logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
minus Zarządzenia Wójta Gminy
   minus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy
      minus Rok 2007
         minus Zarządzenie Nr 1/2007
         minus Zarządzenie Nr 2/2007
         minus Zarządzenie Nr 3/2007
         minus Zarządzenie Nr 4/2007
         minus Zarządzenie Nr 5/2007
         minus Zarządzenie Nr 6/2007
         minus Zarządzenie Nr 7/2007
         minus Zarządzenie Nr 8/2007
         minus Zarządzenie Nr 9/2007
         minus Zarządzenie Nr 10/2007
         minus Zarządzenie Nr 11/2007
         minus Zarządzenie Nr 13/2007
         minus Zarządzenie Nr 14/2007
         minus Zarządzenie Nr 15/2007
         minus Zarządzenie Nr 16/2007
         minus Zarządzenie Nr 17/2007
         minus Zarządzenie Nr 18/2007
         minus Zarządzenie Nr 62/2007
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
      plus Rok 2019
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 
ZARZĄDZENIE NR13/07
WÓJTA GMINY JANOWICE WIELKIE
Z DNIA 20.03. 2007R
w sprawie ustalenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości na terenie Gminy Janowice Wielkie.

Na podstawie art 30 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity z 2001 roku /Dz.U.Nr 142,poz. 1591 ze zm./ oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U z 2005r, Nr 236,poz. 2008 ze zm./ oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z 30 grudnia 2005r w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia /Dz.U.z 2006r Nr 5,poz. 33 zarządzam co następuje :

§ 1
Określam wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Janowice Wielkie.
§ 2
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości winien spełniać następujące warunki :
 1. posiadać wszelkie wymagane prawem zezwolenia i uzgodnienia , niezbędne do świadczenia usług z zakresu zbierania, transportu , odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
 2. udokumentować zdolność odbierania odpadów komunalnych poprzez wykazanie posiadania bazy technicznej niezbędnej do tego celu , w tym także do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
 3. posiadać odpowiedni potencjał finansowy , kadrowy i techniczny do prowadzenia odpowiedniej ewidencji i dokumentacji odbieranych odpadów i przekazywanie ich m.i. w wersji elektronicznej do Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich , zgodnie z aktualnymi wymogami ustawowymi.
 4. Wykazać , iż posiadana przez przedsiębiorcę baza techniczna spełnia normy bezpieczeństwa i higieny pracy , przeciwpożarowe, sanitarne i ochrony środowiska.


- 2 -
§ 3
 1. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na odbiór , transpoert i unieszkodliwianie odpadów komunalnych musi po uzyskaniu zezwolenia zapewnić :
  a/ organizację systemu zbiórki odpadów komunalnych poprzez :
  - prowadzenie odbioru odpadów komunalnych od usługobiorców na
  podstawie umów pisemnych , w których uzgodnione zostaną m.i. opłaty
  za świadczenie usług oraz terminy ich wykonania
  • prowadzenie dodatkowego bieżącego odbioru odpadów komunalnych
   / w tym także odpadów wielkogabarytowych , żużli i popiołów , gruzu budowlanego / na każdorazowe zgłoszenie.
  • Prowadzenie ewidencji odpadów odebranych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.
b/ organizację systemu segregacji surowców wtórnych : tworzyw
sztucznych, szkła , makulatury , wytwarzanych przez właścicieli
nieruchomości.
c/ pojazdy używane do zbiórki i transportu odpadów muszą :
    • posiadać wszelkie wymagane prawem dokumenty dopuszczające do
     ich eksploatacji w zakresie wykonawstwa w/w usług
    • być utrzymywane w w czystości
    • posiadać znaki identyfikacyjne przedsiębiorcy
d/ ewentualne zanieczyszczenia powstające przy wykonywaniu usług /w
trakcie załadunku , transportu/ odpadów stałych i ciekłych będą
usuwane natychmiastowo przez pracowników przedsiębiorcy
e/ odbiór i transport odpadów winien odbywać się w/g określonych tras
i w wyznaczonych stałych terminach z zachowaniem bezpieczeństwa
ruchu drogowego
f/ przedsiębiorca po uzyskaniu zezwolenia winien :
   • dotrzymywać odpowiednie poziomy odzysku odpadów komunalnych
   • ograniczać składowanie odpadów biodegradowanych zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie
 1. Przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić ciągłość świadczonych usług , a w razie awarii sprzętu i pojazdów zabezpieczyć zastępcze środki transportu spełniające warunki określone w § 3 pkt 1 b i c
 2. Przedsiębiorca , który uzyska zezwolenie obowiązany jest uwzględniając zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami do odzysku odpadów poprzez :
  a/ poddanie ich recyklingowi
  b/ przekazanie ich innemu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odzysku odpadów komunalnych

- 3 -

§ 4
1.Wywóz ciekłych odpadów komunalnych winien odbywać się pojazdami
specjalistycznymi , spełniającymi warunki techniczne wskazane
odpowiednimi odrębnymi przepisami.
 1. Przedsiębiorca , przed uzyskaniem zezwolenia na transport ciekłych odpadów z terenu Gminy Janowice Wielkie obowiązany jest dostarczyć do Urzędu umowę na wwóz ich do stacji zlewnej
 2. Prowadzenie odbioru ciekłych odpadów komunalnych winno odbywać się wyłącznie na podstawie uprzednio zawartych umów pomiędzy Przedsiębiorcą , a właścicielem nieruchomości w określonych terminach z uwzględnieniem zleceń doraźnych
 3. Odbiór nieczystości ciekłych przez Przedsiębiorcę nastąpi w okresie do 3 dni od daty zgłoszenia usługi przez właściciela nieruchomości.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostanie podane do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzedu Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich , a także zostanie doręczone do Przedsiębiorców aktualnie posiadających zezwolenia na odbiór i transport stałych i ciekłych odpadów komunalnych z terenu Gminy Janowice Wielkie


Ilość odwiedzin: 2374
Skrócony opis: W sprawie ustalenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-03-28 12:06:28
Data udostępnienia informacji: 2007-03-28 12:06:28
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-28 12:11:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner