logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      minus Rok 2007
         minus Uchwała VII/9/2007
         minus Uchwała VII/10/2007
         minus Uchwała VII/11/2007
         minus Uchwała VII/12/2007
         minus Uchwała VII/13/2007
         minus Uchwała VII/14/2007
         minus Uchwała VII/15/2007
         minus Uchwała VII/16/2007
         minus Uchwała VII/17/2007
         minus Uchwała VII/18/2007
         minus Uchwała VII/19/2007
         minus Uchwała VIII/20/2007
         minus Uchwała VIII/21/2007
         minus Uchwała VIII/22/2007
         minus Uchwała VIII/23/2007
         minus Uchwała VIII/24/2007
         minus Uchwała IX/25/2007
         minus Uchwała IX/26/2007
         minus Uchwała IX/27/2007
         minus Uchwała IX/28/2007
         minus Uchwała IX/29/2007
         minus Uchwała X/30/2007
         minus Uchwała X/31/2007
         minus Uchwała X/32/2007
         minus Uchwała X/33/2007
         minus Uchwała X/34/2007
         minus Uchwała X/35/2007
         minus Uchwała X/36/2007
         minus Uchwała XI/37/2007
         minus Uchwała XI/38/2007
         minus Uchwała XI/39/2007
         minus Uchwała XI/40/2007
         minus Uchwała XI/41/2007
         minus Uchwała XI/42/2007
         minus Uchwała Nr XII/43/2007
         minus Uchwała XIII/44/2007
         minus Uchwała XIII/45/2007
         minus Uchwała XIII/46/2007
         minus Uchwała XIII/47/2007
         minus Uchwała XIII/48/2007
         minus Uchwała XIV/49/2007
         minus Uchwała XIV/50/2007
         minus Uchwała XIV/51/2007
         minus Uchwała XIV/52/2007
         minus Uchwała XIV/53/2007
         minus Uchwała XIV/54/2007
         minus Uchwała XIV/55/2007
         minus Uchwała XV/56/2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


                                                                                     

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                          UCHWAŁA NR XIV/50/2007

 

 

 

                                 RADY GMINY JANOWICE WIELKIE

 

 

 

                                          z dnia  27 listopada 2007r.

 

 

 

 

 

 

 

           w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007

 

 

 

 

 

 

 

             Na podstawie art.18 ust.2 i 4 i art51 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r

 

 

 

o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz .U. z 2001r Nr 142 poz.1591 ze zm./

 

 

 

oraz art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych /Dz. U  z 2005r.Nr 249 poz.2104/ Rada Gminy Janowice Wielkie uchwala ,co następuje:

 

 

 

 

 

 

 

                                                               §  1             

 

 

 

Zwiększa  się dochody budżetowe o kwotę                                            307.078,10 zł

 

 

 

 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                19.981,10 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność                                                         19.981,10 zł

 

 

 

§ 2010 dotacje na realizację zadań z zakr.adm.rządowej                            19.981,10 zł

 

 

 

                    

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                              50.000 zł

 

 

 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                             50.000 zł

§ 0770 wpływy  z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności                             50.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dział 750 Administracja publiczna                                                                    1.600 zł

 

 

 

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie                                                                1.600 zł

 

 

 

§ 2010 dotacje na real.zadań z zakresu adm.rządowej                                       1.600 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy                                               10.242 zł

 

 

 

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu                                                    10.242 zł

 

 

 

§ 2010 dotacje na realizację zadań w zakr.adm.rządowej                                10.242 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych i osób fizycznych                             147.531 zł

 

 

 

Rozdział 75616 Wpływy z podatków i opł.lokalnych od os.fiz.                    145.631 zł

 

 

 

§0310 wpływy z podatku od nieruchomości                                                    71.000 zł

 

 

 

§ 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn                                            4.000 zł

 

 

 

§ 0500 podatek od czynności cywilno prawnych                                            70.631 zł

 

 

 

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst                       1.900 zł

 

 

 

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                             1.900 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                     22.858 zł

 

 

 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe                                                                22.000 zł

 

 

 

§ 0970 wpływy z różnych dochodów                                                               22.000 zł

 

 

 

rozdział 80195 Pozostała działalność                                                                    858 zł

 

 

 

§ 2030 dotacje celowe na real.zadań własnych gmin                                            858 zł 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                2                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Dział 852 Pomoc społeczna                                                                               6.600 zł

 

 

 

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne                                                              6.000 zł

 

 

 

§ 2010 dotacje na real.zadań z zakresu adm.rządowej                                      6.000 zł

 

 

 

Rozdział 85295 Pozostała działalność                                                                  600 zł

 

 

 

§ 2030 dotacje  celowe przekazane z b.p na realizację zadań wł.gmin                600 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                 48.266 zł

 

 

 

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów                                             48.266 zł

 

 

 

§ 2030 dotacje celowe z b.p. na real.zadań własnych gmin                            48.266 zł

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

                                                           § 2

 

 

 

 

 

 

 

 Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę                                                25.742 zł

 

 

 

 

 

 

 

 w dziale 852 Pomoc społeczna                                                                       25.742 zł

 

 

 

   rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                     2.572 zł                                                        

 

 

 

  § 2010 dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej             2.572 zł

 

 

 

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze                                                       23.170 zł

 

 

 

§ 2010 dotacje przekazane z b.p na realizację zadań z zakresu adm.rząd.        7.170 zł

 

 

 

§ 2030 dotacje celowe przekazane z b.p.na real.zadań własnych gmin           16.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            § 3

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                                              393.393,10 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                34.481,10 zł

rozdział 01010 infrastruktura wodociagowa wsi                                            14.500 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                       14.500 zł

 

 

 

rozdział 01095 Pozostała działalność                                                          19.981,10 zł

 

 

 

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                      391,79 zł

 

 

 

§ 4430 różne opłaty i składki                                                                       19.589,31 zł

 

 

 

 

 

 

 

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz

 

 

 

  i wodę                                                                                                              35.600 zł

 

 

 

rozdział 40001 Dostarczenie ciepła                                                                  10.200 zł

 

 

 

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                       10.200 zł

 

 

 

Rozdział 40002 Dostarczanie wody                                                                 25.400 zł

 

 

 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe                                                                         3.000 zł

 

 

 

§ 4260  zakup energii                                                                                          7.000 zł

 

 

 

§ 4210 zakup materiałów                                                                                    1.000 zł

 

 

 

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                       12.000 zł

 

 

 

§ 4430 różne opłaty i składki                                                                              2.400 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   3

 

 

 

                                                                   

 

 

 

Dział 600 Transport i łączność                                                                         21.501 zł

 

 

 

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy                                                   10.500 zł

 

 

 

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                       10.500 zł

 

 

 

rozdział 60017 Drogi wewnętrzne                                                                      2.501 zł

 

 

 

§ 6050 wydatki inwestycyjne j.budżetowych                                                     2.501 zł

 

 

 

rozdział 60095 Pozostała działalność                                                                 8.500 zł

 

 

 

§ 4210 zakup materiałów                                                                                    8.500 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                            113.000 zł

 

 

 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               4.000 zł

 

 

 

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                         4.000 zł

 

 

 

Rozdział 70095 Pozostała działalność                                                            109.000 zł

 

 

 

§ 3020 wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń                                             2.500 zł                                                                    

 

 

 

§ 4210 zakup materiałów                                                                                 40.000 zł

 

 

 

§ 4260 zakup energii elektrycznej                                                                      3.000 zł

 

 

 

§ 4270 zakup usług remontowych                                                                    40.000 zł

 

 

 

§ 4300  zakup usług pozostałych                                                                      23.000 zł

 

 

 

§ 4430 różne opłaty i składki                                                                                500 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dział 750 Administracja publiczna                                                                  23.400 zł

 

 

 

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie                                                                1.600 zł

 

 

 

§ 4210 zakup materiałów                                                                                       200 zł

 

 

 

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                            466 zł

 

 

 

§ 4410 Krajowe podróże służbowe                                                                        174 zł

 

 

 

§ 4700 szkolenia pracowników                                                                             760 zł

 

 

 

Rozdział 75023 Urzędy gmin                                                                           21.300 zł

 

 

 

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                       10.000 zł

 

 

 

§ 4 350 opłaty za usł.internetowe                                                                       1.000 zł

 

 

 

§ 4360  zakup usł.telefonii komórkowej                                                             3.000 zł

 

 

 

§ 4410 Krajowe podróże służbowe                                                                     3.000 zł

 

 

 

§ 4610 Opłaty sądowe                                                                                           300 zł

 

 

 

§ 4700 szkolenia pracowników                                                                          4.000 zł

 

 

 

rozdział 75095 Pozostała działalność                                                                    500 zł

 

 

 

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                            500 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej                           10.242 zł

 

 

 

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu                                                     10.242 zł

 

 

 

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                               5.940 zł

 

 

 

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                       243,90zł

 

 

 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                              2.318,90 zł

 

 

 

§ 4210 zakup materiałów                                                                               1.153,90 zł

 

 

 

§ 4410 Krajowe podróże służbowe                                                                   585,30 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dział 752 Obrona narodowa                                                                                  200 zł

 

 

 

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne                                                          200 zł

 

 

 

§ 4210 zakup materiałów                                                                                       200 zł

 

 

 

                                                                  4

 

 

 

 

 

 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż                                       5.100 zł

 

 

 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                        2.100 zł

 

 

 

§ 4210 zakup materiałów                                                                                    2.000 zł

 

 

 

§ 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                          100 zł

 

 

 

rozdział 75414 Obrona cywilna                                                                          3.000 zł

 

 

 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe                                                                         2.600 zł

 

 

 

§ 4700 szkolenia pracowników                                                                             400 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dział 756 Dochody od os.prawnych i osób fiz.                                                  2.000 zł                                                   

 

 

 

Rozdział 75647 Pobór podatków i opłat                                                             2.000 zł

 

 

 

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                         2.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                     11.558 zł

 

 

 

Rozdział 80104 Przedszkola                                                                               1.500 zł

 

 

 

§ 4260 zakup energii elektrycznej                                                                      1.500 zł

 

 

 

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów                                                                 9.200 zł

 

 

 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                   2.200 zł

 

 

 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                            7.000 zł                                                                 

 

 

 

rozdział 80195 Pozostała działalność                                                                    858 zł

 

 

 

§ 4210 zakup materiałów                                                                                       858 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dział 851 Ochrona zdrowia                                                                                1.900 zł

 

 

 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                              1.900 zł

 

 

 

§ 4210 zakup materiałów                                                                                    1.900 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dział 852 Pomoc społeczna                                                                              17.215 zł

 

 

 

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne                                                                8.015 zł

 

 

 

§ 3110 świadczenia społeczne                                                                            6.000 zł

 

 

 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe                                                                         1.674 zł

 

 

 

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                          300 zł

 

 

 

§ 4120 składki na fundusz pracy                                                                             41 zł

 

 

 

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                       7.500 zł

 

 

 

§ 6060 zakupy inwest.jedn.budżetowych                                                           7.500 zł

 

 

 

rozdział 85295 Pozostała działalność                                                                 1.700 zł

 

 

 

§ 3110 świadczenia społeczne                                                                            1.700 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                   48.266 zł

 

 

 

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla dzieci                                                   48.266 zł

 

 

 

§ 3240 stypendia dla uczniów                                                                           48.266 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                66.930 zł

 

 

 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                     16.930 zł

 

 

 

§ 4260 zakup energii elektrycznej                                                                    15.000 zł

 

 

 

§ 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                          100 zł

 

 

 

§ 4360 zakup usług telef.komórkowej                                                                   400 zł

 

 

 

§ 4370 zakup usług telef.stacjonarnej                                                                    600 zł

 

 

 

                                                          5

 

 

 

§ 4430 Różne opłaty i składki                                                                               830 zł

 

 

 

rozdział 90015 Oświetlenie ulic i placów                                                         50.000 zł

 

 

 

§ 4260 zakup energii elektrycznej                                                                    40.000 zł

 

 

 

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                       10.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                    2.000 zł

 

 

 

Rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby                                             2.000 zł

 

 

 

§ 4350 opłaty za usługi internetowe                                                                 2.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

                                                             § 4

 

 

 

 

 

 

 

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                                                112.057 zł

 

 

 

 

Dział 400 Zaopatrywanie w energię gaz i wodę                                              10.000 zł

rozdział 40002 Dostarczanie wody                                                                  10.000 zł

 

 

 

§ 6060 zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych                                              10.000 zł

 

 

 

 

 

Dział 710 Działalność usługowa                                                                   35.000 zł

 

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego                             35.000 zł

 

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                     35.000 zł

    

 Dział 750 Administracja publiczna                                                                23.500 zł

 

 

 

Rozdział 75023 urzędy gmin                                                                           23.500 zł

 

 

 

§ 6060 zakupy inwestycyjne j.budżetowych                                                   23.500 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dział 752 Obrona narodowa                                                                                 200 zł

 

 

 

Rozdział 75212 pozostałe wydatki obronne                                                         200 zł

 

 

 

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                           100 zł

 

 

 

§ 4410 Krajowe podróże służbowe                                                                       100 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż                                       7.000 zł

 

 

 

Rozdział 75414 Obrona cywilna                                                                        7.000 zł

 

 

 

§ 4210 zakup materiałów                                                                                    6.000 zł

 

 

 

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                         1.000 zł                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Dział 852 Pomoc społeczna                                                                              36.357 zł

 

 

 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej                                                        6.000 zł

 

 

 

§ 4330 zakup usług przez jst od innych jst                                                         6.000 zł

 

 

 

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne                                                                2.015 zł

 

 

 

§ 4210 zakup materiałów                                                                                       100 zł

 

 

 

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                            326 zł

 

 

 

§ 4700 szkolenia pracowników                                                                             334 zł

 

 

 

§ 4740 zakup materiałów papiern.do sprzętu drukarskiego                               1.255 zł 

 

 

 

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                         2.572 zł

 

 

 

§ 4130 składki na ubezp.zdrowotne                                                                    2.572 zł

 

 

 

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze                                                        23.170 zł

 

 

 

§ 3110 swiadczenia społeczne                                                                          23.170 zł

 

 

 

                                                             6

 

 

 

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                       1.100 zł

 

 

 

§ 4700 szkolenia pracowników                                                                          1.100 zł

 

 

 

rozdział 85228 usługi opiekuńcze                                                                      1.500 zł

 

 

 

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                         1.500 zł

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi            8.836.994,02 zł

 

 

 

 

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi             8.503.598,02zł

 

 

 

 

 

 

 

                                                           § 5

 

 

 

 

 

 

 

             Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie

 

 

 

 

 

 

 

                                                           § 6

 

 

 

 

 

 

 

                              Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

                                                                                   PRZEWODNICZĄCY

 

 

 

                                                                                        RADY GMINY

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Jacek Gołębski

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                  UZASADNIENIE

 

 

 

 

 

 

 

        Zmian w budżecie gminy na rok 2007 należy dokonać na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego przyznającej dodatkowe  środki  w wyniku podziału rezerw przez Ministra Finansów, zwiększenia  środków zaplanowanych w budżecie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz  na dożywianie dzieci a zmniejszenie na wypłatę zasiłków w dziele 852 Pomoc społeczna. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększyć należy dochody w wyniku wyroku sądu przyznającego zwrot składek  odprowadzanych do ZUS od wypłacanych nauczycielom dodatków mieszkaniowych, w dziale 010 zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa.

 

 

 

Pozostałe zmiany planu dochodów i wydatków wynikają z potrzeb w zakresie wykonywania budżetu gminy na rok 2007.

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

                                          UCHWAŁA NR XIV/50/2007

 

 

 

                                 RADY GMINY JANOWICE WIELKIE

 

 

 

                                          z dnia  27 listopada 2007r.

 

 

 

 

 

 

 

           w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007

 

 

 

 

 

 

 

             Na podstawie art.18 ust.2 i 4 i art51 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r

 

 

 

o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz .U. z 2001r Nr 142 poz.1591 ze zm./

 

 

 

oraz art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych /Dz. U  z 2005r.Nr 249 poz.2104/ Rada Gminy Janowice Wielkie uchwala ,co następuje:

 

 

 

 

 

 

 

                                                               §  1             

 

 

 

Zwiększa  się dochody budżetowe o kwotę                                            307.078,10 zł

 

 

 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                19.981,10 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność                                                         19.981,10 zł

 

 

 

§ 2010 dotacje na realizację zadań z zakr.adm.rządowej                            19.981,10 zł

 

 

 

                    

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                              50.000 zł

 

 

 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                             50.000 zł

§ 0770 wpływy  z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności                             50.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dział 750 Administracja publiczna                                                                    1.600 zł

 

 

 

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie                                                                1.600 zł

 

 

 

§ 2010 dotacje na real.zadań z zakresu adm.rządowej                                       1.600 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy                                               10.242 zł

 

 

 

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu                                                    10.242 zł

 

 

 

§ 2010 dotacje na realizację zadań w zakr.adm.rządowej                                10.242 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych i osób fizycznych                             147.531 zł

 

 

 

Rozdział 75616 Wpływy z podatków i opł.lokalnych od os.fiz.                    145.631 zł

 

 

 

§0310 wpływy z podatku od nieruchomości                                                    71.000 zł

 

 

 

§ 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn                                            4.000 zł

 

 

 

§ 0500 podatek od czynności cywilno prawnych                                            70.631 zł

 

 

 

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst                       1.900 zł

 

 

 

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                             1.900 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                     22.858 zł

 

 

 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe                                                                22.000 zł

 

 

 

§ 0970 wpływy z różnych dochodów                                                               22.000 zł

 

 

 

rozdział 80195 Pozostała działalność                                                                    858 zł

 

 

 

§ 2030 dotacje celowe na real.zadań własnych gmin                                            858 zł 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                2                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Dział 852 Pomoc społeczna                                                                               6.600 zł

 

 

 

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne                                                              6.000 zł

 

 

 

§ 2010 dotacje na real.zadań z zakresu adm.rządowej                                      6.000 zł

 

 

 

Rozdział 85295 Pozostała działalność                                                                  600 zł

 

 

 

§ 2030 dotacje  celowe przekazane z b.p na realizację zadań wł.gmin                600 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                 48.266 zł

 

 

 

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów                                             48.266 zł

 

 

 

§ 2030 dotacje celowe z b.p. na real.zadań własnych gmin                            48.266 zł

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

                                                           § 2

 

 

 

 

 

 

 

 Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę                                                25.742 zł

 

 

 

 

 

 

 

 w dziale 852 Pomoc społeczna                                                                       25.742 zł

 

 

 

   rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                     2.572 zł                                                        

 

 

 

  § 2010 dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej             2.572 zł

 

 

 

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze                                                       23.170 zł

 

 

 

§ 2010 dotacje przekazane z b.p na realizację zadań z zakresu adm.rząd.        7.170 zł

 

 

 

§ 2030 dotacje celowe przekazane z b.p.na real.zadań własnych gmin           16.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            § 3

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                                              393.393,10 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                34.481,10 zł

rozdział 01010 infrastruktura wodociagowa wsi                                            14.500 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                       14.500 zł

 

 

 

rozdział 01095 Pozostała działalność                                                          19.981,10 zł

 

 

 

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                      391,79 zł

 

 

 

§ 4430 różne opłaty i składki                                                                       19.589,31 zł

 

 

 

 

 

 

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz

 

 

 

  i wodę                                                                                                              35.600 zł

 

 

 

rozdział 40001 Dostarczenie ciepła                                                                  10.200 zł

 

 

 

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                       10.200 zł

 

 

 

Rozdział 40002 Dostarczanie wody                                                                 25.400 zł

 

 

 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe                                                                         3.000 zł

 

 

 

§ 4260  zakup energii                                                                                          7.000 zł

 

 

 

§ 4210 zakup materiałów                                                                                    1.000 zł

 

 

 

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                       12.000 zł

 

 

 

§ 4430 różne opłaty i składki                                                                              2.400 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   3

 

 

 

                                                                   

 

 

 

Dział 600 Transport i łączność                                                                         21.501 zł

 

 

 

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy                                                   10.500 zł

 

 

 

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                       10.500 zł

 

 

 

rozdział 60017 Drogi wewnętrzne                                                                      2.501 zł

 

 

 

§ 6050 wydatki inwestycyjne j.budżetowych                                                     2.501 zł

 

 

 

rozdział 60095 Pozostała działalność                                                                 8.500 zł

 

 

 

§ 4210 zakup materiałów                                                                                    8.500 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                            113.000 zł

 

 

 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               4.000 zł

 

 

 

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                         4.000 zł

 

 

 

Rozdział 70095 Pozostała działalność                                                            109.000 zł

 

 

 

§ 3020 wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń                                             2.500 zł                                                                    

 

 

 

§ 4210 zakup materiałów                                                                                 40.000 zł

 

 

 

§ 4260 zakup energii elektrycznej                                                                      3.000 zł

 

 

 

§ 4270 zakup usług remontowych                                                                    40.000 zł

 

 

 

§ 4300  zakup usług pozostałych                                                                      23.000 zł

 

 

 

§ 4430 różne opłaty i składki                                                                                500 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dział 750 Administracja publiczna                                                                  23.400 zł

 

 

 

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie                                                                1.600 zł

 

 

 

§ 4210 zakup materiałów                                                                                       200 zł

 

 

 

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                            466 zł

 

 

 

§ 4410 Krajowe podróże służbowe                                                                        174 zł

 

 

 

§ 4700 szkolenia pracowników                                                                             760 zł

 

 

 

Rozdział 75023 Urzędy gmin                                                                           21.300 zł

 

 

 

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                       10.000 zł

 

 

 

§ 4 350 opłaty za usł.internetowe                                                                       1.000 zł

 

 

 

§ 4360  zakup usł.telefonii komórkowej                                                             3.000 zł

 

 

 

§ 4410 Krajowe podróże służbowe                                                                     3.000 zł

 

 

 

§ 4610 Opłaty sądowe                                                                                           300 zł

 

 

 

§ 4700 szkolenia pracowników                                                                          4.000 zł

 

 

 

rozdział 75095 Pozostała działalność                                                                    500 zł

 

 

 

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                            500 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej                           10.242 zł

 

 

 

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu                                                     10.242 zł

 

 

 

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                               5.940 zł

 

 

 

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                       243,90zł

 

 

 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                              2.318,90 zł

 

 

 

§ 4210 zakup materiałów                                                                               1.153,90 zł

 

 

 

§ 4410 Krajowe podróże służbowe                                                                   585,30 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dział 752 Obrona narodowa                                                                                  200 zł

 

 

 

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne                                                          200 zł

 

 

 

§ 4210 zakup materiałów                                                                                       200 zł

 

 

 

                                                                  4

 

 

 

 

 

 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż                                       5.100 zł

 

 

 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                        2.100 zł

 

 

 

§ 4210 zakup materiałów                                                                                    2.000 zł

 

 

 

§ 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                          100 zł

 

 

 

rozdział 75414 Obrona cywilna                                                                          3.000 zł

 

 

 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe                                                                         2.600 zł

 

 

 

§ 4700 szkolenia pracowników                                                                             400 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dział 756 Dochody od os.prawnych i osób fiz.                                                  2.000 zł                                                   

 

 

 

Rozdział 75647 Pobór podatków i opłat                                                             2.000 zł

 

 

 

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                         2.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                     11.558 zł

 

 

 

Rozdział 80104 Przedszkola                                                                               1.500 zł

 

 

 

§ 4260 zakup energii elektrycznej                                                                      1.500 zł

 

 

 

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów                                                                 9.200 zł

 

 

 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                   2.200 zł

 

 

 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                            7.000 zł                                                                 

 

 

 

rozdział 80195 Pozostała działalność                                                                    858 zł

 

 

 

§ 4210 zakup materiałów                                                                                       858 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dział 851 Ochrona zdrowia                                                                                1.900 zł

 

 

 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                              1.900 zł

 

 

 

§ 4210 zakup materiałów                                                                                    1.900 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dział 852 Pomoc społeczna                                                                              17.215 zł

 

 

 

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne                                                                8.015 zł

 

 

 

§ 3110 świadczenia społeczne                                                                            6.000 zł

 

 

 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe                                                                         1.674 zł

 

 

 

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                          300 zł

 

 

 

§ 4120 składki na fundusz pracy                                                                             41 zł

 

 

 

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                       7.500 zł

 

 

 

§ 6060 zakupy inwest.jedn.budżetowych                                                           7.500 zł

 

 

 

rozdział 85295 Pozostała działalność                                                                 1.700 zł

 

 

 

§ 3110 świadczenia społeczne                                                                            1.700 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                   48.266 zł

 

 

 

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla dzieci                                                   48.266 zł

 

 

 

§ 3240 stypendia dla uczniów                                                                           48.266 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                66.930 zł

 

 

 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                     16.930 zł

 

 

 

§ 4260 zakup energii elektrycznej                                                                    15.000 zł

 

 

 

§ 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                          100 zł

 

 

 

§ 4360 zakup usług telef.komórkowej                                                                   400 zł

 

 

 

§ 4370 zakup usług telef.stacjonarnej                                                                    600 zł

 

 

 

                                                          5

 

 

 

§ 4430 Różne opłaty i składki                                                                               830 zł

 

 

 

rozdział 90015 Oświetlenie ulic i placów                                                         50.000 zł

 

 

 

§ 4260 zakup energii elektrycznej                                                                    40.000 zł

 

 

 

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                       10.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                    2.000 zł

 

 

 

Rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby                                             2.000 zł

 

 

 

§ 4350 opłaty za usługi internetowe                                                                 2.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

                                                             § 4

 

 

 

 

 

 

 

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                                                112.057 zł

 

 

 

Dział 400 Zaopatrywanie w energię gaz i wodę                                              10.000 zł

rozdział 40002 Dostarczanie wody                                                                  10.000 zł

 

 

 

§ 6060 zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych                                              10.000 zł

 

 

 

 

 

Dział 710 Działalność usługowa                                                                   35.000 zł

 

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego                             35.000 zł

 

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                     35.000 zł

    

 Dział 750 Administracja publiczna                                                                23.500 zł

 

 

 

Rozdział 75023 urzędy gmin                                                                           23.500 zł

 

 

 

§ 6060 zakupy inwestycyjne j.budżetowych                                                   23.500 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dział 752 Obrona narodowa                                                                                 200 zł

 

 

 

Rozdział 75212 pozostałe wydatki obronne                                                         200 zł

 

 

 

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                           100 zł

 

 

 

§ 4410 Krajowe podróże służbowe                                                                       100 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż                                       7.000 zł

 

 

 

Rozdział 75414 Obrona cywilna                                                                        7.000 zł

 

 

 

§ 4210 zakup materiałów                                                                                    6.000 zł

 

 

 

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                         1.000 zł                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Dział 852 Pomoc społeczna                                                                              36.357 zł

 

 

 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej                                                        6.000 zł

 

 

 

§ 4330 zakup usług przez jst od innych jst                                                         6.000 zł

 

 

 

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne                                                                2.015 zł

 

 

 

§ 4210 zakup materiałów                                                                                       100 zł

 

 

 

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                            326 zł

 

 

 

§ 4700 szkolenia pracowników                                                                             334 zł

 

 

 

§ 4740 zakup materiałów papiern.do sprzętu drukarskiego                               1.255 zł 

 

 

 

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                         2.572 zł

 

 

 

§ 4130 składki na ubezp.zdrowotne                                                                    2.572 zł

 

 

 

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze                                                        23.170 zł

 

 

 

§ 3110 swiadczenia społeczne                                                                          23.170 zł

 

 

 

                                                             6

 

 

 

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                       1.100 zł

 

 

 

§ 4700 szkolenia pracowników                                                                          1.100 zł

 

 

 

rozdział 85228 usługi opiekuńcze                                                                      1.500 zł

 

 

 

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                         1.500 zł

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi            8.836.994,02 zł

 

 

 

 

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi             8.503.598,02zł

 

 

 

 

 

 

 

                                                           § 5

 

 

 

 

 

 

 

             Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie

 

 

 

 

 

 

 

                                                           § 6

 

 

 

 

 

 

 

                              Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

                                                                                   PRZEWODNICZĄCY

 

 

 

                                                                                        RADY GMINY

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Jacek Gołębski

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                  UZASADNIENIE

 

 

 

 

 

 

 

        Zmian w budżecie gminy na rok 2007 należy dokonać na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego przyznającej dodatkowe  środki  w wyniku podziału rezerw przez Ministra Finansów, zwiększenia  środków zaplanowanych w budżecie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz  na dożywianie dzieci a zmniejszenie na wypłatę zasiłków w dziele 852 Pomoc społeczna. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększyć należy dochody w wyniku wyroku sądu przyznającego zwrot składek  odprowadzanych do ZUS od wypłacanych nauczycielom dodatków mieszkaniowych, w dziale 010 zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa.

 

 

 

Pozostałe zmiany planu dochodów i wydatków wynikają z potrzeb w zakresie wykonywania budżetu gminy na rok 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócony opis: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007
Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-12-10 09:16:28
Data udostępnienia informacji: 2007-12-10 09:16:28
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-10 09:33:22

Wersja do wydruku...

corner   corner