logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      minus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Spis dokumentów:
1. Uchwała nr XIV/72/2016
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie
2. Uchwała nr XIV/73/2016
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/145/2012 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowice Wielkie
3. Uchwała nr XIV/74/2016
w sprawie zmiany uchwały nr XXI/146/2012 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła
4. Uchwała nr XIV/75/2016
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
5. Uchwała nr XIV/76/2016
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/53/2007 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów
6. Uchwała nr XIV/77/2016
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Komarno w gminie Janowice Wielkie
7. Uchwała nr XIV/78/2016
w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Janowice Wielkie z realizacji programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalno
8. Uchwała nr XIV/79/2016
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich oraz niezbędnych dokumentów do potwierdzenia ty
9. Uchwała nr XIV/80/2016
w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janowice Wielkie do postępowania rekrutacyjnego dla kandydat
10. Uchwała nr XIV/81/2016
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok
11. Uchwała Nr XV/82/2016
Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowice Wielkie
12. Uchwała Nr XV/83/2016
Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ja
13. Uchwała Nr XV/84/2016
RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
14. Uchwała nr XV/85/2016
RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Janowice Wielkie
15. Uchwała nr XV/86/2016
Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobi
16. Uchwała Nr XV/87/2016
Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jan
17. Uchwała nr XVI/88/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Janowice Wielkie na 2016 rok
18. Uchwała Nr XVI/89/2016
w sprawie przyjęcia zmiany w „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Janowice Wielkie”
19. Uchwała nr XVI / 90/ 2016
w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
20. Uchwała nr XVI/91/2016
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego dotyczącego powierzenia przez Powiat Jeleniogórski oraz przyjęcia przez Gminę Janowice Wielkie zadania polegającego na utrzymaniu
21. Uchwała nr XVII/92/2016
w sprawie akceptacji treści porozumienia Gminy Janowice Wielkie z Powiatem Jeleniogórskim dotyczącego wspólnego finansowania i realizacji w 2016 roku zadania związanego z przebudową drogi powiat
22. Uchwała XVII/93/2016
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie oraz informacją o stanie mienia komunalnego za 2015 rok
23. Uchwała nr XVII/94/2016
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie z tytułu wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie za 2015 rok
24. Uchwała nr XVII/95/2016
w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego, usytuowanego na terenie Gminy Janowice Wielkie
25. Uchwała nr XVII/96/2016
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
26. Uchwała nr XVII/97/2016
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty na terenie Gminy Janowice Wielkie
27. Uchwała nr XVII/98/2016
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
28. Uchwała nr XVII/99/2016
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janowice Wielkie na lata 2016 - 2023
29. Uchwała nr XVII/100/2016
w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Janowice Wielkie na lata 2016-2025
30. Uchwała nr XVII/101/2016
w sprawie zatwierdzenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janowice Wielkie”
31. Uchwała nr XVIII/102/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Janowice Wielkie na rok 2016
32. Uchwała nr XVIII/103/2016
w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Komarno
33. Uchwała nr XIX/104/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Janowice Wielkie na 2016 rok
34. Uchwała nr XIX/105/2016
w sprawie akceptacji treści porozumienia Gminy Janowice Wielkie z Powiatem Jeleniogórskim dotyczącego wspólnego finansowania i realizacji w 2016 roku zadania związanego z przebudową drogi powiat
35. Uchwała nr XIX/106/2016
w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Janowice Wielkie
36. Uchwała nr XX/107/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na rok 2016
37. Uchwała nr XX/108/2016
w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego, usytuowanego na terenie Gminy Janowice Wielkie w miejscowości Janowice Wielkie
38. Uchwała nr XXI/109/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2016 rok
39. Uchwała nr XXI/110/2016
w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
40. Uchwała nr XXI/111/2016
w sprawie zmiany uchwały nr XVI/108/2012 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie pomnika przyrody – ALEJA JARZĄBA SZWEDZKIEGO, ul. Wojska Polskiego w Janowicach Wielkich (dz
41. Uchwała nr XII/112/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na rok 2016
42. Uchwała nr XII/113/2016
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy nr XIII/66/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2016-2025
43. Uchwała nr XII/114/2016
w sprawie zmiany dokumentu pod nazwą „Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Janowice Wielkie”
44. Uchwała nr XXIII/115/2016
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Janowicach Wielkich na rok 2017
45. Uchwała nr XXIII/116/2016
w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2017
46. Uchwała nr XXIII/117/2016
w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2017-2025

Ilość odwiedzin: 1698
Nazwa dokumentu: Rok 2016
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-02-18 09:32:40
Data udostępnienia informacji: 2016-02-18 09:32:40
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-18 09:33:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner