logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      minus Rok 2018
         minus Uchwała nr XXXV/167/2018
         minus Uchwała nr XXXV/168/2018
         minus Uchwała nr XXXV/169/2018
         minus Uchwała nr XXXV/170/2018
         minus Uchwała nr XXXV/171/2018
         minus Uchwała nr XXXV/172/2018
         minus Uchwała nr XXXVI/173/2018
         minus Uchwała nr XXXVI/174/2018
         minus Uchwała nr XXXVI/175/2018
         minus Uchwała nr XXXVI/176/2018
         minus Uchwała nr XXXVIII/177/2018
         minus Uchwała nr XXXVIII/178/2018
         minus Uchwała nr XXXVIII/179/2018
         minus Uchwała nr XXXIX /180 /2018
         minus Uchwała nr XXXIX/181/2018
         minus Uchwała nr XXXIX /182/2018
         minus Uchwała nr XXXIX /183/ 2018
         minus Uchwała nr XXXIX/184/2018
         minus Uchwała nr XXXIX /185/2018
         minus Uchwała nr XXXIX/186/2018
         minus Uchwała nr XXXIX /187 / 2018
         minus Uchwała nr XXXIX 188/2018
         minus Uchwała nr XXXIX /189/2018
         minus Uchwała nr XXXIX/190/2018
         minus Uchwała nr XL/191/2018
         minus Uchwała nr XL/192/2018
         minus Uchwała nr XL/193/2018
         minus Uchwała nr XL/194/2018
         minus Uchwała nr XL/195/2018
         minus Uchwała nr XL/196/2018
         minus Uchwała nr XL/197/2018
         minus Uchała nr XLI/198/2018
         minus Uchwała nr XLI/199/2018
         minus Uchwała nr I/1/2018
         minus Uchwała nr I/2/2018
         minus Uchwała nr I/3/20108
         minus Uchwała nr I/4/2018
         minus Uchwała nr I/5/2018
         minus Uchwała nr II/6/2018
         minus Uchwała nr II/7/2018
         minus Uchwała nr II/8/2018
         minus Uchwała nr II/9/2018
         minus Uchwała nr II/10/2018
         minus Uchwala nr II/11/2018
         minus Uchwala nr III/12/2018
         minus Uchwała nr III/13/2018
         minus Uchwała nr III/14/2018
         minus Uchwala nr III/15/2018
         minus Uchwała nr III/16/2018
         minus Uchwala nr III/17/2018
         minus Uchwala nr III/19/2018
         minus Uchwala nr III/18/2018
         minus Uchwala nr III/20/2018
         minus Uchwala nr III/21/2018
         minus Uchwala nr III/22/2018
         minus Uchwala nr III/23/2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Spis dokumentów:
1. Uchwała nr XXXV/167/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2018 rok
2. Uchwała nr XXXV/168/2018
w sprawie podziału Gminy Janowice Wielkie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
3. Uchwała nr XXXV/169/2018
w sprawie podziału Gminy Janowice Wielkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
4. Uchwała nr XXXV/170/2018
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok
5. Uchwała nr XXXV/171/2018
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na obszarze Gminy Janowice Wielkie
6. Uchwała nr XXXV/172/2018
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowice Wielkie w roku 2018”
7. Uchwała nr XXXVI/173/2018
w sprawie przystąpienia Gminy Janowice Wielkie do Karkonoskiego Klastra Energii
8. Uchwała nr XXXVI/174/2018
w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Janowicach Wielkich i nadania jej statutu
9. Uchwała nr XXXVI/175/2018
w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów bu
10. Uchwała nr XXXVI/176/2018
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością działki nr 267/1 w Radomierzu, której Gmina jest współwłaścicielem
11. Uchwała nr XXXVIII/177/2018
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie oraz informacją o stanie mienia komunalnego
12. Uchwała nr XXXVIII/178/2018
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie z tytułu wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie za 2017 rok
13. Uchwała nr XXXVIII/179/2018
w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
14. Uchwała nr XXXIX /180 /2018
w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Janowice Wielkie
15. Uchwała nr XXXIX/181/2018
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/132/2009 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawan
16. Uchwała nr XXXIX /182/2018
w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/104/2005 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie: wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
17. Uchwała nr XXXIX /183/ 2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Janowice Wielkie
18. Uchwała nr XXXIX/184/2018
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty na terenie Gminy Janowice Wielkie
19. Uchwała nr XXXIX /185/2018
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/98/2016 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 9 czerwca 2016r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez w
20. Uchwała nr XXXIX/186/2018
w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie przez Powiat Jeleniogórski oraz przyjęcie przez Gminę Janowice Wielkie zadania polegającego na utrzymaniu w sezonach letnich zieleni niskiej w pasie drogowym
21. Uchwała nr XXXIX /187 / 2018
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jeleniogórskiemu na realizację zadania drogowego w 2018 r.
22. Uchwała nr XXXIX 188/2018
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego na rzecz najemcy
23. Uchwała nr XXXIX /189/2018
w sprawie dopłat do cen 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie w s
24. Uchwała nr XXXIX/190/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2018 rok
25. Uchwała nr XL/191/2018
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jeleniogórskiemu na realizację zadania drogowego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2735 D Radomierz – Janowice Wielkie w km 0+000 do 3 +130, Etap I” w
26. Uchwała nr XL/192/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2018 rok
27. Uchwała nr XL/193/2018
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na obszarze Gminy Janowice Wielkie
28. Uchwała nr XL/194/2018
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/179/2018 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bez
29. Uchwała nr XL/195/2018
w sprawie ustalenia na terenie Gminy Janowice Wielkie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
30. Uchwała nr XL/196/2018
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Janowice Wielkie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
31. Uchwała nr XL/197/2018
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/168/2018 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Janowice Wielkie na okręgi wyborcze,ustalenia ich granic i numerów oraz liczb
32. Uchała nr XLI/198/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2018 rok
33. Uchwała nr XLI/199/2018
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy XXXIV/166/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2018 – 2025
34. Uchwała nr I/1/2018
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Janowicach Wielkich
35. Uchwała nr I/2/2018
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Janowicach Wielkich
36. Uchwała nr I/3/20108
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich oraz ustalenia jej składu osobowego
37. Uchwała nr I/4/2018
w sprawie powołania Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich oraz ustalenia jej składu osobowego
38. Uchwała nr I/5/2018
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Janowicach Wielkich oraz ustalenia jej składu osobowego
39. Uchwała nr II/6/2018
w sprawie w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym i sołtysom
40. Uchwała nr II/7/2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Janowice Wielkie
41. Uchwała nr II/8/2018
w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
42. Uchwała nr II/9/2018
w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
43. Uchwała nr II/10/2018
w sprawie zmiany uchwały Nr X/47/2015 Rady Gminy w Janowicach Wielkich w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wyna
44. Uchwala nr II/11/2018
w sprawie wprowadzenia zamian w budżecie Gminy Janowice Wielkie na 2018 r.
45. Uchwala nr III/12/2018
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Radomierz w gminie Janowice Wielkie
46. Uchwała nr III/13/2018
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mniszków w gminie Janowice Wielkie
47. Uchwała nr III/14/2018
w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”
48. Uchwala nr III/15/2018
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/ 223/2014 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie nadania statutów sołectwom wchodzącym w skład Gminy Janowice Wielkie
49. Uchwała nr III/16/2018
w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Janowice Wielkie
50. Uchwala nr III/17/2018
w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
51. Uchwala nr III/19/2018
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem (...)
52. Uchwala nr III/18/2018
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku(...)
53. Uchwala nr III/20/2018
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Janowicach Wielkich na rok 2019
54. Uchwala nr III/21/2018
w sprawie zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2018 rok
55. Uchwala nr III/22/2018
w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2019
56. Uchwala nr III/23/2018
w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2019-2025

Ilość odwiedzin: 942
Nazwa dokumentu: Rok 2018
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-03-06 08:47:00
Data udostępnienia informacji: 2018-03-06 08:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-06 08:47:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner