logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      minus Rok 2006
         minus Uchwała XXXIII/148/2006
         minus Uchwała XXXIII/149/2006
         minus Uchwała XXXIV/151/2006
         minus Uchwała XXXIV/153
         minus Uchwała VII/150/2006
         minus Uchwała I/1/2006
         minus Uchwała I/2/2006
         minus Uchwała IV/3/2006
         minus Uchwała IV/4/2006
         minus Uchwała IV/5/2006
         minus Uchwała IV/7/2006
         minus Uchwała IV/8/2006
         minus Uchwała XXXIX/171/2006
      plus Rok 2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


                                     UCHWAŁA NR  XXXIV/153
                                           RADY GMINY  W JANOWICACH WIELKICH
                                           z dnia 27 lutego 2006 r
   
w sprawie REGULAMINU  DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW  OBOWIĄZUJĄCEGO NA TERENIE  GMINY JANOWICE WIELKIE
Na podstawie  art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  / Dz. U.Nr 72, poz. 747 ze zmianami/

                                          u c h w a l a   s i ę :

REGULAMIN   DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW  OBOWIĄZUJĄCY  NA TERENIE GMINY JANOWICE WIELKIE


Rozdział  I
  Postanowienia ogólne
§1
     Regulamin dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania  ścieków  na terenie gminy Janowice Wielkie, realizowanego przez  Urząd Gminy Janowice Wielkie .

                                                     § 2
         I . Użyte w regulaminie  określenia oznaczają :

     1. Ustawa  - ustawa z dnia  07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U.Nr 72,poz. 747 ze zmianami/
     2. Umowa – umowa o   zaopatrzenie w wodę  i/lub/ odprowadzanie  ścieków , o której mowa  w art. 6 ustawy,
      3. Przez zbiorowe zaopatrzenie  w wodę  rozumie się działalność Urzędu Gminy polegająca na ujmowaniu , uzdatnianiu i dostarczeniu wody.
      4.Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków   rozumie się działalność Urzędu Gminy polegająca na odprowadzaniu   i oczyszczaniu ścieków

  5.Odbiorcą usług o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy w znaczeniu  niniejszego  regulaminu jest każdy , kto korzysta z usług wodociągowych i kanalizacyjnych  w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na podstawie  zawartej umowy  , zwanym dalej  Odbiorcę.
      6. Wodomierz główny - - przyrząd pomiarowy , o którym mowa  w art.2 pkt 19 ustawy
      7. Wodomierz dodatkowy /podwodomierz/   - przyrząd  pomiarowy  zainstalowany za wodomierzem głównym służący do  ustalenia wody  bezpowrotnie zużytej  , zainstalowany na koszt odbiorcy
8. Wodomierz własny  - przyrząd pomiarowy  mierzący  ilość wody pobranej z własnych ujęć wody , zainstalowany  i utrzymywany na koszt odbiorcy.
9. Okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi  dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie

II.Regulamin  niniejszy określa prawa i obowiązki Urzędu oraz Odbiorców  wynikające z ustawy oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy w tym :

1/ Minimalny poziom  usług świadczonych przez Urząd  w zakresie  dostarcza-
      nia wody i odprowadzania ścieków

2/ Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami usług

3 Sposób rozliczeń  w oparciu o ceny  ustalone w taryfie

4/ Warunki przyłączenia do sieci

5/  Techniczne warunki  określające możliwości  dostępu do usług wodociągowych  i kanalizacyjnych,

6. Sposób dokonywania odbioru przez Gminę  wykonanego przyłącza

7.Sposób postępowania w przypadku nie dotrzymania ciągłości usług  i odpowiednich  parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków
8. Standardy obsługi  Odbiorców usług , a w szczególności  sposoby załatwiania reklamacji  oraz wymiany informacji  dotyczących w szczególności  zakłóceń  w dostawie wody o odprowadzaniu  ścieków.
9.Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe,

 

                                                     Rozdział  II
Minimalny poziom usług świadczonych przez Urząd Gminy  oraz prawa i obowiązki Urzędu Gminy  i Odbiorcy warunkujące jego utrzymanie.
§ 3
         I. .Urząd zgodnie z przepisami ustawy , ma obowiązek :
  1. Zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji  dostaw wody  w wymaganej ilości  określonej w umowie  i pod odpowiednim  ciśnieniem  oraz dostawy wody  w sposób ciągły  i niezawodny, , a także zapewnić należyte odprowadzanie ścieków
  2.Dostarczyć wodę o jakości spełniającej wymagania  stawiane wodzie  przeznaczonej do spożycia  przez ludzi  , określone w obowiązujących przepisach
  3.Zapewnić prawidłową eksploatację posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  4.Wydać warunki techniczne podłączenia  instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej ,do sieci   administrowanej przez Urząd  oraz  uzgodnić dokumentację techniczną  na podstawie tych warunków .
5. Zakup, zainstalowanie  i utrzymanie na własny koszt  wodomierza
głównego , po odbiorze technicznym przyłącza  i złożeniu wniosku o zawarcie umowy.

§ 4
Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę w sposób  nie powodujący pogorszenia  jakości świadczonych usług  przez Urząd oraz nie
utrudniający działalność  Urzędu ,  a w szczególności  do :

1/  zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy  wodociągowych i kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym  włącznie
2/ utrzymanie instalacji wodociągowych w stanie  uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody  w wyniku skażenia  chemicznego lub bakteriologicznego
3/ zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej
4/ nie zmieniania  bez uzgodnień z urzędem  uzyskanych warunków  technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
5/ utrzymania pomieszczeń lub studni wodomierzowej, w której zainstalowany jest wodomierz stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i oddziaływania zakłócające jego prawidłowe działanie  oraz zabezpieczenie  pomieszczenia  przed dostępem osób nieuprawnionych . Odbiorca nie może przemieszczać wodomierza , zakłócać jego funkcjonowanie  , „zrywać”  umieszczone na nim plomby i osłony  oraz wykorzystywać instalację wodociągową do uziemienia  urządzeń  elektrycznych ,                                                   
6/ poinformowania urzędu o własnych ujęciach  wody oraz instalacjach zasilanych z tych ujęć  , w stopniu  umożliwiającym ustalenie , czy mogą  one oddziaływać  na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Urząd
7/ wykorzystania wody z sieci wodociągowej  wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie  o przyłączeniu do sieci
8/ umożliwienia  upoważnionym przedstawicielom Urzędu , po okazaniu  stosownych dokumentów  wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń  w celach określonych przepisami ustawy  oraz niniejszego regulaminu.


Rozdział III
Szczegółowe zasady , warunki i tryb zawierania i rozwiązywania umów z Odbiorcami usług

§ 5
Dostarczenie wody odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków zawartej pomiędzy Gminą , a Odbiorcą usług.

§ 6
1. Urząd jest zobowiązany do zawarcia umowy  o zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków  z osobą , której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z wnioskiem o zawarcie umowy.
2. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym umowę zawiera się  z jej właścicielem /ami/ lub zarządcą /ami/ działającym  w imieniu właściciela/i/.
3. Po spełnieniu warunków  w art. 6 ust.6 pkt 1-7 ustawy,właściciel/e/ lub zarządca nieruchomości działający w imieniu właściciela/i/ budynku wielolokalowego może złożyć do Gminy pisemny wniosek  o zawarcie umowy  o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków  z osobą/ami/ korzystającymi z lokalu/i/
4. Wniosek , o którym mowa w ust 2 zawiera w szczególności :
    1.  oświadczenie  o spełnieniu warunków podanych w art. 6 ust.6 pkt 1-7
          ustawy
     2.  określenie ilości osób korzystających z lokali , w tym  określenie rodzaju tytułu prawnego  do zajmowanego lokalu mieszkalnego wraz ze zgodą  takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem

 


 3. Wyposażenie lokali w punkty czerpalne /łazienka, wodociąg bez ubikacji itp./
     4.   oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu /potwierdzone pisemnie/ osób korzystających z lokali o zasadach  rozliczania różnic pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego , a sumą wskazań podwodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych  oraz o obowiązku ponoszenia  na rzecz  Gminy  dodatkowych opłat wynikających z taryf
     5. Schemat szczegółowy wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym , wraz z określeniem  lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.
      6. Gmina w terminie 30 dni  od daty złożenia  kompletnego wniosku, zobowiązuje się wydać  informację techniczną  określającą wymagania  techniczne , warunkujące zawarcie w/w umowy.

§ 7
 1.Umowa zawiera w szczególności postanowienia dotyczące :
A/ ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych i kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia .
B/  sposobu  i terminów  wzajemnych rozliczeń
C/ praw i obowiązków  stron umowy
D/ procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
E/ ustaleń zawartych w zezwoleniu , o którym mowa w art. 18
F/ okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron  za nie dotrzymanie  warunków  umowy , w tym warunków wypowiedzenia
2.Dokument , którym mowa  w art 7 ustawy  to upoważnienie podpisane przez Wójta Gminy  określające czynności , których wykonanie  wymaga wstępu na teren nieruchomości , w szczególności obejmuje :
         – dokonanie odczytu  i sprawdzenia prawidłowości działania urządzenia    
          pomiarowego  i wodomierza głównego  lub wodomierzy w lokalach
wykonanie prac  konserwacyjno - remontowych
- kontrola korzystania  z usług zgodnie z warunkami  regulaminu
                                                          
§ 8
Umowa może być zawarta z osobą , która posiada tytuł prawny  do korzystania z obiektu  budowlanego, do którego ma być dostarczana woda , a w uzasadnionych przypadkach  osobą , która  korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 9
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielo lokalowymi  umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

§ 10
Podpisanie umowy o dostarczenie  wody i odprowadzanie ścieków w związku z przyłączeniem do sieci  następuje po podpisaniu przez strony protokołów z prób  i odbiorów  wykonanych w ramach  realizacji prac  budowlano -montażowych

§ 11
1.Taryfowe ceny  i stawki opłat określone zgodnie z przepisami ustawy przez Urząd i zatwierdzone uchwałą Rady Gminy , bądź wprowadzone w trybie art. 24 ust 8 ustawy  nie podlegają ustalaniu w oparciu  o umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
2.Taryfa wymaga ogłoszenia w sposób zwyczajowo przejęty w gminie / na tablicach ogłoszeń/
3. Taryfa obowiązuje przez rok
4. Zmiany taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody

§ 12
1.Umowa może być rozwiązana  przez strony umowy , z zachowaniem  okresu wypowiedzenia określonego w umowie.
2. Rozwiązanie przez Odbiorcę  umowy  za wypowiedzeniem , następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli  w siedzibie  Gminy  lub przesłania takiego oświadczenia  listem poleconym .

§ 13

1. Umowa może być rozwiązana w każdej chwili , w drodze porozumienia stron.
2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu  z chwilą upływu okresu na jaki została zawarta.
3. Gmina może odstąpić od umowy w przypadkach  przewidzianych w art. 8 ust 1 ustawy , poprzez  pisemne oświadczenie  dostarczone Odbiorcy na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy  wody.
4. Na pisemny wniosek Odbiorcy  umowa  ulega rozwiązaniu  w przypadku zmiany  Odbiorcy usług, z data wpływu wniosku do Gminy.

 

 

 

                                                                
                                                            § 14
1. Umowa wygasa w przypadku :
    a/ śmierci  odbiorcy usług , będącego osobą fizyczną
    b/ utraty przez Odbiorcę  prawa do korzystania z nieruchomości
    c/ zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji  lub
        postępowania likwidacyjnego  podmiotu, będącego stroną umowy
2. Umowa zawarta z osobą  korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym  wygasa , poza przyczynami wskazanymi w ust 1  również w czasie  wygaśnięcia umowy zawartej przez Gminę z właścicielem  lub zarządcą nieruchomości , w której znajduje się lokal.
                                                          § 15
Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy , Gmina zaprzestaje  świadczenia usług dostawy wody i /lub/ odbioru ścieków  oraz dokonuje zamknięcia  przyłącza kanalizacyjnego , a także może  dokonać demontażu wodomierza głównego.

                                                              § 16
1. Podstawą obciążenia odbiorcy  należnościami za usługi świadczone przez Gminę jest  faktura
2. W przypadku budynku wielolokalowego ,  w którym Odbiorcami są  również osoby korzystające  z poszczególnych lokali, Gmina wystawia odrębną fakturę  zarządcy lub właścicielowi /om/ takiego  budynku w oparciu o różnicę pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego , a sumą podwodomierzy  zamontowanych przy wszystkich punktach czerpalnych oraz odrębne faktury osobom korzystającym  z lokali
3. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki  w terminie wskazanym w fakturze . Opóźnienia w zapłacie   uprawniają Gminę do naliczania odsetek , w wysokości ustawowej.
4. Zgłoszenie przez  Odbiorcę zastrzeżeń , co do wysokości faktury  nie wstrzymuje jej zapłaty.
5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet  przyszłych należności  lub na pisemne żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie  14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie , z określeniem formy zwrotu.

                                                           § 17
1. Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki  do urządzeń przedsiębiorstwa beż urządzeń pomiarowych , ilość odprowadzanych ścieków  jest ustalana jako równa ilości wody pobranej , ustalonej na podstawie wodomierza  własnego

 2. Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych  oraz urządzeń Gminy i wprowadza ścieki do urządzeń Gminy  bez urządzeń pomiarowych  , ilość odprowadzanych ścieków  jast ustalana  jako  suma wskazań  wodomierza własnego i wodomierza głównego
3. W przypadkach określonych w ust 1i2 Odbiorca jest zobowiązany do zakupu i zainstalowania  na własny koszt wodomierza własnego , jego utrzymania i legalizacji.
Rozdział IV
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfie.
§ 18
Podstawowe zasady rozliczeń za zaopatrzenie w wodę określają przepisy  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków.
Zgodnie z ustawą :
1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków są prowadzone przez
Urząd z Odbiorcami usług na podstawie  ustalonej ceny 1 m3 wody  oraz ilości dostarczonej wody oraz  ceny 1 m3  odprowadzonych ścieków
2. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie
     wskazań wodomierza  głównego , a w przypadku  jego braku w oparciu o przeciętne  normy zużycia wody , ustalane na podstawie rozporządzenia , o którym mowa  w art. 27 ustawy
3 .W przypadku niesprawności wodomierza głównego , jeżeli umowa nie stanowi inaczej,  ilość wody pobranej ustala się na podstawie średniego zużycia  wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza , a gdy nie jest to możliwe  nas podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego  lub iloczynu średnio miesięcznego zużycia wody i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.
4. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych , a w przypadku  jego braku w oparciu o przeciętne  normy zużycia wody , ustalane na podstawie rozporządzenia , o którym mowa  w art. 27 ustawy

§ 19
Gmina ponosi koszty poboru wody  z publicznych studni i zdrojów ulicznych zużytą na cele przeciwpożarowe

 § 20
1. Ustala się dwumiesięczny okres obrachunkowy
2. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę  w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku .
                                                   
                                                         Rozdział V
                                      Warunki przyłączenia do sieci
§ 21
1.Na wniosek Odbiorcy Urząd wydaje warunki techniczne przyłącza do zbiorczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
2.W przypadku , gdy nieruchomość Odbiorcy usług  usytuowana jest w miejscu , dla którego w momencie realizacji przyłącza , plany rozwoju i modernizacji  nie przewidują wyposażenia w urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne , Odbiorca może wybudować  na własny koszt , po wcześniejszym uzgodnieniu  w umowie o przyłączeniu  z Urzędem, warunków technicznych oraz warunków ich odpłatnego przekazania  Gminie.
§ 22
1.Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się  o przyłączenie
Wzór wniosku ustala Urząd Gminy
    2.Wniosek ten powinien w szczególności zawierać :
          - datę złożenia wniosku
      -oznaczenie Wnioskodawcy /nazwisko , imię, adres i podpis/
-określenie rodzaju  parametrów  instalacji odbiorczych ,
  charakterystyki zużycia wody , przeznaczenie wody
- informacje określające charakterystykę  techniczną obiektu  ,
  do  którego będzie dostarczana woda i odprowadzane ścieki :  powierzchnię użytkową  i rodzaj lokali oraz wyposażenie w urządzenia zużywające wodę
       - proponowany termin rozpoczęcia  poboru wody i odprowadzania ścieków
Do wniosku osoba ubiegająca się o przyłączenie  do sieci powinna  załączyć:
- dokument określający stan prawny nieruchomości  , której dotyczy wniosek
- mapę  sytuacyjną , określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
- Informację o własnych  ujęciach wody i urządzeniach kanalizacyjnych
3. Gmina  jest zobowiązana  przygotować i bezpłatnie udostępnić wzór wniosku

 4. Urząd  po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne przyłącza  na przyłączenie  nieruchomości , które są ważne dwa lata  od ich określenia.
§ 23
1.Warunkiem przystąpienia do robót przyłączeniowych  jest wcześniejsze uzgodnienie  dokumentacji technicznej
2. Przed podpisaniem umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków Urząd dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków  technicznych
3. Realizację budowy przyłącza zapewnia na własny koszt  osoba ubiegająca się  o przyłączenie  nieruchomości  do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
                                                             § 24
1. Gmina ma prawo odmówić  przyłączenia nowego  odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej , jeżeli :
1. w wyniku tego przyłączenia  warunki techniczne pogorszą  się  na tyle , że nie zostanie zachowany minimalny poziom świadczonych usług, a w szczególności , jeżeli zabraknie  wymaganych zdolności  produkcyjnych ujęć ,wody i oczyszczani ścieków  oraz zdolności dostawczych istniejących systemów  dystrybucji wody i odprowadzania ścieków
2.  przyłączenie do sieci  spowoduje obniżenie poziomu usług  świadczonych dotychczasowym odbiorcom w takim stopniu , że nie  będą spełnione wymagania określające minimalny poziom usług.
3. Gmina nie posiada  technicznych możliwości świadczenia usług , z uwagi na brak  w danym obszarze  odpowiednich  urządzeń  wodociągowych i /lub/ kanalizacyjnych .
                                                         § 25
1.W zakresie  dostawy wody miejscem wydania rzeczy , w rozumieniu  Kodeksu Cywilnego , jest zawór za wodomierzem głównym.
2. W zakresie odbioru ścieków  miejscem świadczenia usługi jest połączenie pierwszej studzienki  licząc od strony budynku  z siecią kanalizacyjną, a w przypadku jej braku , granica nieruchomości  gruntowej.
                                                 
§ 26
Gmina  ma prawo odmówić przyłączenia do sieci  jeśli przyłącze zostało  wykonane bez uzyskania zgody Urzędu , bądź zostało wykonane  niezgodnie z wydanymi warunkami  technicznymi

 Rozdział VI

Techniczne warunki  określające możliwość dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych

§ 27
Potencjalni Odbiorcy usług wodociągowych mogą uzyskać informacje  dostępności tych usług :
1/W Urzędzie Gminy Janowice Wielkie , który udostępnia  nieodpłatnie wgląd:
             A/ w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
                  przestrzennego gminy
              B/ w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
2. W Urzędzie Gminy Janowice Wielkie  udostępniającym  nieodpłatnie wgląd  w regulamin świadczenia usług
 
    Rozdział  VII
Sposób  dokonywania odbioru przez Gminę wykonanego przyłącza

                                                               § 28
1. W ramach  odbioru przyłącza Gmina dokonuje sprawdzenia  zgodności wykonanych prac z:
1. Wydanymi przez Gminę   ?Warunkami technicznymi przyłącza do sieci wodociągowej i /lub/ kanalizacyjnej”
2. Projektem przyłącza

2. jeżeli warunki techniczne przyłącza  obejmowały również obowiązek wybudowania  przez przyszłego odbiorcę  ze środków własnych  urządzeń wodociągowych  i/lub/ kanalizacyjnych , to warunkiem przystąpienia  do odbioru przyłącza  jest wcześniejszy  odbiór tych urządzeń .
3. Określone w warunkach  technicznych przyłącza  próby i odbiory  częściowe oraz końcowe  są przeprowadzane przy udziale   upoważnionych przedstawicieli  stron  tj. Gminy i przyszłego Odbiorcy /lub inwestora/.
4. Odbiór jest wykonywany  przed zasypaniem przyłącza .  Wszystkie odcinki przyłącza  ulegające częściowemu  zakryciu /tzw. Prace zanikowe/ należy bezwzględnie  zgłaszać do odbioru przed dokonaniem zasypania .
5. Przed zasypaniem neleży wykonać  w 2 egzemplarzach  inwentaryzację geodezyjną , w zakresie wskazanym w warunkach technicznych , z których jeden  Odbiorca  dostarcza do Gminy , a drugi do ośrodka dokumentacji geodezyjnej.

 

 

                                                            
                                                           §  29
                                                         
1. Po zgłoszeniu  przez przedstawiciela Odbiorcy gotowości odbioru przyłącza , Gmina uzgadnia termin odbioru , nie dłuższy  niż 3 dni od daty zgłoszenia.
2. Wzór protokółu odbioru  określa Gmina .

                                                               § 30
I.     Protokół końcowego odbioru technicznego   przyłącza  powinien zawierać :

    a/ Dane techniczne  charakteryzujące przedmiot odbioru
       / średnica,materiał,długość , elementy uzbrojenia /
    b/ Skład  i podpisy członków komisji dokonującej odbioru
    c/  Inne uwagi dotyczące odbioru.
                                                      
II. Protokół końcowego odbioru  technicznego stanowi potwierdzenie  prawidłowości wykonania  przyłączenia , a jego podpisanie  przez strony  upoważnia odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku  o zawarcie umowy na świadczenie usług dostawy wody  i/lub/  odprowadzenia ścieków.

                                                    Rozdział VIII
Sposób postępowania w przypadku nie dotrzymania ciągłości usług  i odpowiednich  parametrów dostarczanej wody i odprowadzania ścieków,

§ 31
1. Gmina  może wstrzymać lub ograniczyć dostawę  wody  lub odbiór ścieków w razie :
a/ wystąpienia  uszkodzenia  elementu dystrybucji wody /przyłącza wodociągowe,sieć wodociągowa , przewody rozdzielcze / lub przyłącza  kanalizacyjnego i sieci  kanalizacyjnej  uniemożliwiających  dopływ wody lub odbiór ścieków
b/   braku wody na ujęciu  lub jej zanieczyszczeniu w sposób niebezpieczny dla zdrowia
c/ konieczności przeprowadzenia  niezbędnych napraw  urządzeń
d/  potrzeby zwiększenia dopływu  wody do hydrantów pożarowych
e/  przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń
f/   uszkodzeniu instalacji  odbiorczej , grożącego niebezpieczeństwem
g/  klęsk żywiołowych
h/   wystąpienia sytuacji  , o których mowa  w art. 8 Ustawy
2. Gmina odpowiada  za normalne  następstwa wstrzymania dopływu wody lub nieodpowiedniego  ciśnienia wody

 3. Gmina  nie ponosi odpowiedzialności  za szkody na osobie  lub mieniu , powstałe w wyniku przerw lub ograniczeń  w dostawie wody  jeżeli przerwy te  lub ograniczenia nastąpiły  wskutek siły wyższej  albo wyłącznie  z winy poszkodowanego  lub  osoby trzeciej .

                                                         § 32
W czasie trwania klęski żywiołowej  , szczególnie  gdy nastąpiło  zanieczyszczenie wody  w ujęciu  Gmina ma prawo  wprowadzić ograniczenia  zużycia wody  do konsumpcji po zawiadomieniu  Odbiorców usług  o zastosowaniu ograniczeń .  Nie zwalnia  to jednak Gminy  z obowiązku  zastosowania  wszelkich dostępnych  sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców usług.

Rozdział IX
Standardy obsługi odbiorców usług , a w szczególności  sposoby załatwienia reklamacji  oraz wymiany  informacji dotyczących w szczególności zakłóceń  w dostawie wody i odprowadzania ścieków  .

§ 33
Odbiorca usług  ma prawo do należytego  poziomu Obsługi. W tym celu Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy   przekazuje wszelkie informacje dotyczące spraw w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków , a w szczególności :

1/ udzielenia odbiorcom usług informacji  dotyczących zakłóceń zaopatrzenia w wodę oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
2. powiadomienia  Odbiorców  w sposób zwyczajowo przyjęty  o planowanych przerwach  w dostawie wody  oraz o przewidywanym  obniżeniu  jej jakości  w przypadku :
      - braku wody na ujęciu  lub jej zanieczyszczeniu w sposób niebezpieczny dla zdrowia
      - konieczności przeprowadzenia  niezbędnych napraw  urządzeń
      - potrzeby zwiększenia dopływu  wody do hydrantów pożarowych
      - przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń
      - uszkodzeniu instalacji  odbiorczej , grożącego niebezpieczeństwem
3. Urząd zwolniony jest z tego obowiązku  w przypadku przerw
 wywołanych awarią  lub innym nagłym , nie nadającym się przewidzieć zdarzeniem                                  
                   4. Za skutki obniżenia poziomu jakości  wymienione w ust 1-3, Urząd nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej.
5. W przypadku przerwy  w dostawie wody  trwającej  dłużej niż 24 godziny  Urząd powinien zorganizować  dostawę wody środkami obwoźnymi  lub wskazać zastępcze  punkty poboru wody.

6. Urząd Gminy Janowice Wielkie  może odciąć dostawę wody i zaprzestać odprowadzanie ścieków jeżeli :
A/ przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne   wykonano niezgodnie z przepisami prawa
B/ Odbiorca nie uiścił opłat za pełne  dwa okresy obrachunkowe  następujące po dniu  otrzymania upomnienia  w sprawie uregulowania zaległości
C/ został stwierdzony nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków, tj.  bez zawarcia umowy, jak również przy celowo  uszkodzonych urządzeniach pomiarowych
2. Urząd jest zobowiązany do udostępnienia zastępczego punktu  poboru wody przeznaczonej do spożycia  przez odbiorców , którym odcięto dostawę wody oraz poinformowania  o możliwościach  korzystania z tego punktu.
Urząd o zamiarze odcięcia wody oraz  o miejscach i sposobie  udostępnienia zastępczych  punktów poboru wody zawiadamia Powiatowego Inspektora Sanitarnego, oraz Odbiorcę usług  co najmniej 20 dni przed planowanym  terminem odcięcia dostaw  wody.
§ 34
Jeżeli w wyniku  nieprawidłowości eksploatacji przyłącza wodociągowego  i kanalizacyjnego będącego własnością odbiorcy , powstanie zagrożenie istotnego obniżenia  poziomu usług świadczonych  przez Urząd , Odbiorca zostanie wezwany do natychmiastowego  usunięcia przyczyn zagrożeń.
§ 35
Urząd obowiązany jest do zawiadomienia  odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków  z wyprzedzeniem umożliwiającym  dostosowanie instalacje  do nowych warunków , nie krótszym niż 12 miesięcy.
§ 36
1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości  i jakości świadczonych usług  oraz o wysokości opłat za usługi.                                                   
     2.Reklamacje o których mowa  w ust 1 wnoszone są na  piśmie  , osobiście przez zainteresowanego  w siedzibie Urzędu Gminy  lub listem poleconym i rozpatrywane  przez Wójta Gminy                                               
    3.Urząd  Gminy  zobowiązany jest do powiadomienia zainteresowanego  o sposobie  załatwienia reklamacji w terminie 30 dni od daty wpływu.


                                                     § 37
Na pisemne żądanie Odbiorcy Urząd obowiązany jest dokonać kontroli  funkcjonowania wodomierza . Jednakże w przypadku stwierdzenia jego prawidłowego działania , kosztami  czynności kontrolnych zostanie obciążony odbiorca usług.

                                                      Rozdział  X
               Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

                                                              § 38
1. Woda do celów  przeciwpożarowych  jest dostępna  z urządzeń wodociągowych  Gminy  i dostarczana jest poprzez hydranty przeciwpożarowe zainstalowane na sieci wodociągowej
2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe , z sieci będącej własnością Gminy , są jednostki straży pożarnej prowadzące  akcję gaśniczą lub ratunkową.
                                                           § 39
Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe  następuje  na podstawie  umowy  pomiędzy Gminą, a jednostką straży pożarnej.

                                                               § 40
Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru wody  jest ustalana na podstawie pisemnej  informacji  składanych  do Gminy przez jednostkę straży pożarnej , w umownie ustalonych  okresach.


Rozdział  XI
Postanowienia końcowe

§ 41

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa , a w szczególności Ustawy z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz.U.Nr 72.poz.747/ wraz z przepisami  wykonawczymi wydanymi na podstawie umowy.
 

§ 42

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały , traci moc  obowiązująca Uchwała Nr  V/20/2003 Rady Gminy w Janowicach Wielkich  z dnia 3 marca 2003 roku .
w sprawie uchwalenia  ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków ”.
                                                               § 43

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni  od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego


 
                                                                              Przewodniczący
                                                                                  Rady Gminy
 
                                                                             Szymon  Młodziński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           
    

Załączniki do pobrania: 2008-05-06 11:51:32 - Uchwała XXXIV/153 (127.00 kB)

Ilość odwiedzin: 2775
Nazwa dokumentu: w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Janowice Wielkie
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-05-06 11:35:48
Data udostępnienia informacji: 2008-05-06 11:35:48
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-06 11:59:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner