logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
minus Zarządzenia Wójta Gminy
   minus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy
      plus Rok 2007
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      minus Rok 2017
      plus Rok 2018
      plus Rok 2019
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Spis dokumentów:
1. Zarządzenie nr 1/2017
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Janowice Wielkie w 2017 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Janowi
2. Zarządzenie nr 2/2017
w sprawie regulaminu przeprowadzenia rokowań na zbycie i udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
3. Zarządzenie nr 3/2017
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowice Wielkie
4. Zarządzenie nr 4/2017
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowice Wielkie
5. Zarządzenie nr 5/2017
w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
6. Zarządzenie nr 6/2017
w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
7. Zarządzenie nr 7/2017
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Udzielenie kredytu w wysokości 500 000 PLN na sfinansowanie występującego
8. Zarządzenie nr 8/2017
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Janowice Wielkie w 2017 r. w zakresie upowsze
9. Zarządzenie nr 9/2017
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego Gminy Janowice Wielkie w 2017 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
10. Zarządzenie nr 10/2017
w sprawie zatwierdzenia terminów postepowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów, terminów postępowania uzupełniającego do Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich na ro
11. Zarządzenie nr 11/2017
w sprawie aktualizacji Załącznika inwentaryzacyjnego do "Programu oczyszczania gminy Janowice Wielkie z azbestu na lata 2011-2032", przyjętego Uchwałą nr XVI/104/2012 Rady Gminy Janowice Wielkie
12. Zarządzenie nr 13/2017
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
13. Zarządzenie nr 15/2017
w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
14. Zarządzenie nr 16/2017
w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
15. Zarządzenie nr 17/2017
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowice Wielkie
16. Zarządzenie nr 18/2017
w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
17. Zarządzenie nr 19/2017
w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Janowice Wielkie
18. Zarządzenie nr 21/2017
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.:"Odbudowa mostu w Janowicach Wielkich miedzy dz.649/3 a 171 [powódź czerwiec
19. Zarządzenie nr 22/2016
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkól podstawowych w Gminie Janowice Wielkie w roku szkolnym 2017/2018
20. Zarządzenie nr 23/2017
w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
21. Zarządzenie nr 24/2017
w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
22. Zarządzenie nr 25/2016
w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy
23. Zarządzenie nr 26/2016
w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
24. Zarządzenie nr 27/2017
w sprawie zbycia zabudowanej działki nr 271 w Komarnie
25. Zarządzenie nr 28/2017
w sprawie zbycia działki w nr 180/1 w Komarnie
26. Zarządzenie nr 29/2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
27. Zarządzenie nr 30/2017
w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Janowice Wielkie nr 25/2012 z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
28. Zarządzenie nr 31/2017
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.:"Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Janowice Wielkie"
29. Zarządzenie nr 32/2017
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowice Wielkie
30. Zarządzenie nr 34/2017
w sprawie powołania komisji odbioru końcowego pn.:"Odbudowa mostu w miejscowości Janowice Wielkie, dz. 649/3 a 171 [powódź czerwiec 2013 r.]" (...)
31. Zarządzenie nr 35/2017
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.:" Przegląd budynków dla Gminy Janowice Wielkie"
32. Zarządzenie nr 36/2017
w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
33. Zarządzenie nr 37/2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
34. Zarządzenie nr 38/2017
w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
35. Zarządzenie nr 39/2017
w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
36. Zarządzenie nr 40/2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
37. Zarządzenie nr 40A/2017
w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego
38. Zarządzenie nr 41/2017
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz W Janowicach Wielkich
39. Zarządzenie nr 42/2017
W sprawie przedłożenia Radzie Gminy Janowice Wielkie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice W
40. Zarządzenie nr 43/2017
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.:"Odbudowa muru oporowego w Janowicach Wielkich dz.637/1 na długości 150 m [powódź l
41. Zarządzenie nr 44/2017
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.:"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Janowice Wielkie w
42. Zarządzenie nr 47/2017
w sprawie aktualizacji wykazu zabytków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Janowice Wielkie
43. Zarządzenie nr 48/2017
w sprawie zbycia zabudowanej działki nr 72 w Miedziance
44. Zarządzenie nr 49/2017
w sprawie zbycia niektórych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
45. Zarządzenie nr 50/2017
w sprawie zbycia lokalu gospodarczo-magazynowego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
46. Zarządzenie nr 51/2017
w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice wielkie
47. Zarządzenie nr 52/2017
w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
48. Zarządzenie nr 53/2017
w sprawie zbycia zabudowanej działki 155/4 w Radomierzu
49. Zarządzenie nr 54/2017
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowice Wielkie
50. Zarządzenie nr 55/2017
w sprawie: przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Janowice WIelkie
51. Zarządzenie nr 58/2017
w sprawie ustalenia stawek opłat za centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynku nr Trzcińsko 71
52. Zarządzenie nr 59/2017
w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
53. Zarządzenie nr 61/2017
w sprawie Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: 'zapewnienie przewozu uczniom uczęszczającym do Szkoły Podstawowej im. W. Rutkiewicz(...)
54. Zarządzenie nr 62/2017
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. obsługi sekretariatu
55. Zarządzenie nr 64/2017
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich

Ilość odwiedzin: 1019
Nazwa dokumentu: Rok 2017
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-01-03 14:08:46
Data udostępnienia informacji: 2017-01-03 14:08:46
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-03 14:08:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner