logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      minus Rok 2008
         minus Uchwała XVIII/57/2008
         minus Uchwała XVIII/58/2008
         minus Uchwała XVIII/59/2008
         minus Uchwała XVIII/60/2008
         minus Uchwała XVIII/61/2008
         minus Uchwała XVIII/62/2008
         minus Uchwała XVIII/63/2008
         minus Uchwała XVIII/64/2008
         minus Uchwała XVIII/65/2008
         minus Uchwała XVIII/66/2008
         minus Uchwała XIX/67/2008
         minus Uchwała XIX/68/2008
         minus Uchwała XIX/69/2008
         minus Uchwała XIX/70/2008
         minus Uchwała XIX/71/2008
         minus Uchwała XX/72/2008
         minus Uchwała XX/73/2008
         minus Uchwała XX/74/2008
         minus Uchwała XXI/75/2008
         minus Uchwała XXI/76/2008
         minus Uchwała XXI/77/2008
         minus Uchwała XXI/78/2008
         minus Uchwała XXII/79/2008
         minus Uchwała XXIII/84/2008
         minus Uchwała XXIII/85/2008
         minus Uchwała XIII/86/2008
         minus Uchwała XXIII/87/2008
         minus Uchwała XXIII/88/2008
         minus Uchwała XXIII/89/2008
         minus Uchwała XXIII/90/2008
         minus Uchwała XXIII/91/2008
         minus Uchwała XXIV/92/2008
         minus Uchwała XXV/93/2008
         minus Uchwała XXV/94/2008
         minus Uchwała XXV/95/2008
         minus Uchwała XXVII/102/2008
         minus Uchwała XXVII/103/2008
         minus Uchwała XXVII/104/2008
         minus Uchwała XXVII/105/2008
         minus Uchwała XXIII/83/2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podzia? administracyjny kraju
A A A


UCHWAŁA NR  XXV/95/2008
RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH
z dnia  24 listopada 2008 roku

           w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008

             Na podstawie art.18 ust.2 i 4 i art51 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz .U. z 2001r Nr 142 poz.1591 ze zm./ oraz art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych /Dz U  Nr 249 poz.2104 ze zmianami/ Rada Gminy Janowice Wielkie uchwala ,co następuje:
 
                                                      §  1 
                    
Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę                                          230.707,13 zł
Z tego:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                       27.102,13 zł
rozdział 01095 Pozostała działalność                                                 27.102,13 zł
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań
           bieżących z zakresu administracji rządowej                            27.102,13 zł

Dział 020 Leśnictwo                                                                                     500 zł
rozdział 02095 Pozostała działalność                                                           500 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat                                                                    500 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię,gaz i wodę                4.200 zł
rozdział 40001 Dostarczenie ciepła                                                           2.000 zł
§ 0830 wpływy z usług                                                                              2.000 zł
rozdział 40002 Dostarczanie wody                                                            2.200 zł
§ 0920 pozostałe odsetki                                                                            2.200 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                      23.600 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                      1.100 zł
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste                       1.100 zł
rozdział 70095 Pozostała działalność                                                       22.500 zł
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy                                                       20.000 zł
§ 0920 pozostałe odsetki                                                                            2.500 zł

 

                                                               2
Dział 750 Administracja publiczna                                                          11.000 zł
rozdział 75023 Urzędy gmin                                                                    11.000 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat                                                                 9.000 zł
§ 0920 pozostałe odsetki                                                                            2.000 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych                      104.200 zł
rozdział 75616 wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych             95.100 zł
§ 0340 podatek od środków transportu                                                      3.100 zł
§ 0360 podatek od spadków i darowizn                                                     2.000 zł                                                               
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych                                      90.000 zł
rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst
                         na podstawie ustaw                                                            9.100 zł
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                    2.800 zł
§ 0480 wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                      6.300 zł
                                                           
 Dział 801 Oświata i wychowanie                                                            13.062 zł
rozdział 80195 Pozostała działalność                                                       13.062 zł
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację
           własnych zadań bieżących gmin                                                    13.062 zł

Dział 852 Opieka społeczna                                                                     11.400 zł
rozdział 85212 świadczenia rodzinne                                                         7.500 zł
§ 2010 dotacje otrzymane z b.państwa na realizację zadań
            bieżących z zakresu administracji rządowej                                   5.000 zł
§0970 wpływy z różnych dochodów                                                          2.500 zł
rozdział 85219 Osrodki pomocy społecznej                                               3.900 zł
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację
            własnych zadań bieżących gmin                                                     3.100 zł
§ 0830 wpływy z usług                                                                                  800 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                          35.643 zł
rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów                                        35.643 zł
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację
            własnych zadań bieżących gmin                                                   35.643 zł
                                           
                                                         § 2

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę                                                38.000 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych                                  38.000zł rozdział 75615 dochody od osób prawnych                                             38.000 zł
§ 0340 podatek od środków transportu                                                    18.000 zł
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych                                      20.000 zł
                                                           3

                                                         § 3

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę                                        251.822,13 zł
Z tego :
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                        27.102,13 zł
rozdział  01095 Pozostała działalność                                                 27.102,13 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                                               531,41 zł
§ 4430 różne opłaty i składki                                                               26.570,72 zł

Dział 400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ,gaz i wodę               8.355 zł
rozdział 40001 Dostarczanie ciepła                                                               500 zł
§ 4430 różne opłaty i składki                                                                         500 zł
rozdział 40002 Dostarczanie wody                                                             7.855 zł
§ 4260 zakup energii elektrycznej                                                              7.000 zł
§ 4410 krajowe podróże służbowe                                                                855 zł

Dział 600 Transport i łączność                                                                 40.000 zł
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne                                                  40.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                                              40.000 zł
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Dział 750 Administracja publiczna                                                          45.500 zł
rozdział 75022 Rady gmin                                                                       11.000 zł                     § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                      11.000 zł
rozdział 75023 Urzędy gmin                                                                    24.500 zł
§ 4140  wpłaty na PFRON                                                                          3.000 zł
§ 4170 bezosobowy fundusz płac                                                               1.500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                                               10.000 zł
§ 4370 opł.z tyt usług telefonii stacjonarnej                                               4.000 zł                                                       
§ 4410 krajowe podróże służbowe                                                             4.000 zł
§ 4740 zakup mat.papiern.do sprzętu drukarskiego                                   2.000 zł
rozdział 75075 Promocja gminy                                                               10.000 zł
§ 4210 zakup materiałów                                                                          10.000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.                              7.800 zł
rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                 4.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                 4.000 zł
rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe                                                     3.800 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                           3.800 zł

 

                                                           4
Dział 757 Obsługa długu publicznego                                                      10.000 zł
rozdział 75702 obsługa kredytów i pożyczek                                           10.000 zł § 8070 odsetki od kredytów i pożyczek                                                   10.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie                                                             22.712 zł
rozdział 80104   Przedszkola                                                                      2.850 zł
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane
             w ramach porozumień                                                                   2.850 zł
rozdział 80113 Dowożenie uczniów                                                           6.800 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe                                                                 6.000 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                                                  650 zł
§ 4120 składki na fundusz pracy                                                                   150 zł 
rozdział 80195 Pozostała działalność                                                       13.062 zł 
§ 4300 zakup usług pozostałych                                                               13.062 zł

Dział 852 Pomoc społeczna                                                                      32.100 zł
rozdział 85212 świadczenia rodzinne                                                         5.000 zł
§ 3110 świadczenia społeczne                                                                    5.000 zł
rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe                                                       5.500 zł
§ 3110 świadczenia społeczne                                                                    5.500 zł                                                         
rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                             21.600 zł                                                            
§ 4010 wynagrodzenia osobowe                                                               18.100 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                               2.500 zł
§ 4120 składki na fundusz pracy                                                                1.000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                          35.643 zł
rozdział 85415  Pomoc materialna dla uczniów                                       35.643 zł
§ 3240 stypendia dla uczniów                                                                  35.643 zł
                                                            
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                        22.610 zł                                                                 
rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód                                 7.610 zł                                                                          
§ 4260 zakup energii elektrycznej                                                              6.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                 1.000 zł
§ 4370 opł.z tyt.usług telef.stacjonarnej                                                        600 zł
§ 4430 różne opłaty i składki                                                                           10 zł 
rozdział 90015 oświetlenie ulic                                                                15.000 zł
§ 4260 zakup energii elektrycznej                                                            15.000 zł

 


                                     
                                                             5
                                                         § 4

 Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                                         59.115 zł
Z tego:                                                                                                                          Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię,gaz i wodę                  15.915 zł
rozdział 40001 Dostarczenie ciepła                                                          15.915 zł                                                                                                                                                                                                         
§ 4300 zakup usług pozostałych                                                               15.915 zł

Dział  700 Gospodarka mieszkaniowa                                                     30.000 zł
Rozdział 70095 Pozostała działalność                                                      30.000 zł
§ 4210 zakup materiałów                                                                          30.000 zł
 
Dział 750 Administracja publiczna                                                          10.000 zł
rozdział 75075 promocja gminy                                                               10.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych                                                               10.000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.                              3.200 zł
rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe                                                     3.200 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe                                                                 2.750 zł
§ 4110 składki na ubezp.społeczne                                                                450 zł 

                                                                                                                                                                                             
Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi            9.439.224,54 zł

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi           10.490.028,54zł

                                                                              
                                                           § 5

             Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie

                                                           § 6

                              Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia                                                                                                    
                                                                                           

                                                                                              
                                                                          PRZEWODNICZĄCY
                                                                               RADY GMINY

                                                                               Jacek Gołębski

        
                                                                                    
                                                                                                                                                                      
                                                 UZASADNIENIE  

  Zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków należy dokonać w związku z otrzymaniem Decyzji zwiększających środki  na wypłaty  podatku akcyzowego dla rolników, wypłaty dodatku dla pracowników socjalnych, na wypłatę świadczeń alimentacyjnych oraz na stypendia dla uczniów. Pozostałe zmiany wynikają z wykonania ponadplanowych dochodów i potrzeb w trakcie wykonywania budżetu.

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2008-12-12 08:41:33 - Uchwała XXV/95/2008 (75.50 kB)

Ilość odwiedzin: 2326
Nazwa dokumentu: Uchwała XXV/95/2008
Skrócony opis: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
Podmiot udostępniający: Skarbnik Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Teresa Gorzkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Gorzkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-12-12 08:40:02
Data udostępnienia informacji: 2008-12-12 08:40:02
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-12 08:42:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner