie nr 58/2018
      plus Rok 2019
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Spis dokumentów:
1. Zarządzenie nr 1/2018
2. Zarządzenie nr 2/2018
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.:"Świadczenie us ług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na t
3. Zarządzenie nr 3/2018
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych w Gminie Janowice Wielkie
4. Zarządzenie nr 4/2018
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu oceny ofert złozonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Janowice Wielkie w 2018 r. w zakresie upowszechn
5. Zarządzenie nr 5/2017
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowice Wielkie
6. Zarządzenie nr 6/2018
w sprawie zatwierdzenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów, terminów postępowania uzupełniającego do Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich na rok 2018/2019
7. Zarządzenie nr 7/2018
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
8. Zarządzenie nr 8/2018
w sprawie aktualizacji Załącznika inwentaryzacyjnego do "Programu oczyszczania gminy Janowice Wielkie z azbestu na lata 2011-2029" przyjętego Uchwałą Nr XVI/104/2012 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia
9. Zarządzenie nr 9/2018
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Janowice Wielkie w 2018 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
10. Zarządzenie nr 10/2018
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
11. Zarządzenie nr 11/2018
w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
12. Zarządzenie nr 12/2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
13. Zarządzenie nr 13/2018
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.:"Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych powstałych n
14. Zarządzenie nr 14/2018
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia pn.:"Zagospodarowanie skweru dz. nr 512/2 obr. Janowice Wielkie polegające na ustawieni
15. Zarządzenie nr 16/2018
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
16. Zarządzenie nr 17/2018
w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
17. Zarządzenie nr 18/2018
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
18. Zarządzenie nr 19/2018
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.:"Przebudowa drogi w miejscowości Janowice Wielkie na długości 1400 m, w km 0,000-1,
19. Zarządzenie nr 20/2018
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
20. Zarządzenie nr 21/2018
w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
21. Zarządzenie nr 22/2018
w sprawie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w Urzędzie Gminy w Janowicach wielkich
22. Zarządzenie nr 23/2018
w sprawie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w Urzędzie Gminy w Janowicach wielkich zgodnie z zasadami RODO
23. Zarządzenie nr 23/2018
w sprawie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich zgodnie z zasadami RODO
24. Zarządzenie nr 24/2018
w sprawie wprowadzenia Regulaminu zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich
25. Zarządzenie nr 25/2018
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
26. Zarządzenie nr 26/2018
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.:"Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Janowice Wielkie"
27. Zarządzenie nr 27/2018
w sprawie zbycia zabudowanej działki 177/1 w Miedziance
28. Zarządzenie nr 28/2018
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
29. Zarządzenie nr 29/2018
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018
30. Zarządzenie nr 30/2016
w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego
31. Zarządzenie nr 31/2018
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
32. Zarządzenie nr 32/2018
w sprawie powołania komisji ds.przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
33. Zarządzenie nr 33/2018
w sprawie powołania komisji do spraw oceny ofert na realizację w latach 2018 i 2019 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dot."udzielenia schronienia osobom tego pozbawionych w formie schron
34. Zarządzenie nr 35/2018
w zmian w budżecie gminy na rok 2018
35. Zarządzenie nr 36/2018
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Janowice Wielkie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami samorządowymi w dni
36. Zarządzenie nr 38/2018
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
37. Zarządzenie nr 39/2018
w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
38. Zarządzenie nr 40/2018
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowice Wielkie
39. Zarządzenie nr 41/2018
w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
40. Zarządzenie nr 42/2018
w sprawie powołania zespołu wypadkowego ds. wypadku pracownika
41. Zarządzenie nr 43/2018
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
42. Zarządzenie nr 44/2018
w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia kontroli w innych obiektach świadczących usługi hotelarskie
43. Zarządzenie nr 45/2018
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Janowicach Wielkich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na 2019 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi
44. Zarządzenie nr 46/2018
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego pn.:"Przebudowa drogi w miejscowości Janowice Wielkie na długości 1400 m, w km 0,000-1400 [powódź lipiec 2012 r.] (...)
45. Zarządzenie nr 47/2018
w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
46. Zarządzenie nr 48/2018
w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
47. Zarządzenie nr 49/2018
w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
48. Zarządzenie nr 50/2018
w sprawie zbycia lokalu stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
49. Zarządzenie nr 51/2018
w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
50. Zarządzenie nr 52/2018
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego pn.:"Przegląd budynków dla Gminy Janowice Wielkie"
51. Zarządzenie nr 53/2018
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Zapewnienie przewozu uczniom (...)"
52. Zarządzenie nr 54/2018
w sprawie zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2018 rok
53. Zarządzenie nr 55/2018
w sprawie waloryzacji stawek czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
54. Zarządzenie nr 56/2018
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich
55. Zarządzenie nr 56/2018
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
56. Zarządzenie nr 58/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

Ilość odwiedzin: 503
Nazwa dokumentu: Rok 2018
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-01-05 14:54:51
Data udostępnienia informacji: 2018-01-05 14:54:51
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-05 14:55:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner