logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      minus Rok 2008
         minus Uchwała XVIII/57/2008
         minus Uchwała XVIII/58/2008
         minus Uchwała XVIII/59/2008
         minus Uchwała XVIII/60/2008
         minus Uchwała XVIII/61/2008
         minus Uchwała XVIII/62/2008
         minus Uchwała XVIII/63/2008
         minus Uchwała XVIII/64/2008
         minus Uchwała XVIII/65/2008
         minus Uchwała XVIII/66/2008
         minus Uchwała XIX/67/2008
         minus Uchwała XIX/68/2008
         minus Uchwała XIX/69/2008
         minus Uchwała XIX/70/2008
         minus Uchwała XIX/71/2008
         minus Uchwała XX/72/2008
         minus Uchwała XX/73/2008
         minus Uchwała XX/74/2008
         minus Uchwała XXI/75/2008
         minus Uchwała XXI/76/2008
         minus Uchwała XXI/77/2008
         minus Uchwała XXI/78/2008
         minus Uchwała XXII/79/2008
         minus Uchwała XXIII/84/2008
         minus Uchwała XXIII/85/2008
         minus Uchwała XIII/86/2008
         minus Uchwała XXIII/87/2008
         minus Uchwała XXIII/88/2008
         minus Uchwała XXIII/89/2008
         minus Uchwała XXIII/90/2008
         minus Uchwała XXIII/91/2008
         minus Uchwała XXIV/92/2008
         minus Uchwała XXV/93/2008
         minus Uchwała XXV/94/2008
         minus Uchwała XXV/95/2008
         minus Uchwała XXVII/102/2008
         minus Uchwała XXVII/103/2008
         minus Uchwała XXVII/104/2008
         minus Uchwała XXVII/105/2008
         minus Uchwała XXIII/83/2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

 

                                                   UCHWAŁA  NR  XXVII/104/2008
                                         RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH
                                                       z dnia  30 grudnia 2008 r.
           

w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy
            dydaktycznej ,wychowawczej i opiekuńczej.


       Na podstawie art. 49 ust 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:


                                                                          § 1
1. Uchwala się tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, z funduszu nagród tworzonego corocznie w wysokości 1 % planowanych środków na roczne wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
2. Środki na nagrody w ramach  funduszu nagród planuje dyrektor  w rocznym planie finansowym szkoły, z tym że:
a) 80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody przyznane przez dyrektora szkoły
b) 20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody , które przyznaje Wójta Gminy Janowice Wielkie.

                                                         Tryb przyznawania nagród

                                                                          § 2
1. Nagrody o których mowa w § 1, przyznawane są w terminie do 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.
                                                 
                                                                          § 3
1. Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu w szkole lub w przedszkolu co najmniej 1 roku.
2. Nagrody mogą być przyznawane dyrektorom po przepracowaniu na tym stanowisku w szkole lub przedszkolu co najmniej 1 roku.

                                                                           §4
                         

Wysokość nagrody dyrektora szkoły nie może przekraczać wysokości  nagrody Wójta Gminy.

                                                                           § 5

1. Wójt Gminy przyznaje nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola
2. Dyrektor Szkoły przyznaje nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek wicedyrektora szkoły 


                                                        Kryteria przyznawania nagród

                                                                             § 6
Nagroda  może być przyznana nauczycielowi, który posiada pozytywną ocenę pracy, pozytywną opinię Rady Pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 3 następujących kryteriów:
 
1. w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

 

 


                                                                                                                                                              1

 

 

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania i  przedstawia radzie pedagogicznej efekty ich wdrożenia,
c) osiąga sukcesy w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach, konkursach  okręgowych (rejonowych) bądź ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, imprezy naukowe, kulturalne, sportowe, rekreacyjne, wypoczynkowe i inne,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub przedszkolu przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach, spotkaniach i innych imprezach o znaczeniu wychowawczym,
g) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,
h) stosuje nowatorskie i skuteczne metody w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych,
i) samodzielnie opracowuje materiały metodyczne,
j) podejmuje inicjatywy w zakresie poprawy jakości pracy szkoły,
k) pełni dodatkowe funkcje w szkole,
l) dzieli się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami,
m) realizuje zadania szkoły twórczo je modyfikując,
n) przygotowuje i mobilizuje uczniów do uczestnictwa w konkursach,
o) mobilizuje uczniów do utrzymywania porządku w klasie, szkole i dbania o jej otoczenie,
                
2. W zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej:
a) skutecznie inicjuje i organizuje pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin życiowo niezaradnych, ubogich bądź patologicznych,
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności: narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego Dzieci i młodzieży,
d) aktywie przyczynia się do skutecznego organizowania udziału rodziców w życiu szkoły (przedszkola) rozwija formy współdziałania z rodzicami celem ujednolicenia procesu wychowawczego,

3. W zakresie działalności pozaszkolnej:
a) bierze udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
b) inspiruje do doskonalenia zawodowego  nauczycieli,
c) podejmuje działania na rzecz urządzenia i wyposażenia własnego warsztatu pracy,
d) udziela aktywnej pomocy w adaptacji nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie,
e) samodzielnie, z uczniami lub innymi nauczycielami organizuje: imprezy kulturalne, konkursy, spektakle, festyny, zawody angażujące rodziców uczniów i społeczność lokalną,
f) skutecznie włącza się w tworzenie materiałów promujących miejscowość i region,
                 


                                                                               § 7
Nagroda może być przyznana dyrektorowi szkoły (przedszkola), który spełnia następujące  kryteria:
a) tworzy warunki harmonijnej współpracy uczniów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły (przedszkola),
b) realizuje projekty w ramach programów edukacyjnych oraz pozyskuje dodatkowe środki finansowe,
c) podejmuje działania zmierzające do rozszerzenia oferty szkoły (przedszkola),
d) występuje z wnioskami o przyznanie wyróżnień, nagród i odznaczeń dla wyróżniających się nauczycieli,
e) dba o wizerunek szkoły
f) rozwija współpracę z zagranicznymi partnerami,
g) przestrzega przepisy dotyczące organizacji pracy szkoły oraz obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracowników i uczniów,
h) prawidłowo gospodaruje mieniem szkoły,
i) prawidłowo dysponuje przyznanymi szkole środkami budżetowymi.

 

                                                                                                                                                                          2

 

                                                                                § 8
Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje pismo o przyznaniu nagrody, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.

                                                                                 § 9
Wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy nie wyłącza możliwości wnioskowania o inny rodzaj nagrody specjalnej dla nauczyciela.                                      

                                                                                 § 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

                                                                                 § 11
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku .

 

 

 

                                                                                          PRZEWODNICZĄCY
                                                                                              RADY  GMINY


                                                                                           JACEK GOŁĘBSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         3

 

                                                                                                                                                                              

 

 

Załączniki do pobrania: 2009-01-12 08:59:48 - Uchwała XXVII/104/2008 (54.50 kB)

Ilość odwiedzin: 2384
Nazwa dokumentu: Uchwała XXVII/104/2008
Skrócony opis: w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej ,wychowawczej i opiekuńczej.
Podmiot udostępniający: Przewodniczący Rady Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Czaplińska-Szajwaj
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Czaplińska-Szajwaj
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-01-12 08:57:19
Data udostępnienia informacji: 2009-01-12 08:57:19
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-12 09:00:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner