logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      minus Rok 2014
         minus Uchwała Nr XXX/208/2014
         minus Uchwała Nr XXX/209/2014
         minus Uchwała Nr XXX/210/2014
         minus Uchwała Nr XXX/211/2014
         minus Uchwała Nr XXX/212/2014
         minus Uchwała Nr XXX/213/2014
         minus Uchwała Nr XXX/214/2014
         minus Uchwała Nr XXX/215/2014
         minus Uchwała Nr XXX/216/2014
         minus Uchwała Nr XXX/217/2014
         minus Uchwała Nr XXX/218/2014
         minus Uchwała Nr XXXI/219/2014
         minus Uchwała Nr XXXI/220/2014
         minus Uchwała Nr XXXI/221/2014
         minus Uchwała Nr XXXI/222/2014
         minus Uchwała Nr XXXI/223/2014
         minus Uchwała Nr XXXI/224/2014
         minus Uchwała Nr XXXI/225/2014
         minus Uchwała Nr XXXII/226/2014
         minus Uchwała Nr XXXII/227/20143
         minus Uchwała Nr XXXII/228/2014
         minus Uchwała Nr XXXII/229/2014
         minus Uchwała Nr XXXII/230/2014
         minus Uchwała Nr XXXII/231/2014
         minus Uchwała Nr XXXII/232/2014
         minus Uchwała Nr XXXII/233/2014
         minus Uchwała Nr XXXII/234/2014
         minus Uchwała Nr XXXII/ 235/2014
         minus Uchwała Nr XXXII/236/2014
         minus Uchwała Nr XXXII/237/2014
         minus Uchwała Nr XXXIII/238/2014
         minus Uchwała Nr XXXIII/239/2014
         minus Uchwała nr XXXIV/240/2014
         minus Uchwała nr XXXIV/241/2014
         minus Uchwała nr nr XXXIV/242/2014
         minus Uchwała nr XXXIV/243/2014
         minus Uchwała nr XXXIV/244/2014
         minus Uchwała nr XXXIV/245/2014
         minus Uchwała nr XXXIV/246/2014
         minus Uchwała Nr XXX/247/2014
         minus Uchwała Nr XXXV/248/2014
         minus Uchwała Nr XXXV/249/2014
         minus Uchwała Nr I/1/2014
         minus Uchwała Nr I/2/2014
         minus Uchwała Nr II/3/2014
         minus Uchwała Nr II/4/2014
         minus Uchwała Nr II/5/2014
         minus Uchwała Nr II/6/2014
         minus Uchwała Nr II/7/2014
         minus Uchwała nr Nr III/8/2014
         minus Uchwała nr nr III/9/2014
         minus Uchwała nr nr III/10/2014
         minus Uchwała III/11/2014
         minus Uchwała nr III/12/2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Spis dokumentów:
1. Uchwała Nr XXX/208/2014
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie
2. Uchwała Nr XXX/209/2014
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2014 rok
3. Uchwała Nr XXX/210/2014
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Gminy nr XXIX/203/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na 2014 rok
4. Uchwała Nr XXX/211/2014
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Janowice Wielkie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2015
5. Uchwała Nr XXX/212/2014
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi przez sołectwo Trzcińsko
6. Uchwała Nr XXX/213/2014
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób o
7. Uchwała Nr XXX/214/2014
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspier
8. Uchwała Nr XXX/215/2014
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
9. Uchwała Nr XXX/216/2014
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości w ramach zadań własnych gminy
10. Uchwała Nr XXX/217/2014
w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
11. Uchwała Nr XXX/218/2014
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok
12. Uchwała Nr XXXI/219/2014
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Jeleniogórskiemu
13. Uchwała Nr XXXI/220/2014
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2014 rok
14. Uchwała Nr XXXI/221/2014
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy nr XXIX/204/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2014 – 2025
15. Uchwała Nr XXXI/222/2014
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
16. Uchwała Nr XXXI/223/2014
w sprawie nadania statutów sołectwom wchodzącym w skład Gminy Janowice Wielkie
17. Uchwała Nr XXXI/224/2014
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowice Wielkie
18. Uchwała Nr XXXI/225/2014
w sprawie przyjęcia zmiany w „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Janowice Wielkie”
19. Uchwała Nr XXXII/226/2014
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
20. Uchwała Nr XXXII/227/20143
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
21. Uchwała Nr XXXII/228/2014
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2014 rok
22. Uchwała Nr XXXII/229/2014
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy nr XXIX/204/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2014 – 2025
23. Uchwała Nr XXXII/230/2014
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie oraz informacją o stanie mienia komunalnego
24. Uchwała Nr XXXII/231/2014
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie z tytułu wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie za 2013 rok
25. Uchwała Nr XXXII/232/2014
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego dotyczącego utrzymania w sezonie letnim 2014 zieleni niskiej w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Gminy Janowice Wielkie
26. Uchwała Nr XXXII/233/2014
w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/194/2013 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra kierowania Komitetem Ste
27. Uchwała Nr XXXII/234/2014
w  sprawie  oddania w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Janowice Wielkie, położonej w Janowicach Wielkich przy ul. Wojska Po
28. Uchwała Nr XXXII/ 235/2014
w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Matki Bożej Różańcowej z siedzibą w Radomierzu w związku z wnioskiem o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Janowice Wielkie na realiz
29. Uchwała Nr XXXII/236/2014
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janowice Wielkie nr XIX/127/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Janowice Wielkie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów ora
30. Uchwała Nr XXXII/237/2014
w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Janowice Wielkie
31. Uchwała Nr XXXIII/238/2014
w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/226/2014 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanyc
32. Uchwała Nr XXXIII/239/2014
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Gminy nr XXIX/203/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na 2014 rok
33. Uchwała nr XXXIV/240/2014
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
34. Uchwała nr XXXIV/241/2014
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Gminy nr XXIX/203/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na 2014 rok
35. Uchwała nr nr XXXIV/242/2014
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2014 rok
36. Uchwała nr XXXIV/243/2014
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy nr XXIX/204/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2014 – 2025
37. Uchwała nr XXXIV/244/2014
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
38. Uchwała nr XXXIV/245/2014
w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia
39. Uchwała nr XXXIV/246/2014
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2014 rok
40. Uchwała Nr XXX/247/2014
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2014 rok
41. Uchwała Nr XXXV/248/2014
w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w Janowicach Wielkich
42. Uchwała Nr XXXV/249/2014
w sprawie przyjęcia regulaminu parku w Janowicach Wielkich
43. Uchwała Nr I/1/2014
w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Janowicach Wielkich
44. Uchwała Nr I/2/2014
w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Janowicach Wielkich
45. Uchwała Nr II/3/2014
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich
46. Uchwała Nr II/4/2014
w sprawie powołania komisji oraz ustalenia składu osobowego komisji Rady Gminy w Janowicach Wielkich
47. Uchwała Nr II/5/2014
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Janowice Wielkie
48. Uchwała Nr II/6/2014
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2014 rok
49. Uchwała Nr II/7/2014
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
50. Uchwała nr Nr III/8/2014
w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2015
51. Uchwała nr nr III/9/2014
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2015 – 2025
52. Uchwała nr nr III/10/2014
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2014 rok
53. Uchwała III/11/2014
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Janowice Wielkie
54. Uchwała nr III/12/2014
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Janowicach Wielkich na rok 2015

Ilość odwiedzin: 2060
Nazwa dokumentu: Rok 2014
Podmiot udostępniający: Przewodniczący Rady Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Mateusz Caban
Osoba, która odpowiada za treść: Sekretarz Gminy
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-02-11 12:11:13
Data udostępnienia informacji: 2014-02-11 12:11:13
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-03 13:41:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner