logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      minus Rok 2007
         minus Uchwała VII/9/2007
         minus Uchwała VII/10/2007
         minus Uchwała VII/11/2007
         minus Uchwała VII/12/2007
         minus Uchwała VII/13/2007
         minus Uchwała VII/14/2007
         minus Uchwała VII/15/2007
         minus Uchwała VII/16/2007
         minus Uchwała VII/17/2007
         minus Uchwała VII/18/2007
         minus Uchwała VII/19/2007
         minus Uchwała VIII/20/2007
         minus Uchwała VIII/21/2007
         minus Uchwała VIII/22/2007
         minus Uchwała VIII/23/2007
         minus Uchwała VIII/24/2007
         minus Uchwała IX/25/2007
         minus Uchwała IX/26/2007
         minus Uchwała IX/27/2007
         minus Uchwała IX/28/2007
         minus Uchwała IX/29/2007
         minus Uchwała X/30/2007
         minus Uchwała X/31/2007
         minus Uchwała X/32/2007
         minus Uchwała X/33/2007
         minus Uchwała X/34/2007
         minus Uchwała X/35/2007
         minus Uchwała X/36/2007
         minus Uchwała XI/37/2007
         minus Uchwała XI/38/2007
         minus Uchwała XI/39/2007
         minus Uchwała XI/40/2007
         minus Uchwała XI/41/2007
         minus Uchwała XI/42/2007
         minus Uchwała Nr XII/43/2007
         minus Uchwała XIII/44/2007
         minus Uchwała XIII/45/2007
         minus Uchwała XIII/46/2007
         minus Uchwała XIII/47/2007
         minus Uchwała XIII/48/2007
         minus Uchwała XIV/49/2007
         minus Uchwała XIV/50/2007
         minus Uchwała XIV/51/2007
         minus Uchwała XIV/52/2007
         minus Uchwała XIV/53/2007
         minus Uchwała XIV/54/2007
         minus Uchwała XIV/55/2007
         minus Uchwała XV/56/2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 
UCHWAŁA NR   IX/27/2007
RADY GMINY w JANOWICACH WIELKICH
z dnia   26 kwietnia 2007 roku
 

w sprawie  programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Janowice Wielkie w latach 2007 – 2011

 
 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                        o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 31, poz. 266 z 2005 ze zm . ) Rada Gminy w Janowicach Wielkich   u c h w a l a ,   co następuje:

 
§1
 

Ustala się program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Janowice Wielkie na lata 2007 –2011, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.
 
§3
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                                  Rady Gminy

                                                                                                                
 

                                                                                                                Jacek Gołebski

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/27/2007 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 26 kwietnia 2007 roku

                                                                                   

 
 
 
 

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem

Gminy Janowice Wielkie
na lata 2007-2011

 Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej jest zadaniem własnym gminy, nałożonym na nią przez ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U Nr 31, poz. 266 z 2005 ze zmianami), zwana dalej ustawą.
 
 
 
 Informacja wstępna

Ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym wraz z późniejszymi zmianami, do zakresu działania i zadań gminy zalicza zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej.

Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy     i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 31 poz. 266 ) w art. 4 mówi, że tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 wymienionej ustawy, w skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzą lokale stanowiące własność gminy albo komunalnych osób prawnych, spółek prawa handlowego utworzonych z udziałem gminy a także lokale pozostające                   w posiadaniu samoistnym tych podmiotów.

 

Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Janowice Wielkie obejmuje okres od roku 2007 do roku 2011.

 

Do opracowania programu przyjęto następujące główne założenia:

1. sprzedaż lokali komunalnych odbywać się będzie według obecnie stosowanych zasad,

2. finansowanie wydatków inwestycyjnych dotyczących mieszkalnictwa prowadzone będzie z budżetu gminy (np. ze sprzedaży budynków, kredytów),

3. w pierwszej kolejności zostaną uporządkowane sprawy dotyczące budynków             o nieuregulowanym stanie prawnym, przeznaczonych do rozbiórki, będące współwłasnością oraz takie, w których wykonanie remontu jest nieopłacalne, tj:

         a) Trzcińsko 81,

b)   Radomierz 87 
 
Rozdział I

Wielkość i stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy Janowice Wielkie

Prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu Gminy Janowice Wielkie przedstawia się następująco:

Lp

Określenie lokalu/budynku

Jm
2007
2008
2009
2010
2011
1
Budynki komunalne
szt
27
25
23
23
22
2
Budynki wspólnot 1
szt
 35
37
39
39
40
3

Mieszkania komunalne ogółem

szt
249
246
243
 240
237
4

Mieszkania komunalne we wspólnotach2

szt
125
125
122
119
117
5
Mieszkania w budynkach komunalnych
szt
124
121
121
121
120
7
Powierzchnia mieszkań ko

Ilość odwiedzin: 2729
Skrócony opis: W sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Janowice Wielkie w latach 2007-2011
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-05-10 11:44:45
Data udostępnienia informacji: 2007-05-10 11:44:45
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-10 11:57:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner