logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      minus Rok 2007
         minus Uchwała VII/9/2007
         minus Uchwała VII/10/2007
         minus Uchwała VII/11/2007
         minus Uchwała VII/12/2007
         minus Uchwała VII/13/2007
         minus Uchwała VII/14/2007
         minus Uchwała VII/15/2007
         minus Uchwała VII/16/2007
         minus Uchwała VII/17/2007
         minus Uchwała VII/18/2007
         minus Uchwała VII/19/2007
         minus Uchwała VIII/20/2007
         minus Uchwała VIII/21/2007
         minus Uchwała VIII/22/2007
         minus Uchwała VIII/23/2007
         minus Uchwała VIII/24/2007
         minus Uchwała IX/25/2007
         minus Uchwała IX/26/2007
         minus Uchwała IX/27/2007
         minus Uchwała IX/28/2007
         minus Uchwała IX/29/2007
         minus Uchwała X/30/2007
         minus Uchwała X/31/2007
         minus Uchwała X/32/2007
         minus Uchwała X/33/2007
         minus Uchwała X/34/2007
         minus Uchwała X/35/2007
         minus Uchwała X/36/2007
         minus Uchwała XI/37/2007
         minus Uchwała XI/38/2007
         minus Uchwała XI/39/2007
         minus Uchwała XI/40/2007
         minus Uchwała XI/41/2007
         minus Uchwała XI/42/2007
         minus Uchwała Nr XII/43/2007
         minus Uchwała XIII/44/2007
         minus Uchwała XIII/45/2007
         minus Uchwała XIII/46/2007
         minus Uchwała XIII/47/2007
         minus Uchwała XIII/48/2007
         minus Uchwała XIV/49/2007
         minus Uchwała XIV/50/2007
         minus Uchwała XIV/51/2007
         minus Uchwała XIV/52/2007
         minus Uchwała XIV/53/2007
         minus Uchwała XIV/54/2007
         minus Uchwała XIV/55/2007
         minus Uchwała XV/56/2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


U C H W A Ł A Nr XIV/51/2007

Rady Gminy w Janowicach Wielkich

z dnia 27 listopada 2007 roku

 

- w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.5 ust.1,ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 8,

art. 40 ust.1, art.41 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) - Rada Gminy w Janowicach Wielkich

u c h w a l a co następuje:

§ 1

 

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:

 

1. od budynków mieszkalnych lub ich części

od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,56zł

 

2. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

od 1 m2 powierzchni użytkowej 18,65zł

 

 

 

 

3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

od 1 m2 powierzchni użytkowej 8,86 zł

 

 4. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,75zł

 

5. od budynków pozostałych lub ich części, w tym

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dzialalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

od 1 m2 powierzchni użytkowej 6,24 zł

 

 6.      od budowli lub ich części 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

7.      Od gruntów:

a). związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji

gruntów i budynków

od 1 m2 powierzchni 0,67 zł

 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne

lub elektrowni wodnych

od 1 ha powierzchni 3,74 zł

 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

dzialalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

od 1 m2 powierzchni 0,21 zł

 

 -2-

 

 § 2

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

 

 § 3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Janowice Wielkie.

§ 4

 

 Z upływem dnia 31 grudnia 2007 roku traci moc uchwała nr XXX/134/2005 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

 

 § 5

 

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2008.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

 

JACEK GOŁĘBSKI

 

Załączniki do pobrania: 2007-12-10 11:25:58 - Uchwała Nr XIV/51/2007 (25.00 kB)

Ilość odwiedzin: 2820
Skrócony opis: w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-12-10 11:23:57
Data udostępnienia informacji: 2007-12-10 11:23:57
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-10 12:42:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner