logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      minus Rok 2007
         minus Uchwała VII/9/2007
         minus Uchwała VII/10/2007
         minus Uchwała VII/11/2007
         minus Uchwała VII/12/2007
         minus Uchwała VII/13/2007
         minus Uchwała VII/14/2007
         minus Uchwała VII/15/2007
         minus Uchwała VII/16/2007
         minus Uchwała VII/17/2007
         minus Uchwała VII/18/2007
         minus Uchwała VII/19/2007
         minus Uchwała VIII/20/2007
         minus Uchwała VIII/21/2007
         minus Uchwała VIII/22/2007
         minus Uchwała VIII/23/2007
         minus Uchwała VIII/24/2007
         minus Uchwała IX/25/2007
         minus Uchwała IX/26/2007
         minus Uchwała IX/27/2007
         minus Uchwała IX/28/2007
         minus Uchwała IX/29/2007
         minus Uchwała X/30/2007
         minus Uchwała X/31/2007
         minus Uchwała X/32/2007
         minus Uchwała X/33/2007
         minus Uchwała X/34/2007
         minus Uchwała X/35/2007
         minus Uchwała X/36/2007
         minus Uchwała XI/37/2007
         minus Uchwała XI/38/2007
         minus Uchwała XI/39/2007
         minus Uchwała XI/40/2007
         minus Uchwała XI/41/2007
         minus Uchwała XI/42/2007
         minus Uchwała Nr XII/43/2007
         minus Uchwała XIII/44/2007
         minus Uchwała XIII/45/2007
         minus Uchwała XIII/46/2007
         minus Uchwała XIII/47/2007
         minus Uchwała XIII/48/2007
         minus Uchwała XIV/49/2007
         minus Uchwała XIV/50/2007
         minus Uchwała XIV/51/2007
         minus Uchwała XIV/52/2007
         minus Uchwała XIV/53/2007
         minus Uchwała XIV/54/2007
         minus Uchwała XIV/55/2007
         minus Uchwała XV/56/2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


                                                                                                  

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          UCHWAŁA NR XV/56/2007

 

 

 

 

                                 RADY GMINY JANOWICE WIELKIE

 

 

 

 

                                          z dnia  27 grudnia 2007 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Na podstawie art.18 ust.2 i 4 i art51 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r

 

 

 

 

o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz .U. z 2001r Nr 142 poz.1591 ze zm./

 

 

 

 

oraz art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych /Dz. U  z 2005r.Nr 249 poz.2104/ Rada Gminy Janowice Wielkie uchwala ,co następuje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               §  1             

 

 

 

 

Zwiększa  się dochody budżetowe o kwotę                                                43.373 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dział 750 Administracja publiczna                                                                    4.600 zł

 

 

 

 

Rozdział 75023 Urzędy gmin                                                                             4.600 zł

 

 

 

 

§ 0690 różne wpływy                                                                                            500 zł

 

 

 

 

§ 0970 wpływy z różnych dochodów                                                                 4.100 z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych i osób fizycznych                                 4.770 zł

 

 

 

 

Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od os.f.                                     50 zł

 

 

 

 

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat                                                                50 zł

 

 

 

 

Rozdział 75616 Wpływy z podatków i opł.lokalnych od os.fiz.                        3.900 zł

 

 

 

 

§0320 wpływy z podatku rolnego                                                                          600 zł

 

 

 

 

§ 0340 wpływy z podatku od środków transportu                                              3.300 zł

 

 

 

 

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst                           820 zł

 

 

 

 

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                               820 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                     33.453 zł

 

 

 

 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe                                                                33.402 zł

 

 

 

 

§ 0830 zakup usług                                                                                             1.100 zł

 

 

 

 

§ 0970 wpływy z różnych dochodów                                                               32.302 zł

 

 

 

 

rozdział 80104 Przedszkola                                                                                     51 zł

 

 

 

 

§ 0970 wpływy z różnych dochodów                                                                      51 zł 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział 852 Pomoc społeczna                                                                                   550 zł

 

 

 

 

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne                                                                  400 zł

 

 

 

 

§ 0970 wpływy z różnych dochodów                                                                    400 zł

 

 

 

 

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej                                                        150 zł

 

 

 

 

§ 0830 wpływy z usług                                                                                          150 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

                                                           § 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę                                                  8.500 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 w dziale  756  Wpływy z podatków i opłat                                                     8.500zł                                                                                                             rozdział 75615 Wpływy z podatków i opłat od os.prawnych                            8.500zł                                                                                                                          § 0320 wpływy z podatku rolnego                                                                     8.500 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            § 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                                                  270.797 zł

                                                                  

 

 

 

 

Dział 600 Transport i łączność                                                                         86.100 zł

 

 

 

 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne                                                         86.100 zł

 

 

 

 

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                       86.100 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                         31.699,94 zł

 

 

 

 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               8.000 zł

 

 

 

 

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                         8.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 70095 Pozostała działalność                                                         23.699,94 zł                                                                    

 

 

 

 

§ 4210 zakup materiałów                                                                             23.699,94 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział 710 Działalność usługowa                                                                        1.165 zł

 

 

 

 

Rozdział 71035 Cmentarze                                                                                1.165 zł

 

 

 

 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe                                                                        1.000 zł

 

 

 

 

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                          140 zł

 

 

 

 

§ 4120 składki na fundusz pracy                                                                             25 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział 750 Administracja publiczna                                                             38.947,07 zł

 

 

 

 

Rozdział 75022 Rady gmin                                                                              10.000 zł

 

 

 

 

§ 3030 różne wydatki na rzecz os. fizycznych                                                 10.000 zł                                                                       

 

 

 

 

Rozdział 75023 Urzędy gmin                                                                      27.447,07 zł

 

 

 

 

§ 4210 zakup materiałów                                                                                 25.000 zł

 

 

 

 

§ 4 260 zakup energii elektrycznej                                                                2.447,07 zł

 

 

 

 

rozdział 75095 Pozostała działalność                                                                 1.500 zł

 

 

 

 

§ 4430 różne opłaty i składki                                                                             1.500 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział 757 Obsługa długu publicznego                                                             28.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 75702  Obsługa kredytów i pożyczek                                               28.000 zł

 

 

 

 

§ 8070 odsetki od kredytów i pożyczek                                                            28.000zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                52.308,83 zł

 

 

 

 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe                                                           31.935,24 zł

 

 

 

 

§ 3020 różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                         31.563,24 zł

 

 

 

 

                                                              3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                      372 zł

 

 

 

 

Rozdział 80104 Przedszkola                                                                             10.169 zł

 

 

 

 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                   1.200 zł

 

 

 

 

§ 4210 zakup materiałów                                                                                    5.469 zł

 

 

 

 

§ 4240 zakup pomocy naukowych                                                                    3.500 

 

 

 

 

Rozdział 80110 Gimnazja                                                                             8.134,59 zł

 

 

 

 

§ 3020  różne wydatki na rzecz os.fizycznych                                              8.134,59 zł                                                                                          

 

 

 

 

rozdział 80114 Obsługa szkół                                                                            1.830 zł

 

 

 

 

§ 4120 składki na f.pracy                                                                                        29 zł

 

 

 

 

§ 4210 zakup materiałów                                                                                    1.401 zł

 

 

 

 

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych                                                            400 zł

 

 

 

 

rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                     240 zł

 

 

 

 

§ 4700 szkolenia                                                                                                    240 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział 852 Pomoc społeczna                                                                                4.800 zł

 

 

 

 

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe                                                              4.800 zł

 

 

 

 

§ 3110 świadczenia społeczne                                                                            4.800 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                9.376,16 zł

 

 

 

 

Rozdział 85401 świetlice szkolne                                                                  9.376,16 zł

 

 

 

 

§ 3020 różne wydatki na rzecz os.fizycznych                                               1.993,16 zł

 

 

 

 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe                                                                         4.860 zł

 

 

 

 

§ 4110 składki na ubezp.społeczne                                                                     1.980 zł

 

 

 

 

§ 4120 składki na f.pracy                                                                                         43 zł

 

 

 

 

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                            500 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                     10.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 92116 Biblioteki                                                                                10.000 zł

 

 

 

 

§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury                   10.000 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport                                                                      8.400 zł

 

 

 

 

Rozdział 92601 Obiekty sportowe                                                                      8.400 zł

 

 

 

 

§ 6050 wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych                                               8.400 zł                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             § 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                                                235.924 zł

 

 

 

 

 

Dział 400 Zaopatrywanie w energię gaz i wodę                                               12.300 zł

rozdział 40001 Dostarczanie ciepła                                                                  12.300 zł

 

 

 

 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe                                                                       10.000 zł

 

 

 

 

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                        2.000 zł

 

 

 

 

§ 4120 składki na fundusz pracy                                                                           300 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             4

 

 

 

 

 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                   198.624 zł

 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe                                                              154.000 zł

 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe                                                                       15.000 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                      20.000 zł

 

 

 

 

§ 4210 zakup materiałów                                                                                100.000 zł

 

 

 

 

§ 4260 zakup energii elektrycznej                                                                    19.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 80104 Przedszkola                                                                             10.169 zł

 

 

 

 

§ 3020 różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                   116 zł                                                        

 

 

 

 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe                                                                         9.475 zł

 

 

 

 

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                           367 zł

 

 

 

 

§ 4120 składki na fundusz pracy                                                                           211 zł

 

 

 

 

Rozdział 80110 Gimnazja                                                                                 26.118 zł

 

 

 

 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe                                                                       15.000 zł

 

 

 

 

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                      10.348 zł  

 

 

 

 

§ 4120 składki na fundusz pracy                                                                           770 zł                                                         

 

 

 

 

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów                                                                 4.139 zł

 

 

 

 

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                         4.139 zł

 

 

 

 

Rozdział 80114 Obsługa szkół                                                                           1.830 zł

 

 

 

 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe                                                                         1.000 zł

 

 

 

 

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                           830 zł

 

 

 

 

rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                    240 zł

 

 

 

 

§ 4410 krajowe podróże służbowe                                                                        240 zł

 

 

 

 

rozdział 80195 Pozostała działalność                                                                 2.128 zł

 

 

 

 

§ 3240 pomoc materialna dla uczniów                                                               2.128 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział 900  Gospodarka komunalna                                                                   25.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                     25.000 zł

 

 

 

 

§ 4210 zakup materiałów                                                                                  15.000 zł

 

 

 

 

§ 4260 zakup energii elektrycznej                                                                    10.000 zł

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi            8.871.867,02 zł

 

 

 

 

 

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi             8.538.471,02zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           § 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           § 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

 

 

 

 

 

 

  PRZEWODNICZĄCY                         

RADY GMINY

 Jacek Gołębski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

                                                                  5                                                                                                               

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

                                                  UZASADNIENIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Zmian w budżecie gminy na rok 2007 należy dokonać w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planowanych dochodów budżetowych . Dokonano przeniesień wydatków budżetowych  w związku z dużymi oszczędnościami w budżecie oświaty i wychowania  oraz możliwością wykorzystania środków na wykonanie dodatkowych zadań oraz zabezpieczenie wypłaty nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

Ilość odwiedzin: 3168
Nazwa dokumentu: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007
Podmiot udostępniający: Biuro Rady Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-01-17 12:54:54
Data udostępnienia informacji: 2008-01-17 12:54:54
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-18 13:21:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner