logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      minus Rok 2007
         minus Uchwała VII/9/2007
         minus Uchwała VII/10/2007
         minus Uchwała VII/11/2007
         minus Uchwała VII/12/2007
         minus Uchwała VII/13/2007
         minus Uchwała VII/14/2007
         minus Uchwała VII/15/2007
         minus Uchwała VII/16/2007
         minus Uchwała VII/17/2007
         minus Uchwała VII/18/2007
         minus Uchwała VII/19/2007
         minus Uchwała VIII/20/2007
         minus Uchwała VIII/21/2007
         minus Uchwała VIII/22/2007
         minus Uchwała VIII/23/2007
         minus Uchwała VIII/24/2007
         minus Uchwała IX/25/2007
         minus Uchwała IX/26/2007
         minus Uchwała IX/27/2007
         minus Uchwała IX/28/2007
         minus Uchwała IX/29/2007
         minus Uchwała X/30/2007
         minus Uchwała X/31/2007
         minus Uchwała X/32/2007
         minus Uchwała X/33/2007
         minus Uchwała X/34/2007
         minus Uchwała X/35/2007
         minus Uchwała X/36/2007
         minus Uchwała XI/37/2007
         minus Uchwała XI/38/2007
         minus Uchwała XI/39/2007
         minus Uchwała XI/40/2007
         minus Uchwała XI/41/2007
         minus Uchwała XI/42/2007
         minus Uchwała Nr XII/43/2007
         minus Uchwała XIII/44/2007
         minus Uchwała XIII/45/2007
         minus Uchwała XIII/46/2007
         minus Uchwała XIII/47/2007
         minus Uchwała XIII/48/2007
         minus Uchwała XIV/49/2007
         minus Uchwała XIV/50/2007
         minus Uchwała XIV/51/2007
         minus Uchwała XIV/52/2007
         minus Uchwała XIV/53/2007
         minus Uchwała XIV/54/2007
         minus Uchwała XIV/55/2007
         minus Uchwała XV/56/2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Spis dokumentów:
1. Uchwała VII/9/2007
W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Janowicach Wielkich
2. Uchwała VII/10/2007
W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Janowicach Wielkich
3. Uchwała VII/11/2007
W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Janowicach Wielkich
4. Uchwała VII/12/2007
W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Janowicach Wielkich
5. Uchwała VII/13/2007
W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Janowicach Wielkich
6. Uchwała VII/14/2007
W sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
7. Uchwała VII/15/2007
Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
8. Uchwała VII/16/2007
W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich
9. Uchwała VII/17/2007
W sprawie powołania stałej Komisji Rady Gminy w Janowicach Wielkich oraz ustalenia składu osobowego
10. Uchwała VII/18/2007
W sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego rolników oraz niektórych podatków i opłat lokalnych
11. Uchwała VII/19/2007
W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Janow
12. Uchwała VIII/20/2007
W sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007
13. Uchwała VIII/21/2007
W sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich
14. Uchwała VIII/22/2007
W sprawie skargi Pani Krystyny Szymaniak na działalność Wójta Gminy Janowice Wielkie
15. Uchwała VIII/23/2007
W sprawie skargi Pana Zdzisława Kurczewskiego na działalność Wójta Gminy Janowice Wielkie
16. Uchwała VIII/24/2007
W sprawie skargi Pani Anny Witanis na działalność Wójta Gminy Janowice Wielkie
17. Uchwała IX/25/2007
W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie
18. Uchwała IX/26/2007
W sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowice Wielkie
19. Uchwała IX/27/2007
W sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Janowice Wielkie w latach 2007-2011
20. Uchwała IX/28/2007
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007
21. Uchwała IX/29/2007
W sprawie zmian w Statucie Gminy Janowice Wielkie
22. Uchwała X/30/2007
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
23. Uchwała X/31/2007
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007
24. Uchwała X/32/2007
sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontr
25. Uchwała X/33/2007
w sprawie likwidacji drogi nie zaliczającej się do żadnej kategorii dróg publicznych
26. Uchwała X/34/2007
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowice Wielkie
27. Uchwała X/35/2007
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Janowice Wielkie
28. Uchwała X/36/2007
w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych
29. Uchwała XI/37/2007
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007
30. Uchwała XI/38/2007
w sprawie zmiany załącznika do uchwały budżetowej gminy Janowice Wielkie na rok 2007
31. Uchwała XI/39/2007
w sprawie wysokości opłaty targowej i jej inkasa
32. Uchwała XI/40/2007
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Janowice Wielkie
33. Uchwała XI/41/2007
w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Rady Gminy w Janowicach Wielkich
34. Uchwała XI/42/2007
w sprawie skargi Pani Barbary Kusz na działalność Wójta Gminy Janowice Wielkie
35. Uchwała Nr XII/43/2007
w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla wyborów w dniu 21 października 2007 roku
36. Uchwała XIII/44/2007
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007
37. Uchwała XIII/45/2007
zmieniająca uchwałę w sprawie restrukturyzacji zaległości w podatku od nieruchomości publicznych zakładów opieki zdrowotnej
38. Uchwała XIII/46/2007
w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
39. Uchwała XIII/47/2007
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
40. Uchwała XIII/48/2007
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
41. Uchwała XIV/49/2007
w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale budżetowej na rok 2007
42. Uchwała XIV/50/2007
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007
43. Uchwała XIV/51/2007
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
44. Uchwała XIV/52/2007
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
45. Uchwała XIV/53/2007
w sprawie opłaty od posiadania psów
46. Uchwała XIV/54/2007
w sprawie likwidacji drogi nie zaliczanej do żadnej kategorii dróg publicznych
47. Uchwała XIV/55/2007
w sprawie likwidacji drogi nie zaliczanej do żadnej kategorii dróg publicznych
48. Uchwała XV/56/2007

Ilość odwiedzin: 4201
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-03-06 10:12:01
Data udostępnienia informacji: 2007-03-06 10:12:01
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-06 11:03:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner