logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      plus Rok 2008
      minus Rok 2009
         minus Uchwała Nr XXVIII/106/2009
         minus Uchwała Nr XXVIII/107/2009
         minus Uchwała Nr XXVIII/108/2009
         minus Uchwała Nr XXVIII/109/2009
         minus Uchwała Nr XXIX/110/2009
         minus Uchwała Nr XXIX/111/2009
         minus Uchwała Nr XXIX/112/2009
         minus Uchwała Nr XXIX/113/2009
         minus Uchwała Nr XXIX/114/2009
         minus Uchwała Nr XXIX/115/2009
         minus Uchwała Nr XXX/117/2009
         minus Uchwała Nr XXX/118/2009
         minus Uchwała Nr XXX/119/2009
         minus Uchwała Nr XXX/120/2009
         minus Uchwała Nr XXX/121/2009
         minus Uchwała Nr XXX/122/2009
         minus Uchwała Nr XXX/123/2009
         minus Uchwała Nr XXX/124/2009
         minus Uchwała Nr XXX/125/2009
         minus Uchwała Nr XXX/126/2009
         minus Uchwała Nr XXX/127/2009
         minus Uchwała Nr XXX/128/2009
         minus Uchwała Nr XXX/129/2009
         minus Uchwała Nr XXX/130/2009
         minus Uchwała Nr XXXI/131/2009
         minus Uchwała Nr XXXI/132/2009
         minus Uchwała Nr XXXI/133/2009
         minus Uchwała Nr XXXI/134?2009
         minus Uchwała Nr XXXI/135/2009
         minus Uchwała Nr XXXI/136/2009
         minus Uchwała Nr XXXII/137/2009
         minus Uchwała Nr XXXII/138/2009
         minus Uchwała Nr XXXII/139/2009
         minus Uchwała Nr XXXII/140/2009
         minus Uchwała Nr XXXII/141/2009
         minus Uchwała Nr XXXII/142/2009
         minus Uchwała Nr XXXII/143/2009
         minus Uchwała Nr XXXII/144/2009
         minus Uchwała Nr XXXIII/145/2009
         minus Uchwała Nr XXXIV/147/2009
         minus Uchwała Nr XXXIV/148/2009
         minus Uchwała Nr XXXIV/149/2009
         minus Uchwała Nr XXXIV/150/2009
         minus Uchwała Nr XXXIV/151/2009
         minus Uchwała Nr XXXIV/152/2009
         minus Uchwała Nr XXXV/153/2009
         minus Uchwała Nr XXXV/154/2009
         minus Uchwała Nr XXXV/155/2009
         minus Uchwała Nr XXXV/156/2009
         minus Uchwała Nr XXXV/157/2009
         minus Uchwała Nr XXXV/158/2009
         minus Uchwała Nr XXX/116/2009
         minus Uchwała Nr XXXVI/159/2009
         minus Uchwała Nr XXXVI/160/2009
         minus Uchwała Nr XXXVI/162/2009
         minus Uchwała Nr XXXVIII/166/2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Spis dokumentów:
1. Uchwała Nr XXVIII/106/2009
w sprawie budżetu gminy na rok 2009
2. Uchwała Nr XXVIII/107/2009
- w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
3. Uchwała Nr XXVIII/108/2009
w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich
4. Uchwała Nr XXVIII/109/2009
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich
5. Uchwała Nr XXIX/110/2009
w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/106/2009 z dnia 23 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2009
6. Uchwała Nr XXIX/111/2009
- w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Janowice Wielkie
7. Uchwała Nr XXIX/112/2009
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miedzianka
8. Uchwała Nr XXIX/113/2009
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mniszków
9. Uchwała Nr XXIX/114/2009
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Radomierz
10. Uchwała Nr XXIX/115/2009
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trzcińsko
11. Uchwała Nr XXX/117/2009
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Komarno
12. Uchwała Nr XXX/118/2009
Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałaniu Narkomanii
13. Uchwała Nr XXX/119/2009
- w sprawie upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
14. Uchwała Nr XXX/120/2009
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009-2015 dla Gminy Janowice Wielkie
15. Uchwała Nr XXX/121/2009
- w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
16. Uchwała Nr XXX/122/2009
- w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich
17. Uchwała Nr XXX/123/2009
- w sprawie zmian w składzie osobowym stałej Komisji Rady Gminy w Janowicach
18. Uchwała Nr XXX/124/2009
w sprawie skargi Pani Anny Witanis na działalność Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 24 września 2008 roku
19. Uchwała Nr XXX/125/2009
- w sprawie skargi Pani Anny Witanis na działalność Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 24 września 2008 roku
20. Uchwała Nr XXX/126/2009
- w sprawie skargi Pani Alfredy Orczyk na działalność Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 24 września 2008 roku
21. Uchwała Nr XXX/127/2009
- w sprawie skargi Pani Alfredy Orczyk na działalność Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 21 stycznia 2009 roku
22. Uchwała Nr XXX/128/2009
- w sprawie skargi Pani Ireny Sworowskiej na działalność Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 23 października 2008 roku
23. Uchwała Nr XXX/129/2009
- w sprawie skargi Pani Walerii Prokop na bezczynność Wójta Gminy Janowice Wielkie i na łamanie prawa w dostępie do informacji publicznej z dnia 27 listopada 2008 roku
24. Uchwała Nr XXX/130/2009
- w sprawie skargi Pani Marii Kupka na działalność Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 2 lutego 2009 roku
25. Uchwała Nr XXXI/131/2009
- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie
26. Uchwała Nr XXXI/132/2009
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia zatrudnionym w szkołach prowadzonych prz
27. Uchwała Nr XXXI/133/2009
- w sprawie przyjęcia umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Janowice Wielkie a Gminą Bozkov w Republice Czeskiej
28. Uchwała Nr XXXI/134?2009
- w sprawie nabycia na rzecz Gminy Janowice Wielkie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej pod lokalizację inwestycji celu publicznego
29. Uchwała Nr XXXI/135/2009
- w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Janowicach Wielkich
30. Uchwała Nr XXXI/136/2009
- w sprawie wprowadzenia zmian do planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich
31. Uchwała Nr XXXII/137/2009
- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
32. Uchwała Nr XXXII/138/2009
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
33. Uchwała Nr XXXII/139/2009
- w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/120/2009 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 26 marca 2009 roku
34. Uchwała Nr XXXII/140/2009
- w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Janowice Wielkie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2010 roku
35. Uchwała Nr XXXII/141/2009
- w sprawie wyrażenia opinii o projekcie listy obszarów Natura 2000 położonych na terenie Gminy Janowice Wielkie
36. Uchwała Nr XXXII/142/2009
- w sprawie przystąpienia do opracowania planu urządzeniowo – rolnego ma terenie Gminy Janowice Wielkie
37. Uchwała Nr XXXII/143/2009
- w sprawie ustalenia górnych opłat za odbiór nieczystości stałych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Janowice Wielkie
38. Uchwała Nr XXXII/144/2009
- w sprawie zmian w składzie osobowym stałej Komisji Rady Gminy w Janowicach Wielkich
39. Uchwała Nr XXXIII/145/2009
- w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/120/2009 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 26 marca 2009 roku.
40. Uchwała Nr XXXIV/147/2009
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie
41. Uchwała Nr XXXIV/148/2009
w sprawie dopłat do ceny ścieków dla dostawców ścieków na terenie Janowic Wielkich
42. Uchwała Nr XXXIV/149/2009
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Janowice Wielkie
43. Uchwała Nr XXXIV/150/2009
w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Janowice
44. Uchwała Nr XXXIV/151/2009
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
45. Uchwała Nr XXXIV/152/2009
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu Odnowy Wsi w Województwie Dolnośląskim przez sołectwa Komarno i Mniszków
46. Uchwała Nr XXXV/153/2009
- w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicie
47. Uchwała Nr XXXV/154/2009
w sprawie rozwiązania porozumienia komunalnego zawartego w dniu 15 marca 1996r
48. Uchwała Nr XXXV/155/2009
- w sprawie porozumienia komunalnego dotyczącego lokalnego transportu zbiorowego
49. Uchwała Nr XXXV/156/2009
- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
50. Uchwała Nr XXXV/157/2009
- w sprawie skargi Pani Anny Witanis na działalność Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 19 czerwca 2009 roku
51. Uchwała Nr XXXV/158/2009
- w sprawie skargi Pan Zdzisława Kurczewskiego na działalność Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 21 lipca 2008 roku
52. Uchwała Nr XXX/116/2009
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
53. Uchwała Nr XXXVI/159/2009
- w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
54. Uchwała Nr XXXVI/160/2009
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
55. Uchwała Nr XXXVI/162/2009
- w sprawie skargi Państwa Adama i Apolonii Wilk na działalność Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 21 sierpnia 2009 roku
56. Uchwała Nr XXXVIII/166/2009
w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 r.

Ilość odwiedzin: 3459
Nazwa dokumentu: Rok 2009
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-02-03 14:36:39
Data udostępnienia informacji: 2009-02-03 14:36:39
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-03 14:36:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner