logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      minus Rok 2006
         minus Uchwała XXXIII/148/2006
         minus Uchwała XXXIII/149/2006
         minus Uchwała XXXIV/151/2006
         minus Uchwała XXXIV/153
         minus Uchwała VII/150/2006
         minus Uchwała I/1/2006
         minus Uchwała I/2/2006
         minus Uchwała IV/3/2006
         minus Uchwała IV/4/2006
         minus Uchwała IV/5/2006
         minus Uchwała IV/7/2006
         minus Uchwała IV/8/2006
         minus Uchwała XXXIX/171/2006
      plus Rok 2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


UCHWAŁA NR XXXIV/151/2006
RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH
Z dnia 27 lutego 2006 roku
 

- w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis

 

                      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 roku ze zm.) Rada Gminy Janowice Wielkie na wniosek Wójta Gminy Janowice Wielkie, uchwala co następuje:

 
§1`
 

Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością przedsiębiorcy w ramach pomocy de minimis, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz.Urz. WE L 10 z 13.01.2001 roku)

 
§2
 

Organem udzielającym pomocy de minimis na mocy przepisów niniejszej uchwały jest Rada Gminy Janowice Wielkie.

 
§3
 
Postanowień uchwały nie stosuje się do pomocy:

1)      udzielanej w sektorze transportu oraz w zakresie działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w Załączniku 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

2)      udzielanej w odniesieniu do działalności związanej z eksportem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej, z wyjątkiem pomocy na pokrycie kosztów udziału w targach handlowych i badaniach lub usług konsultingowych przeprowadzanych w celu prowadzenia nowego bądź istniejącego produktu na rynek;

3)      uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej.

 
 
§4
 

Udzielenie pomocy, o której mowa w § 1, ma miejsce jeżeli wartość pomocy brutto uzyskanej przez przedsiębiorcę na mocy przepisów niniejszej uchwały łącznie z wartością brutto innej pomocy de minimis, otrzymanej przez niego w okresie kolejnych trzech lat, nie przekracza kwoty 100 tys. euro.

 
§5
 
 1. Pomoc, o której mowa w § 1, może być udzielona na tworzenie nowych miejsc pracy.
 2. Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza przyrost netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy, miesięcy przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
 
§6
 
 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje, jeżeli przedsiębiorca po wejściu w życie niniejszej uchwały utworzy i utrzyma przez okres trzech lat minimum 50 nowych miejsc pracy na terenie gminy Janowice Wielkie.
 2. Zwolnienie przysługuje na okres trzech lat od dnia zgłoszenia faktu zatrudnienia minimum 50 osób.
 
 
§7
 
 1. Prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości, o której mowa w niniejszej uchwale, nie obejmuje nieruchomości zajętych na stację paliw oraz na działalność handlową.
 2. Prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w niniejszej uchwale, nie obejmuje nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorców prowadzących działalność w górnictwie węgla, hutnictwie żelaza i stali.
 3. Nabycie prawa do zwolnienia uwarunkowane jest brakiem zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, dla których organem podatkowym jest Wójt Gminy Janowice Wielkie.
 
 
§8
 
 1. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w § 1, jest złożenie:

a)      wniosku o udzielnie pomocy de minimis;

b)      dokumentów potwierdzających ilość zatrudnionych,

c)      informacji o otrzymanej pomocy de minimis w okresie 3 kolejnych lat;

d)      zaświadczeń o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatków, za wyjątkiem podatków dla których organem podatkowym jest Wójt Gminy Janowice Wielkie.

 1. Wzory dokumentów o których mowa, których ust. 1 pkt a i c zostaną określone w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Janowice Wielkie.
 2. Zwolnienie stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca złożył dokumenty potwierdzające utworzenie nowych miejsc pracy, o których mowa w uchwale.
 3. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały, zobowiązany jest do składania najpóźniej do 15 stycznia każdego roku objętego przedmiotowym zwolnieniem:

a)      informacji o otrzymanej pomocy de minimis , o której mowa w ust. 1 pkt c

b)      dokumentów potwierdzających liczbę zatrudninych

c)      deklaracji na podatek od nieruchomości w części dotyczącej zwolnień według obowiązującego wzoru określonego stosowną uchwałą Rady Gminy na dany rok podatkowy.

 1. Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 4 organ podatkowy udzielający pomocy ze szczególnym uwzględnieniem przekroczenia dopuszczalnej wielkości tej pomocy.
 2. Przy zachowaniu wszystkich warunków wynikających z uchwały, organ udzielający pomocy publicznej wydaje przedsiębiorcy stosowne zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis
 
§9
 
 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ udzielający pomocy o utracie warunków zwolnienia najpóźniej w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących tę utratę.
 2. Przedsiębiorca, który w terminie określonym w ust. 1, powiadomi organ udzielający pomocy o utracie warunków do zwolnienia, traci prawo do tego zwolnienia poczynając od miesiąca w którym utracił te warunki.
 3. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić organ udzielający pomocy publicznej o każdym przypadku otrzymania pomocy de minimis w okresie zwolnienia z podatku, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. W przypadku utraty prawa do zwolnienia z podatku przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku za okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia, wraz z odsetkami za zwłokę zgodnie ze stosownymi przepisami.
 5. Przedsiębiorca, który wprowadził organ udzielający pomocy w błąd co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie z podatku od nieruchomości, traci prawo do tego zwolnienia za cały okres.
 6. W przypadku postawienia przedsiębiorcy w stan likwidacji lub ogłoszenia jego upadłości przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia z podatku poczynając od dnia, kiedy zaistniały te okoliczności.
 7. W przypadku wykorzystania udzielanej pomocy niezgodnie z warunkami określonymi w uchwale, kwota w wysokości niezapłaconego podatku stanowi zaległość podatkowa, do której stosuje się właściwe przepisy.
 8. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy nastąpiło w związku ze zwolnieniem uzyskanym na podstawie uchwały, wówczas kwota udzielonej pomocy ponad dopuszczalną wielkość podlega zwrotowi.
 9. Zwrot pomocy następuje wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji określającej wysokość zwrotu udzielonej pomocy.
 
§10
 
 1. W okresie korzystania z pomocy de minimis , określonej w niniejszej uchwale, może nastąpić weryfikacja złożonych przez przedsiębiorcę informacji w wyniku kontroli przeprowadzonych przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Janowice Wielkie.
 2. Przedsiębiorca korzystający z pomocy w formie zwolnienia jest zobowiązany:

a)      do przedłożenia w żądanym terminie – na wniosek organu udzielającego pomocy – dodatkowych informacji niezbędnych dla oceny oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania

b)      przechowywania dokumentów z nią związanych przez okres co najmniej 10 lat od dnia jej udzielenia.

 
§11
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

 
§12
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 
§13
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 
 
 
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
 
SZYMON MŁODZIŃSKI
 
 

Ilość odwiedzin: 2541
Skrócony opis: W sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-05-29 12:41:58
Data udostępnienia informacji: 2007-05-29 12:41:58
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-29 13:55:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner