logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      minus Rok 2008
         minus Uchwała XVIII/57/2008
         minus Uchwała XVIII/58/2008
         minus Uchwała XVIII/59/2008
         minus Uchwała XVIII/60/2008
         minus Uchwała XVIII/61/2008
         minus Uchwała XVIII/62/2008
         minus Uchwała XVIII/63/2008
         minus Uchwała XVIII/64/2008
         minus Uchwała XVIII/65/2008
         minus Uchwała XVIII/66/2008
         minus Uchwała XIX/67/2008
         minus Uchwała XIX/68/2008
         minus Uchwała XIX/69/2008
         minus Uchwała XIX/70/2008
         minus Uchwała XIX/71/2008
         minus Uchwała XX/72/2008
         minus Uchwała XX/73/2008
         minus Uchwała XX/74/2008
         minus Uchwała XXI/75/2008
         minus Uchwała XXI/76/2008
         minus Uchwała XXI/77/2008
         minus Uchwała XXI/78/2008
         minus Uchwała XXII/79/2008
         minus Uchwała XXIII/84/2008
         minus Uchwała XXIII/85/2008
         minus Uchwała XIII/86/2008
         minus Uchwała XXIII/87/2008
         minus Uchwała XXIII/88/2008
         minus Uchwała XXIII/89/2008
         minus Uchwała XXIII/90/2008
         minus Uchwała XXIII/91/2008
         minus Uchwała XXIV/92/2008
         minus Uchwała XXV/93/2008
         minus Uchwała XXV/94/2008
         minus Uchwała XXV/95/2008
         minus Uchwała XXVII/102/2008
         minus Uchwała XXVII/103/2008
         minus Uchwała XXVII/104/2008
         minus Uchwała XXVII/105/2008
         minus Uchwała XXIII/83/2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A    UCHWAŁA NR XXI/75/2008
RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH
    z dnia 31 lipca 2008 roku

- w sprawie przystąpienia Gminy Janowice Wielkie do Stowarzyszenia
   „Lokalna Grupa Działania Duch Gór”

     Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i 20 oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 15 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu i rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r., Nr 64, poz. 427) Rada Gminy w Janowicach Wielkich uchwala, co następuje:

§ 1
1.Gmina Janowice Wielkie przystępuje   na      prawach członka zwyczajnego do  tworzonego 
   Stowarzyszenia „Lokalna   Grupa    Działania    Duch   Gór”    jako   przedstawiciel  sektora
   publicznego w myśl ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o   wspieraniu     i    rozwoju    obszarów
   wiejskich z        udziałem      środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju
   Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r., Nr 64, poz. 427) i wyraża wolę podjęcia współpracy
   przy realizacji działań w ramach     osi 3 oraz osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
   2007-2013  oraz innych ważnych dla regionu programów i działań.

2.Projekt Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Duch Gór” stanowi załącznik do
   niniejszej uchwały.

 

§ 2
Zakres planowanych działań i inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zostanie określony w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), opracowanej przez Stowarzyszenie, o którym mowa w § 1.

§ 3
Gminę  w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania Duch Gór” reprezentować będzie osoba wskazana przez Wójta Gminy Janowice Wielkie i zaakceptowana przez Radę Gminy Janowice Wielkie.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                  PRZEWODNICZACY
                                                                                                        RADY  GMINY
                                                                                                    JACEK     GOŁĘBSKI

Uzasadnienie


Fundacja Partnerstwo Ducha Gór działająca w latach 2006-2008 jako Lokalna Grupa Działania - koordynator działań  związanych z Programem LEADER+ ( schemat II) – projekt „Rozwój obszarów wiejskich Kotliny Jeleniogórskiej””, od kilku  miesięcy prowadzi działania związane z założeniem nowej Lokalnej Grupy Działania (LGD) pod kątem aplikowania o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przez tą właśnie grupę oraz podmioty leżące w obszarze działania LGD. 
Wśród podmiotów uprawnionych do korzystania ze wsparcia w ramach LGD wskazane  są jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne, organizacje kościelne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne, osoby fizyczne zamieszkujące obszar LGD. Wszystkie wymienione podmioty będą mogły korzystać ze wsparcia Unii Europejskiej i krajowej w ramach osi 3 i osi 4. Jednostki samorządu terytorialnego dodatkowo w innych programach wdrażanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego będą otrzymywały dodatkowe 2 punkty przy ocenie wniosków jako kryterium regionalne za przynależność do LGD zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Celem programu LEADER jest przede wszystkim aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich  poprzez budowanie kapitału społecznego na obszarach wiejskich i małych miast (do 5 tys. mieszkańców), a także polepszanie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja.
Program LEADER umożliwia realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 poprzez pozyskiwanie środków z UE na: różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, a także odnowę i rozwój wsi.
Program LEADER jest oddolnym partnerskim podejściem  do rozwoju obszarów wiejskich, które pozwoli przede wszystkim budować kapitał społeczny poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy na terenach wiejskich,  a także polepszy zarządzanie lokalnymi zasobami.
Przystąpienie Gminy do tworzonego do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Duch Gór” oraz udzielenie pełnomocnictwa osobie do pełnego reprezentowania Gminy w/w Stowarzyszeniu możliwe jest na mocy Uchwały Rady Gminy. W związku z powyższym zasadne jest przystąpienie do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Duch Gór ” oraz działanie w jego strukturach na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy i regionu.

 

Nazwa dokumentu: - w sprawie przystąpienia Gminy Janowice Wielkie do Stowarzyszenia
Osoba, która wytworzyła informację: Alicja Kozak
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Kozak
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-08-06 15:07:36
Data udostępnienia informacji: 2008-08-06 15:07:36
Data ostatniej aktualizacji: 2008-08-06 15:12:41

Wersja do wydruku...

corner   corner