logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      minus Rok 2007
         minus Uchwała VII/9/2007
         minus Uchwała VII/10/2007
         minus Uchwała VII/11/2007
         minus Uchwała VII/12/2007
         minus Uchwała VII/13/2007
         minus Uchwała VII/14/2007
         minus Uchwała VII/15/2007
         minus Uchwała VII/16/2007
         minus Uchwała VII/17/2007
         minus Uchwała VII/18/2007
         minus Uchwała VII/19/2007
         minus Uchwała VIII/20/2007
         minus Uchwała VIII/21/2007
         minus Uchwała VIII/22/2007
         minus Uchwała VIII/23/2007
         minus Uchwała VIII/24/2007
         minus Uchwała IX/25/2007
         minus Uchwała IX/26/2007
         minus Uchwała IX/27/2007
         minus Uchwała IX/28/2007
         minus Uchwała IX/29/2007
         minus Uchwała X/30/2007
         minus Uchwała X/31/2007
         minus Uchwała X/32/2007
         minus Uchwała X/33/2007
         minus Uchwała X/34/2007
         minus Uchwała X/35/2007
         minus Uchwała X/36/2007
         minus Uchwała XI/37/2007
         minus Uchwała XI/38/2007
         minus Uchwała XI/39/2007
         minus Uchwała XI/40/2007
         minus Uchwała XI/41/2007
         minus Uchwała XI/42/2007
         minus Uchwała Nr XII/43/2007
         minus Uchwała XIII/44/2007
         minus Uchwała XIII/45/2007
         minus Uchwała XIII/46/2007
         minus Uchwała XIII/47/2007
         minus Uchwała XIII/48/2007
         minus Uchwała XIV/49/2007
         minus Uchwała XIV/50/2007
         minus Uchwała XIV/51/2007
         minus Uchwała XIV/52/2007
         minus Uchwała XIV/53/2007
         minus Uchwała XIV/54/2007
         minus Uchwała XIV/55/2007
         minus Uchwała XV/56/2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
minus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Pracownik Socjalny
minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Petycje
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


U C H W A Ł A NR VII/19/2007
RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH
                                             z dnia 13 lutego 2007 roku
                                                   
 
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Janowice Wielkie w 2007 roku
 
 
          Na podstawie: art. 30 ust. 6 i 6 a - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (t.j. z 2003 roku Dz. U. nr 118, poz. 1112 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zm.) z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181) Rada Gminy w Janowicach Wielkich u c h w a l a , co następuje:
 
§ 1
Uchwala się regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy w niżej określonym brzmieniu:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 2
 
1.     Regulamin niniejszy ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Janowice Wielkie.
 
 
                                             § 3
 
1.     Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o :
regulaminie – rozumie się przez to regulamin, o którym mowa w § 1 .
2        Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm. ),
 
 
 
 
-   2   -
 
3. rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz   wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ),
4.     organie prowadzącym szkołę, – rozumie się przez to Gminę Janowice Wielkie,
5.     szkole - należy przez to rozumieć: przedszkole, szkołę lub gminny zespół szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Janowice Wielkie,                                                                  
6.     dyrektorze lub wicedyrektorze - należy rozumieć dyrektora lub wicedyrektora szkoły,
7.     roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły , placówki oświatowej
od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
8.     klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
9.     uczniu - rozumie się przez to także wychowanka,
10.tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 lub art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela i § l ust.1 rozporządzenia,
11.zakładowej organizacji związkowej - rozumie się przez to Zarząd Oddziału ZNP w Janowicach Wielkich i Komisję Międzyzakładową NSZZ " Solidarność " Pracowników Oświaty i Wychowania w Jeleniej Górze.

 
DODATEK MOTYWACYJNY
 
§ 4
 
1.     Określa się roczną wysokość środków finansowych na dodatki motywacyjne w szkole jako wskaźnik procentowy płacy zasadniczej zatrudnionych w niej nauczycieli
             w wysokości 4%
2.     Środki o których mowa w pkt.1 powiększa się o wysokość dodatków motywacyjnych dla dyrektora.
 
3.     Wysokość dodatku motywacyjnego zależna jest od efektów pracy nauczyciela. Nauczycielowi może być przyznany dodatek motywacyjny, stanowiący procentowy wskaźnik wynagrodzenia zasadniczego w granicach od 0 – do 25%.
 
 
 
 
-   3   -
 
§ 5
 
1.     Warunkiem przyznania nauczycielom dodatku motywacyjnego jest spełnienie wymogów określonych w § 6 rozporządzenia. Ponadto dodatek motywacyjny i jego przyznanie uzależnia się od spełnienia znacznej części następujących kryteriów w zakresie:
A. Osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, takich jak:
a)     uzyskiwanie przez uczniów z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach, itp.,
b)    wprowadzanie innowacji i różnorodności metodycznych w odniesieniu do zajęć dydaktycznych i wychowawczych .
c)     przygotowanie i prowadzenie w ramach zespołów przedmiotowych lekcji otwartych z zastosowaniem innowacji i różnorodności metodycznych w odniesieniu do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
d)    umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich, rodzicami, opiekunami prawnymi jak również Pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną (PPP),
e)     pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki, współpraca z Policją i instytucjami wspierającymi,
 
B. Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a)     systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,
b)    podnoszenie umiejętności zawodowych,
c)     wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
d)    dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
e)     prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
f)      rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
g)     przestrzeganie dyscypliny pracy,
 
C. Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art.42 ust.2 pkt.2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a)     udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b)    udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c)     opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
-         4 -
 
 
d)    prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e)     aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,
 
Ponadto dla dyrektora i wicedyrektora szkoły ustala się poza wymienionymi powyżej, dodatkowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego:
      a)   poprawne i terminowe opracowanie arkusza organizacyjnego,
      b)   tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, wyposażanie szkoły w odpowiednie środki dydaktyczne, niezbędny sprzęt,
      c)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym: realizacja programów nauczania, ocena pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, zachęcanie do innowacji i eksperymentów, motywowanie do doskonalenia zawodowego, realizacja zaleceń i wniosków organu nadzoru pedagogicznego,
     d)    współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja wniosków i zaleceń organu prowadzącego,
opracowanie i realizacja planu finansowego szkoły, pozyskiwanie środków pozabudżetowych, celowe i oszczędne wydatkowanie środków finansowych,
     e)    właściwe i racjonalne organizowanie działalności administracyjno – gospodarczej, zgodne z potrzebami szkoły prowadzenie polityki kadrowej, dbałość o stan techniczny i estetykę obiektów szkolnych, racjonalne zarządzanie nieruchomością i majątkiem szkolnym,
f)      zapewnienie i przestrzeganie wymaganych prawem przepisów bhp i p.poż,
g)     dbałość o właściwą atmosferę pracy i kształtowanie odpowiednich relacji międzyludzkich w stosunku do rodziców dzieci, współpracowników jak i podwładnych,
h)     współpraca ze statutowymi organami szkoły .
 
2.     Przyznawanie dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz wicedyrektora w granicach przyznanych środków finansowych, ustala dyrektor szkoły.
3.     Przyznawanie dodatku motywacyjnego dla nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora dokonywane jest przez Wójta Gminy Janowice Wielkie .
 
 
 
 
 
 
 
 
-     5   -
 
 
§ 6
 
 
1. Dodatek motywacyjny jest przyznawany pod warunkiem przepracowania w danej szkole     sześciu miesięcy ,na okres sześć miesięcy.
2. Wysokość dodatku wylicza się proporcjonalnie do przepracowanego okresu. Dodatek ustala się dzieląc kwotę przez trzydzieści dni i mnożąc przez dni przepracowane.
 
 
 
 
DODATEK FUNKCYJNY
 
§ 7
 
1.Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przyznaje się miesięczny dodatek funkcyjny w wysokości :
a)     dyrektorowi GZS do 100 %
b)     wicedyrektorowi do    50 %
c)     dyrektorowi przedszkola do 50 %
 
pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek funkcyjny w niżej określonych wysokościach przysługuje również nauczycielom realizującym dodatkowe zajęcia i zadania, do których zalicza się:
-         wychowawstwo klasy   - 5 %
-         wychowawstwo w oddziale przedszkolnym – 5 %
-         opiekuna stażu ( za jednego nauczyciela)   – 3 %
-         opiekuna stażu (za dwóch i więcej nauczycieli) – 5 %
pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.
 
3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły, w granicach w/w stawek ustala Wójt Gminy Janowice Wielkie, uwzględniając między innymi wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, łączna liczbę oddziałów, ilość stanowisk kierowniczych, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, wyniki i jakość świadczonej pracy szkoły, osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze placówki, zaangażowanie w realizację zadań statutowych jak i określonych w planie budżetowym szkoły,współpracę z innymi jednostkami podległymi Radzie Gminy oraz warunki lokalowe i środowiskowe w jakich szkoła funkcjonuje.
 
                                                                                                                                        
 
-   6   -
 
 
4. Dla nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze jak i inne dodatkowe zadania wysokość dodatku funkcyjnego ustala dyrektor szkoły.
5 .Dodatek funkcyjny na zasadach określonych w pkt. 1 przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
6.   Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
7.   Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
 
 
§ 8
 
1.   Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do dwu lub więcej dodatków funkcyjnych, przysługuje dodatek wyższy, z zastrzeżeniem ust.2
2.   W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków, o których mowa w § 7 ust.2 nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny z każdego z tytułów.
3. Dodatki funkcyjne przyznane z tytułu pełnienia obowiązków wychowawcy klasy przysługują za każdą klasę powierzoną nauczycielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy.
 
DODATEK ZA WARUNKI PRACY
 
 
§ 9
 
1.Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych dla zdrowia warunkach określonych w przepisach § 8 i 9 rozporządzenia w wysokości:
 
-         w warunkach trudnych – 15 %
-         w warunkach szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia – 15 %
 
 
 
 
 
-    7   -
 
2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 uzależniona jest od:
a)     stopnia trudności lub uciążliwości dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć,
b)    wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.
 
                                                                                                                                        
Dodatek za prace w trudnych warunkach przysługuje:
a)     nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego – w wysokości 15 % godzinnej stawki wynagrodzenia zasadniczego – proporcjonalnie do realizowanego wymiaru godzin.
b)    nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach łączonych – w wysokości 15 % godzinnej stawki wynagrodzenia zasadniczego – proporcjonalnie do realizowanego wymiaru godzin.
3.    Wysokość dodatków za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków, o których mowa wyżej, ustala dla nauczyciela i wicedyrektora dyrektor szkoły, a dla dyrektora Wójt Gminy.
 
 
 
 
GODZINY PONADWYMIAROWE I DORAŹNYCH ZASTĘPSTW
 
                                                               § 10
.
1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki pracy) przez miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla danego rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
2.   Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się, mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
4.     Wynagrodzenie za 1 godzinę doraźnych zastępstw ustala się tak jak za 1 godzinę ponadwymiarową.
 
 
 
 
 
 
 
 
-         8 -
 
 
NAGRODY I INNE ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE ZE STOSUNKU PRACY
 
§ 11
1.Środki finansowe na nagrody w ramach funduszu nagród dla nauczycieli planowane są w budżecie gminy Janowice Wielkie w wysokości 1 % planowanych środków   na roczne wynagrodzenia osobowe nauczycieli , z tym że:
a)     80 % środków pozostaje w dyspozycji dyrektora szkoły
b)    20 % środków funduszu w dyspozycji Wójta Gminy.
2.Nagrody nauczycielom przyznają:
a)     ze środków o których mowa w ust. 1 a) – dyrektor szkoły
b)    ze środków o których mowa w ust. 1 b) - Wójt Gminy na wniosek dyrektora zaopiniowany przez radę pedagogiczną szkoły,
3.Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej . W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może przyznać nauczycielowi nagrodę w innym czasie.                                                                                                                                       
4. Nagrodę Wójta Gminy Janowice Wielkie ustala się w wysokości nie wyższej niż 200 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym.
5. Nagroda dyrektora nie może przekroczyć 100 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowanie pedagogicznym.
6. Nagrody Wójta Gminy oraz dyrektora szkoły przyznawane są nauczycielom w szczególności za:
 
A. w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
1.inspirowanie lub podejmowanie działań innowacyjnych w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji, dbałość o wysoką jakość zajęć dydaktycznych poprzez stałe podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej,
 
2.     osiąganie dobrych wyników w nauczaniu, potwierdzonych na sprawdzianach kompetencji, potwierdzonych wynikami nadzoru pedagogicznego lub oceną jej uczestników oraz zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w zawodach, olimpiadach przedmiotowych, w konkursach, przeglądach i festiwalach co najmniej na szczeblu okręgowym (rejonowym), rozwijanie indywidualnych cech uczniów i wspomaganie ich wszechstronnego rozwoju, osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce
 
 
- 9 -
 
 
 
3.     przygotowywanie i wzorowe organizowanie uroczystości szkolnych lub środowiskowych takich jak: nadanie szkole lub placówce imienia, wręczenia sztandaru, dni patrona szkoły lub placówki,
 
4.     organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych dla uczniów,
 
5.      prowadzenie działalności wychowawczej w klasie poprzez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach z interesującymi ludźmi, prawidłowe organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
      6.udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami między innymi
         mającymi trudności w nauce lub pracy resocjalizacyjnej z uczniami,    
                                            
B. w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej:
   1.zapewnianie pomocy i opieki uczniom pochodzącym z rodzin ubogich lub 
   patologicznych - będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej ,
 
 2.inspirowanie lub prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i
   zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w  
 szczególności narkomanii i alkoholizmu, osiąganie dobrych wyników w pracy
 resocjalizacyjnej z uczniami,
 3.organizację współpracy szkoły z rodzicami, jednostkami wspomagającymi  
 działalność statutową szkoły takich jak służba zdrowia, Policja ,  
 stowarzyszenia itp...,
 4.współpracę ze środowiskiem szkoły celem ujednolicenia procesu
   wychowawczego.
 
C. w zakresie inicjatywy własnej nauczyciela i dyrektora oraz innych zadań statutowych szkoły, polegających na:
   1. udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego, inspirowanie do doskonalenia zawodowego nauczycieli, podejmowanie działań na rzecz urządzenia i wyposażenia własnego warsztatu pracy, inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej służących podnoszeniu jakości pracy szkoły,
 
   2.zaangażowaniu w prace na rzecz szkoły, kierowanie zespołem samokształceniowym, problemowym, współpraca z DODN,
 
 
 
 
 
-   10   -
                                                                                                                                     
3. udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,
4. diagnozowaniu pracy szkoły, prawidłowej realizacji planu wydatków budżetowych i prawidłowym prowadzeniu dokumentacji związanym ze stanem inwentaryzacyjnym szkoły, pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na rzecz szkoły,
5.aktywności własnej przy rekrutacji i pozyskiwaniu uczniów i wychowanków do szkoły,
6. zaangażowaniu w poprawę stanu technicznego i doposażenia bazy szkolnej w tym prowadzenie remontów, inwestycji i prac wykonywanych we własnym zakresie,
7. inicjowanie i aktywne uczestnictwo w działaniach oświatowych na terenie gminy Janowice Wielkie,
 
§ 12
 
 
1. Wójt Gminy może przyznać nagrodę Wójta z własnej inicjatywy.
2.Wniosek o nagrodę Wójta Gminy mogą zgłaszać:
-         w stosunku do dyrektora:
a)     radni Rady Gminy Janowice Wielkie
b)    pracownicy nadzoru pedagogicznego
c)     organizacje związków zawodowych
-         w stosunku do nauczyciela:
a)     dyrektor szkoły
b)    zakładowe organizacje związkowe,
                                
3.Wniosek o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
4. W przypadku podjęcia inicjatywy wystąpienia ze stosownym wnioskiem przez inne podmioty niż dyrektor szkoły, wniosek każdorazowo wypełnia dyrektor szkoły uwzględniając sugestie występującego podmiotu.
5. Fakt zgłoszenia powyższej inicjatywy powinien nastąpić nie później niż do 10 września danego roku,
6. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy winny być zaopiniowane przez radę pedagogiczną danej szkoły .
7. Wnioski o nagrody Wójta Gminy należy składać do 30 września danego roku.
 
 
 
 
 
 
 
 
-         11 -
 
 
§ 13
 
 
Wnioskowanie o przyznanie nagrody Wójta Gminy nie wyłącza możliwości wnioskowania o inny rodzaj nagrody specjalnej dla nauczyciela,
 
§ 14
Za sprawowanie opieki nad dziećmi wyjeżdżającymi do innych szkół w ramach

Ilość odwiedzin: 2457
Skrócony opis: W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Janow
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-02-20 11:23:56
Data udostępnienia informacji: 2007-02-20 11:23:56
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-27 14:03:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner