logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      minus Rok 2015
         minus Uchwała Nr nr IV/13/2015
         minus Uchwała Nr IV/14/2015
         minus Uchwała Nr IV/15/2015
         minus Uchwała Nr IV/16/2015
         minus Uchwała Nr V/ 17 / 2015
         minus Uchwała Nr V/18/2015
         minus Uchwała Nr V/19/2015
         minus Uchwała Nr V/20/2015
         minus Uchwała Nr V/21/2015
         minus Uchwała Nr VI/22/2015
         minus Uchwała Nr VI/23/2015
         minus Uchwała Nr VI/24/2015
         minus Uchwała Nr VI/25/2015
         minus Uchwała Nr VI/26/2015
         minus Uchwała Nr VI/27/2015
         minus Uchwała Nr VI/28/2015
         minus Uchwała Nr VI/29/2015
         minus Uchwała Nr VII/30/2015
         minus Uchwała Nr VIII/31/2015
         minus Uchwała Nr VIII/32/ 2015
         minus Uchwała Nr VIII/33/2015
         minus Uchwała Nr VIII/34/2015
         minus Uchwała nr VIII/35/2015
         minus Uchwała Nr VIII/36/2015
         minus Uchwała Nr VIII/37/2015
         minus Uchwała Nr VIII/38/2015
         minus uchwała Nr VIII/39/2015
         minus Uchwała nr IX/40/2015
         minus Uchwałą nr IX/41/2015
         minus Uchwała nr IX/42/2015
         minus Uchwała nr IX/43/2015
         minus Uchwała Nr Nr X/44/2015
         minus Uchwała nr X /45/2015
         minus Uchwała nr X/46/2015
         minus Uchwała nr X/47/2015
         minus Uchwała nr X/48/2015
         minus Uchwała nr X/49/2015
         minus Uchwała nr X/50/2015
         minus Uchwała nr X/51/2015
         minus Uchwała nr X/52/2015
         minus Uchwała Nr XI/54/2015
         minus Uchwała Nr XI/53/2015
         minus Uchwała Nr XI/55/2015
         minus Uchwała Nr XI/56/2015
         minus Uchwała Nr XI/57/2015
         minus Uchwała Nr XII/58/2015
         minus Uchwała Nr XII/59/2015
         minus Uchwała Nr XII/60/2015
         minus Uchwała Nr XII/61/2015
         minus Uchwała Nr XII/62/2015
         minus Uchwała Nr XII/63/2015
         minus Uchwała nr XIII/64/2015
         minus Uchwała nr XIII/65/2015
         minus Uchwała nr XIII/66/2015
         minus Uchwała nr XIII/67/2015
         minus Uchwała nr XIII/68/2015
         minus Uchwała nr XIII / 69 /2015
         minus Uchwała nr XIII/70/2015
         minus Uchwała nr XIII/71/2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Spis dokumentów:
1. Uchwała Nr nr IV/13/2015
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie
2. Uchwała Nr IV/14/2015
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr XXVIII/197/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
3. Uchwała Nr IV/15/2015
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Janowice Wielkie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2016
4. Uchwała Nr IV/16/2015
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
5. Uchwała Nr V/ 17 / 2015
W sprawie powołania Skarbnika Gminy
6. Uchwała Nr V/18/2015
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2015 rok
7. Uchwała Nr V/19/2015
w sprawie zmiany uchwały nr IX/41/2011 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wyso
8. Uchwała Nr V/20/2015
w sprawie zmiany uchwały nr XI/39/2007 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie wysokości opłaty targowej i jej inkasa
9. Uchwała Nr V/21/2015
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
10. Uchwała Nr VI/22/2015
w sprawie przyjęcia „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowice Wielkie”
11. Uchwała Nr VI/23/2015
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2015 rok
12. Uchwała Nr VI/24/2015
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy nr III/9/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2015 – 2025
13. Uchwała Nr VI/25/2015
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Janowice Wielkie funduszu sołeckiego
14. Uchwała Nr VI/26/2015
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w zamian za zaległość z tytułu nieuiszczonego podatku od nieruchomości za lata 2005-2014
15. Uchwała Nr VI/27/2015
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowice Wielkie
16. Uchwała Nr VI/28/2015
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla os
17. Uchwała Nr VI/29/2015
w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Trzcińsko”
18. Uchwała Nr VII/30/2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Jelenia Góra a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej
19. Uchwała Nr VIII/31/2015
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie oraz informacją o stanie mienia komunalnego za 2014 rok
20. Uchwała Nr VIII/32/ 2015
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie z tytułu wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie za 2014 rok
21. Uchwała Nr VIII/33/2015
w sprawie zmiany uchwały nr XXI/75/2008 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Janowice Wielkie do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Duch G
22. Uchwała Nr VIII/34/2015
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Janowice Wielkie na lata 2015-2022
23. Uchwała nr VIII/35/2015
w sprawie przyznania dotacji dla wnioskodawców na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Janowice Wielkie na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach
24. Uchwała Nr VIII/36/2015
w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2016-2019
25. Uchwała Nr VIII/37/2015
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Janowice Wielkie do wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu o udzielenie informacji o zgłoszonych kandydatach na ławnik
26. Uchwała Nr VIII/38/2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego dotyczącego powierzenia Gminie Janowice Wielkie prowadzenia zadania polegającego na utrzymaniu zieleni niskiej w pasie drogowym dró
27. uchwała Nr VIII/39/2015
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2015 rok
28. Uchwała nr IX/40/2015
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2015 rok
29. Uchwałą nr IX/41/2015
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Janowice Wielkie dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
30. Uchwała nr IX/42/2015
w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nieruchomości położonych na terenie gminy Janowice Wielkie
31. Uchwała nr IX/43/2015
w sprawie zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
32. Uchwała Nr Nr X/44/2015
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Janowice Wielkie
33. Uchwała nr X /45/2015
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 20
34. Uchwała nr X/46/2015
w sprawie zasad ustalania, poboru, terminów poboru i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso oraz
35. Uchwała nr X/47/2015
w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
36. Uchwała nr X/48/2015
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2015 rok
37. Uchwała nr X/49/2015
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
38. Uchwała nr X/50/2015
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
39. Uchwała nr X/51/2015
w sprawie przygotowania przez Wójta Gminy Janowice Wielkie projektu uchwały dotyczącej zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz o
40. Uchwała nr X/52/2015
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janowice Wielkie na lata 2015-2025 z perspektywą do roku 2030
41. Uchwała Nr XI/54/2015
w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
42. Uchwała Nr XI/53/2015
w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
43. Uchwała Nr XI/55/2015
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Janowice Wielkie
44. Uchwała Nr XI/56/2015
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2015 rok
45. Uchwała Nr XI/57/2015
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy nr VI/24/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2015 – 2025
46. Uchwała Nr XII/58/2015
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2015 rok
47. Uchwała Nr XII/59/2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Janowice Wielkie w okresie od 15 listopada 201
48. Uchwała Nr XII/60/2015
w sprawie zmian w uchwale nr XI/53/2015 z dnia 29 października w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
49. Uchwała Nr XII/61/2015
w sprawie zmiany uchwały nr XI/54/2015 z dni 29 października 2015 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
50. Uchwała Nr XII/62/2015
w sprawie zmiany uchwały nr X/46/2015 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zasad ustalania, poboru, terminów poboru i wysokości stawek opłaty targowej, zarządz
51. Uchwała Nr XII/63/2015
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
52. Uchwała nr XIII/64/2015
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Janowicach Wielkich na rok 2016
53. Uchwała nr XIII/65/2015
w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2016
54. Uchwała nr XIII/66/2015
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2016 – 2025
55. Uchwała nr XIII/67/2015
w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z gminą Rádlo w Republice Czeskiej
56. Uchwała nr XIII/68/2015
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2015 rok
57. Uchwała nr XIII / 69 /2015
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w zamian za zaległość z tytułu nieuiszczonego podatku od środków transportowych za rok 2013 i podatku od nieruchomości za lata 2014-2015
58. Uchwała nr XIII/70/2015
w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.
59. Uchwała nr XIII/71/2015
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020

Ilość odwiedzin: 1997
Nazwa dokumentu: Rok 2015
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-01-29 11:34:25
Data udostępnienia informacji: 2015-01-29 11:34:25
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-14 10:42:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner