logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      minus Rok 2011
         minus Uchwała Budżetowa Nr IV/11/2011
         minus Uchwała Nr IV/12/2011
         minus Uchwała Nr IV/13/2011
         minus Uchwała Nr IV/14/2011
         minus Uchwała Nr IV/15/2011
         minus Uchwała Nr V/16/2011
         minus Uchwała Nr V/17/2011
         minus Uchwała Nr V/18/2011
         minus Uchwała Nr V/19/2011
         minus Uchwała Nr V/20/2011
         minus Uchwała Nr V/21/2011
         minus Uchwała Nr V/22/2011
         minus Uchwała Nr V/23/2011
         minus Uchwała Nr VI/25/2011
         minus Uchwała Nr VI/26/2011
         minus Uchwała Nr VI/27/2011
         minus Uchwała Nr VI/28/2011
         minus Uchwała Nr VI/29/2011
         minus Uchwała Nr VIII/30/2011
         minus Uchwała Nr VIII/31/2011
         minus Uchwała Nr VIII/32/2011
         minus Uchwała Nr VIII/33/2011
         minus Uchwała Nr IX/34/2011
         minus Uchwała Nr IX/35/2011
         minus uchwała Nr IX/36/2011
         minus uchwała Nr IX/37/2011
         minus Uchwała Nr IX/38/2011
         minus Uchwała Nr IX/39/2011
         minus Uchwała Nr IX/40/2011
         minus Uchwała Nr IX/41/2011
         minus Uchwała Nr IX/42/2011
         minus Uchwała Nr IX/43/2011
         minus Uchwała Nr IX/44/2011
         minus Uchwała X/45/2011
         minus Uchwała X/46/2011 z dnia 04 sierpnia 2011
         minus Uchwała X/47/2011 z dnia 04 sierpnia 2011
         minus Uchwała X/48/2011 z dnia 04 sierpnia 2011
         minus Uchwała X/49/2011 z dnia 04 sierpnia 2011
         minus Uchwała X/50/2011 z dnia 04 sierpnia 2011
         minus Uchwała X/51/2011 z dnia 04 sierpnia 2011
         minus Uchwała X/51/2011 z dnia 04 sierpnia 2011
         minus Uchwała Nr XI/53/2011
         minus Uchwała Nr XI/54/2011
         minus Uchwała Nr XI/55/2011
         minus Uchwała Nr XI/56/2011
         minus Uchwała Nr XI/57/2011
         minus uchwała Nr XI/58/2011
         minus Uchwała Nr XI/59/2011
         minus Uchwała Nr XI/60/2011
         minus Uchwała Nr XI/61/2011
         minus Uchwała Nr XI/62/2011
         minus Uchwała Nr XI/63/2011
         minus Uchwała nr XII/64/2011
         minus Uchwała Nr XII/65/2011
         minus Uchwała Nr XII/66/2011
         minus Uchwała Nr XII/67/2011
         minus Uchwała Nr XII/68/2011
         minus Uchwała Nr XII/69/2011
         minus Uchwała Nr XII/70/2011
         minus Uchwała Nr XII/71/2011
         minus Uchwała Nr XII/72/2011
         minus Uchwała Nr XII/73/2011
         minus Uchwała Nr XII/74/2011
         minus Uchwała Nr XIII/75/2011
         minus Uchwała Nr XIII/76/2011
         minus Uchwała Nr XIII/77/2011
         minus Uchwała Nr XIII/78/2011
         minus Uchwała Budżetowa Nr XIV/79/2011
         minus Uchwała Nr XIV/80/2011
         minus Uchwała Nr XIV/81/2011
         minus Uchwała Nr XIV/82/2011
         minus Uchwała Nr XIV/83/2011
         minus Uchwała Nr XIV/84/2011
         minus Uchwała Nr XIV/85/2011
         minus Uchwała Nr XIV/86/2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Spis dokumentów:
1. Uchwała Budżetowa Nr IV/11/2011
2. Uchwała Nr IV/12/2011
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie
3. Uchwała Nr IV/13/2011
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy NR XLV/192/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
4. Uchwała Nr IV/14/2011
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Janowice Wielkie
5. Uchwała Nr IV/15/2011
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich
6. Uchwała Nr V/16/2011
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr IV/11/2011
7. Uchwała Nr V/17/2011
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
8. Uchwała Nr V/18/2011
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Janowice Wielkie funduszu soleckiego w roku budżetowym 2012
9. Uchwała Nr V/19/2011
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Szkoły Podstawowej w Gminnym Zespole Szkół im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich do realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wyc
10. Uchwała Nr V/20/2011
w sprawie wskazania delegata Gminy Janowice Wielkie w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Nysa
11. Uchwała Nr V/21/2011
w sprawie wystąpienia Gminy Janowice Wielkie ze Stowarzyszenia o nazwie Dolnośląska Organizacja Turystyczna
12. Uchwała Nr V/22/2011
w sprawie wystąpienia Gminy Janowice Wielkie ze stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
13. Uchwała Nr V/23/2011
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Nr XIX/69/2008 z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pra
14. Uchwała Nr VI/25/2011
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
15. Uchwała Nr VI/26/2011
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Janowicach Wielkich, prowadzone przez Gminę Janowice Wielkie
16. Uchwała Nr VI/27/2011
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
17. Uchwała Nr VI/28/2011
w sprawie zgłoszenia kandydatury Pana Jarosława Białka do konkursu pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wykonującego obowiązki w Zespole Zamiejscowym w Jel
18. Uchwała Nr VI/29/2011
w sprawie uzupełnienie składu osobowego stałej Komisji Rady Gminy w Janowicach Wielkich
19. Uchwała Nr VIII/30/2011
w sprawie zmiany uchwały NR XLV/196/2010 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro
20. Uchwała Nr VIII/31/2011
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Nr XIX/69/2008 z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pra
21. Uchwała Nr VIII/32/2011
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
22. Uchwała Nr VIII/33/2011
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata nie wc
23. Uchwała Nr IX/34/2011
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Janowice Wielkie oraz informacją o stanie mienia komunalnego za 2010 rok
24. Uchwała Nr IX/35/2011
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie
25. uchwała Nr IX/36/2011
w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Piotra i Pawła z siedzibą w Jeleniej Górze w związku z wnioskiem o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Janowice Wielkie na realizac
26. uchwała Nr IX/37/2011
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
27. Uchwała Nr IX/38/2011
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia z siedzibą w Janowicach Wielkich
28. Uchwała Nr IX/39/2011
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego dotyczącego utrzymania w sezonie letnim 2011 zieleni niskiej w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Gminy Janowice Wielkie
29. Uchwała Nr IX/40/2011
w sprawie zmiany uchwały nr XI/39/2007 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie wysokości opłaty targowej i jej inkasa
30. Uchwała Nr IX/41/2011
w sprawie zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
31. Uchwała Nr IX/42/2011
w sprawie ogłoszenie konkursu na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla Gminy Janowice Wielkie w postaci logo gminy
32. Uchwała Nr IX/43/2011
w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
33. Uchwała Nr IX/44/2011
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janowice Wielkie.
34. Uchwała X/45/2011
W sprawie ustalenia podjęcia działań przez Gminę Janowice Wielkie , zmierzających do poprawy swojej sytuacji finansowej.
35. Uchwała X/46/2011 z dnia 04 sierpnia 2011
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
36. Uchwała X/47/2011 z dnia 04 sierpnia 2011
W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej SP ZOZ Gminny Ośrodka Zdrowia z siedzibą w Janowicach Wielkich
37. Uchwała X/48/2011 z dnia 04 sierpnia 2011
W sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Janowice Wielkie dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9
38. Uchwała X/49/2011 z dnia 04 sierpnia 2011
W sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2012-2015
39. Uchwała X/50/2011 z dnia 04 sierpnia 2011
W sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Janowice Wielkie do wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu o udzielenie informacji o zgłoszonych kandydatach na ławnik
40. Uchwała X/51/2011 z dnia 04 sierpnia 2011
W sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janowice Wielkie
41. Uchwała X/51/2011 z dnia 04 sierpnia 2011
W sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ul. Sportowej w Janowicach Wielkich 
42. Uchwała Nr XI/53/2011
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Janowice Wielkie w gminie Janowice Wielkie
43. Uchwała Nr XI/54/2011
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Radomierz w gminie Janowice Wielkie
44. Uchwała Nr XI/55/2011
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Komarno w gminie Janowice Wielkie
45. Uchwała Nr XI/56/2011
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
46. Uchwała Nr XI/57/2011
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego lub emisji obligacji komunalnych
47. uchwała Nr XI/58/2011
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr IV/12/2011 z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2011–2014
48. Uchwała Nr XI/59/2011
w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego oraz regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Janowicach Wielkich
49. Uchwała Nr XI/60/2011
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
50. Uchwała Nr XI/61/2011
w sprawie likwidacji drogi gminnej nie zaliczanej do żadnej kategorii dróg publicznych
51. Uchwała Nr XI/62/2011
w sprawie wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości
52. Uchwała Nr XI/63/2011
w sprawie zgłoszenia kandydatury Pana Jarosława Białka do konkursu na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wykonującego obowiązki w Zespole Zamiejscowym w
53. Uchwała nr XII/64/2011
w sprawie zmiany uchwały nr XI/56/2011 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
54. Uchwała Nr XII/65/2011
w sprawie uchylenia uchwały nr XI/57/2011 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego lub emisji obligacji komunalnych.
55. Uchwała Nr XII/66/2011
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
56. Uchwała Nr XII/67/2011
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr IV/12/2011 z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2011–2014
57. Uchwała Nr XII/68/2011
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
58. Uchwała Nr XII/69/2011
w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przysługujących Gminie Janowice Wielkie, warunków dopuszczalności po
59. Uchwała Nr XII/70/2011
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
60. Uchwała Nr XII/71/2011
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
61. Uchwała Nr XII/72/2011
w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
62. Uchwała Nr XII/73/2011
w sprawie likwidacji drogi gminnej nie zaliczanej do żadnej kategorii dróg publicznych
63. Uchwała Nr XII/74/2011
w sprawie zatwierdzenia logo Gminy Janowice Wielkie i regulaminu jego używania.
64. Uchwała Nr XIII/75/2011
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
65. Uchwała Nr XIII/76/2011
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
66. Uchwała Nr XIII/77/2011
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
67. Uchwała Nr XIII/78/2011
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VIII/33/2011 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 6 maja 2011 r. – w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących
68. Uchwała Budżetowa Nr XIV/79/2011
69. Uchwała Nr XIV/80/2011
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie
70. Uchwała Nr XIV/81/2011
w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Janowicach Wielkich
71. Uchwała Nr XIV/82/2011
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Janowicach Wielkich na rok 2012.
72. Uchwała Nr XIV/83/2011
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
73. Uchwała Nr XIV/84/2011
w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Janowicach Wielkich
74. Uchwała Nr XIV/85/2011
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Janowicach Wielkich
75. Uchwała Nr XIV/86/2011
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janowice Wielkie

Ilość odwiedzin: 3402
Nazwa dokumentu: Rok 2011
Podmiot udostępniający: AP
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Nestorowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Nestorowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-01-26 13:58:00
Data udostępnienia informacji: 2011-01-26 13:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-19 10:11:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner