logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      minus Rok 2008
         minus Uchwała XVIII/57/2008
         minus Uchwała XVIII/58/2008
         minus Uchwała XVIII/59/2008
         minus Uchwała XVIII/60/2008
         minus Uchwała XVIII/61/2008
         minus Uchwała XVIII/62/2008
         minus Uchwała XVIII/63/2008
         minus Uchwała XVIII/64/2008
         minus Uchwała XVIII/65/2008
         minus Uchwała XVIII/66/2008
         minus Uchwała XIX/67/2008
         minus Uchwała XIX/68/2008
         minus Uchwała XIX/69/2008
         minus Uchwała XIX/70/2008
         minus Uchwała XIX/71/2008
         minus Uchwała XX/72/2008
         minus Uchwała XX/73/2008
         minus Uchwała XX/74/2008
         minus Uchwała XXI/75/2008
         minus Uchwała XXI/76/2008
         minus Uchwała XXI/77/2008
         minus Uchwała XXI/78/2008
         minus Uchwała XXII/79/2008
         minus Uchwała XXIII/84/2008
         minus Uchwała XXIII/85/2008
         minus Uchwała XIII/86/2008
         minus Uchwała XXIII/87/2008
         minus Uchwała XXIII/88/2008
         minus Uchwała XXIII/89/2008
         minus Uchwała XXIII/90/2008
         minus Uchwała XXIII/91/2008
         minus Uchwała XXIV/92/2008
         minus Uchwała XXV/93/2008
         minus Uchwała XXV/94/2008
         minus Uchwała XXV/95/2008
         minus Uchwała XXVII/102/2008
         minus Uchwała XXVII/103/2008
         minus Uchwała XXVII/104/2008
         minus Uchwała XXVII/105/2008
         minus Uchwała XXIII/83/2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                             
                                         
UCHWAŁA NR  XXVII/102/2008
RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH
z dnia  30 grudnia 2008 roku

                   w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008

                            Na podstawie art.18 ust.2 i 4 i art. 51 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku          Nr 142 poz.1591 ze zm./ oraz art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U  Nr 249 poz.2104 ze zm./- Rada Gminy Janowice Wielkie uchwala ,co następuje:
 
§  1
 Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę                                                    32.860 zł
Z tego:                                                                                                                    Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.                                  32.860zł    rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                     32.860zł
§ 2710  Wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami
         samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań          
         bieżących                                                                                              32.860 zł
                                           
                                                                                        
§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę                                                  375.414 zł                   
Z tego :
Dział 400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ,gaz i wodę                    4.050 zł                 
rozdział 40001 Dostarczanie ciepła                                                                 2.050 zł                                        
§ 4120 składki na fundusz pracy                                                                          50 zł                                                        § 4170 bezosobowy fundusz płac                                                                    2.000 zł                                                                
rozdział 40002 Dostarczanie wody                                                                 2.000 zł                        
§ 4260 zakup energii elektrycznej                                                                   2.000 zł                                                                 

Dział 600 Transport i łączność                                                                        9.550 zł                                                                  
rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy                                                   3.550 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                      3.550 zł

                                                                 2
 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne                                                        6.000 zł                           
§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                     6.000 zł                             

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                           44.550 zł                          
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                             7.250 zł                    
§4300 zakup usług pozostałych                                                                       7.250 zł                               
rozdział 70095 Pozostała działalność                                                            37.300 zł                     
§4210 zakup materiałów                                                                               20.000 zł                           
§4270 zakup usług remontowych                                                                  14.000 zł                     
§4430 różne opłaty i składki                                                                           2.300 zł                       
§4610 koszty postępowania sądowego                                                            1.000 zł                

Dział 710 Działalność usługowa                                                                     8.870 zł                            
rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego                               7.400 zł         
§4170 bezosobowy fundusz płac                                                                     3.185 zł                  
§4300 zakup usług pozostałych                                                                       4.215 zł                   
rozdział 71035 Cmentarze                                                                               1.470 zł                      
§4010 wynagrodzenia osobowe                                                                      1.370 zł                   
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                          65 zł              
§4120 składki na fundusz pracy                                                                            35zł                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Dział 750 Administracja publiczna                                                             130.038 zł
rozdział 75022 Rady gmin                                                                            10.000 zł                                                                                                                          § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                           10.000 zł           
rozdział 75023 Urzędy gmin                                                                       120.038 zł                        §4010 wynagrodzenia osobowe                                                                    83.775 zł
§4120 składki na fundusz pracy                                                                         800 zł
§ 4140  wpłaty na PFRON                                                                                   30 zł                    
§ 4170 bezosobowy fundusz płac                                                                   7.520 zł
§4210 zakup materiałów                                                                               10.260 zł                       
§4260 energia elektryczna                                                                                 200 zł                       
§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                   10.853 zł                      §4360 zakup usług telefonii komórkowej                                                         500 zł                                                                       
§ 4410 krajowe podróże służbowe                                                                  1.000 zł                  
§4610 koszty postępowania sądowego                                                               400 zł
§4700 szkolenia pracowników                                                                        3.200 zł                    
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych                                                     1.500 zł
            

                                                        3
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.                                 36.125 zł                          rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                    34.975 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                       13.500 zł
§4260 energia elektryczna                                                                                  650 zł                        
§6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    20.825 zł         
rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe                                                          1.150 zł                
§4010 wynagrodzenia osobowe                                                                         750 zł                  
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                        100 zł                
§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                         300 zł                     

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych  od innych
             jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki                
             związane z ich poborem                                                                     1.000 zł
rozdział 75647 Pobór podatków i opłat                                                           1.000 zł
§4100 wynagrodzenia prowizyjne                                                                   1.000 zł                  
                                                         
Dział 757 Obsługa długu publicznego                                                            6.000 zł                
rozdział 75702 obsługa kredytów i pożyczek                                                 6.000 zł                                                                                                                    § 8070 odsetki od kredytów i pożyczek                                                          6.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                  96.982 zł                                
rozdział 80101 Szkoły podstawowe                                                              32.860 zł                  
§3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 1.500 zł
§4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                    508 zł                    
§4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                        12.533 zł                    
§4240 zakup pomocy naukowych                                                                   5.000 zł                      
§4260 energia elektryczna                                                                               3.220 zł                           
§4270 zakup usług remontowych                                                                       795 zł                        
§4280 zakup usług zdrowotnych                                                                        312 zł                         
§4300 zakup usług pozostałych                                                                       8.000 zł                        
§4360 zakup usług telefonii komórkowej                                                            11 zł                    
§4410 krajowe podróże służbowe                                                                      272 zł                      
§4430 różne opłaty i składki                                                                              167 zł                         
§4740 zakup mat. do sprzętu drukarskiego                                                        342 zł                 
§4750 zakup akcesoriów komputerowych                                                         200 zł                  
rozdział 80104   Przedszkola                                                                         18.823 zł                           
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane          
             w ramach porozumień                                                                           620 zł      

4
§4110 składki na ubezp. społeczne                                                               10.717 zł                                                                                  
§4120 składki na fundusz pracy                                                                      1.369 zł                      
§4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                    600 zł                     
§4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                          2.846 zł
§4240 zakup pomocy naukowych                                                                   2.400 zł                   
§4.260 energia elektryczna                                                                                 271 zł                         
rozdział 80113 Dowożenie uczniów                                                               7.997 zł                      
§ 4010 wynagrodzenia osobowe                                                                        400 zł                      
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                                                       297 zł                 
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                         6.800 zł                   
§4520 opłaty na rzecz budżetu j.s.t                                                                    500 zł
Rozdział 80110 Gimnazja                                                                             14.304 zł
§4010 wynagrodzenia osobowe                                                                      5.000 zł
§4120 składki na fundusz pracy                                                                      1.700 zł
§4240 zakup pomocy naukowych                                                                   1.000 zł
§4260 energia elektryczna                                                                                  176 zł
§4270 zakup usług remontowych                                                                       781 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                      5.000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki                                                                             647 zł
Rozdział 80114 Obsługa  szkół                                                                     19.880 zł
§4010 wynagrodzenia osobowe                                                                    17.020 zł
§ 4110 składki na bezp..społeczne                                                                  2.200 zł
§4120 składki na fun. pracy                                                                                    360 zł
§4750 zakup akcesoria komputerowych                                                            300 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne                                                                   3.118 zł
§4010 wynagrodzenia osobowe                                                                      3.014 zł
§4270 zakup usług remontowych                                                                      104 zł

Dział 852 Pomoc społeczna                                                                            1.195 zł                  
rozdział 85212 świadczenia rodzinne                                                                   29 zł               
§ 4750 zak.akcesor.komputerowych                                                                    29 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze                                                          42 zł
§4300 zakup usług pozostałych                                                                            42 zł
rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe                                                              500 zł               
§ 3110 świadczenia społeczne                                                                           500 zł                                                                              
rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                        24 zł                                                                       
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                    24 zł       
  
5
Rozdział 85295 Pozostała działalność                                                               600 zł
§3110 Świadczenia społeczne                                                                           600 zł
 
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                               20.664 zł
rozdział 85401 Świetlice szkolne                                                                  20.664 zł                                     
§ 3020 nagrody i wyd.osobowe niezal.do wynagrodzeń                                   165 zł
§4010 wynagrodzenia osobowe                                                                    16.870 zł
§4110 składki na ubezp.społeczne                                                                  3.380 zł
§4120 składki na f.pracy                                                                                    249 zł
                                                            
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                             13.416 zł                                                                 
rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód                                         416 zł                                                                          
§ 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                       416 zł                                                              
rozdział 90015 oświetlenie ulic                                                                     13.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych                                          13.000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                   2.226 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kult.świetlice i kluby                                   2.226 zł
§4010 wynagrodzenia osobowe                                                                         950 zł
§4120 skł.na f.pracy                                                                                             55 zł
§4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                             500 zł
§4300 zakup usług pozostałych                                                                          500 zł
§4350 opłaty za usługi internetowe                                                                      25 zł
§4370 zakup usł.telefonii stacjonarnej                                                               170 zł
§4410 krajowe podróże służbowe                                                                        26 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport                                                                     748 zł
Rozdział 92601 Obiekty sportowe                                                                     418 zł
§6050 wydatki inwest.jedn.budżetowych                                                          418 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność                                                               330 zł
§4260 energia elektryczna                                                                                 330 zł                                                       
                                                     
                                                                § 3

 Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                                             342.554 zł      
Z tego:                                                                                                                          Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię,gaz i wodę                       24.320 zł
rozdział 40001 Dostarczenie ciepła                                                               11.960 zł
§3020 nagrody i wyd.osobowe nie zal.do wynagrodzeń                                 1.280 zł
6
§4010 wynagrodzenia osobowe                                                                      2.000 zł
§4110 skł.na bezp..społeczne                                                                             500 zł                                                             
§4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                          2.500 zł
§4280 zakup usług zdrowotnych                                                                        150 zł
§4300 zakup usług pozostałych                                                                       5.500 zł
§4430 różne opłaty i składki                                                                                30 zł
Rozdział 40002 Dostarczenie wody                                                              12.360 zł
§3020 nagrody i wyd.osobowe niemal.do wynagrodzeń                                   500 zł
§4010 wynagrodzenia osobowe                                                                      5.000 zł
§4110 składki na bezp.społeczne                                                                    1.200 zł
§4280 zakup usług zdrowotnych                                                                          20 zł
§4300 zakup usług pozostałych                                                                       5.000 zł
§4370 zakup usł.telef.stacjonarnej                                                                     560 zł
§4430 różne opłaty i składki                                                                                80 zł

Dział 630 Turystyka                                                                                        5.000 zł
Rozdział 63095 Pozostała działalność                                                            5.000 zł
§4300 zakup usług pozostałych                                                                       5.000 zł
                                                                                                                                                                                                                                                                    
Dział  700 Gospodarka mieszkaniowa                                                          87.200 zł
Rozdział 70095 Pozostała działalność                                                          87.200 zł
§ 3020 nagrody i wyd.osobowe niemal.do wynagrodzeń                               3.300 zł
§4010 wynagrodzenia osobowe                                                                    64.000 zł
§4110 skł.na  ubezp.społeczne                                                                      12.000 zł
§4120 składki na f.pracy                                                                                 1.200 zł
§4260 energia elektryczna                                                                               4.000 zł
§4280 zakup usług zdrowotnych                                                                        700 zł
§4520 opłaty na rzecz budżetu jedn.sam.teryt.                                               1.000 zł
§4600 koszty postępowania sądowego                                                            1.000 zł                                                                       
 
Dział 750 Administracja publiczna                                                               22.820 zł
Rozdział 75022 Rady gmin                                                                                200 zł
§4410 Krajowe podróże służbowe                                                                     200 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin                                                                        11.690 zł
§3020 nagrody i wyd.osobowe niemal.do wynagrodzeń                                   980 zł
§4110 skł.na   ubezp.społeczne                                                                       8.200 zł
§4280 zakup usług zdrowotnych                                                                        290 zł
§4370 zakup usług telef.stacjonarnej                                                                 400 zł

7
§4430 różne opłaty i składki                                                                           1.820 zł
rozdział 75075 promocja gminy                                                                      5.130 zł
§4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                          3.130 zł                                                              
§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                      2.000 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność                                                            5.800 zł
§4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                             200 zł
§4300 zakup usług pozostałych                                                                          900 zł
§ 4430 różne opłaty i składki                                                                          4.700 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż                                  12.870 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                     7.370 zł
§3020 nagrody i wyd.nie zal do wynagrodzeń                                                3.800 zł
§4010 wynagrodzenia osobowe                                                                      1.300 zł
§4110 składki na bezp.społ.                                                                               300 zł
§4410 krajowe podróże służbowe                                                                      170 zł
§4520 opłaty na rzecz budż.jst                                                                        1.800 zł
rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe                                                          5.500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                         4.700 zł                                                                
§ 4410 krajowe podróże służbowe                                                                     800 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                105.112 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe                                                             74.764 zł
§4010 wynagrodzenia osobowe                                                                    29.884 zł
§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          619 zł
§4110 składki na bezp..społeczne                                                                 42.800 zł
§4120 składki na f.pracy                                                                                    500 zł
§4480 podatek od nieruchomości                                                                        11 zł
§4350 zakup usług internetowych                                                                     280 zł
§4370zakup usł.telefonii stacjonarnej                                                               350 zł
§4700 szkolenia pracowników                                                                          320 zł
Rozdział 80104 Przedszkola                                                                         18.203 zł
§3020 nagrody i wyd.osob.nie zal.do wynagrodzeń                                            49 zł
§4010 wynagrodzenia osobowe                                                                    18.154 zł
Rozdział 80110 Gimnazja                                                                               4.694 zł
§4110 składki na bezp..społeczne                                                                   4.679 zł
§4280 zakup usług zdrowotnych                                                                          15 zł
Rozdział 80114 Zespół obsługi szkół                                                              1.478 zł
§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          641 zł
§4280 zakup usług zdrowotnych                                                                        146 zł
8
§4300 zakup usług pozostałych                                                                          391 zł
§4430 różne opłaty i składki                                                                              300 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne                                                                   5.973 zł
                                                             
§4110 składki na bezp..społeczne                                                                   2.068 zł
§4120 składki na f.pracy                                                                                    124 zł
§4260 energia elektryczna                                                                               2.271 zł
§4300 zakup usług pozostałych                                                                       1.510 zł

Dział 852 Opieka społeczna                                                                               695 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne                                                                 29 zł
§4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                               29 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i świadczenia w naturze                                                 42 zł
§3110 świadczenia społeczne                                                                               42 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                     624 zł
§4370 zak.usł.telefonii stacjonarnej                                                                   600 zł
§4430 różne opłaty i składki                                                                                24 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                 3.917 zł
Rozdział 85401 Świetlice dziecięce                                                                3.917 zł
§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                       3.900 zł
§4280 zakup usług zdrowotnych                                                                          17 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                             80.620 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                  70.220 zł
§ 3020 nagrody i wyd.osobowe nie zal.do wynagrodzeń                                1.300 zł
§4010 wynagrodzenia osobowe                                                                    34.350 zł
§4110 składki na bezp..społeczne                                                                   4.300 zł
§4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                        23.700 zł
§4260 energia elektryczna                                                                               5.200 zł
§4300 zakup usług pozostałych                                                                          670 zł
§4360 zakup usł.telef.komórkowej                                                                    200 zł
§4370 zakup usł.telefonii stacjonarnej                                                               300 zł
§6050 wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych                                                200 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic                                                                   10.400 zł
§4260 energia elektryczna                                                                                  600 zł
§4300 zakup usług pozostałych                                                                       9.800 zł

           
9
                                                                                                                                                                                             
Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi            9.664.272,54 zł

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi            9.703.076,54zł
                                                               


                                                                              
                                                           § 4
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

                                                           § 5

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                    
                                                                                           

                                                                                           PRZEWODNICZĄCY   
                                                                                               RADY  GMINY
                                                                      
                                                                         
                                                                                            JACEK    GOŁĘBSKI
                                                                              

        
                                                                                    
                                                                                                                                                                      
                                                 UZASADNIENIE  

  Zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków należy dokonać w związku   z  podpisaną umową z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie zakupu wyposażenia w sprzęt jednostki OSP w Janowicach Wielkich. Pozostałe zmiany wynikają  z potrzeb w trakcie wykonywania budżetu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                         

                                           UCHWAŁA Nr XXV/96/2008
                                   RADY GMINY JANOWICE WIELKIE
                                            z dnia 24 listopada 2008 roku

                        W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 litera „c” i w związku z art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz.U.z 2001 r.Nr 142 poz.1591 ze zmianami/Rada Gminy w Janowicach Wielkich uchwala co następuje:


                                                             § 1

Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 200.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego, którego spłata zostanie zabezpieczona wekslem in blanco.

                                                             § 2

Żródłem pokrycia spłat kredytu będą dochody własne gminy w latach 2009-2010 zgodnie z prognozą załączoną do niniejszej uchwały.

                                                            § 3

                     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

                                                            § 4

                         Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 


                                                                                                     PRZEWODNICZĄCY
                                                                                                          RADY GMINY

                                                                                                          Jacek Gołębski

 

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu gminy                                                     Janowice Wielkie na rok 2008
                               Wydatki budżetu gminy w podziale na działy i rozdziały

Dział Rozdz Wyszczególnienie Przew.wyk2007 Ogółem 2008 Bieżące Majątkowe
1 2 3 4 5 6 7
010   01006 01010 01030 01095 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO           Zarządy meloracji i urządzeń wodnych                       Infrastruktura wodociagowa wsi                                       Izby rolnicze Pozostała działalność                        900    -                            900  -         179.040            6.000        161.040          2.000 10.000 18.000 6.000 -        2.000 10.000      161.040       161.040          -
400    40001  40002 WYTWARZANIE I ZAOPATRZ.W ENERGIĘ GAZ I WODĘ Dostarczenie ciepła              w tym wynagrodzenia i pochodne Dostarczenie wody w tym wynagrodzenia i pochodne 148.600  70.000 26.000 78.600                22.000 199.450  106.050 20.850            93.400 21.500 189.450    106.050 20.850 83.400 21.500       10.000          10.000
600   60004 60016 60017 60078 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 807.700 46.800 284.500              349.400             127.000  1.907.218 46.800 1.771.000 15.000    9.000  277.800 46.800    231.000          -          - 1.629.418    1.540.000      15.000    74.418 
700    70005 70095 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchom. Pozostała działalność w tym wynagrodzenia i pochodne 540.000  40.000 500.000 228.700  730.241  30.000 700.241 286.200 730.241  30.000 700.241 286.200  -  -
710   71004 71035 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                  Plany zagospodarowania przestrzen.              Cmentarze                             w tym wynagrodzenia i pochodne               19.000 3.000 16.000 10.000 66.480  50.000 16.480 11.280      66.480      50.000 16.480 11.280 - -          -
750   75011                                75022  75023  75075 75095 ADMINISTRACJA PUBLICZNA                urzędy wojewódzkie             w tym wynagrodzenia i pochodne                                                                                                 Rady gmin w tym diety radnych Urzędy gmin                         w tym wynagrodzenia i pochodne Promocja gminy Pozostała działalność 1.263.508 47.308     44.524 60.000 55.000 1.136.200 870.000 10.000 10.000  1.339.126 47.626   44.200 65.000 60.000 1.191.500 947.500 24.000 11.000  1.299.126 47.626 44.200 65.000 60.000 1.151.500 947.500 24.000 11.000  40.000                40.000
751    75101 75108 75109 URZĘDY NACZELN.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ  urzędy naczeln.organów władzy                                        Wybory do Sejmu i Senatu Wybory do rad gmin i Wójta 18.700                      690     9.990       8.020 708                  708 - - 708           708       -       -    
752     75212 OBRONA NARODOWA  Pozostałe wydatki obronne 500                500 500            500 500      500  
754    75412  75414  75421 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEI OCHRONA P/POŻ Ochotnicze Straże Pożarne w tym wynagrodzenia i pochodne Obrona cywilna                            w tym wynagr. i pochodne                             Zarzadzanie kryzysowe W tym wynagr.i pochodne 85.000  65.000 17.470                20.000                10.500 - - 79.660  56.880 17.680 1.000 -           21.780          13.880            79.660  56.880 17.680 1.000 -     21.780    13.880 
756    75647 WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW Pobór podatków i opłat niepodatk                                                              .W tym prowizje 20.000  20.000 10.000 20.000  20.000 12.000 20.000  20.000 12.000 
757   75702 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO        Obsługa kredytów i pożyczek  170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 
758  75818 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe -    - 4.145 4.145 4.145 4.145         -         -
801    80101  80104   80110  80113   80114  80146 80148  80195 OŚWIATA I WYCHOWANIE                                          Szkoły podstawowe      w tym wynagrodzenia i pochodne                            Przedszkola    w tym wynagrodzenia i pochodne      Gimnazja                                                                       w tym wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                 Dowożenie uczniów             w tym wynagrodzenia i pochodne                                                                                                             Obsługa finansowa                                        w tym wynagrodzenia i pochodne           Dokształcanie nauczycieli Stołówki szkolne W tym wynagr.i pochodne Pozostała działalność 2.566.696  1.450.000 1.044.000  400.000 330.000              480.000 370.000     78.000      30.600 115..000              103.000 12.000 - - 31.696   2.809.518  1.551.003 1.105.895 430.076 341.003          493.995 400.515      71.870  28.670 121.134 108.685 14.225 92.511 75.032 34.704 2.809.518  1.551.003 1.105.895 430.076 341.003    493.995 400.515 71.870  28.670 121.134 108.685 14.225 92.511 75.032 34.704   
851   85153 85154 OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi  45.000    - 45.000 45.000   2.000 43.000 45.000 2.000 43.000 
852   85202 85212  85213 85214 85215 85219  85228 85295 POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Świadczenia rodzinne           w tym wynagrodzenia i pochodne Składki na ubezpieczenia zdrowotne                      Zasiłki i pomoc w naturze Dodatki mieszkaniowe                                                    Ośrodki pomocy społecznej                       w tym wynagrodzenia i pochodne                                        Usługi opiekuńcze Pozostała działalność  1.472.720              - 950.000 25.694 10.000 195.830 70.000 231.790 188.742 - 15.100  1.554.749 5.000 941.000 27.164 11.000 251.000 70.000 265.249 204.228 1.500 10.000 1.549.749 5.000 941.000 27.164 11.000 251.000 70.000 260.249 204.228       1.500 10.000       5.000          5.000
854   85401  85415 EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZA  Świetlice szkolne                   w tym wynagrodzenia i pochodne  stypendia 209.859 160.000 130.000 49.859 92.400 92.400 73.456 - 92.400 92.400 73.456 - 
900    90001   90015 GOSPODARKA  KOM. I OCHR.ŚRODOWISKA    Gospodarka ściekowa i ochrona wód                         w tym wynagrodzenia i pochodne Oświetlenie ulic,placów i dróg 290.000  150.000  70.100 140.000 587.700  447.700  113.200 140.000 343.400  203.400  113.200 140.000      244.300       244.300
921    92109  92116 92120 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlicei kluby                    w tym wynagrodzenia i pochodne                 Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   202.000  25.000 15.500 157.000               20.000 195.200  25.200 16.000 170.000      - 195.200  25.200 16.000  170.000 -  

 

Ilość odwiedzin: 2287
Nazwa dokumentu: Uchwała XXVII/102/2008
Skrócony opis: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
Podmiot udostępniający: Przewodniczący Rady Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Czaplińska-Szajwaj
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Czaplińska-Szajwaj
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-01-12 08:44:28
Data udostępnienia informacji: 2009-01-12 08:44:28
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-12 08:48:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner