logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      minus Rok 2003
         minus Uchwała III/14/2003
         minus Uchwała III/15/2003
         minus Uchwała III/16/2003
         minus Uchwała V/18/2003
         minus UchwałaV/19/2003
         minus Uchwała V/20/2003
         minus Uchwała V/21/2003
         minus Uchwała V/22/2003
         minus Uchwała V/23/2003
         minus Uchwała V/24/2003
         minus Uchwała V/25/2003
         minus Uchwała VI/26/2003
         minus Uchwała VI/27/2003
         minus Uchwała VII/28/2003
         minus Uchwała VII/29/2003
         minus Uchwała VII/30/2003
         minus Uchwała VII/31/2003
         minus Uchwała VII/32/2003
         minus Uchwała VIII/33/2003
         minus Uchwała VIII/34/2003
         minus Uchwała VIII/35/2003
         minus Uchwała IX/36/2003
         minus Uchwała X/37/2003
         minus Uchwała X/38/2003
         minus Uchwała X/39/2003
         minus Uchwała X/40/2003
         minus Uchwała X/41/2003
         minus Uchwała X/42/2003
         minus Uchwała X/43/2003
         minus Uchwała X/44/2003
         minus Uchwała XII/46/2003
         minus Uchwała XII/47/2003
         minus Uchwała XII/48/2003
         minus Uchwała XII/49/2003
         minus Uchwała XII/50/2003
         minus Uchwała XII/51/2003
         minus Uchwała XII/52/2003
         minus Uchwała XII/53/2003
         minus Uchwała XIII/54/2003
         minus Uchwała XIII/55/2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

UCHWAŁA  XIII/54/2003

Rady Gminy Janowice Wielkie

z dnia 19 grudnia 2003 roku

 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Janowice Wielkie.

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. nr 71 z 2001r poz. 733 ) i art. 18. Ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r 0 samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r poz. 1591 ) oraz art. 13 pkt. 2 ustawy  z dnia 20 lipca 2000r ,  Rada Gminy w Janowicach Wielkich uchwala, co następuje:

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

 

§ 1

 

 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 71 z 2001r poz. 733 ) zwana jest w niniejszej uchwale ustawa o ochronie praw lokatora.

 

 

§ 2

 

 

Uchwała niniejsza  reguluje zasady wynajmowania mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Janowice Wielkie, określa tryb i kryteria wyboru osób, z  którymi umowy najmu lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego powinny być zawierane w pierwszej kolejności.

 

 

§ 3

 

 

1.Mieszkaniowy zasób Gminy Janowice Wielkie składa się z lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych, znajdujących się w budynkach będących jej własnością lub współwłasnością.

 

 

2.Mieszkaniowy zasób Gminy Janowice Wielkie nie obejmuje lokali, których własność została wyodrębniona na rzecz osób trzecich.

 

 

 

§ 4

 

 

1.Lokalami mieszkalnymi w rozumieniu niniejszej uchwały są wszystkie lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Janowice Wielkie, z wyłączeniem lokali socjalnych.

 

 

2.Szczegółowy wykaz lokali socjalnych określa  Wójt Gminy.

 

 

§ 5

 

 

Wynajmującym lokale mieszkalne oraz lokale socjalne jest Gmina Janowice Wielkie reprezentowana przez Wójta Gminy.

 

 

§ 6

 

 

1.Za dochód w rozumieniu niniejszej uchwały uważa się  sumę wszystkich dochodów brutto członków gospodarstwa domowego rodzin., które ubiegają się o przyznanie mieszkania z zasobów gminy, osiągniętych w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku i obliczonych wg zasad określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych.

 

 

2.Dochody osób ubiegających się o przyznanie lokalu mieszkalnego i socjalnego podlegają ponownej weryfikacji przy rozpatrywaniu przydziału lokali mieszkalnych.

 

 

§ 7

 

 

Za osoby pozostające w trudnych warunkach mieszkaniowych w rozumieniu niniejszej uchwały uważa się osoby zamieszkujące w mieszkaniu, w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej ( ogólnej powierzchni pokoi ) lub w lokalu nie spełniającym wymogów lokalu przeznaczonego na stały pobyt ludzi ( potwierdzony przez służby techniczne zarządcy budynku ).

 

 

§ 8

 

 

1.Za osoby znajdujące  się w trudnej sytuacji materialnej i kwalifikujące się do przydziału lokalu mieszkalnego rozumie się:

 

            - osoby samotne, których dochód miesięczny nie przekracza 150%  

 

najniższej emerytury obowiązującej w kwartale poprzedzającym

 

kwalifikację wniosku,

- rodziny, których dochód miesięczny na 1 członka gospodarstwa domowego nie przekracza 100% najniższej emerytury obowiązującej w kwartale poprzedzającym kwalifikacjE wniosku.

 

2. Za osoby znajdujące  się w trudnej sytuacji materialnej i kwalifikujące się do przydziału lokalu socjalnego rozumie się:

 

1.     osoby samotne, których dochód miesięczny nie przekracza 75%  

 

najniższej emerytury obowiązującej w kwartale poprzedzającym

 

kwalifikację wniosku,

 

2.     rodziny, których dochód miesięczny na 1 członka gospodarstwa

 

domowego nie przekracza 50% najniższej emerytury obowiązującej

 

w kwartale  poprzedzającym kwalifikację wniosku.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

ZASADY I KRYTERIA WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY JANOWICE WIELKIE

 

 

§ 9

 

 

1.Najem lokalu mieszkalnego z zasobu  mieszkaniowego Gminy Janowice Wielkie przysługuje osobom zameldowanym na terenie gminy na pobyt stały nie krótszy niż 5 lat do daty złożenia wniosku, które:

 

          1.uprawnione są do lokalu zamiennego na podstawie ustawy lub

 

             orzeczenia sądowego,

 

          2.opuściły dom dziecka lub rodzinę zastępczą w związku z uzyskaniem

 

             pełnoletności,

 

          3.pozbawione zostały mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy

 

             lub pożaru,

 

          4.zamieszkują w lokalach, w których występuje stan zagrożenia

 

             bezpieczeństwa ludzi lub mienia stwierdzony przez organ nadzoru

 

             budowlanego,

 

          5.pozostają  w trudnych  warunkach mieszkaniowych i materialnych

 

             określonych  w § 8 ust. 1,

 

          6.są osobami niepełnosprawnymi ( wózek inwalidzki ) i przekazują

 

             dotychczas zajmowany lokal do dyspozycji Gminy Janowice Wielkie

 

             w zamian za inny lokal dostosowany do ich potrzeb,

 

          7.przekazują dotychczas zajmowany lokal do dyspozycji Gminy Janowice

 

            Wielkie w zamian za lokal o mniejszym metrażu – przynajmniej o 1 izbę

 

          8.utraciły tytuł prawny do dotychczas zajmowanego mieszkania i zostały

 

             z niego wymeldowane.

 

 

§ 10

 

 

Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Janowice Wielkie przysługuje osobom wymienionym w pkt. od 1 do 4. Podane wyżej kryterium zameldowania nie dotyczy przypadków wyszczególnionych w pkt. 1, 3 i 4.

 

 

§ 11

 

 

1.Najem lokalu socjalnego przysługuje  osobom posiadającym stałe zameldowanie  na terenie Gminy Janowice Wielkie przez okres min. 5 lat do daty złożenia wniosku i znajdującym się w trudnej sytuacji mieszkaniowej i materialnej określonej w § 7, § 8 ust.2.

 

 

2.Pierwszeństwo do najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które:

 

   1.nabyły takie prawo na podstawie orzeczenia sądowego,

 

   2.opuściły dom dziecka lub rodzinę zastępczą w związku z uzyskaniem

 

      pełnoletności i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej określonej

 

      w § 8 ust. 2.

 

        

 

3.Lokale socjalne nie podlegają zamianie i sprzedaży.

 

 

§ 12

 

 

1.Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy Janowice Wielkie jest jawne i podlega kontroli społecznej dokonywanej przez  Komisje Rady Gminy.

 

 

2.Umowy najmu lokali mieszkalnych, lokali socjalnych i lokali zamiennych zawierane są  z osobami umieszczonymi na wieloletnich listach przyznawania mieszkań, ustalonych przez Wójta Gminy Janowice Wielkie.

 

 

3.Najem lokali mieszkalnych i lokali socjalnych następuje w pierwszej kolejności na rzecz osób umieszczonych na  w/w listach.

 

 

4.W pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego następuje weryfikacja list, o których mowa  w ust. 2 polegająca na dopisaniu nowych osób, które kwalifikują się do przyznania mieszkania komunalnego  wg zasad określonych w § 7 i § 8.

 

Decyzja Wójta Gminy w sprawie dopisania nowych osób uzależniona jest od możliwości gminy w realizacji przydziałów mieszkań.

 

 

5.Przed zawarciem umowy najmu na zwolniony lokal mieszkalny lub lokal socjalny Wójt Gminy Janowice Wielkie zatwierdza wskazanie po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji do opiniowania wniosków o przydział lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych.

 

 

§ 13

 

 

Umowa najmu zwolnionego 1 izbowego mieszkania może być zawarta z osobami posiadającymi tytuł prawny do zajmowania lokalu jeżeli:

 

   

 

1.  W mieszkaniu, w którym na 1 osobę przypada mniej niż 5 m.2 powierzchni

 

      mieszkalnej a zwolniona izba jest bezpośrednio przyległa do obecnie

 

     zajmowanego lokalu i połączenie to stanowić będzie konstrukcyjnie jeden

 

     lokal mieszkalny.

 

2.  Przed zawarciem umowy najmu przypadki określone w pkt. 1 są rozpatrywane na zasadach określonych w § 12 ust. 5 niniejszej uchwały.

 

  

 

§ 14

 

 

1.Jeżeli w lokalu po śmierci głównego najemcy pozostały osoby, które nie spełniają warunków określonych w art. 691 Kodeksu cywilnego Wójt Gminy Janowice Wielkie po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji do opiniowania wniosków o przydział lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych, może wynająć tym osobom ten lub inny lokal mieszkalny, pod warunkiem, że ich stałe zamieszkanie w tym lokalu jest dłuższe niż 5 lat i nie posiadają tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu mieszkalnego.

 

 

2.W przypadku braku zgody na wynajęcie lokalu mieszkalnego lub socjalnego, o którym mowa w ust. 1 osoby te winny opuścić i opróżnić nieprawnie zajmowany lokal pod rygorem wystąpienia na drogę sądową o nakazanie eksmisji.

 

 

§ 15

 

 

Jeżeli w lokalu opuszczonym przez najemcę pozostały jego dzieci, osoby przysposobione lub rodzice, Wójt Gminy Janowice Wielkie po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji do opiniowania wniosków o przydział lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych zezwala na zawarcie umowy najmu lokalu z tymi osobami chyba, że najemca zamieszkał w znajdującym się w tej samej miejscowości lokalu ( domu ) stanowiącym jego własność a powierzchnia lokalu ( domu ) uzyskanego przez najemcę zapewnia normę 10 m2 powierzchni mieszkalnej  na 1 osobę , wówczas zobowiązany jest on opuścić i opróżnić dotychczasowy lokal wraz ze wszystkimi osobami wspólnie zamieszkującymi.

 

 

 

§ 16

 

 

1.Wzajemna zamiana lokali pomiędzy najemcami wymaga ich porozumienia oraz uzyskania zgody na zawarcie umów najmu z właścicielami tych lokali.

 

 

2.Wynajmujący odmawia zamiany w sytuacji gdy, w wyniku zamiany powierzchnia mieszkalna przypadająca na jedną osobę uprawnioną do wspólnego zamieszkiwania byłaby mniejsza niż 5 m2.

 

 

3.Przed zawarciem umowy najmu przypadki określone w pkt. 1 i 2 są rozpatrywane na zasadach określonych  w § 12 ust. 5 niniejszej uchwały.

 

 

§ 17

 

 

1.Postanowienia niniejszej uchwały nie dotyczą wolnych lokali mieszkalnych o powierzchni powyżej 80 m2, będących w mieszkaniowym zasobie Gminy Janowice Wielkie.

 

 

2.Indywidualnie każdym zwolnionym lokalem mieszkalnym o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2 zadysponuje Wójt Gminy Janowice Wielkie, po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji do opiniowania wniosków o przydział lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych ( najem lub sprzedaż ).

 

 

ROZDZIAŁ III

 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 

 

§ 18

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

 

 

§ 19

 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

§ 20

 

 

Traci moc uchwała Nr V/25/94 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 16 grudnia 1994 r w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Janowice Wielkie oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Janowice Wielkie.

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/30/2003 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 28 kwietnia 2003r o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowice Wielkie

 

Ilość odwiedzin: 2768
Skrócony opis: W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skłąd mieszkaniowego zasobu Gminy Janowice Wielkie
Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Adriana Koppel
Osoba, która odpowiada za treść: Adriana Koppel
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2004-01-28 14:38:39
Data udostępnienia informacji: 2004-01-28 14:38:39
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-05 10:46:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner