logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      minus Rok 2007
         minus Uchwała VII/9/2007
         minus Uchwała VII/10/2007
         minus Uchwała VII/11/2007
         minus Uchwała VII/12/2007
         minus Uchwała VII/13/2007
         minus Uchwała VII/14/2007
         minus Uchwała VII/15/2007
         minus Uchwała VII/16/2007
         minus Uchwała VII/17/2007
         minus Uchwała VII/18/2007
         minus Uchwała VII/19/2007
         minus Uchwała VIII/20/2007
         minus Uchwała VIII/21/2007
         minus Uchwała VIII/22/2007
         minus Uchwała VIII/23/2007
         minus Uchwała VIII/24/2007
         minus Uchwała IX/25/2007
         minus Uchwała IX/26/2007
         minus Uchwała IX/27/2007
         minus Uchwała IX/28/2007
         minus Uchwała IX/29/2007
         minus Uchwała X/30/2007
         minus Uchwała X/31/2007
         minus Uchwała X/32/2007
         minus Uchwała X/33/2007
         minus Uchwała X/34/2007
         minus Uchwała X/35/2007
         minus Uchwała X/36/2007
         minus Uchwała XI/37/2007
         minus Uchwała XI/38/2007
         minus Uchwała XI/39/2007
         minus Uchwała XI/40/2007
         minus Uchwała XI/41/2007
         minus Uchwała XI/42/2007
         minus Uchwała Nr XII/43/2007
         minus Uchwała XIII/44/2007
         minus Uchwała XIII/45/2007
         minus Uchwała XIII/46/2007
         minus Uchwała XIII/47/2007
         minus Uchwała XIII/48/2007
         minus Uchwała XIV/49/2007
         minus Uchwała XIV/50/2007
         minus Uchwała XIV/51/2007
         minus Uchwała XIV/52/2007
         minus Uchwała XIV/53/2007
         minus Uchwała XIV/54/2007
         minus Uchwała XIV/55/2007
         minus Uchwała XV/56/2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podzia? administracyjny kraju
A A A


UCHWAŁA NR IX/26/2007
Rady Gminy w Janowicach Wielkich
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

na terenie Gminy Janowice Wielkie
 
 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U z 2005r .Nr 236,poz.2008 ze zm./ ,po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze - Rada Gminy w Janowicach Wielkich, u c h w a l a Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowice Wielkie , w następującej treści :

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 
§ 1
 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowice Wielkie, zwany dalej Regulaminem określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowice Wielkie

 
§ 2

Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości , mieszkańców, przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Janowice Wielkie.

 

Rozdział II

wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku

na terenach nieruchomości i w miejscach publicznych

 
§ 3

1.      Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na ich terenie porządku , czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego.

2.      Właściciele nieruchomości zobowiązani są do dbania o czystość i estetykę ścian budynków i ogrodzeń w szczególności poprzez odnowę elewacji budynku usuwanie plakatów , reklam, ogłoszeń , napisów i rysunków.

3.      Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń :

1/ z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego

2/ z wydzielonej części drogi publicznej przeznaczonej do ruchu pieszego – chodniku – położonej bezpośrednio przy granicy nieruchomości zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .

4.      Usuwania błota , śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń powinno odbywać się do godz. 7:30 rano, a w razie wystąpienia w godzinach późniejszych opadów śniegu – niezwłocznie po ich wystąpieniu , natomiast innych zanieczyszczeń – w miarę potrzeb.

5.      Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania sopli i nawisów śniegu z dachu stwarzających zagrożenie dla przechodniów.

6.      Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i na terenach służących komunikacji publicznej i innych , nie wymienionych w pkt

3 i 4 regulują przepisy art. 5 ust. 2-5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

7.      Mycie pojazdów samochodowych można przeprowadzać pod warunkiem , że ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych.

Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.

8.      Naprawy pojazdów , związane z ich bieżącą eksploatacją mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości , jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów.

 
 

Rozdział III

Zasady zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych

i nieczystości ciekłych

 
§4

1.      Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych :

1/ o objętości 0,12 m3 lub 0,24m3 lub 1.1 m3- w zabudowie wielorodzinnej starej

2/o objętości 0,12 m3 lub 0,24 m3 – w zabudowie jednorodzinnej

2.      Pojemniki o których mowa w ust. 1 powinny :

1. być estetyczne i szczelne

2. zapewnić gwarancję bezpieczeństwa dla obsługi , podczas opróżniania i dla osób gromadzących odpady, gwarancję długotrwałego użytkowania oraz dopasowania do urządzeń załadowczych pojazdów.

3. Spełniać wymagania Polskich Norm.

3.      Liczba pojemników powinna zapewniać ich nie przeciążanie , a do jej określenia przyjmuje się :

1/ średnie ilości odpadów komunalnych wytwarzanych przez statystycznego mieszkańca Gminy Janowice Wielkie w ciągu miesiąca :

a/ 0,05 m3 ilość podstawowa

b/ 0,01 m3 na każdą z osób przebywających na terenie szkoły

c/ 0,01 m3 na każdą z osób przebywających na terenie przedszkola

d/ 0,09 m3 na każdego pacjenta przebywającego w szpitalu

e/ 0,12 m3 na każdego pracownika zatrudnionego w obiekcie

handlowym lub usługowym

2/ rodzaje zbieranych selektywnie odpadów na nieruchomości określone w ust. 7a

3/ wymagania higieniczno -sanitarne określone w § 8

4.      Zabrania się zbierania śniegu , lodu ,gorącego popiołu , żużlu i odpadów wielkogabarytowych w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów , określonych w pkt 1.

5.      W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych , właściciel nieruchomości zgłasza ten fakt firmie świadczącej usługi w zakresie odbierania odpadów., w celu ustalenia warunków ich odbioru.

6.      Miejsca gromadzenia odpadów stałych powinny być przygotowane zgodnie z przepisami § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75,poz.690 ze zmianami/

7.      Właściciel nieruchomości zapewnia przedsiębiorcy , w uzgodnionym terminie swobodny dostęp do pojemników. Pojemniki powinny być usytuowane bądź dostarczane do trasy przejazdu pojazdów specjalistycznych odbierających odpady.

8.      Mieszkańcy Gminy mają możliwość selektywnego zbierania makulatury, szkła , tworzyw sztucznych i metali w ogólnodostępnych pojemnikach do selektywnej zbiórki surowców wtórnych w pojemnikach pojemności:

1/ poj. 0,110 m3 z napisem - papier, tektura

2. poj. 0,110 m3 z napisem - szkło

3/ poj. 0,110 m3 żółty druciany – na składowanie tworzyw sztucznych

4/ poj. 0,110 m3 z napisem - metal

2.      Właściciele nieruchomości znajdujących się w rejonach zabudowy jednorodzinnej zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów powstających w gospodarstwach domowych

1. surowców wtórnych /frakcja sucha/

2. pozostałych odpadów przekazywanych na składowisko lub do kompostowni /frakcja mokra/.

3.      Właściciele nieruchomości , na terenie których w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady roślinne zobowiązani są do przekazywania takich odpadów do kompostowni. Z obowiązku zwolnieni są właściciele nieruchomości dokonujący kompostowania odpadów roślinnych we własnym zakresie i na własne potrzeby lub spalający je poza instalacjami i urządzeniami do tego przeznaczonymi, jeżeli spalanie to nie narusza odrębnych przepisów.

4.      Odpady wielkogabarytowe zbiera się w wyznaczonych miejscach na nieruchomości , służących do gromadzenia odpadów stałych , w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości z nieruchomości przez osoby trzecie i umożliwiający łatwy dostęp przedsiębiorcy.

5.      Odpady z remontów ,prowadzonych we własnym zakresie , gromadzone są w wyznaczonych miejscach odrębnie w workach lub kontenerach wynajętych do tego celu od przedsiębiorcy , z których właściciel nieruchomości ma podpisaną umowę.

