logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      minus Rok 2006
         minus Uchwała XXXIII/148/2006
         minus Uchwała XXXIII/149/2006
         minus Uchwała XXXIV/151/2006
         minus Uchwała XXXIV/153
         minus Uchwała VII/150/2006
         minus Uchwała I/1/2006
         minus Uchwała I/2/2006
         minus Uchwała IV/3/2006
         minus Uchwała IV/4/2006
         minus Uchwała IV/5/2006
         minus Uchwała IV/7/2006
         minus Uchwała IV/8/2006
         minus Uchwała XXXIX/171/2006
      plus Rok 2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


U C H W A Ł A NR   IV/8/2006
RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH
z dnia 19 grudnia 2006 roku
 
-          w sprawie ustalenia wydatków budżetowych , których niezrealizowanie
     planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006
 
 
                Na podstawie art. 130 ust. 2 , 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 , poz. 148 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) – Rada Gminy w Janowicach Wielkich u c h w a l a , co następuje :
 
§ 1
Niezrealizowane w 2006 roku wydatki planowane na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 9.258,37 złotych (słownie: Dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem 37/100) nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.
 
§ 2
Ustala się plan finansowy wydatków określonych w § 1 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3
Środki finansowe na wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego 2006 podlegają przekazaniu na wyodrębnione konto rachunku podstawowego gminy.
§ 4
Kwoty wydat䁫ów , o których mowa wyżej nie wykorzystane do dnia 30 września 2007 roku podlegają przekazaniu na podstawowy rachunek budżetu gminy.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                  PRZEWODNICZACY
                                                                                       RADY GMINY
                                                                             
                                                                                   JACEK GOŁĘBSKI
 

Skrócony opis: W sprawie ustalenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-02-20 10:47:28
Data udostępnienia informacji: 2007-02-20 10:47:28
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-27 14:12:31

Wersja do wydruku...

corner   corner