logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
minus Zarządzenia Wójta Gminy
   minus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy
      minus Rok 2007
         minus Zarządzenie Nr 1/2007
         minus Zarządzenie Nr 2/2007
         minus Zarządzenie Nr 3/2007
         minus Zarządzenie Nr 4/2007
         minus Zarządzenie Nr 5/2007
         minus Zarządzenie Nr 6/2007
         minus Zarządzenie Nr 7/2007
         minus Zarządzenie Nr 8/2007
         minus Zarządzenie Nr 9/2007
         minus Zarządzenie Nr 10/2007
         minus Zarządzenie Nr 11/2007
         minus Zarządzenie Nr 13/2007
         minus Zarządzenie Nr 14/2007
         minus Zarządzenie Nr 15/2007
         minus Zarządzenie Nr 16/2007
         minus Zarządzenie Nr 17/2007
         minus Zarządzenie Nr 18/2007
         minus Zarządzenie Nr 62/2007
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
      plus Rok 2019
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


                                                                                  
                                 ZARZĄDZENIE NR 62/2007
                              Wójta Gminy Janowice Wielkie
                                     z dnia 31 grudnia 2007r.

       W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007

        Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990roku
o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142 z 2001r poz.1591 ze zmianami/,
 art.188 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych /Dz.U.Nr 249 poz.2104 z 2005r.ze zmianami oraz upoważnienia Rady Gminy zarządzam co następuje:

                                                   
                                                        § 1

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę                             -     35.337,80 zł

z tego dział 400 Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
          i wodę                                                                          -           4.500 zł
rozdział 40001 Dostarczanie ciepła                                     -            4.500 zł
§4300 zakup usług pozostałych                                           -            4.500 zł

 dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę                     -           5.700 zł
rozdział 70095 Pozostała działalność                                    -           5.700 zł
§ 4210 zakup materiałów                                                     -            5.700 zł

dział 710 Działalność usługowa   o kwotę                           -               400 zł
rozdział 71035 Cmentarze                                                   -                400 zł
§ 4210 zakup materiałów                                                   -                 400 zł

dział 750 Administracja publiczna    o kwotę                   -               3.000 zł
rozdział 75023 Urzędy gmin                                             -               3.000 zł
§ 4210 zakup materiałów                                                  -               3.000 zł

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż      -                1.200 zł
rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne                       -                1.000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki                                           -                1.000 zł
rozdział 75414  obrona cywilna                                       -                   200 zł
§ 4210 zakup materiałów                                                 -                   200 zł


                                                         2

dział 756 Dochody od osób prawnych i osób fizycznych 
     oraz wydatki związane z ich poborem                        -                   500 zł
rozdział 75647 Pobór podatków                                      -                   500 zł
§ 4210 zakup materiałów                                                -                    500 zł
                                                    
dział 801 Oświata i wychowanie                                           -         15.720 zł
rozdział 80101 Szkoły podstawowe                                      -           8.159 zł
§ 4210 zakup materiałów                                                    -             8.041 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych                         -                118 zł
rozdział 80104 Przedszkola                                                 -             1.996 zł
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   -                    4 zł
§ 4260 zakup energii elektrycznej                                      -              1.800 zł
§ 4270 zakup usług remontowych                                      -                   72 zł
§ 4410 krajowe podróże służbowe                                    -                    62 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych                       -                    58 zł
rozdział 80110 Gimnazja  o kwotę                                    -               3.155 zł
§ 4260 zakup energii elektrycznej                                     -                  900 zł
§ 4270 zakup usług remontowych                                     -                  150 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                       -               2.105 zł
rozdział 80113 Dowożenie uczniów o kwotę                   -                  100 zł
§ 4210 zakup materiałów                                                  -                  100 zł
rozdział 80114  Zespoły obsługi szkół    o kwotę             -               1.762 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych                                     -                   130 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                       -               1.000 zł
§ 4740 zakup materiałów papiern.do sprzętu drukarskiego -               173 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych                          -               459 zł
rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   -               548 zł
§ 4210 zakup materiałów                                                    -                    3 zł
§ 4410 krajowe podróże służbowe                                      -                545 zł

dział 851 Ochrona zdrowia                                                -              3.344 zł
rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi              -              3.344 zł
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych               -                 800 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                        -              2.544 zł

dział 852 Pomoc społeczna o kwotę                                -              793,80 zł
rozdział 85212 Świadczenia rodzinne                               -                  745 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                       -                  565 zł
§ 4410 krajowe podróże służbowe                                    -                  120 zł
§ 4700 szkolenia pracowników                                         -                    60 zł
                                                            3
rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze                         -              48,80 zł
§ 3110 świadczenia społeczne                                            -             48,80 zł

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                     -                 180 zł
rozdział 85401 Świetlice szkolne                                       -                 180 zł
§ 4270 zakup usług remontowych                                      -                 180 zł

                                              
                                                  § 2    

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę                          -         35.337,80 zł                 z tego dział 400 Zaopatrywanie w energię elektryczną
     Gaz i wodę                                                                   -                4.500 zł
Rozdział 40002 Dostarczenie wody                                 -                4.500 zł                                   
§4300 zakup usług pozostałych                                       -                4.500 zł

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                -               5.700 zł
rozdział 70095 Pozostała działalność                                -               5.700 zł
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń -                  500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                      -                3.500 zł
§ 4430  różne opłaty i składki                                          -                1.700 zł

dział 710 Działalność usługowa                                       -                   400 zł
rozdział 71035 Cmentarze                                               -                    400 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                     -                    400 zł

dział 750 Administracja publiczna                                  -                 3.000 zł
rozdział 75023 Urzędy gmin                                           -                 3.000 zł
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń -               1.800 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                 -                1.000 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego                           -                   200 zł

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.    -                 1.200 zł
rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne                      -                 1.000 zł
§ 4210 zakup materiałów                                                -                 1.000 zł
rozdział 75414 Obrona cywilna                                      -                    200 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                     -                    100 zł
§ 4410 krajowe podróże służbowe                                 -                     100 zł

 

                                                   4

Dział 756 Dochody od osó prawnych i fizycznych oraz
               Wydatki związane z ich poborem                   -                     500 zł
Rozdział 75647 Pobór podatków                                   -                     500 zł
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne              -                     500 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie                                  -                15.720 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe                             -                  8.159 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                    -                  2.873 zł
§ 4410 krajowe podróże służbowe                                 -                     754 zł
§ 4430  różne opłaty i składki                                        -                     415 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości                                  -                       89 zł
§ 4350 opłaty za usługi internetowe                              -                      268 zł
§ 4360 zakup usług telefonii komórkowej                   -                       150 zł
§ 6060 zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych          -                    3.610 zł                                                       
rozdział 80104 Przedszkola                                             -                 1.996 zł
§ 4210 zakup materiałów                                                -                    987 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych                                  -                    225 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                     -                    462 zł
§ 4700 szkolenia pracowników                                       -                      40 zł
§ 4740 zakup mat.papiern.do sprzętu drukarskiego       -                     282 zł
rozdział 80110 Gimnazja                                               -                  3.155 zł
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń    -            1.050 zł
§ 4210 zakup materiałów                                              -                   1.921 zł
§ 4350 opłaty za usługi internetowe                             -                      184 zł
rozdział 80113 Dowożenie uczniów                             -                      100 zł
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń -                  100 zł
rozdział 80114 Zespoły obsługi szkół                             -                 1.762 zł
§ 4210 zakup materiałów                                                -                 1.347 zł
§ 4350 opłaty za usługi internetowe                               -                     415 zł
rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -                 548 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                      -                   310 zł
§ 4700 szkolenia pracowników                                       -                    238 zł

dział 851 Ochrona zdrowia                                              -                3.344 zł
rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi             -               3.344 zł
§ 4210 zakup materiałów                                                 -               3.344 zł
                                                     
dział 852 Pomoc społeczna o kwotę                             -                 793,80 zł
rozdział 85212 Świadczenia rodzinne                          -                       745 zł
§ 3110 świadczenia społeczne                                      -                      745 zł
                                                         5
rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze                    -                   48,80 zł
§4300 zakup usług pozostałych                                   -                    48,80 zł

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                -                      180 zł
rozdział 85401 świetlice szkolne                                   -                     180 zł
§ 4270 zakup usług remontowych                                 -                     180 zł                       

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi-   8.871.867,02 zł
Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi – 8.538.471,02 zł

                                                       §  3

        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2007 roku.

 

                                                           Wójt Gminy Janowice Wielkie

                                                                     Jerzy Grygorcewicz

 

                                         UZASADNIENIE

      Zmian powyższych należało dokonać ze względu na   potrzeby wynikające w trakcie wykonywania budżetu w związku z powstałymi oszczędnościami w niektórych paragrafach klasyfikacji budżetowej i możliwością ich wydatkowania na inne zadania.

 

 

 

 


Załączniki do pobrania: 2008-01-18 13:55:49 - Zarządzenie Nr 62/2007 (0.00 B)

Ilość odwiedzin: 2897
Skrócony opis: W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Wójt Gminy
Osoba, która odpowiada za treść: Wójt Gminy
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-01-18 13:41:20
Data udostępnienia informacji: 2008-01-18 13:41:20
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-18 13:57:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner