logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      minus Rok 2007
         minus Uchwała VII/9/2007
         minus Uchwała VII/10/2007
         minus Uchwała VII/11/2007
         minus Uchwała VII/12/2007
         minus Uchwała VII/13/2007
         minus Uchwała VII/14/2007
         minus Uchwała VII/15/2007
         minus Uchwała VII/16/2007
         minus Uchwała VII/17/2007
         minus Uchwała VII/18/2007
         minus Uchwała VII/19/2007
         minus Uchwała VIII/20/2007
         minus Uchwała VIII/21/2007
         minus Uchwała VIII/22/2007
         minus Uchwała VIII/23/2007
         minus Uchwała VIII/24/2007
         minus Uchwała IX/25/2007
         minus Uchwała IX/26/2007
         minus Uchwała IX/27/2007
         minus Uchwała IX/28/2007
         minus Uchwała IX/29/2007
         minus Uchwała X/30/2007
         minus Uchwała X/31/2007
         minus Uchwała X/32/2007
         minus Uchwała X/33/2007
         minus Uchwała X/34/2007
         minus Uchwała X/35/2007
         minus Uchwała X/36/2007
         minus Uchwała XI/37/2007
         minus Uchwała XI/38/2007
         minus Uchwała XI/39/2007
         minus Uchwała XI/40/2007
         minus Uchwała XI/41/2007
         minus Uchwała XI/42/2007
         minus Uchwała Nr XII/43/2007
         minus Uchwała XIII/44/2007
         minus Uchwała XIII/45/2007
         minus Uchwała XIII/46/2007
         minus Uchwała XIII/47/2007
         minus Uchwała XIII/48/2007
         minus Uchwała XIV/49/2007
         minus Uchwała XIV/50/2007
         minus Uchwała XIV/51/2007
         minus Uchwała XIV/52/2007
         minus Uchwała XIV/53/2007
         minus Uchwała XIV/54/2007
         minus Uchwała XIV/55/2007
         minus Uchwała XV/56/2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


U C H W A Ł A Nr XIV/52/2007

Rady Gminy w Janowicach Wielkich

z dnia 27 listopada 2007 roku

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

 

 

 

Na podstawie art.10 ust.1 i 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U z 2006 roku Nr 121 poz. 844 ze zm.), art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) - Rada Gminy w Janowicach Wielkich u c h w a l a co następuje:

§ 1

1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie :

 

 

 

 

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

a). powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 676 zł

b). powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 860 zł

       c.            powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.000 zł

2. od samochodów ciężarowych w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

1). o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

równoważne i innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej:

a). nie mniej niż 12 ton, mniej niż 13 ton 1.100 zł

b). nie mniej niż 13 ton, mniej niż 14 ton 1.200zł

c). nie mniej niż 14 ton, mniej niż 15 ton 1.300 zł

d). nie mniej niż 15 ton, 1.550 zł

2). o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

równoważne i innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej:

a). nie mniej niż 12 ton, mniej niż 17 ton 1.300 zł

b). nie mniej niż 17 ton, mniej niż 19 ton 1.400 zł

c). nie mniej niż 19 ton , mniej niż 21 ton 1.500 zł

d). nie mniej niż 21 ton, mniej niż 23 tony 1.600.zł

e). nie mniej niż 23 tony, mniej niż 25 ton 1.800 zł

f). nie mniej niż 25 ton, 1.900 zł

3). o czterech osiach i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym

za równoważne i innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej:

a). nie mniej niż 12 ton, mniej niż 25 ton 2.000 zł

b). nie mniej niż 25 ton, mniej niż 27 ton 2.100 zł

c). nie mniej niż 27 ton , mniej niż 29 ton 2.200 zł

d). nie mniej niż 29 ton, mniej niż 31 ton 2.500 zł

e).nie mniej niż 31 ton, 2.500 zł

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie

z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

od 3,5 tony i poniżej niż 12 ton: 1.500 zł

 

 

 

 

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania z naczepą lub przyczepą o dopuszczanej masie całkowitej zespołu pojazdów w zależności od

liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

1). o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

równoważne i innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej:

a). nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton 1.600 zł

b). nie mniej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton 1.600 zł

c). nie mniej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton 1.600 zł

                                                      d.           nie mniej niż 31 ton 1.900 zł

 

 

 

 

-2-

 

 

 

 

2).o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

równoważne i innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej:

a). nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton 1.900 zł

b). nie mniej niż 40 ton, 2.500 zł

 

 

 

 

5. od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton 700 zł

 

 

 

 

6. od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną

przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

dopuszczalną masę całkowitą :

1.      o jednej osi z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

równoważne i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a). nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton 708 zł.

b). nie mniej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton 800 zł

c). nie mniej niż 25 ton 900 zł

2). o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

równoważne i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a). nie mniej niż 12 ton, mniej niż 28 ton 800 zł

b). nie mniej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony 1.000 zł

c). nie mniej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton 1.200. zł

d). nie mniej niż 38 ton 1.600 zł

3). o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

równoważne i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a). nie mniej niż 12 ton, mniej niż 38 ton 1.100 zł

b). nie mniej niż 38 ton 1.900 zł

 

 

 

 

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc 1.300 zł

b).równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.500 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Gminie Janowice Wielkie.

§ 4

Z upływem dnia 31 grudnia 2007 roku traci moc uchwała Nr XXX/135/2005 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie podatku od środków transportowych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

 

 

 

 

JACEK GOŁĘBSKI

 

 

 

 

 

U C H W A Ł A Nr XIV/52/2007

Rady Gminy w Janowicach Wielkich

z dnia 27 listopada 2007 roku

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

 

 

Na podstawie art.10 ust.1 i 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U z 2006 roku Nr 121 poz. 844 ze zm.), art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) - Rada Gminy w Janowicach Wielkich u c h w a l a co następuje:

§ 1

1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie :

 

 

 

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

a). powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 676 zł

b). powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 860 zł

       c.            powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.000 zł

2. od samochodów ciężarowych w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

1). o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

równoważne i innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej:

a). nie mniej niż 12 ton, mniej niż 13 ton 1.100 zł

b). nie mniej niż 13 ton, mniej niż 14 ton 1.200zł

c). nie mniej niż 14 ton, mniej niż 15 ton 1.300 zł

d). nie mniej niż 15 ton, 1.550 zł

2). o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

równoważne i innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej:

a). nie mniej niż 12 ton, mniej niż 17 ton 1.300 zł

b). nie mniej niż 17 ton, mniej niż 19 ton 1.400 zł

c). nie mniej niż 19 ton , mniej niż 21 ton 1.500 zł

d). nie mniej niż 21 ton, mniej niż 23 tony 1.600.zł

e). nie mniej niż 23 tony, mniej niż 25 ton 1.800 zł

f). nie mniej niż 25 ton, 1.900 zł

3). o czterech osiach i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym

za równoważne i innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej:

a). nie mniej niż 12 ton, mniej niż 25 ton 2.000 zł

b). nie mniej niż 25 ton, mniej niż 27 ton 2.100 zł

c). nie mniej niż 27 ton , mniej niż 29 ton 2.200 zł

d). nie mniej niż 29 ton, mniej niż 31 ton 2.500 zł

e).nie mniej niż 31 ton, 2.500 zł

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie

z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

od 3,5 tony i poniżej niż 12 ton: 1.500 zł

 

 

 

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania z naczepą lub przyczepą o dopuszczanej masie całkowitej zespołu pojazdów w zależności od

liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

1). o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

równoważne i innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej:

a). nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton 1.600 zł

b). nie mniej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton 1.600 zł

c). nie mniej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton 1.600 zł

                                                      d.           nie mniej niż 31 ton 1.900 zł

 

 

 

-2-

 

 

 

2).o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

równoważne i innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej:

a). nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton 1.900 zł

b). nie mniej niż 40 ton, 2.500 zł

 

 

 

5. od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton 700 zł

 

 

 

6. od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną

przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

dopuszczalną masę całkowitą :

1.      o jednej osi z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

równoważne i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a). nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton 708 zł.

b). nie mniej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton 800 zł

c). nie mniej niż 25 ton 900 zł

2). o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

równoważne i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a). nie mniej niż 12 ton, mniej niż 28 ton 800 zł

b). nie mniej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony 1.000 zł

c). nie mniej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton 1.200. zł

d). nie mniej niż 38 ton 1.600 zł

3). o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

równoważne i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a). nie mniej niż 12 ton, mniej niż 38 ton 1.100 zł

b). nie mniej niż 38 ton 1.900 zł

 

 

 

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc 1.300 zł

b).równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.500 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Gminie Janowice Wielkie.

§ 4

Z upływem dnia 31 grudnia 2007 roku traci moc uchwała Nr XXX/135/2005 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie podatku od środków transportowych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2008.

 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

 

 

 

JACEK GOŁĘBSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócony opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-12-10 11:28:28
Data udostępnienia informacji: 2007-12-10 11:28:28
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-10 11:58:28

Wersja do wydruku...

corner   corner