 
§ 5

Mieszkańcy Gminy oraz osoby przebywające na jego terenie zobowiązani są do korzystania z koszy ulicznych , a w przypadku ich braku do zabierania odpadów ze sobą.

 
§ 6

Organizator imprezy o charakterze publicznym zobowiązany jest do :

1/ wyposażenia miejsca , w którym się ona odbywa w odpowiednia ilość pojemników na odpady stałe oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet.

2/ oczyszczenia terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy i terenów przyległych , jeżeli jest taka potrzeba.

 
§ 7

W zakresie warunków gromadzenia nieczystości ciekłych obowiązują przepisy art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmina

 
 
 
 
 

Rozdział IV

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych

i nieczystości ciekłych

 
§ 8

Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych , zawierających składniki ulegające biodegradacji powinna być dostosowana do ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów jednak nie rzadziej niż :

1/ raz w tygodniu dla budynków wielorodzinnych

2/ raz na miesiąc dla zabudowy jednorodzinnej

 
§ 9

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia usuwania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego z częstotliwością ustaloną ze stacją zlewną , a w przypadku wcześniejszego zapełnienia zbiornika . Zgłoszenie tego faktu przedsiębiorcy , z którym posiada umowę na opróżnianie zbiornika.

 
§ 10

Wykonanie obowiązków o których mowa w §§ 9,10 właściciel nieruchomości zapewnia poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania przez okres jednego roku dowodów korzystania z takich usług oraz płacenia za ich wykonanie.

 
§ 11

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udzielania informacji związanych z usuwaniem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych upoważnionym pracownikom Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich oraz przedstawienia do wglądu aktualnej umowy z jednostką wywozową na wykonanie usługi wraz z rachunkami.

 
§ 12

Odpady wielkogabarytowe lub poremontowe wytworzone we własnym zakresie przez mieszkańców nieruchomości wystawiane w określonym miejscu na nieruchomości odbierane są przez przedsiębiorcę , z którym właściciel nieruchomości ma zawartą umowę na odbieranie odpadów komunalnych , za dodatkową opłatą ponoszoną przez właściciela nieruchomości , w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze od daty zgłoszenia i wystawienia temu przedsiębiorcy

 
§ 13

Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości gromadzonych w nich odpadów.

 
 
 

Rozdział V

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami

 
§ 14

1.     Niesegregowane odpady komunalne zebrane na terenie Gminy Janowice Wielkie , które mogą być poddane odzyskowi należy składować na składowisku odpadów Kostrzyca- Ścięgny, Lubawka.

2.     Odpady zielone należy przekazywać do kompostowni Kostrzyca-Ścięgny, Lubawka

3.     Odpady z selektywnej zbiórki prowadzonej na terenie Gminy Janowice Wielkie należy przekazywać do sortowni Kostrzyca -Ścięgny ,Lubawka

4.     Odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do Kostrzyca -Ścięgny ,Lubawka

 

Rozdział VI

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

 
§ 15

1.     Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt , a także dołożenia starań , aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.

2.     Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki , a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

 
§ 16

Utrzymujący psy zobowiązani są do :

1/ prowadzania psa na uwięzi

2/ prowadzenia psa bez smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych , pod warunkiem , że pies ma kaganiec, a właściciel /opiekun/ sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem

3/ nie wprowadzania psów na teren placów zabaw dla dzieci

4/ nie wprowadzania psów do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności , w szczególności do urzędów ,zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej , szkół i placówek kulturalno -oświatowych – powyższy zakaz nie dotyczy psów przewodników.

5/ usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy, /postanowienie nie dotyczy osób niewidomych , korzystających z psów przewodników/.

6. umieszczenia w widocznym miejscu n /na furtkach , bramach wjazdowych na posesję tabliczek z napisem

Ilość odwiedzin: 2829
Skrócony opis: W sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowice Wielkie
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-05-10 11:42:00
Data udostępnienia informacji: 2007-05-10 11:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-10 11:44:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner