logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      minus Rok 2013
         minus Uchwała nr XXII/153/2013
         minus Uchwała nr XXII/154/2013
         minus Uchwała nr XXII/155/2013
         minus Uchwała nr nr XXII/156/2013
         minus Uchwała nr XXII/157/2013
         minus Uchwała nr XXII/158/2013
         minus Uchwała nr XXII/ 159/2013
         minus Uchwała nr XXII/160/2013
         minus Uchwała nr XXIII/161/2013
         minus Uchwała nr NR XXIII/162/2013
         minus Uchwała nr XXIII/163/2013
         minus Uchwała nr XXIII/164/2013
         minus Uchwała nr XXIII/165/2013
         minus Uchwała nr XXIII/166/2013
         minus Uchwała nr XXIII /167/2013
         minus Uchwała nr XXIII/168/2013
         minus Uchwała nr XXIII/ 169/2013
         minus Uchwała nr XXIV/170/2013
         minus Uchwała nr XXIV/171/2013
         minus Uchwała nr nr XXIV/172/2013
         minus Uchwała nr XXIV/173/2013
         minus Uchwała Nr XXV / 174/ 2013
         minus Uchwała Nr XXV / 175 / 2013
         minus Uchwała Nr XXV/176/2013
         minus Uchwała Nr XXV/177/2013
         minus Uchwała Nr XXV/178/2013
         minus Uchwała Nr XXV/179/2013
         minus Uchwała Nr XXV/180/2013
         minus Uchwała Nr XXV/181/2013
         minus Uchwała Nr XXV/182/2013
         minus Uchwała Nr XXV / 183 /2013
         minus Uchwała Nr XXV/ 184 /2013
         minus Uchwała Nr XXVI/185/2013
         minus Uchwała nr XXVI/186/2013
         minus Uchwała nr XXVI/187/2013
         minus Uchwała Nr XXVI/188/2013
         minus Uchwała Nr XXVII/189/2013
         minus Uchwała Nr XXVII/190/2013
         minus Uchwała Nr XXVII/191/2013
         minus Uchwała Nr XXVII / 192 /2013
         minus Uchwała Nr XXVII /193/2013
         minus Uchwała Nr XXVII/194/2013
         minus Uchwała Nr XXVII/ 195/2013
         minus Uchwała Nr XXVIII/ 196/2013
         minus Uchwała Nr XXVIII/197/2013
         minus Uchwała Nr XXVIII/198/2013
         minus Uchwała Nr XXVIII/ 199/2013
         minus Uchwała Nr XXVIII /200/2013
         minus Uchwała Nr XXVIII/201/2013
         minus Uchwała Nr XXVIII/202/2013
         minus Uchwala Nr XXIX/203/2013
         minus Uchwała Nr XXIX/204/2013
         minus Uchwała Nr XXIX/ 205 /2013
         minus Uchwała Nr XXIX/206/2013
         minus Uchwała Nr XXIX/ 207/2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Spis dokumentów:
1. Uchwała nr XXII/153/2013
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie
2. Uchwała nr XXII/154/2013
w sprawie dopłat do cen 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Janowice Wielki
3. Uchwała nr XXII/155/2013
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
4. Uchwała nr nr XXII/156/2013
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2013 rok
5. Uchwała nr XXII/157/2013
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Janowice Wielkie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2014
6. Uchwała nr XXII/158/2013
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
7. Uchwała nr XXII/ 159/2013
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich
8. Uchwała nr XXII/160/2013
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok
9. Uchwała nr XXIII/161/2013
w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
10. Uchwała nr NR XXIII/162/2013
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013- 2016
11. Uchwała nr XXIII/163/2013
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2013 rok
12. Uchwała nr XXIII/164/2013
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego
13. Uchwała nr XXIII/165/2013
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
14. Uchwała nr XXIII/166/2013
w sprawie : uzupełnienia >>Aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Janowice Wielkie na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2019”<< o erratę
15. Uchwała nr XXIII /167/2013
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXI/93/2000 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 4 grudnia 2000 roku – w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
16. Uchwała nr XXIII/168/2013
w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/143/2009 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie ustalenia górnych opłat za odbiór nieczystości stałych i opróżnianie zbiorników
17. Uchwała nr XXIII/ 169/2013
w sprawie zmiany uchwały nr XXI/148/2012 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na tereni
18. Uchwała nr XXIV/170/2013
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2013 rok
19. Uchwała nr XXIV/171/2013
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy nr XXI/139/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2013 – 2020
20. Uchwała nr nr XXIV/172/2013
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy nr XXIII/163/2013 z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Janowice Wielkie na 2013 rok
21. Uchwała nr XXIV/173/2013
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Gminy nr XXI/138/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na 2013 rok
22. Uchwała Nr XXV / 174/ 2013
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie oraz informacją o stanie mienia komunalnego za 2012 rok
23. Uchwała Nr XXV / 175 / 2013
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie z tytułu wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie za 2012 rok
24. Uchwała Nr XXV/176/2013
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/145/2012 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowice Wielkie
25. Uchwała Nr XXV/177/2013
w sprawie zmiany uchwały nr XXI/150/2012 Rady Gminy Janowice Wielkie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomo
26. Uchwała Nr XXV/178/2013
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie za pierwsze półrocze
27. Uchwała Nr XXV/179/2013
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2013 rok
28. Uchwała Nr XXV/180/2013
w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/171/2013 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 18 kwietnia 2013 roku
29. Uchwała Nr XXV/181/2013
w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/173/2013 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 18 kwietnia 2013 roku
30. Uchwała Nr XXV/182/2013
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy nr XXI/139/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2013 – 2025
31. Uchwała Nr XXV / 183 /2013
w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowice Wielkie
32. Uchwała Nr XXV/ 184 /2013
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny do gminnego zasobu nieruchomości
33. Uchwała Nr XXVI/185/2013
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2013 rok
34. Uchwała nr XXVI/186/2013
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy nr XXI/139/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2013 – 2025
35. Uchwała nr XXVI/187/2013
w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/165/2013 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 21.03.2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
36. Uchwała Nr XXVI/188/2013
w sprawie zmiany uchwały nr XXI/150/2012 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
37. Uchwała Nr XXVII/189/2013
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2013 rok
38. Uchwała Nr XXVII/190/2013
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy nr XXI/139/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2013 – 2025 Na
39. Uchwała Nr XXVII/191/2013
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Gminy nr XXI/138/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na 2013 rok Na
40. Uchwała Nr XXVII / 192 /2013
w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
41. Uchwała Nr XXVII /193/2013
zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Janowicach Wielkich wykraczające poza czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
42. Uchwała Nr XXVII/194/2013
w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra kierowania Komitetem Sterującym oraz zasad współpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewa
43. Uchwała Nr XXVII/ 195/2013
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Janowice Wielkie w okresie od 15 listopada 2013 r.
44. Uchwała Nr XXVIII/ 196/2013
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2013 rok
45. Uchwała Nr XXVIII/197/2013
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
46. Uchwała Nr XXVIII/198/2013
w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
47. Uchwała Nr XXVIII/ 199/2013
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Janowicach Wielkich
48. Uchwała Nr XXVIII /200/2013
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
49. Uchwała Nr XXVIII/201/2013
w sprawie: wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy sp
50. Uchwała Nr XXVIII/202/2013
w sprawie zmiany uchwały nr XXI/150/2012 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej prz
51. Uchwala Nr XXIX/203/2013
w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2014
52. Uchwała Nr XXIX/204/2013
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2014 – 2025
53. Uchwała Nr XXIX/ 205 /2013
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Janowicach Wielkich na rok 2014
54. Uchwała Nr XXIX/206/2013
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2013 rok
55. Uchwała Nr XXIX/ 207/2013
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości należących do Gminy na rzecz wnioskujących

Załączniki do pobrania: 2013-08-20 18:39:36 - Treść uchwały (1.47 MB)

Ilość odwiedzin: 2632
Nazwa dokumentu: Rok 2013
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2013-02-08 14:41:10
Data udostępnienia informacji: 2013-02-08 14:41:10
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-20 18:48:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner