logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      minus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Spis dokumentów:
1. Uchwała Nr XV/87/2012
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/104/2005 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie: wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli Na
2. Uchwała Nr XV/88/2012
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/87/2008 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 17 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXVII/121/2005 Rady Gminy w Janowicach Wielkic
3. Uchwała Nr XV/89/2012
w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/132/2009 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe waru
4. Uchwała Nr XV/90/2012
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok
5. Uchwała Nr XV/91/2012
w sprawie zmiany uchwały nr XLV/195/2010 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości mate
6. Uchwała Nr XV/92/2012
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej podmiotowi niezaliczanemu do sektora finansów publicznych i niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne, związane z rea
7. Uchwała Nr XV/93/2012
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Janowice Wielkie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2013
8. Uchwała Nr XV/94/2012
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu Odnowy Wsi w Województwie Dolnośląskim przez sołectwo Janowice Wielkie
9. Uchwała Nr XV/95/2012
w sprawie zasad wyznaczania gminnego koordynatora Programu Odnowy Wsi
10. Uchwała Nr XV/96/2012
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu Odnowy Wsi w Województwie Dolnośląskim przez sołectwa Komarno i Mniszków
11. Uchwała Nr XV/97/2012
w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Janowice Wielkie
12. Uchwała Nr XV/98/2012
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Janowice Wielkie
13. Uchwała nr XVI/99/2012
w sprawie zmiany uchwały nr XIV/81/2011 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Jan
14. Uchwała nr XVI/100/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
15. Uchwała nr XVI/101/2012
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/121/2005 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
16. Uchwała nr XVI/102/2012
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Janowice Wielkie w latach 2012 – 2017”
17. Uchwała nr XVI /103/ 2012
w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
18. Uchwała nr XVI / 104/ 2012
w sprawie przyjęcia Programu oczyszczania gminy Janowice Wielkie z azbestu na lata 2011 - 2032
19. Uchwała nr XVI/ 105/2012
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
20. Uchwała nr XVI/106/2012
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowice Wielkie w 2012 roku
21. Uchwała nr XVI/107/2012
w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
22. Uchwała nr XVI/108/2012
w sprawie pomnika przyrody – ALEJA JARZĄBA SZWEDZKIEGO, ul. Wojska Polskiego w Janowicach Wielkich (dz. nr 690/2)
23. Uchwała nr XVII/109/2012
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie oraz informacją o stanie mienia komunalnego za 2011 rok
24. Uchwała nr XVII/110/2012
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie z tytułu wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie za 2011 rok
25. Uchwała Nr XVII/111/2012
w sprawie zmiany uchwały nr VI/26/2011 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Janowicach Wielkich, prow
26. Uchwała nr XVII/112/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
27. Uchwała nr XVII/113/2012
w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym oraz przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych
28. Uchwała Nr XVII/114/2012
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Janowice Wielkie
29. Uchwała Nr XVII/115/2012
w sprawie odwołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia z siedzibą w Janowicach Wielkich
30. Uchwała Nr XVII / 116/2012
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janowice Wielkie nr XVI/106/2012 z dnia 29.03.2012r w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na te
31. Uchwała Nr XVII/117/2012
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/121/2005 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
32. Uchwała Nr XVII/ 118/2012
w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
33. Uchwała Nr XVII/119/2012
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Janowice Wielkie Na
34. Uchwała Nr XVII/120/2012
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Janowice Wielkie
35. Uchwała nr XVIII/121/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2012 rok
36. Uchwała nr XVIII/122/2012
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy nr XIV/80/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie
37. Uchwała nr XIX/123/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2012 rok
38. Uchwała NR XIX/124/2012
w sprawie pomnika przyrody: Buk pospolity /Fagus Sylvatika/, Wiąz górski /Ulmus Glabra/– w Janowicach Wielkich dz. nr 776/54
39. Uchwała NR XIX/125/2012
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Komarno w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Chałupy – stanowiącej część wsi Komarno
40. Uchwała NR XIX/126/2012
w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Janowice Wielkie
41. Uchwała NR XIX/127/2012
w sprawie podziału Gminy Janowice Wielkie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
42. Uchwała NR XIX/128/2012
w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Janowice Wielkie na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2019”
43. Uchwała Nr XX/129/2012
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
44. Uchwała Nr XX/130/2012
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
45. Uchwała Nr XX/131/2012
w sprawie zmiany uchwały nr XI/39/2007 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie wysokości opłaty targowej i jej inkasa
46. Uchwała Nr XX/132/2012
w sprawie zmiany uchwały nr IX/41/2011 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokoś
47. Uchwała Nr XX/133/2012
w sprawie wyrażenia zgody oraz określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
48. Uchwała Nr XX/134/2012
w sprawie wyrażenia zgody oraz określenia zasad sprzedaży lokali użytkowych na rzecz ich najemców
49. Uchwała Nr XX/135/2012
w sprawie podziału gminy Janowice Wielkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
50. Uchwała Nr XX/136/2012
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
51. Uchwała Nr XX/137/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2012 rok
52. Uchwała nr XXI/138/2013
w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2013
53. Uchwała nr XXI/139/2012
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2013 – 2020
54. Uchwała nr XXI /140/ 2012
W sprawie: Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Gminie Janowice Wielkie na rok 2013
55. Uchwała nr XXI/141/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2012 rok
56. Uchwała nr XXI/142/2012
w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Janowice Wielkie”
57. Uchwała nr XXI /143/2012
w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym oraz przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych
58. Uchwała nr XXI/144/2012
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Janowice Wielkie
59. Uchwała nr XXI/145/2012
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowice Wielkie
60. Uchwała nr XXI/146/2012
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Janowice Wielkie i zagospodarowania tych odpadów
61. Uchwała nr XXI/ 147/2012
w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
62. Uchwała nr XXI/148/2012
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Janowice Wielkie
63. Uchwała nr XXI/149/2012
64. Uchwała nr XXI/150/2012
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
65. Uchwała nr XXI/151/2012
w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/153/2009 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 28 września 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wyda
66. Uchwała nr XXI/152/2012
w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/143/2009 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie ustalenia górnych opłat za odbiór nieczystości stałych i opróżnianie zbiorników be

Ilość odwiedzin: 3268
Nazwa dokumentu: Rok 2012
Podmiot udostępniający: .
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-02-10 14:28:10
Data udostępnienia informacji: 2012-02-10 14:28:10
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-10 14:28:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner