logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      minus Rok 2008
         minus Uchwała XVIII/57/2008
         minus Uchwała XVIII/58/2008
         minus Uchwała XVIII/59/2008
         minus Uchwała XVIII/60/2008
         minus Uchwała XVIII/61/2008
         minus Uchwała XVIII/62/2008
         minus Uchwała XVIII/63/2008
         minus Uchwała XVIII/64/2008
         minus Uchwała XVIII/65/2008
         minus Uchwała XVIII/66/2008
         minus Uchwała XIX/67/2008
         minus Uchwała XIX/68/2008
         minus Uchwała XIX/69/2008
         minus Uchwała XIX/70/2008
         minus Uchwała XIX/71/2008
         minus Uchwała XX/72/2008
         minus Uchwała XX/73/2008
         minus Uchwała XX/74/2008
         minus Uchwała XXI/75/2008
         minus Uchwała XXI/76/2008
         minus Uchwała XXI/77/2008
         minus Uchwała XXI/78/2008
         minus Uchwała XXII/79/2008
         minus Uchwała XXIII/84/2008
         minus Uchwała XXIII/85/2008
         minus Uchwała XIII/86/2008
         minus Uchwała XXIII/87/2008
         minus Uchwała XXIII/88/2008
         minus Uchwała XXIII/89/2008
         minus Uchwała XXIII/90/2008
         minus Uchwała XXIII/91/2008
         minus Uchwała XXIV/92/2008
         minus Uchwała XXV/93/2008
         minus Uchwała XXV/94/2008
         minus Uchwała XXV/95/2008
         minus Uchwała XXVII/102/2008
         minus Uchwała XXVII/103/2008
         minus Uchwała XXVII/104/2008
         minus Uchwała XXVII/105/2008
         minus Uchwała XXIII/83/2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


   Uchwała Nr XXIII/86/ 2008
                       RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH
                                             z dnia  17 października 2008 roku

 

  w sprawie: ustalenia dochodów własnych i kierunków ich wydatkowania przez jednostki budżetowe, które utworzą rachunek dochodów własnych.

                                                                        
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990 r o smarządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz   art. 22 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30.06.2005 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:


                                                                                             § 1
Ustala się następujące źródła dochodów własnych:
Na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostka gromadzi dochody z:   
1.  darowizn w postaci pieniężnej,
2. wpływów z tytułu odpłatności za obiady,
3. wynajmu pomieszczeń i obiektów na imprezy sportowe, kulturalne, 
uroczystości, szkolenia i inne,
4. wpływów za organizację wypoczynku letniego lub zimowego,
5. wpływów za organizację kursów i szkoleń,
6. wpływów z tytułu odsetek bankowych.

                                                        § 2
Dochody własne jednostka przeznaczać będzie na :
1. cele wskazane przez darczyńców,
2. organizację zajęć pozalekcyjnych,


3. organizację imprez kulturalnych i uroczystości,
4. pokrywanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem jednostki,
5. wydatki na obsługę bankową,
6. zakup artykułów higienicznych,
7. organizację wypoczynku dzieci i młodzieży,
8. zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia,
9. zakup nagród i innych wydatków związanych z organizacją imprez kulturalnych i uroczystości.
10.  na dożywianie 
 
                                                         § 3
Rachunek dochodów własnych tworzy  Gminny Zespół Szkół im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich.

                                                        § 4
Podstawą gospodarki finansowej rachunku dochodów własnych jest roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki sporządzony przez dyrektora Gminnego Zespołu Szkół im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich.

                                                          § 5
Dysponentem rachunku dochodów własnych jest dyrektor Gminnego Zespołu Szkół im. Wandy Rutkiewicz    
                                                          § 6

Podstawą gospodarki finansowej rachunku dochodów  własnych jest roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki sporządzony przez dyrektora Gminnego Zespołu Szkół im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich.

                                                           § 7
Obsługa księgowa rachunku dochodów własnych prowadzona będzie przez księgowość jednostki.

 

 

                                                            § 8

Rachunek dochodów własnych Gminnego Zespołu Szkół im. Wandy Rutkiewicz zwolniony jest z wpłat do budżetu.
                                                                                                          
                                                                                  
                                                           § 9
W terminie 20 dni po zakończeniu roku budżetowego Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół im. Wandy Rutkiewicz przedkłada – Wójtowi Gminy Janowice Wielkie informację i sprawozdanie o realizacji planu finansowego rachunku dochodów własnych za rok ubiegły.

                                                          § 10
Traci moc uchwała Nr XXVII/120/2005 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia dochodów własnych i kierunków ich wydatkowania przez jednostki budżetowe, które utworzą rachunek dochodów własnych.

                                                          § 11
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

                                                           § 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 


                                                                                                      PRZEWODNICZĄCY
                                                                                                         RADY   GMINY


                                                                                                      JACEK  GOŁĘBSKI

Załączniki do pobrania: 2008-11-07 13:08:20 - Uchwała XXIII/86/2008 (35.00 kB)

Ilość odwiedzin: 2426
Nazwa dokumentu: w sprawie: ustalenia dochodów własnych i kierunków ich wydatkowania przez jednostki budżetowe, które utworzą rachunek dochodów własnych.
Podmiot udostępniający: Sekretarz Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Wożakowska
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Wożakowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-11-07 13:06:40
Data udostępnienia informacji: 2008-11-07 13:06:40
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-07 13:09:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner