logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      minus Rok 2010
         minus Uchwała Nr XL/170/2010
         minus Uchwała Nr XL/173/2010
         minus Uchwała Nr XL/174/2010
         minus Uchwała Nr XL/175/2010
         minus Uchwała Nr XL/168/2010
         minus Uchwała Nr XL/169/2010
         minus Uchwała Nr XLI/176/2010
         minus Uchwała Nr XL/171/2010
         minus Uchwała Nr XL/172/2010
         minus Uchwała Nr XLII/177/2010
         minus Uchwała Nr XLII/179/2010
         minus Uchwała Nr XLII/178/2010
         minus Uchwała Nr XLIII/180/2010
         minus Uchwała Nr XLIII/181/2010
         minus Uchwała Nr XLIII/182/2010
         minus Uchwała Nr XLIII/183/2010
         minus Uchwała Nr XLIII/184/2010
         minus Uchwała Nr XLIII/185/2010
         minus Uchwała Nr XLIV187/2010
         minus Uchwała Nr XLIV/188/2010
         minus Uchwała Nr XLIV/189/2010
         minus Uchwała Nr XLIV/190/2010
         minus Uchwała Nr XLV/192/2010
         minus Uchwała Nr XLV/194/2010
         minus Uchwała Nr XLV/196/2010
         minus Uchwała Nr XLV/191/2010
         minus Uchwała Nr XLIV/186/2010
         minus Uchwała Nr I/1/2010
         minus Uchwała Nr I/2/2010
         minus Uchwała Nr II/3/2010
         minus Uchwała Nr III/5/2010
         minus Uchwała Nr III/6/2010
         minus Uchwała Nr III/7/2010
         minus Uchwała Nr III/8/2010
         minus Uchwała Nr III/9/2010
         minus Uchwała Nr III/10/2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Spis dokumentów:
1. Uchwała Nr XL/170/2010
-w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich
2. Uchwała Nr XL/173/2010
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Janowice Wielkie funduszu soleckiego w roku budżetowym 2011
3. Uchwała Nr XL/174/2010
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2010.
4. Uchwała Nr XL/175/2010
-w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich
5. Uchwała Nr XL/168/2010
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Janowice Wielkie w Gminie w Janowice Wielkie.
6. Uchwała Nr XL/169/2010
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Radomierz w gminie Janowice Wielkie
7. Uchwała Nr XLI/176/2010
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
8. Uchwała Nr XL/171/2010
w sprawie zmiany budżetu gminy Janowice Wielkie na rok 2010
9. Uchwała Nr XL/172/2010
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
10. Uchwała Nr XLII/177/2010
- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie
11. Uchwała Nr XLII/179/2010
- w sprawie wyrażenia zgody oraz określenia zasad sprzedaży lokali użytkowych na rzecz ich najemców
12. Uchwała Nr XLII/178/2010
- w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 roku
13. Uchwała Nr XLIII/180/2010
- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
14. Uchwała Nr XLIII/181/2010
- w sprawie zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych
15. Uchwała Nr XLIII/182/2010
- w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie
16. Uchwała Nr XLIII/183/2010
- w sprawie dopłat do ceny ścieków dla dostawców ścieków na terenie Janowic Wielkich.
17. Uchwała Nr XLIII/184/2010
- w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolon
18. Uchwała Nr XLIII/185/2010
- w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/115/2009 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trzcińsko
19. Uchwała Nr XLIV187/2010
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/168/2010 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Janowice Wielkie w
20. Uchwała Nr XLIV/188/2010
- w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/169/2010 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Radomierz w Gmin
21. Uchwała Nr XLIV/189/2010
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Trzcińsko na dz. nr 194/1 oraz części dz. nr 362/1 i 363/1 (dr. gminne) w Gminie Ja
22. Uchwała Nr XLIV/190/2010
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontari
23. Uchwała Nr XLV/192/2010
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
24. Uchwała Nr XLV/194/2010
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
25. Uchwała Nr XLV/196/2010
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janowice Wielkie dla części obrębu Radomierz oraz części obrębu Komarno
26. Uchwała Nr XLV/191/2010
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
27. Uchwała Nr XLIV/186/2010
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
28. Uchwała Nr I/1/2010
w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Janowicach Wielkich
29. Uchwała Nr I/2/2010
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Janowicach Wielkich
30. Uchwała Nr II/3/2010
w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Janowicach Wielkich
31. Uchwała Nr III/5/2010
sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Janowice Wielkie
32. Uchwała Nr III/6/2010
w sprawie przejęcia zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Janowice Wielkie na okres od 15 listopada 2010 roku do 15 kwietnia 2013 roku przez Gminę Janowice Wielki
33. Uchwała Nr III/7/2010
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
34. Uchwała Nr III/8/2010
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi , Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Janowicach Wielkich na rok 2011
35. Uchwała Nr III/9/2010
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich
36. Uchwała Nr III/10/2010
w sprawie powołania stałej Komisji Rady Gminy w Janowicach Wielkich oraz ustalenia składu osobowego

Ilość odwiedzin: 2964
Nazwa dokumentu: Rok 2010
Podmiot udostępniający: .
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-04-01 09:06:26
Data udostępnienia informacji: 2010-04-01 09:06:26
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-16 13:04:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner