logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

 REJESTR  UCHWAŁ  RADY  GMINY

 

1. Nr I/1/2002 z dnia 18 listopada 2002 roku - w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Janowicach Wielkich

2. Nr I/2/2002 z dnia 18 listopada 2002 roku - w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Janowicach Wielkich

3. Nr II/3/2002 z dnia 3 grudnia 2002 roku - w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich

4. Nr II/4/2002 z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie powołania stałej Komisji Rady Gminy w Janowicach Wielkich oraz ustalenia jej składu      osobowego

5. Nr II/5/2002 z dnia 3 grudnia 2002 roku - w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy

6. Nr II/6/2002 z dnia 3 grudnia - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2002

7. Nr II/7/2002 z dnia 6 grudnia 2002 roku - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (Publikacja     Dz.U.W.D z dnia 16 grudnia 2002 roku Nr 257, poz.4016) 

8. Nr II/8/2002 z dnia 6 grudnia 2002 roku - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Publikacja Dz.U.W.D. z dnia 16     grudnia 2002 roku Nr 257, poz.4017)

9. Nr II/9/2002 z dnia 6 grudnia 2002 roku - w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej (Publikacja Dz.U.W.D. z dnia 16 grudnia 2002 roku     Nr 257, poz. 4018)

10. Nr II/10/2002 z dnia 6 grudnia 2002 roku - w sprawie wysokości poboru podatku od posiadania psów (Publikacja Dz.U.W.D. z dnia 16      grudnia 2002 roku Nr 257, poz. 4019)

11.Nr II/11/2002 z dnia 6 grudnia 2002 roku - w sprawie wzoru formularza i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru     formularza deklaracji na podatek od nieruchomości (Publikacja Dz.U.W.D. z dnia 16 grudnia 2002 roku Nr 257, poz. 4020)

12. Nr II/12/2002 z dnia 6 grudnia 2002 roku - w sprawie wzoru formularza informacji o gruntach oraz wzoru formularza deklaracji na podatek      rolny (Publikacja Dz.U.W.D. z dnia 16 grudnia 2002 roku Nr 257, poz. 4021)

13. Nr II/13/2002 z dnia 6 grudnia 2002 roku - w sprawie wzoru formularza informacji o lasach oraz wzoru formularza deklaracji na podatek      leśny (Publikacja Dz.U.W.D. z dnia 16 grudnia 2002 roku Nr 257, poz. 4022)

14. Nr III/14/2003 z dnia 23 stycznia 2003 roku - w  sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Janowice Wielkie

15. Nr III/15/2003 z dnia 23 stycznia 2003 roku - w sprawie powierzenia Przewodniczącemu Rady Gminy w Janowicach Wielkich wykonania      czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy Janowice Wielkie

16. Nr III/16/2003 z dnia 23 stycznia 2003 roku - w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Janowice Wielkie

17. Nr V/17/2003 z dnia 3 marca 2003 roku - w sprawie zmian w Statucie Gminy Janowice Wielkie (Publikacja w Dz.U.W.D.)

18. Nr V/18/2003 z dnia 3 marca 2003 roku - w sprawie likwidacji drogi nie zaliczanej do żadnej kategorii dróg publicznych

19. Nr V/19/2003 z dnia 3 marca 2003 roku - w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej      Polskiej

20. Nr V/20/2003 z dnia 3 marca 2003 roku - w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków" (Publikacja w      Dz.U W.D.)

21. Nr V/21/2003 z dnia 3 marca 2003 roku - w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia

22. Nr V/22/2003 z dnia 3 marca 2003 roku - w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

23. Nr V/23/2003 z dnia 3 marca 2003 roku - w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich

24.Nr V/24/2003 z dnia 3 marca 2003 roku - w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich

25. Nr V/25/2003 z dnia 3 marca 2003 roku - w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym i przewodniczącym organów      wykonawczych jednostek pomocniczych

26. Nr VI/26/2003 z dnia 10 marca 2003 roku - w sprawie budźetu gminy na rok 2003. (Publikacja w Dz.U.W.D.)

27. Nr VI/27/2003 - w sprawie likwidacji dróg nie zaliczanych do żadnej kategorii dróg publicznych

28. Nr VII/28/2003 - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie

29. Nr VII/29/2003 - w sprawie opłaty targowej (Publikacja w Dz.U W.D.)

30. Nr VII/30/2003 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy      Janowice Wielkie

31. Nr VII/31/2003 - zmieniająca uchwałę Nr V/24/2003 Rady Gminy w Janowicach Wielkich (Publikacja w Dz.U.W.D.) 

 

32. Nr VII/32/2003 - w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum w sprawie przystąpienia       Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

 

33. Nr VIII/33/2003 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003.

 

34. Nr VIII/34/2003 - w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych.

 

35. Nr VIII/35/2003 - w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kowarach.

 

36. Nr IX/36/2003 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków sieciami stanowiącymi własność Gminy Janowice Wielkie.

 

37. Nr X/37/2003 -  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003

 

 

38. Nr X/38/2003 -  w sprawie wybudowania urządzenia do mechanicznego odradonowania wody pitnej na ujęciu P-4 w Miedziance

 

39. Nr X/39/2003 -  w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze na kadencję 2004 – 2007.

 

40. Nr  X/40/2003 -  w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na kadencję 2004  -  2007

 

41. Nr X/41/2003 -  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na

 sfinansowanie budowy drogi gminnej ulica Zamkowa w Janowicach

 Wielkich.

 

42. Nr X/42/2003 -  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/136/93 Rady

Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 29 grudnia 1993 roku.

 

43. Nr  X/43/2003 - w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego

 Ośrodka Zdrowia w Janowicach Wielkich

 

44. Nr  X/44/2003 - w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

 

45. Nr XII/46/2003 - w sprawie określenia stawek od środków transportowych.

 

46. Nr XII/47/2003 - w sprawie opłaty targowej

 

47. Nr XII/48/2003 - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

 

48. Nr XII/49/2003 - w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

 

49. Nr XII/50/2003 - w sprawie wysokości i poboru podatku od posiadania psów.

50. Nr XII/51/2003 - sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego

 

51. Nr XII/52/2003 - sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

52. Nr XII/53/2003 - w sprawie wprowadzenia zmain w budżecie gminy na rok 2003.

53. Nr XIII/54/2003 - w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Janowice Wielkie

54. Nr XIII/55/2003 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003.

55. Nr XIV/57/2004 - w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

56. Nr XIV/58/2004 - w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze.

57. Nr XIV/59/2004 - w sprawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich.

58. Nr XIV/60/2004 - w sprawie wniesienia skargi na rostrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2004 roku, stwierdzającego nieważność niektórych przepisów Ucgwały Nr XIII/54/2003 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 19 grudnia 2003 roku - w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Janowice Wielkie.

59. Nr XV/61/2004 - w sprawie budżetu gminy na rok 2004.

60. Nr XV/62/2004 - w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze.

61. Nr XVI/63/2004 - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

62. Nr XVI/64/2004 - w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

63. Nr XVI/65/2004 - w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Komarno.

64. Nr XVI/66/2004 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004.

65. Nr XVI/67/2004 - w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

66. Nr XVII/68/2004 - o przystąpieniu do sporządzenia Planu Rozwoju Lokalnego

67. Nr XVII/69/2004 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rak 2004.

68. Nr XVII/70/2004 - w sprawie zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w planie budżetu gminy na rok 2004.

69. Nr XVII/71/2004 - w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu SP ZOZ.

70. Nr XVII/72/2004 - w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Szpitalnego Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Sląskich.

71. Nr XVIII/73/2004 - w sprawie zatwierdzenia teryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków sieciami stanowiącycmi własność Gminy Janowice Wielkie.

72. Nr XVIII/74/2004 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004.

73. Nr XVIII/75/2004 - w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Janowicach Wielkich.

74. Nr XVII/76/2004 - w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/70/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku.

75. Nr XVIII/77/2004 - zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2004 Nr XV/61/2004 z dnia 16 marca 2004 roku w zakresie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągania kredytów.

76. Nr XVIII/78/2004 - w sprawie zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w planie budżetu gminy na rok 2004.

77. Nr XVIII/79/2004 - w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.

78. Nr XVIII/80/2004 - w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Kegnicy.

79. Nr XVIII/81/2004 - w sprawie skargi Iwony Niedźwiedzińskiej na bezczynność Wójta Gminy Janowice Wielkieprzejawiającą się brakiem odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia "Mieszkańcy Gminie".

80. Nr XIX/82/2004 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004.

81. Nr XIX/83/2004 - w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Janowicach Wielkich.

82. Nr XX/84/2004 - w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janowice Wielkie.

83. Nr XX/85/2004 - w sprawie skargi Grzegorza Prokopa i Ryszarda Sobolewskiego na bezczynność Wójta Gminy przejawiającą się brakiem wydania przez Wójta Gminy postanowienia w trybie art. 78 paragraf 2 kpa oraz wskazania innej podstawy prawnej odmowy.

84. Nr XX/86/2004 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004.

85. Nr XX/87/2004 - w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim.

86. Nr XX/88/2004 - w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego Zespolonego im. Stefana Batorego w Wałbrzychu.

87. Nr XXI/89/2004 - w sprawie określenia stwaek podatku od nieruchomości.

88. Nr XXI/90/2004 - w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków.

89. Nr XXI/91/2004 - w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Janowice Wielkie na lata 2004-2006.

90. Nr XXI/92/2004 - w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych.

91. Ne XXI/93/2004 - w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu nalezności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

92. Nr XXII/94/2004 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004.

93. Nr XXII/95/2004 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej inwestycyjnej na sfinansowanie budowy wodociągu dla miejscowości Radomierz.

94. Nr XXII/96/2004 - w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

95. Nr XXII/97/2004 - w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

96. Nr XXII/98/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej.

97. Nr XXII/98/2004 - w sprawie planu pracy Komsji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich.

98. Nr XXIII/100/2005 - w sprawie budżetu gminy na rok 2005.

99. Nr XXIII/101/2005 - w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

100. Nr XXIII/102/2005 - w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Janowice Wielkie, sposobu rozliczenia i kontroli zadań zlecanych organizacjom pozarządowym.

101. Nr XXIII/103/2005 - w sprawie wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.

102. Nr XXIV/105/2005 - w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Komarnie Szkoły Podstawowej w Janowicach Wielkich w skład Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich oraz Oddziału Przedszkolnego prowadzonego w Filii w Komarnie Szkoły Podstawowej w Janowicach Wielkich.

103. Nr XXIV/106/2005 - w sprawie likwidacji drogi nie zaliczanej do żadnej kategorii dróg publicznych.

104. Nr XXV/107/2005 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005.

105. Nr XXV/108/2005 - w sprawie regulaminu udzielania pomocy materielnej o charkterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janowice Wielkie.

106. Nr XXV/109/2005 - w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników będących mieszkańcami Gminy Janowice Wielkie, a osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

107. Nr XXV/110/2005 - w sprawie zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego.

108. Nr XXV/111/2005 - w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

109. Nr XXV/112/2005 - w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Janowice Wielkie osobom do tego uprawnionym.

110. Nr XXV/113/2005 - w sprawie ustaelnia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

111. Nr XXV/114/2005 - w sprawie zbycia lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy.

112. Nr XXVI/115/2005 - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

113. Nr XXVI/116/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janowice Wielkie.

114. Nr XXVI/117/2005 - w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników będących mieszkańcami gminy, a osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

115. Nr XXVI/118/2005 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005.

116. Nr XXVII/119/2005 - w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy.

117. Nr XXVII/120/2005 - w sprawie ustalenia dochodów własnych i kierunków ich wydatkowania przez jednostki budżetowe, które utworzą rachunek dochodów własnych.

118. Nr XXVII/121/2005 - w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych oraz nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin.

119. Nr XXVII/122/2005 - w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Janowice Wielkie do wystawienia weksla "in blanco" Gminy Janowice Wielkie na zasadach określonych w umowie stanowiącego zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków finansowych umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem w Janowicach Wielkich".

120. Nr XXVII/123/2005 - w sprawie likwidacji drogi nie zaliczanej do żadnej kategorii dróg publicznych.

121. Nr XXVII/124/2005 - w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 9 paźdiernika 2005 r.

122. Nr XXVII/125/2005 - w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla wyborów zarządzonych w dniu 25 września 2005.

123. Nr XXVIII/126/2005 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków sieciami stanowiącycmi własność gminy.

124. Nr XXVIII/127/2005 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005.

125. Nr XXVIII/128/2005 - w sprawie procedury uchwalaniu budżetu gminy, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

126. Nr XXIX/129/2005 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie.

127. Nr XXIX/130/2005 - w sprawie przystąpienia Gminy Janowice Wielkie do Stowarzyszenia pn. Dolnośląska Organizacja Turystyczna.

128. Nr XXIX/131/2005 - w sprawie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowice Wielkie w drodze bezprzetargowej.

129. Nr XXIX/132/2005 - w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Janowice Wielkie do wystawienia weksla "in blanco" Gminy Janowice Wielkie na zasadach określonychw umowie stanowiącego zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków finansowych umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa Hali Sportowej wraz z łącznikiem w Janowicach Wielkich.

130. Nr XXIX/133/2005 - w sprawie zmiany załącznika do uchwały budżetowej Gminy Janowice wielkie na rok 2005.

131. Nr XXIX/134/2005 - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 

132. Nr XXX/135/2005 - sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transpotowych

133. Nr XXX/136/2005  - w sprawie restrukturyzacji zaległości w podatku od nieruchomości publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

134. Nr XXX/137/2005 - w sprawie wyrażenia zgody na objęcie obszarem Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze działek położonych w Radomierzu.

135. Nr XXXI/138/2005 - o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Janowice Wielkie w Gminie Janowice Wielkie.

136. Nr XXXI/139/2005 - o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Radomierz w Gminie Janowice Wielkie. 

137. Nr XXXI/140/2005 - o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Komarno w Gminie Janowice Wielkie.

138. Nr XXXI/142/2005 - w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

139. Nr XXXI/141/2005 - w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

140. Nr XXXI/143/2005 - w sprawie zaopiniowania projektów planów aglomeracji uwzględniających zasięg projektowanych sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Janowice Wielkie.

141. Nr XXXII/144/2005 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005.

142. Nr XXXII/145/2005 - w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, których niezreazlizowanie planowane kwoty nie wygasają z upływaem roku budżetowego 2005.

143. Nr XXXII/146/2005 - w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

144. Nr XXXIII/147/2006 - w sprawie budżetu gminy na rok 2006.

145. Nr XXXIII/148/2006 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na kontynuację budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Janowicach Wielkich.

146. Nr XXXIII/149/2006 - w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich.  

 

 

 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Adriana Koppel
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-01-03 13:25:41
Data udostępnienia informacji: 2006-01-03 13:25:41
Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-02 13:30:12

Wersja do wydruku...

corner   corner