logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      minus Rok 2008
         minus Uchwała XVIII/57/2008
         minus Uchwała XVIII/58/2008
         minus Uchwała XVIII/59/2008
         minus Uchwała XVIII/60/2008
         minus Uchwała XVIII/61/2008
         minus Uchwała XVIII/62/2008
         minus Uchwała XVIII/63/2008
         minus Uchwała XVIII/64/2008
         minus Uchwała XVIII/65/2008
         minus Uchwała XVIII/66/2008
         minus Uchwała XIX/67/2008
         minus Uchwała XIX/68/2008
         minus Uchwała XIX/69/2008
         minus Uchwała XIX/70/2008
         minus Uchwała XIX/71/2008
         minus Uchwała XX/72/2008
         minus Uchwała XX/73/2008
         minus Uchwała XX/74/2008
         minus Uchwała XXI/75/2008
         minus Uchwała XXI/76/2008
         minus Uchwała XXI/77/2008
         minus Uchwała XXI/78/2008
         minus Uchwała XXII/79/2008
         minus Uchwała XXIII/84/2008
         minus Uchwała XXIII/85/2008
         minus Uchwała XIII/86/2008
         minus Uchwała XXIII/87/2008
         minus Uchwała XXIII/88/2008
         minus Uchwała XXIII/89/2008
         minus Uchwała XXIII/90/2008
         minus Uchwała XXIII/91/2008
         minus Uchwała XXIV/92/2008
         minus Uchwała XXV/93/2008
         minus Uchwała XXV/94/2008
         minus Uchwała XXV/95/2008
         minus Uchwała XXVII/102/2008
         minus Uchwała XXVII/103/2008
         minus Uchwała XXVII/104/2008
         minus Uchwała XXVII/105/2008
         minus Uchwała XXIII/83/2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


U C H W A Ł A  NR  XXIII/91/2008
RADY  GMINY  W  JANOWICACH  WIELKICH
z dnia   17 października 2008 roku

w sprawie skargi Pani  Marii Kupka  na działalność Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 14 sierpnia  2008 roku


                   Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku NR 98, poz.1071 ze zm.)     –     Rada   Gminy   w   Janowicach   Wielkich
 u c h w a l a , co następuje:

 

§ 1
1. Uznaje się skargę Pani Marii Kupka  z dnia 14 sierpnia 2008 roku na działalność Wójta Gminy w Janowicach Wielkich za uzasadnioną  w części dotyczącej  przekroczenia terminu do załatwienia sprawy.
Podstawy i motywy  uznania skargi za zasadną zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uznaje się za nieuzasadnioną skargę  Pani Marii Kupka  z dnia 14 sierpnia 2008 roku  w części  dotyczącej dzierżawy działki zabudowanej  nr 446/3 położonej przy ulicy Demokratów w Janowicach Wielkich , która wyznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
Podstawy i motywy  uznania skargi za nieuzasadnioną zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 


                                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                                            
                                                      Jacek Gołębski

 


Załącznik Nr 1 do uchwały NR XXIII/91/2008 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 17 października 2008 roku

U Z A S A D N I E N I E

Pani Maria Kupka złożyła skargę w dniu 14 sierpnia 2008 roku do Rady Gminy na działalność  Wójta Gminy  Janowice Wielkie.
Skarżąca zarzuca , że pomimo upływu terminu przewidzianego w Kodeksie postępowania administracyjnego do dnia składania skargi (data sporządzenia skargi 14.08.2008)  nie otrzymała odpowiedzi rozstrzygającej w jej sprawie z dnia 10 grudnia 2007 roku kierowanej do Wójta Gminy o ponowną dzierżawę działki nr 446/3 o pow. 288 m2 położonej w Janowicach Wielkich przy ulicy Demokratów.

  Z ustaleń poczynionych w toku rozpatrywania skargi ustalono  , że  pismo skarżącej w sprawie  ponownego wydzierżawienia działki nr 446/3 o pow. 288m2 położonej w Janowicach Wielkich przy ulicy Demokratów wpłynęło do Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich w dniu 10 grudnia 2007 roku. Na powyższe pismo skarżąca nie otrzymała odpowiedzi.
Stan faktyczny sprawy wykazuje bezsprzecznie na przewlekłość postępowania i niezachowanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego Art. 35 i 36.
Mając powyższe na uwadze skargę w części   do przekroczenia terminu do załatwienia sprawy uznaje się za zasadną.

W dalszym toku rozpatrywania skargi ustalono , że  skarżąca dzierżawiła od gminy działkę nr 446/3 o pow. 228 m2  , która to dzierżawa wygasła z dniem  22 grudnia 2007 roku.  W okresie trwania dzierżawy Pan Czesław Kupka mąż skarżącej wystąpił w dniu 30.listopada 2004 roku o kupno przedmiotowej działki. Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 1/2005  z dnia 10 stycznia 2005 roku wyznaczył do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego działkę nr 446/3 o pow. 288 m2 położoną w Janowicach Wielkich,  o czym  powiadomiono Państwo Marię i Czesława Kupkę pismem z dnia 11 stycznia 2005 roku L.dz. UG KA 7145/866/5/05.
Następnie  Pani Maria Kupka w dniu 10 grudnia 2007 roku wystąpiła z pismem do Wójta Gminy Janowice Wielkie z prośbą o ponowne wydzierżawienie przedmiotowej działki.  W dniu 25 lipca 2008 roku pismem  UG SA. 7145/123/08 skarżąca została poinformowana , że  działka nr 446/3 , która  dzierżawiła od Gminy została wyznaczona do sprzedaży  w drodze przetargu nieograniczonego. Jak również pismem z dnia 08 września 2008 roku L.dz. UG. SA 7145/153/08 skarżąca została poinformowana, ze w związku z wygaśnięciem w dniu 22 grudnia 2007 roku umowy dzierżawy na działkę nr 446/3 działka zostanie sprzedana  w drodze przetargu nieograniczonego.
W tej sytuacji dalsza dzierżawa działki ani jej sprzedaż na rzecz skarżącej nie znajduje prawnego  uzasadnienia. Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami sprzedaż nieruchomości następuje w drodze przetargu. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym  nie może nastąpić na rzecz dzierżawcy a skarżąca nie kwalifikuje się  do sprzedaży bezprzetargowej  przewidzianej przez szczególne normy prawne.

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2008-11-07 13:23:50 - Uchwała XXIII/91/2008 (29.50 kB)
2008-11-07 13:24:27 - Załącznik do Uchwały XXIII/91/2008 (32.50 kB)

Ilość odwiedzin: 2679
Nazwa dokumentu: w sprawie skargi Pani Marii Kupka na działalność Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 14 sierpnia 2008 roku
Podmiot udostępniający: Biuro Rady Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Czaplińska-Szajwaj
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Czaplińska-Szajwaj
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-11-07 13:21:33
Data udostępnienia informacji: 2008-11-07 13:21:33
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-07 13:25:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner