logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      minus Rok 2005
         minus Uchwała XXIII/100/2005
         minus Uchwała XXIV/101/2005
         minus Uchwała XXIV/102/2005
         minus Uchwała XXIV/104/2005
         minus Uchwała XXIV/105/2005
         minus Uchwała XXIV/106/2005
         minus Uchwała XXV/107/2005
         minus Uchwała XXV/108/2005
         minus Uchwała XXV/109/2005
         minus Uchwała XXV/110/2005
         minus Uchwała XXV/111/2005
         minus Uchwała XXV/112/2005
         minus Uchwała XXV/113/2005
         minus Uchwała XXV/114/2005
         minus Uchwała XXVI/115/2005
         minus Uchwała XXVI/116/2005
         minus Uchwała XXV/117/2005
         minus Uchwała XXVII/118/2005
         minus Uchwała XXVII/119/2005
         minus Uchwała XXVII/120/2005
         minus Uchwała XXVII/121/2005
         minus Uchwała XXVII/122/2005
         minus Uchwała XXVII/123/2005
         minus Uchwała XXVII/124/2005
         minus Uchwała XXVII/125/2005
         minus Uchwała XXVIII/126/2005
         minus Uchwała XXVIII/127/2005
         minus Uchwała XXVIII/128/2005
         minus Uchwała XXIX/129/2005
         minus Uchwała XXIX/130/2005
         minus Uchwała XXIX/131/2005
         minus Uchwała XXIX/132/2005
         minus Uchwała XXIX/133/2005
         minus Uchwała XXX/134/2005
         minus Uchwała XXX/135/2005
         minus Uchwała XXX/136/2005
         minus Uchwała XXX/137/2005
         minus Uchwała XXXI/138/2005
         minus Uchwała XXXI/139/2005
         minus Uchwała XXXI/140/2005
         minus Uchwała XXXI/141/2005
         minus Uchwała XXXI/142/2005
         minus Uchwała XXXI/143/2005
         minus Uchwała XXXII/144/2005
         minus Uchwała XXXII/145/2005
         minus Uchwała XXXII/146/2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Spis dokumentów:
1. Uchwała XXIII/100/2005
W sprawie budżetu Gminy na rok 2005
2. Uchwała XXIV/101/2005
W sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
3. Uchwała XXIV/102/2005
W sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Janowice Wielkie, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych organizacjom pozarządowym
4. Uchwała XXIV/104/2005
W sprawie wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
5. Uchwała XXIV/105/2005
W sprawie zamiaru likwidacji Filii w Komarnie Szkoły Podstawowej w Janowicach Wielkich wchodzącej w skład Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich oraz Oddziału Przedszkolnego prowadzonego w Filii
6. Uchwała XXIV/106/2005
W sprawie likwidacji drogi nie zaliczonej do żadnej kategorii dróg publicznych
7. Uchwała XXV/107/2005
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok
8. Uchwała XXV/108/2005
W sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janowice Wielkie
9. Uchwała XXV/109/2005
W sprawie stypendiów sportowych dla zawodników będących mieszkańcami Gminy Janowice Wielkie a osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
10. Uchwała XXV/110/2005
W sprawie zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Janowice Wielkie
11. Uchwała XXV/111/2005
W sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
12. Uchwała XXV/112/2005
W sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Janowice Wielkie osobom do tego uprawnionym
13. Uchwała XXV/113/2005
W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
14. Uchwała XXV/114/2005
W sprawie zbycia lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy Janowice Wielkie
15. Uchwała XXVI/115/2005
W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie
16. Uchwała XXVI/116/2005
Zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Janowice Wielkie
17. Uchwała XXV/117/2005
W sprawie stypendiów sportowych dla zawodników będących mieszkańcami Gminy Janowice Wielkie a osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
18. Uchwała XXVII/118/2005
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005
19. Uchwała XXVII/119/2005
W sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy
20. Uchwała XXVII/120/2005
W sprawie ustalenia dochodów własnych i kierunków ich wydatkowania przez jednostki budżetowe, które utworzą rachunek dochodów własnych
21. Uchwała XXVII/121/2005
W sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych oraz nauczycieli prze
22. Uchwała XXVII/122/2005
W sprawie upoważnienia Wójta Gminy Janowice Wielkie do wystawienia weksla "in blanco" Gminy Janowice Wielkie na zasadach określonych w umowie ...
23. Uchwała XXVII/123/2005
W sprawie likwidacji drogi nie zaliczonej do żadnej kategorii dróg publicznych
24. Uchwała XXVII/124/2005
W sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2005 roku
25. Uchwała XXVII/125/2005
W sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla wyborów w dniu 25 września 2005 roku
26. Uchwała XXVIII/126/2005
W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków sieciami stanowiącymi własność Gminy Janowice Wielkie
27. Uchwała XXVIII/127/2005
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005
28. Uchwała XXVIII/128/2005
W sprawie procedury uchwalania budżetu gminy, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
29. Uchwała XXIX/129/2005
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005
30. Uchwała XXIX/130/2005
W sprawie zmiany załącznika do uchwały budżetowej Gminy Janowice Wielkie na rok 2005
31. Uchwała XXIX/131/2005
W sprawie upoważnienia Wójta Gminy Janowice Wielkie do wystawienia weksla "in blanco"
32. Uchwała XXIX/132/2005
W sprawie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowice Wielkie w drodze bezprzetargowej
33. Uchwała XXIX/133/2005
W sprawie przystąpienia Gminy Janowice Wielkie do Stowarzyszenia pn. Dolnośląska Organizacja Turystyczna
34. Uchwała XXX/134/2005
W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
35. Uchwała XXX/135/2005
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
36. Uchwała XXX/136/2005
W sprawie restrukturyzacji zaległości w podatku od nieruchomości publicznych zakładów opieki zdrowotnej
37. Uchwała XXX/137/2005
W sprawie wyrażenia zgody na objęcie obszarem Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze działek położonych we wsi Radomierz
38. Uchwała XXXI/138/2005
O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Janowice Wielkie w Gminie Janowice Wielkie
39. Uchwała XXXI/139/2005
O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Radomierz w Gminie Janowice Wielkie
40. Uchwała XXXI/140/2005
O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Komarno w Gminie Janowice Wielkie
41. Uchwała XXXI/141/2005
W sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
42. Uchwała XXXI/142/2005
W sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
43. Uchwała XXXI/143/2005
W sprawie zaopiniowania projektów planów aglomeracji uwzględniających zasięg projektowanych sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Janowice Wielkie
44. Uchwała XXXII/144/2005
W sprawie wprowadzenia zamian w budżecie gminy na rok 2005
45. Uchwała XXXII/145/2005
W sprawie ustalenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005
46. Uchwała XXXII/146/2005
W sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ilość odwiedzin: 3267
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-03-15 10:07:46
Data udostępnienia informacji: 2007-03-15 10:07:46
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-19 11:16:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner