logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      minus Rok 2017
         minus Uchwała XXIV/119/2017
         minus Uchwała nr XXIV/120/2017
         minus Uchwała nr XXIV/121/2017
         minus Uchwała nr XXIV/122/2017
         minus Uchwała XXIV/123/2017
         minus Uchwała XXIV/124/2017
         minus Uchwała nr XXIV/125/2017
         minus Uchwała nr XXIV/126/2017
         minus Uchwała nr XXIV/127/2017
         minus Uchwała nr XXV/128/2017
         minus Uchwała nr XXVI/129/2017
         minus Uchwała nr XXVI/130/2017
         minus Uchwała nr XXVI/131/2017
         minus Uchwała nr XXVII/132/2017
         minus Uchwała nr XXVII/133/2017
         minus Uchwała nr XXVII/134/2017
         minus Uchwała nr XXVII/135/2017
         minus Uchwała nr XXVII/136/2017
         minus Uchwała nr XXVII /137/2017
         minus Uchwała nr XXVII/138/2017
         minus Uchwała nr XXIX/139/2017
         minus Uchwała nr XXIX/ 140/ 2017
         minus Uchwała nr XXIX / 141/2017
         minus Uchwała nr XXIX/142/2017
         minus Uchwała nr XXIX / 143/ 2017
         minus Uchwała nr XXIX / 144/ 2017
         minus Uchwała nr XXIX / 145/2017
         minus Uchwała nr XXIX / 146/2017
         minus Uchwała nr XXIX/147/2017
         minus Uchwała nr XXX/148/2017
         minus Uchwała nr XXX/149/2017
         minus Uchwała nr XXX/150/2017
         minus Uchwała nr XXXI/151/2017
         minus Uchwała nr XXXI/152/2017
         minus Uchwała nr XXXI/153/2017
         minus Uchwała nr XXXI/154/2017
         minus Uchwała nr XXXII /155 /2017
         minus Uchwała nr XXXIII/156/2017
         minus Uchwała nr XXXIII/157/2017
         minus Uchwała nr XXXIII/158/2017
         minus Uchwała nr XXXIII/159/2017
         minus Uchwała nr XXXIII/160/2017
         minus Uchwała Nr XXXIV/161/2017
         minus Uchwała Nr XXXIV/162/2017
         minus Uchwała Nr XXXIV/163/2017
         minus Uchwała Nr XXXIV/164/2017
         minus Uchwała budżetowa Nr XXXIV/165/2017
         minus Uchwała nr XXXIV/166/2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Spis dokumentów:
1. Uchwała XXIV/119/2017
w sprawie zmiany uchwały nr XVI/108/2012 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie pomnika przyrody – ALEJA JARZĄBA SZWEDZKIEGO, ul. Wojska Polskiego w Janowicach Wielkich (
2. Uchwała nr XXIV/120/2017
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Janowicach Wielkich, prowadzone przez Gminę Janowice Wielkie
3. Uchwała nr XXIV/121/2017
w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Janowice Wielkie z realizacji programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalno
4. Uchwała nr XXIV/122/2017
w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą „Strategia Rozwoju Gminy Janowice Wielkie na lata 2016-2025”
5. Uchwała XXIV/123/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na rok 2017
6. Uchwała XXIV/124/2017
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie
7. Uchwała nr XXIV/125/2017
w sprawie dopłat do cen 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Janowice Wielk
8. Uchwała nr XXIV/126/2017
w sprawie zmiany Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich
9. Uchwała nr XXIV/127/2017
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok
10. Uchwała nr XXV/128/2017
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/117/2016 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2017- 2025
11. Uchwała nr XXVI/129/2017
w sprawie zmiany nazwy ulicy we wsi Janowice Wielkie
12. Uchwała nr XXVI/130/2017
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
13. Uchwała nr XXVI/131/2017
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowice Wielkie w roku 2017”
14. Uchwała nr XXVII/132/2017
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
15. Uchwała nr XXVII/133/2017
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla os
16. Uchwała nr XXVII/134/2017
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017- 2020
17. Uchwała nr XXVII/135/2017
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 -2019
18. Uchwała nr XXVII/136/2017
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/82/2016 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowice Wielkie
19. Uchwała nr XXVII /137/2017
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/98/2016 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 9 czerwca 2016r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej prz
20. Uchwała nr XXVII/138/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2017 rok
21. Uchwała nr XXIX/139/2017
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie oraz informacją o stanie mienia komunalnego
22. Uchwała nr XXIX/ 140/ 2017
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie z tytułu wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie za 2016 rok
23. Uchwała nr XXIX / 141/2017
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego dotyczącego powierzenia przez Powiat Jeleniogórski oraz przyjęcia przez Gminę Janowice Wielkie zadania polegającego na utrzymaniu w sezo
24. Uchwała nr XXIX/142/2017
w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Komarno
25. Uchwała nr XXIX / 143/ 2017
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/121/2005 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin za
26. Uchwała nr XXIX / 144/ 2017
w sprawie wyrażenia zgody na przyłączenie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 9 przy ul 1 Maja w Janowicach Wielkich
27. Uchwała nr XXIX / 145/2017
w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym
28. Uchwała nr XXIX / 146/2017
w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janowice Wielkie” oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Janowice Wielkie
29. Uchwała nr XXIX/147/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na rok 2017
30. Uchwała nr XXX/148/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na rok 2017
31. Uchwała nr XXX/149/2017
w sprawie przyznania dotacji dla wnioskodawców na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Janowice Wielkie na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpi
32. Uchwała nr XXX/150/2017
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Janowice Wielkie w okresie od 15 listopada 2017 r. do
33. Uchwała nr XXXI/151/2017
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janowice Wielkie na lata 2016-2023
34. Uchwała nr XXXI/152/2017
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/82/2016 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowice Wielkie
35. Uchwała nr XXXI/153/2017
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mniszków w gminie Janowice Wielkie
36. Uchwała nr XXXI/154/2017
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2017 rok
37. Uchwała nr XXXII /155 /2017
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Radomierz w gminie Janowice Wielkie
38. Uchwała nr XXXIII/156/2017
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Komarno w gminie Janowice Wielkie
39. Uchwała nr XXXIII/157/2017
w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich
40. Uchwała nr XXXIII/158/2017
w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
41. Uchwała nr XXXIII/159/2017
w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030 „Sudety 2030”
42. Uchwała nr XXXIII/160/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2017 rok
43. Uchwała Nr XXXIV/161/2017
w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Janowice Wielkie
44. Uchwała Nr XXXIV/162/2017
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Janowicach Wielkich na rok 2018
45. Uchwała Nr XXXIV/163/2017
w sprawie dopłat do cen 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie(...)
46. Uchwała Nr XXXIV/164/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2017 rok
47. Uchwała budżetowa Nr XXXIV/165/2017
w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2018
48. Uchwała nr XXXIV/166/2017
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2018 – 2025

Ilość odwiedzin: 1391
Nazwa dokumentu: Rok 2017
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-01-31 13:03:06
Data udostępnienia informacji: 2017-01-31 13:03:06
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-31 13:03:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner