logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      minus Rok 2006
         minus Uchwała XXXIII/148/2006
         minus Uchwała XXXIII/149/2006
         minus Uchwała XXXIV/151/2006
         minus Uchwała XXXIV/153
         minus Uchwała VII/150/2006
         minus Uchwała I/1/2006
         minus Uchwała I/2/2006
         minus Uchwała IV/3/2006
         minus Uchwała IV/4/2006
         minus Uchwała IV/5/2006
         minus Uchwała IV/7/2006
         minus Uchwała IV/8/2006
         minus Uchwała XXXIX/171/2006
      plus Rok 2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


UCHWAŁA NR IV/3/2006
Rady Gminy Janowice Wielkie
                                          Z dnia 19 grudnia 2006r.
 
       W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2006  
   Na podstawie art.18 ust.2 i 4 i art. 51 ust. 1i2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142
poz.1591 za zmianami/ oraz art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r
o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 r Nr 249 poz.2104/ Rada Gminy Janowice Wielkie uchwala co następuje:
 
                                                    § 1
 
Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę      -                  320.764 zł
Z tego:
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo    -                                 11.722 zł
rozdział 01095 Pozostała działalność    -                                 11.722 zł
§ 2010 dotacje na real.zadań z zakresu adm.rządowej -          11.722 zł ą
W dziale 600 Transport i łączność                               -         135.000 zł
Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     -  135.000 zł
§ 2030 dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację
zadań własnych bieżących gmin                                          - 135.000 zł
w dziale 710 Działalność usługowa                -                          1.500 zł  
rozdział 71035 Cmentarze                               -                          1.500 zł
§0830 wpływy z usług                                  -                             1.500 zł   
W dziale 750 Administracja publiczna              -                           300 zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie               -                           300 zł
§2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu
           administracji rządowej                          -                             300 zł
W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw. -    26.111 zł
rozdział 75109 wybory do rad gmin i wójta                          -     26.111 zł
§ 2010 dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej                                           -     26.111 zł
W dziale 756 Dochody od osób prawnych,fizycznych i od
      innych jednostek nieposiadających osobowości prawn. -    44.816 zł
rozdział 75615 wpływy z podatków i opłat od osób prawn.    -   7.916 zł
§ 0450 wpływy z opłaty administracyjnej                                - 1.100 zł
§ 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację
           zadań bieżących jst                                                        -  6.816 zł
 
 
                                                           2
 
rozdział 75616 wpływy z podatków i opłat od osób fiz.          - 34.300 zł
§ 0340 podatek od środków transportowych                            - 14.300 zł
§ 0450 wpływy z opłaty administracyjnej                                -    3.000 zł
§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych                    -   17.000 zł
rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących
   dochody jst                                                                             -    2.600 zł
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu    -    2.600 zł
W dziale 758 Różne rozliczenia                                                - 28.106 zł 
Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej                -  8.021 zł
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa                          -      8.021 zł                        
 rozdział 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst          -     20.085 zł
§ 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin                       -    20.085 zł
W dziale 801 Oświata i wychowanie                                       -         128 zł
rozdział 80101 szkoły podstawowe                                        -            28 zł
§ 2030 dotacje z budżetu państwa na realizację własnych                                                                   zadań bieżących gmin                                                                 -       28 zł
rozdział 80195 Pozostała działalność                                      -         100 zł
§ 2030 dotacje z b.państwa na realizację własnych zadań
   bieżących gmin                                                                     -          100 zł
W dziale852 Pomoc społeczna                                                -     33.017 zł
rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne              -            38 zł
§ 2010 dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej                           -            38 zł
rozdział 85214 zasiłki pomoc w naturze                               -           443 zł
§ 2010 dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej                             -         443 zł   
rozdział 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych            -   29.136 zł
§ 2010 dotacje przekazywane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                  -    19.136 zł
§ 2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jedn.samorządu terytorialnego                                      - 10.000 zł  
rozdział 85295 Pozostała działalność                                         -    3.400 zł
§ 2030 dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację
zadań własnych bieżących gmin                                                 -   3.400 zł
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                     - 40.064 zł     
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów                          - 40.064 zł
§ 2030 dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
własnych bieżących gmin                                                            - 40.064 zł
 
 
 
                                                           3
 
Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę                   -   152.923 zł 
Z tego:
W dziale 756 Dochody od osób prawnych ,fizycznych i innych
Jednostek nie posiadających osobowości prawnej                          -  9.000 zł   
Rozdział 75615 wpływy z podatków i innych opłat od osób
Prawnych i innych jedn. nie posiad. osobowości prawnej              -  9.000 zł
§ 0340 podatek od środków transportu                                            -  9.000 zł
W dziale 852 Pomoc społeczna                                       -              143.923 zł   
Rozdział 85212 świadczenia rodzinne                            -              142.040 zł    
§ 2010 dotacje przek.z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu adm.rządowej                       -            142.040 zł
rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne         -            1.114 zł 
§ 2010 dotacje przekazane z budżetu państwa na realiz.zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                
bieżących z zakresu admin.rządowej                                          -    1.114 zł
rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze                                   -       769 zł
§ 2010 dotacje przekazane z bn.państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu admin.rządowej                                          -      769 zł
 
Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi   -  8.634.581 zł
 
                                                                     § 2
 
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                          -   732.906 zł
Z tego:
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo                                        -   11.722 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność                                      -    11.722 zł
§4300 zakup usług pozostałych                                                          230 zł
§ 4430 różne opłaty i składki                                                    -   11.492 zł
W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr.
gaz i wodę                                                                                  -   13.820 zł
rozdział 40001 dostarczanie ciepła                                            -        500 zł
§ 4430 różne opłaty i składki                                                     -         500 zł
rozdział 40002 dostarczanie wody                                             -    13.320 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                          -     2.600 zł
§ 4110 składki na ubezp.społeczne                                             -       250 zł
§4120 skł.na f.pracy                                                                    -         70 zł
§4260 zakup energii                                                                   -     4.400 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                                  -     5.100 zł
§ 4430 różne opłaty i składki                                                       -       900 zł
W dziale 600 Transport i łączność                                              - 195.700 zł
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy                               -    1.400 zł
                                                           4
§ 4300 zakup usług pozostałych                                                   -   1.400 zł
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne                                       -    20.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                                   -     20.000 zł
rozdział 60017 drogi wewnętrzne                                                 -    5.550 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych                          -     5.550 zł
rozdział 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych                 -  168.750 zł
§4300 zakup usług pozostałych                                                     -    168.750 zł
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa                                      -   260.500 zł
Rozdział 70095 Pozostała działalność                                           -    260.500 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                             -     42.000 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                   -      6.000 zł
§ 4120 składki na f. Pracy                                                              -      2.500 zł
§ 4210 zakup materiałów                                                  -               130.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych                                    -                 40.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                      -               40.000 zł
W dziale 710 Działalność usługowa                                  -              2.000 zł
Rozdział 71035 Cmentarze                                                -             2.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                        -               2.000 zł
W dziale 750 Administracja publiczna                              -             33.300 zł
Rozdział 75022 Rady gmin                                                -             5.000 zł
§3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.                             -              5.000 zł
rozdział 75023 urzędy gmin                                               -           28.300 zł 
§4110 składki na ubezp.społeczne                                      -           7.100 zł
§zakup usług pozostałych                                                    -          20.000 zł
§4410 krajowe podróże służbowe                                       -           1.000 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego                               -                200 zł
W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy             -                   26.111 zł
Rozdział 75109 wybory do rad gmin i wójta                       -                   26.111 zł
§ 3030 różne wyd. na rzecz osób fizyczn.                            -                   15.800 zł
§ 4210 zakup materiałów                                                      -                    3.560 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                           -                    6.178 zł
§ 4410 krajowe podróże służbowe                                        -                      573 zł
W dziale 752 Obrona narodowa                                            -                      300 zł
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne                          -                      300 zł
§ 4210 zakup materiałów                                                       -                      238 zł
§4410 krajowe podróże służbowe                                          -                        62 zł
W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona P/POŻ   -                   4.500 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne                           -                   4.500 zł
§4210 zakup materiałów                                                        -                   4.500 zł
W dziale 757 Obsługa długu publicznego                            -                  17.000 zł
rozdział 75702 obsługa kredytów i pożyczek                      -                 17.000 zł
§8070 odsetki od pożyczek i kredytów                                  -                 17.000 zł
                                                            5
W dziale 801 Oświata i wychowanie                                     -                 44.254 zł
Rozdział 80101 szkoły podstawowe                                      -                   4.428 zł
§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów                                -                        28 zł
§4240 zakup pomocy naukowych                                          -                   1.300 zł
§ 4270 zakup usług remontowych                                         -                       450 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                             -                   2.150 zł
§6050 wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych                                  -       500 zł                                                                  
rozdział 80104 Przedszkola                                                    -                   9.792 zł
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podst.porozumień                             -                   1.050 zł
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.                -                  1.457 zł
§ 4210 zakup materiałów                                                        -                  4.570 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych                                         -                   2.200 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                           -                        515 zł
rozdział 80110 Gimnazja                                                      -                  14.200 zł
§ 3020 wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń                -                       100 zł
§4010 wynagrodzenia osobowe                                            -                  14.100 zł
rozdział 80113 Dowożenie uczniów                                     -                  14.900 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe                                            -                      800 zł
§ 4120 składki na f. Pracy                                                      -                      100 zł
§ 4210 zakup materiałów                                                       -                 12.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                            -                    2.000 zł
rozdział 80114 zespoły obsługi szkół                                    -                       600 zł
§ 4210 zakup materiałów                                                       -                      600 zł
rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli     -                      234 zł
§ 4210 zakup materiałów                                                       -                      234 zł
rozdział 80195 Pozostała działalność                                    -                       100 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                           -                        100 zł
W dziale 851 Ochrona zdrowia                                              -                   2.600 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                 -                   2.600 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                            -                    2.600 zł
W dziale 852 Pomoc społeczna                                             -                  67.837 zł
Rozdział 85212 świadczenia rodzinne                                   -                   8.060 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe                                            -                   6.724 zł
§ 4110 składki na ubezp.społ.                                                 -                  1.336 zł
rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne              -                       38 zł
§ 4130 składki na ubezp.zdrowotne                                        -                       38 zł
rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze                               -                  2.443 zł
§ 3110 świadczenia społeczne                                                 -                  2.443 zł
rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej                             -               24.760 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe                                              -               13.730 zł
§ 4110 składki na ubezp.społ.                                                  -                 2.000 zł
                                                              6
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                        -                 1.280 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                              -                 7.750 zł
rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych          -               29.136 zł
§ 3110 świadczenia społeczne                                                 -               19.136 zł
§ 4210 zakup materiałów                                                         -               10.000 zł
 rozdział 85295 Pozostała działalność                                      -                 3.400 zł
§ 3110 świadczenia społeczne                                                 -                 3.400 zł
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                    -               43.762 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów                      -               40.064 zł
§ 3240 stypendia                                                                      -               40.064 zł
rozdział 85401 świetlice szkolne                                            -                  3.698 zł
§4010 wynagrodzenia osobowe                                               -                 2.000 zł
§4040 dodatkowe wynagr.roczne                                            -                       14 zł
§4110 składki na ubezp społ.                                                   -                 1.421 zł
§ 4120 skł. Na f. Pracy                                                            -                     103 zł
§ 4260 zakup energii elektrycznej                                           -                     160 zł
W dziale 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   -                 9.100 zł
Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód             -                 9.100 zł
§ 4210 zakup materiałów                                                         -                 2.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                              -                 6.000 zł
§4430 różne opłaty i składki                                                    -                 1.100 zł
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     -                     400 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby     -                     400 zł
§4260 zakup energii elektrycznej                                           -                     400 zł
 
 
Zmniejszyć wydatki o kwotę                                                 -         565.065 zł
Z tego:
W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną
     Gaz i wodę                                                                                 -         14.300 zł
Rozdział 40001 dostarczanie ciepła                                               -           4.300 zł
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń              -           1.500 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe                                                    -           2.000 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     -              200 zł
§ 4110 składki na ubezp.społeczne                                                -              600 zł
rozdział 40002 dostarczanie wody                                                 -         10.000 zł
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń              -              500 zł
§ 4210 zakup materiałów                                                               -           2.500 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne j.budżetowych               -           7.000 zł
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa                                      -         15.400 zł
Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami           -           6.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                                    -           6.000 zł
                                                                  7
rozdział 70095 Pozostała działalność                                            -           9.400 zł
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń             -           4.000 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    -           2.400 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego                                        -            3.000 zł                                                           
W dziale 710 Działalność usługowa                                             -          71.500 zł
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego           -          71.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych                         -          71.000 zł
rozdział 71035 Cmentarze                                                           -               500 zł
§ 4210 zakup materiałów                                                             -                500 zł
W dziale 750 Administracja publiczna                                       -           73.000 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin                                                      -           55.000 zł
§ 3020 wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń                      -             3.500 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe                                                  -           22.000 zł
§ 4120 skł. na f.pracy                                                                   -             2.500 zł
§ 4210 zakup materiałów                                                             -           15.000 zł 
§ 6060 zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych                         -            12.000 zł
rozdział 75095 Pozostała działalność                                          -            18.000 zł
§ 4210 zakup materiałów                                                             -             9.000 zł   
§ 4300 zakup usług pozostałych                                                  -             9.000 zł
W dziale 752 Obrona narodowa                                                  -                300 zł
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne                               -                300 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                                 -                 300 zł
W dziale 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż           -            12.147 zł
Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne                                 -              5.900 zł
§ 3020 wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń                     -              2.400 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe                                                 -                 500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                                 -              3.000 zł  
rozdział 75414 obrona cywilna                                                   -              6.247 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe                                                 -              3.600 zł
§ 4110 skł.na ubezp.społeczne                                                    -                 690 zł
§ 4120 skł.na f.pracy                                                                   -                 100 zł
§ 4210 zakup materiałów                                                            -                 650 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                                 -                  875 zł
§ 4410 krajowe podróże służbowe                                             -                  332 zł 
W dziale 756 Dochody od osób prawnych,fizycznych i innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej                     -               4.500 zł 
rozdział 75647 pobór podatków                                               -               4.500 zł
§ 4100 prowizje                                                                         -               4.500 zł
W dziale 801 Oświata i wychowanie                                        -            126.177 zł
Rozdział 80101 szkoły podstawowe                                         -            102.401 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe                                               -              33.000 zł
§ 4110 składki na ubezp.społeczne                                           -                3.900 zł
                                                                  8
§ 4210 zakup materiałów                                                          -              65.501 zł
rozdział 80104 Przedszkola                                                      -                8.507 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe                                              -                6.737 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                               -                   174 zł                                                                 
§ 4110 składki na ubezp.społeczne                                           -                1.559 zł
§ 4120 składki na f. Pracy                                                         -                     22 zł
§ 4410 krajowe podróże służbowe                                            -                     15 zł
rozdział 80110 Gimnazja                                                           -             14.200 zł
§ 4110 składki na ubezp.społeczne                                           -              14.200 zł
rozdział 80114 Zespoły obsługi szkół                                       -                   600 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                               -                    600 zł
rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli        -                   234 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                                -                  234 zł
rozdział 80195 Pozostała działalność                                        -                  235 zł
§ 4440 zakł.fundusz świadczeń socjalnych                               -                  235 zł
W dziale 852 Pomoc społeczna                                                 -            195.743 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej                               -             23.670 zł
§ 4330 zakup usług przez jst od innych jst                                -             23.670 zł
rozdział 85212 świadczenia rodzinne                                        -           150.100 zł
§ 3110 świadczenia społeczne                                                   -            148.640 zł
§ 4120 skł.na f.pracy                                                                  -                    60 zł
§ 4210 zakup materiałów                                                           -               1.200 zł
§ 4410 krajowe podróże służbowe                                             -                  200 zł
rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne              -                 1.114 zł
§ 3110 świadczenia społeczne                                                 -                 1.114 zł
rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze                               -                    769 zł
§ 3110 świadczenia społeczne                                                -                    769 zł
rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe                                   -               17.000 zł
§ 3110 świadczenia społeczne                                                -               17.000 zł
rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej                           -                    590 zł
§ 4210 zakup materiałów                                                        -                    400 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości                                          -                    190 zł
rozdział 85228 Usługi opiekuńcze                                          -                 2.500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                             -                 2.500 zł
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                   -                 3.698 zł
Rozdział 85401 świetlice szkolne                                           -                 3.698 zł
§ 4210 zakup materiałów                                                        -                 1.600 zł
§ 4270 zakup usług remontowych                                          -                 1.750 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                             -                   348 zł
W dziale 900 Gospodarka komunalna                                   -                37.700 zł
Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód           -                12.200 zł
 
                                                             9
§ 3020 wydaki osobowe nie zal.do wynagrodzeń                 -                  2.000 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe                                           -                  8.000 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                            -                     300 zł
§ 4110 składki na ubezp.społeczne                                       -                  1.900 zł                                                            
rozdział 90015 Oświetlenie ulic,placów i dróg                       -                25.500 zł
§ 4260 zakup energii elektrycznej                                           -               20.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                             -                 5.500 zł
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego       -              10.600 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury,kluby i świetlice       -              10.600 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe                                               -               9.000 zł
§ 4110 składki na ubezp społeczne                                           -               1.500 zł
§ 4120 składki na f.pracy                                                          -                   100 zł
 
Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi       -       8.653.279 zł
 
                                                                   § 3
 
                    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy
 
                                                         § 4
 
                         Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
                            
 
                                                                PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
 
                                                                          JACEK GOŁĘBSKI
 
                                              UZASADNIENIE
 
 W dziale 010 zwiększono dochody i wydatki w związku z otrzymaniem środków na zwrot rolnikom podatku akcyzowego, w dziale 600 w związku z otrzymaniem środków na remonty dróg zniszczonych podczas powodzi , wprowadzono zmiany w działach 801 i 852 wynikające z decyzji Wojewody
Dolnośląskiego w dziale 758 zwiększono zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów subwencję oświatową oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin
Pozostałe zmiany planu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wynikają
z potrzeb przeniesień w ramach wykonywania budżetu w roku 2006.
 
 
 

Ilość odwiedzin: 2487
Nazwa dokumentu: (bez nazwy)
Skrócony opis: W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2006
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-02-20 10:37:50
Data udostępnienia informacji: 2007-02-20 10:37:50
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-21 13:46:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner